Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IV/17/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2007 rok.

U C H W A Ł A   NR  IV/17/07

z dnia 25 stycznia 2007 r.

Rady Miejskiej w Reczu

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2007 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r  Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128)   oraz art.165, art. 184, art. 188 ust 2 i art.195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z  2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104,poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 874 588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 146 763 zł, zgodnie załącznikiem  nr 2,

2.  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem  nr 3.   

2.1. Zadania  inwestycyjne w  2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.        

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 272 175 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)

zaciąganych kredytów w kwocie

- 4 395 707 zł

2)

zaciąganych pożyczek w kwocie

         - 1 861 208 zł

3)

zwrotu środków z tytułu dokapitalizowania w kapitale zwrotnym  ZUH „KOMUNALNIK”

         

              -     15 260 zł

 

2.  Przychody  budżetu  w  wysokości 7 500 214 zł,   rozchody  w  wysokości  1 188 792 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 5.

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości                                         - 100 000 zł

                                               

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6

 

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 74 000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

             

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym     programie przeciwdziałania narkomanii.                                                                                 

 

 

         § 7. 1. Plan przychodów i wydatków dla  zakładów budżetowych:

1) przychody   - 656 800 zł, 

2) wydatki       - 731 640 zł,

    zgodnie z załącznikiem nr 7

 

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 28 368 zł  dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 28 368 zł, wydatki  28 368 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 7

           

 

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                                                 - 243 750 zł,

 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości                            - 346 000 zł,

     zgodnie z załącznikiem  nr 8

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 275 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

           

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1)  przychody -  5 500     zł,

2)  wydatki     -  6 700     zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10

 

 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                  - w kwocie      300 000 zł,              

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                           - w kwocie  6 256 915 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

    zaciągniętych pożyczek i kredytów                                               - w kwocie  1 188 792 zł,

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

    deficytu budżetu do wysokości  300 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

    a) na finansowanie  wydatków  na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i  projekty

        realizowane ze środków Unii Europejskiej  lub  bezzwrotnych środków zagranicznych  oraz

        na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej z załącznikach

        nr 3 i nr 4,   

   b)  z tytułu  umów, których  realizacja  w  roku  następnym  jest  niezbędna  dla  zapewnienia

        ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na  łączną kwotę 400 000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków

     między działami.

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  100 000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

    bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11 .

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

           

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 12-02-2007 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 12-02-2007 11:14