Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IV/20/07 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

UCHWAŁA  NR  IV/20/07  

 RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 25 stycznia  2007 roku

 

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

 

Na podstawie art. 43  ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249,  poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832))   uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, zwanych dalej „należnościami” do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym - od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zwanych dalej „dłużnikami”.

 

            § 2. Zasad określonych w uchwale nie stosuje się do należności przypadających jednostkom sektora finansów publicznych, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

 

            § 3.1. Należności pieniężne mogą być umorzone w całości lub części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

1)     dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a nie można ściągnąć należności z masy spadkowej,

 

2)     dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie można ściągnąć należności z majątku likwidacyjnego lub masy upadłości,

 

3)     nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,

 

4)     zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

 

5)     jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,

 

6)     ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.

 

 

  1. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 1 – 5 może nastąpić

na wniosek dłużnika lub z urzędu, a z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 6 wyłącznie na wniosek dłużnika.

 

  1. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed

umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.

           

3. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające. 

 

            § 4. Należności mogą być na wniosek dłużnika odraczane lub rozkładane na raty jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5.1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do wysokości dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę upoważniony jest kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dana należność.

 

2. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności związanych z działalnością Gminy lub nie związanej z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej upoważniony jest Burmistrz Recza.

 

3. Umorzenie należności o wartości wyższej niż dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za  pracę wymaga uprzedniej zgody Burmistrza Recza.

 

4. Umorzenie należności o wartości wyższej niż stukrotność minimalnego wynagrodzenia za  pracę wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Reczu.

 

5. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.

             

            § 6. Umarzanie należności,  odraczanie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno – prawnym i do należności o charakterze cywilno - prawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.

 

 § 7 1. Z zakresu umorzonych należności i odsetek,  odraczania terminu spłaty całości

lub części należności i odsetek albo rozłożenia płatności całości lub części należności i odsetek na raty, udzielonych w trybie określonym uchwałą, sporządzane są informacje zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały.

 

2. Informacje o których mowa w ust.1 są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, w terminie do 15 lutego następnego roku i przekazywane przez kierowników jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 – Burmistrzowi;

 

3. Burmistrz sporządza zbiorcze informacje i przekazuje je organowi stanowiącemu terminie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

 

            § 8. Wnioski o umorzenie należności,  odroczenie terminu spłaty całości lub części należności  albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, do których nie stosuje się przepisów ustawy  - Ordynacja podatkowa, złożone po dniu 1 lipca 2006 roku, a nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały, są rozpatrywane według przepisów niniejszej uchwały.

 

             

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/84/2000 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lutego 2000 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta i gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

           

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 12-02-2007 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 11:01