Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr IV z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Reczu


Nr IV/2007

z przebiegu obrad IV sesji Rady Miejskiej w Reczu

odbytej w dniu 25 stycznia 2007r.

 

 

 

Otwarcia IV sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych i zaproszonych gości.

Stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały ( lista obecności radnych w załączeniu do protokółu). Następnie powitał imiennie gości zaproszonych w następującej kolejności:

 1. Panią Kiłoczko Jolantę Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Choszcznie,

 2. Pana Horoszkiewicza Andrzeja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu,

 3. Panią Kajtowską Agnieszkę Dyrektora Gimnazjum w Reczu,

 4. Panią Błaszczak Halinę Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu,

 5. Pana Łońskiego Wiesława Dyrektora M/G Ośrodka Kultury w Reczu,

 6. Pana Janiak Daniela Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu

oraz zaproszonych sołtysów z terenu gminy .

( lista obecności gości zaproszonych i sołtysów stanowi załącznik do protokółu).

Do przedstawionego porządku obrad sesji zgłoszono wnioski:

 1. Pana Ryszard Dobrzaniecki Radny Rady Miejskiej wnioskował o przełożenie punktu

,,Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok” na następną sesję z uwagi na fakt, że w dniu obrad sesji dostarczono pisemne materiały o zmianach do przedłożonego projektu uchwały. Następnie podał, że planowane zadłużenie gminy na 2007r. sięga 60%.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że w terminie do 30 stycznia 2007r. Burmistrz musi przedłożyć uchwałę budżetową na 2007r. do Urzędu Marszałkowskiego w celu złożenia wniosku na dofinansowanie kwotą 130.000 zł. na remont drogi gminnej Suliborek - kolonia Suliborek .

Pan Radny Robaczek Tadeusz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, że w poprzedniej kadencji do planu również przyjęto ponad 59% zadłużenia gminy z uwagi na planowane inwestycje.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza stwierdził, że nie możemy dzisiaj nie podjąć uchwały budżetowej na 2007r., ponieważ mogą nie przyznać nam środków na remont drogi Suliborek - kolonia Suliborek.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Radny Rady Miejskiej stwierdził, że z uwagi na duże zmiany do projektu uchwały budżetowej proponował przenieść projekt uchwały do rozpatrzenia na następną sesję Rady Miejskiej.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i poddanie pod głosowanie zgłoszonego wniosku.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że na posiedzeniach komisji nikt nie mówił o tym warunku, że jeśli nie uchwalimy budżetu gminy na 2007r. do 30 stycznia br., to nie dostaniemy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że projekt budżetu gminy na 2007r. był dostarczony wszystkim radnym na poprzedniej sesji Rady Miejskiej a zmiany były omawiane na posiedzeniach komisji. Na tym zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza jako najdalej idący o uchwaleniu budżetu gminy na 2007 r. na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Wniosek powyższy uzyskał następującą ilość głosów 9 za, 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosu).

 1. Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza wnioskował, żeby po punkcie 1 c dodać punkt 2 w brzmieniu ,, Zapoznanie Rady Miejskiej ze stanowiskiem Burmistrza w sprawie budowy hali widowiskowo - sportowej w Reczu.”

 2. Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza wnioskował, żeby po punkcie 13 umieścić punkt pod nazwą ,,Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata reprezentującego gminę Recz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”.

Wnioski powyższe kolejno poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższe wnioski.

Odczytał następnie porządek obrad sesji z w/w przyjętymi wnioskami Rady:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie porządku obrad sesji,

  3. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 2. Zapoznanie Rady Miejskiej ze stanowiskiem Burmistrza w sprawie budowy hali widowiskowo - sportowej w Reczu.

 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Recz na 2007r.

 8. Projekt uchwały w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.

 9. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych gminy Recz,

 10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody: ,,Grądowe Zbocze”.

 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2007r.

 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.

 15. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata reprezentującego gminę Recz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 16. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

 18. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Powyższy porządek poddał pod głosowanie w wyniku, którego Rada Miejska przyjęła większością głosów ( 11 za, 3 wstrzymujących się).

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w tym momencie stwierdził przybycie na obrady Pani Radnej Skowrońskiej Zenony i poinformował, że na sali obecnie znajduje się 14 radnych.

Następnie zaproponował, żeby Rada Miejska przyjęła protokół z III sesji Rady Miejskiej bez odczytania i zapytał kto jest za tym, żeby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez odczytania.

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji bez odczytania.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza poprosił o 5-10 minut przerwy, ponieważ Pan Paweł Sierakowski architekt projektu budowy hali widowiskowo - sportowej zbliża się do granic Recza i jego obecność jest niezbędna do omawiania punktu 2 porządku obrad sesji.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej z uwagi na inne propozycje zawnioskował, żeby punkt

,, Zapoznanie Rady Miejskiej ze stanowiskiem Burmistrza w sprawie budowy hali widowiskowo - sportowej w Reczu” przełożyć po punkcie ,,Interpelacje, wnioski i zapytania” i być może wtedy przybędzie na salę Pan Paweł Sierakowski, który jest w drodze do Recza.

Powyższą propozycję poddano pod głosowanie w wyniku, którego Rada Miejska większością głosów ( 13 za, 1 wstrzymujący się) przyjęła w/w wniosek.

 

AD. 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Interpelacje, wnioski i zapytania kolejno zgłaszali:

Pan Radny Juszczyk Mieczysław informował, że Pan Huszcza Władysław prosił go o spowodowanie przestawienia pojemników na odpady. Mówił, żeby ktoś z gminy się zgłosił, to mieszkańcy pokażą gdzie przestawić.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki:

 • Czy prawdą jest, że były protesty zgłoszone w sprawie przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej i dlaczego nie ma takiej informacji podanej na stronie www.bip.recz.pl ?

 • W Urzędzie Miejskim była ostatnio przeprowadzona kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pytał o zakres i wyniki kontroli.

 • Dlaczego nie ma na www.bip.recz.pl opublikowanych oświadczeń majątkowych radnych?

 • Prosił o podanie wyników rozmów w sprawie internetu na terenie naszej gminy w ramach programu eVita.

 • Prosił o podanie informacji o postępie prac przy rozbiórce domu Tylna 20 w Reczu.

 • Prosił o podanie przyczyn odwołania Pana Ireneusza Szweda Prezesa ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu.

 • Wnioskował o uruchomienie poczekalni na dworcu PKP w Reczu, ponieważ podróżni nie mają się gdzie skryć przed zimnem i deszczem.

 • Podał, że ścieżka dla pieszych na dworzec PKP w Reczu jest bardzo zarośnięta krzakami, słabo oświetlona przez co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów.

Prosił o poprawę tego stanu.

 • Przypomniał, że na ostatniej sesji prosił Pana Burmistrza o przedstawienie programu działania na kadencję i Pan Burmistrz powiedział, że odpowiedzi udzieli na piśmie. Pismo takie otrzymał Pan Radny i je odczytał:

„ Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone podczas posiedzenia III sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006r. informuję, co następuje:

 1. W sprawie programu działania Burmistrza na kadencję: zadania zapisane w programie wyborczym przewidziane są do realizacji na okres 4 lat. Burmistrz na każdy rok budżetowy, będzie przedstawiać Radzie Miejskiej propozycje niektórych zadań w celu ich ewentualnej realizacji.” Sprawę pozostawia bez komentarza dodał Pan Ryszard Dobrzaniecki.

Pani Radna Misiek Mariola informowała Radę Miejską, że otrzymała od Dyrekcji PKS Stargard Szczeciński odpowiedź na zgłoszony wniosek w sprawie kursowania autobusów na trasie Recz-Sokoliniec - Rybaki. Zaproponowała, żeby z urzędu przystąpić do rozmów z PKS Wałcz na temat skierowania busa na mało rentowne trasy. Może PKS Wałcz rozwiąże nasz problem związany z komunikacją.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał jakie są warunki, zakres prac do wykonania w ramach umowy - zlecenia dla Pana Aleksandra Jałowieckiego i na jaką kwotę?

Pan Radny Tadeusz Robaczek zapytał na jakim etapie załatwiania jest sprawa sprzedaży działek budowlanych na ul. Kolejowej w celu poszerzenia działek siedliskowych?

Pan Radny Dariusz Kowalewski powiedział, że od 1,5 miesiąca nie ma internetu w obu szkołach w Reczu. Sprawa jest drażniąca, bo od 16 grudnia 2006r. szkoły w Reczu są pozbawione sygnału internetowego. Sprawa jest znana, bo nastąpiła awaria. Gmina Recz korzystająca z programu eVita jest jedyną gminą w Polsce, w której nie odbywają się żadne szkolenia. Szkoła zapłaciła rachunek za 200 zł. za grudzień mimo, że nie korzystała z internetu i zaraz zapłaci za styczeń. Pan Radny poinformował, że został upoważniony przez Dyrekcję Gimnazjum do oświadczenia na sesji, że jeśli do przyszłego czwartku nie usunie się awarii i nie będzie internetu, to szkoła zmieni dostawcę internetu.

Pani Radna Maria Wojciechowska powiedziała, że 18 stycznia 2007r. podczas posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych przekazano informację, że w niektórych jednostkach organizacyjnych gminy zatajane są wpływy tych jednostek i chodziło o kwotę 27.000 zł., które miało wpłynąć do Gimnazjum w Reczu. Pani Radna spotkała się z Paniami Dyrektorkami Gimnazjum w celu uzyskania informacji na ten temat. Otóż okazało się, że Dyrekcja Gimnazjum nazbierała pewną kwotę z :

1.000 ,- z Towarzystwa Miłośników Recza,

800,- prowizja z ubezpieczeń,

2.700,- opłaty za wynajem sal na kursy językowe.

W związku z tym Pani Dyrektor poprosiła składając wniosek o dofinansowanie 3.000 zł. na uzupełnienie środków przeznaczonych na remont czy adaptację pomieszczeń na pokój nauczycielski.

Pani Skarbnik podała, że tą osobą, która podała tę informację był Pan Burmistrz.

Pani Maria Wojciechowska dodała, że gdyby to zrobił ktoś inny, to by na każdym słupie tę informację ogłoszono. Prosiła o wyjaśnienie i sprostowanie tej informacji.

Następnie odczytała fragment artykułu ,, Hala za 2 lata” i też wskazała na podanie błędnych informacji do prasy: zagospodarowaniem i adaptacją baszty choszczeńskiej zajmie się Towarzystwo Miłośników Recza a nie ,,pro Educatio” ( jak podano w Głosie Szcz.) . Kolejny błąd pojawił się w informacji na stronie internetowej dotyczący spotkania Burmistrza z Prezesem Federacji Inicjatyw Oświatowych. Małe Przedszkola tworzone są nie tylko w gminie Recz lecz w województwie zachodniopomorskim. Po interwencji ta informacja została zmieniona. Podała informację o spotkaniu z przedstawicielem Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Panem Markiem Rusakiewiczem, które odbyło się 4 stycznia 2007r. Pan Rusakiewicz Marek przeprosił wszystkich za to zamieszanie w rozliczeniu i obiecał, że sprawa będzie wyjaśniona.

Podała różne wersje rozliczeń i za każdym razem wychodzi inny wynik. Mówiła, że bloki przy ul. Tylna 32 - 48 nie mają liczników na opomiarowanie ciepła dostarczanego do tych bloków. Podała też informację, że na ul. Słonecznej mieszkańcy korzystający z tego samego źródła ciepła mają oszczędności dość duże a na ul. Tylnej duże niedopłaty.

Zapytała kto będzie płacił za ciepło, które gdzieś tam krąży po mieście i jest nie opomiarowane. Wnioskowała, żeby obciążyć opłatami za ciepło sprawiedliwie i uczciwie wszystkich odbiorców ciepła.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki poinformował, że 22 stycznia 2007r. powstał Klub Radnych ,,Porozumienie” w skład, którego weszli następujący Radni:

 1. Mariola Misiek

 2. Maria Wojciechowska

 3. Tadeusz Antosiewicz

 4. Ryszard Dobrzaniecki

 5. Dariusz Kowalewski.

Pisemne zgłoszenie odczytał i przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, które stanowi załącznik do protokółu.

Pan Radny Tadeusz Robaczek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oświadczył, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie padło słowo ,, zatajenie” dochodów w jednostkach organizacyjnych.

Pani Radna Maria Wojciechowska odpowiedziała na powyższe, że na posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych padło takie słowo.

Następnie podała, że grupa Radnych Dobrzaniecki Ryszard, Maria Wojciechowska, Mariola Misiek, Kowalewski Dariusz, Tadeusz Antosiewicz oraz Karpińska Bożena dokonali wpłaty na dożywianie dzieci na kwotę łączną 1.440 zł., co pozwoli korzystać z bezpłatnych obiadów dla 5 do 6 dzieci do końca tego roku szkolnego.

 

AD. 3. Wolne wnioski i zapytania.

 

W wolnych wnioskach Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów zaproponował, żeby gmina zainteresowała się budynkiem po byłych biurach PGR w Lubieniowie, ponieważ najemcy tego mieszkania wyprowadzają się i można przejąć je na mienie gminne.

Ponadto wnioskował o naprawę drogi przy krzyżówce przy wjeździe do byłego gospodarstwa rolnego, bo nawiezienie małej ilości frezu nic nie dało.

 

AD. 4. Zapoznanie Rady Miejskiej ze stanowiskiem Burmistrza w sprawie budowy hali widowiskowo - sportowej w Reczu.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powitał Pana Pawła Sierakowskiego architekta projektu budowy hali widowiskowo-sportowej w Reczu i poprosił Pana Aleksandra Jałowieckiego o przedstawienie analizy ekonomicznej planowanej budowy inwestycji pod nazwą budowa hali widowiskowo-sportowej w Reczu. Porównał inne podobne inwestycje, które powstały w Dziwnowie, Pyrzycach, Gorzowie Wlkp. i Koszalinie, które wybudowane były za od 5 do 8 mln. zł. Eksploatacja takich obiektów wynosi rocznie od 100 do 150.000 zł. Ministerstwo określiło standard budowy hali sportowej na kwotę 4,5 mln. zł. i w 1/3 kosztów może dofinansować. Nie można liczyć na dodatkowe pieniądze. Podał też malejącą liczbę dzieci i młodzieży na podstawie pobranych danych z miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego. W roku 1990-1992 jest średnio 105 urodzeń a w 2004-2006 są już tylko średnio 63 urodzenia. Podał liczbę uczniów w Szkole Podstawowej w Reczu, która z roku na rok spada. Dla przykładu podał, że w 2006r. było 356 uczniów a w 2011 będzie 303 uczniów. Do tego dochodzi jeszcze migracja i emigracja zarobkowa. Pozostały 1,5 mln. zł. plus środki z PFRON w kwocie 960.000 zł., plus własne środki. Projekt budowy zredukowano do dwóch sekcji i koszt budowy obniżyłby się od 4,5 mln. zł. do 4,7 mln. zł.

Jeśli Państwo Radni potrzebują takiej informacji na piśmie, to w późniejszym terminie ją dostarczy każdemu radnemu.

Następnie głos zabrał Pan Paweł Sierakowski architekt budowy hali widowiskowo- sportowej w Reczu, który powiedział, że Pan Aleksander Jałowiecki przedstawił aspekt ekonomiczny a projektant przedstawi zmiany, które można wykonać od strony projektu. Objaśniał na planszach proponowane zmiany do projektu budowy hali widowiskowo - sportowej. Halę w tej dotychczasowej zabudowie zmniejszono o 6 m na jej szerokości i powstanie hala dwudzielna o powierzchni 15x22 m oraz widownia na imprezy szkolne. Podał, że pełny wymiar boiska do piłki ręcznej wynosi 22x30. Zachowane będą dwa boiska o wymiarach 15x22 plus szatnie, toalety, widownia. Hala będzie miała wystarczające zaplecze (szatnie, magazyny, itp.), widownię na ok. 200 osób, 2 pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej i 1 pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej, siłownia, sala do ćwiczeń korekcyjnych i sala rehabilitacyjna. Każda z tych sal będzie posiadać niezależne wejście.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza podał, że schodzimy z kosztami budowy hali widowiskowo-sportowej z 8 mln. zł. do 4, 5 mln. zł. Roczne utrzymanie takiej hali sportowej kosztowałoby gminę około 100.000 zł. Jeśli zgodzimy się na przeprojektowanie hali w wersji takiej jak Pan Paweł Sierakowski przedstawił, to nie tylko koszty budowy hali zmniejszą się o połowę ale też koszty utrzymania takiej hali w roku także zmniejszą się o połowę. Ten projekt zakładałby budowę hali na potrzeby szkoły, bo nikt tu do nas nie przyjedzie na większe zawody, bo trzeba by było mieć zaplecze w postaci hoteli itp.

Przy spełnieniu tych warunków w tym roku ruszy już jej budowa.

Pan Jałowiecki Aleksander dodał, że na temat przeprojektowania rozmawiał z Dyrektorem Gimnazjum w Reczu, który stwierdził, że na potrzeby szkoły taka hala jest wystarczająca, bo będzie pełnowymiarowe boisko do siatkówki i można powiesić kosze a koszty utrzymania zmniejszą się o połowę. Wg informacji zaczerpniętej również od nauczyciela kultury fizycznej w Szkole Podstawowej w Reczu pani mgr Barbary Pokorskiej (przepisy ,,Gry zespołowe”) oraz trenera ,,Remoru” pana mgr Tomasza Paciejewskiego, pełne wymiary boisk pozwalające na przeprowadzanie gier zespołowych wynoszą: do piłki siatkowej 18m x 9m i do piłki koszykowej 28m x15m .

Pani Misiek Mariola Radna Rady Miejskiej zapytała, czy te propozycje były konsultowane z Dyrektorem Szkoły, bo w tej chwili dzieci nie mają gdzie się ćwiczyć i ćwiczą w różnych miejscach w zależności od pogody. Podane dane o malejącej liczbie dzieci nie świadczą o tym, że wiemy co będzie za 10 czy więcej lat.

W tym momencie na salę wszedł Pan Barna Stanisław Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że na sali znajduje się obecnie 15 radnych.

Pani Misiek Mariola Radna dodała, że wiadomo już dzisiaj, że Szkoła Podstawowa ma za małą salę gimnastyczną. Nie można też mówić, że nie będziemy robić zawodów sportowych, bo jeśli my nie będziemy zapraszać innych, to inni też nie zaproszą nas do siebie.

Pan Radny Andrzej Pater ustosunkował się do wypowiedzi Pani Radnej Misiek Marioli i powiedział, że główną ideą Burmistrza jest to, żeby w krótkim czasie i za mniejsze pieniądze wybudować halę na potrzeby szkoły.

Pan Radny Kowalewski Dariusz nie zgadza się z argumentem, że w 1990 r. jest 105 urodzeń a w trzy lata później jest 63, bo hala, która zostanie wybudowana ma służyć na 100 lat. Powiedział, że tak się składa, że jest nauczycielem wychowania fizycznego. Obecnie jest tak, że na jednej sali muszą ćwiczyć trzy grupy i zamiast ćwiczyć 45 minut, to realnie ćwiczą 1/3 z 45 minutowej lekcji. Powiedział, że bardzo się nie podobała wypowiedź Burmistrza w części, że jak chcą, to niech sobie jadą chodziło o wyjazdy na zawody.

Pan Sołtys Stekiel Andrzej dodał, że nie jest prostą sprawą utrzymanie takiej hali jak w Pyrzycach mimo, że bez przerwy w tej hali są jakieś turnieje.

Pan Andrzej Packań Sołtys Wsi Suliborek zapytał, czy w przyszłości będzie możliwość dobudowania tej części hali sportowej, o którą projekt jest zmniejszany.

Pan Paweł Sierakowski architekt odpowiedział, że jeśli się coś zmieni, bo zwiększy się ilość dzieci, albo gmina będzie miała większe dochody, to zawsze tę część skreśloną można dobudować.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza zdementował pogłoskę, że Szkoła Podstawowa w Lubieniowie może być zamknięta z uwagi na spadającą ilość dzieci. Nie rozumie tej pogłoski i wypowiedzi na stronie www.recz.com.pl.

Pan Radny Kowalewski Dariusz zapytał, czy słyszeli Państwo, że planuje się zwiększyć ilość WF do 5 godzin tygodniowo? Na ostatniej sesji odczytano stanowisko Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych. Stwierdził, że Komisja nie jest przeciwko budowie hali sportowej, lecz przeciwko budowie namiotu.

Pan Jałowiecki Aleksander informował, że spadek ilości dzieci odnotowuje się do 2014 roku.

Pan Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu zapytał na ile miejsc przewiduje się widownię w tej hali sportowej? Apelował o rozsądny plan budowy mając na uwadze przyszłe koszty utrzymania takiego obiektu.

Pan Paweł Sierakowski architekt i projektant budowy hali sportowej odpowiedział, że na 200 miejsc przewidziana jest sala widowiskowa.

Pan Tadeusz Antosiewicz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych nawiązał do pytań Pana Łońskiego Wiesława i zapytał, czy nas jako gminę stać na budowę hali widowiskowo- sportowej czy tylko na halę sportową szkolną.

Pan Paweł Sierakowski architekt i projektant budowy hali namawiał żeby nie rezygnować z nazwy ,, widowiskowa” hala, ponieważ ona taką będzie dla małych zajęć i imprez sportowych.

Pan Barna Stanisław Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poparł korektę planu budowy hali sportowej podkreślając, że w ten sposób gmina zaoszczędzi 3 mln. zł. W przyszłości będzie można dobudować tę część, którą obecnie skreślamy. Warto zacząć budować tę halę w takiej wersji jak po przeprojektowaniu i jest to decyzja słuszna.

Pani Radna Mariola Misiek prosiła o podsumowanie przeprojektowania hali i zapytała, czy są to dwa boiska, trybuny na 200 osób i możliwość dalszej rozbudowy hali w przyszłości?

Na powyższe uzyskała potwierdzenie od Pana Pawła Sierakowskiego projektanta hali.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Radny Rady Miejskiej zapytał, czy ważne będzie jeszcze pozwolenie wodno-prawne niezbędne do budowy hali?

Pan Paweł Sierakowski architekt odpowiedział, że będą uzgodnienia ze Starostwem ale już były rozmowy i mówiono o tak zwanej procedurze zamiennej.

Pan Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zwrócił uwagę na fakt, że hala po przeprojektowaniu będzie miała 1.000 m2 mniej do ogrzania i jest to dodatkowy argument na zmniejszenie kosztów utrzymania hali.

Pan Grzelak Leon Burmistrz Recza stwierdził, że należy dyskusję podsumować i dać delegację Panu Burmistrzowi do dalszych działań. Poddał pod głosowanie następujące zapytanie ,,Kto jest za takim kierunkiem przeprojektowania hali w wersji przedstawionej przez Pana Pawła Sierakowskiego projektanta hali?”

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 3 wstrzymujących się) poparła takie przeprojektowanie hali przedstawione przez architekta Pawła Sierakowskiego.

 

 

AD. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2007r., które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski podała, że wpłynie z programu Fundacji Wspomagania Wsi kwota 28.300 zł. z tego 3.300 na szkolenie komputerowe, 6.000 zł. na gminny portal społeczny w Żeliszewie, 1.980 zł. na świetlicę w Rybakach, 2.000 zł. na świetlicę w Nętkowie oraz 14.950 zł. na gminny portal społeczny w Rybakach i Lubieniów.

Na powyższe projekty są podpisane już umowy. Informowała również, że od 1 stycznia 2007r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych w wyniku, której kwota 250.800 zł. wpłynie do ZGKiM , który jest upoważniony do pobierania czynszów i wydatkowania środków.

Pan Romanowski Józef Burmistrz Recza ustosunkował się do zgłoszonych wniosków przez komisje Rady:

 • potwierdził, że MKS ,,Remor” w Reczu otrzyma dotację w kwocie 69.000 zł. i Uczniowski Klub Sportowy w Gimnazjum kwotę 5.000 zł.

 • utworzenie placu zabaw dla dzieci w Rybakach zostanie uwzględnione w projekcie budżetu gminy,

 • w sprawie szaletu miejskiego wyjaśniał, że rozmawiał o przyczynie zwiększenie kosztów budowy i okazało się, że spowodowane to było zwiększeniem zakresu robót powstałych na życzenie mieszkańca sąsiadującego z szaletem,

 • w sprawie finansowania WKS w Suliborzu wyjaśniał, że przeprowadzono rozmowy z Burmistrzem Dobrzan, który się nie zgadza na finansowanie drużyny, która działa na terenie gminy Recz. Burmistrz sprawdził ilość młodzieży w wieku 14 lat i w wzwyż i stwierdził, że jest w Suliborzu 12 osób, ale czy wszyscy są zrzeszeni w tym klubie.

Burmistrz będzie jeszcze rozmawiał z Burmistrzem Dobrzan, ale jest propozycja i można przeznaczyć kwotę 10.500 zł. na WKS w Suliborzu ze świadomością, że będą z niej korzystać także zawodnicy z Bytowa lub przeznaczyć 6.000 zł. i zbudować boisko w Suliborzu do uprawiania sportu.

Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował, żeby utrzymać tę proponowaną dotację dla WKS ,,ZNICZ” w Suliborzu a on będzie rozmawiał z Burmistrzem Dobrzan w sprawie dofinansowania tej drużyny także poprzez gminę Dobrzany.

Pan Juszczyk Mieczysław Radny proponował przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych łąkę w Suliborzu na której trzeba zrobić boisko sportowe. Zapytał dlaczego Sulibórz nie gra z Rybakami?

Pani Misiek Mariola Radna odpowiedziała, że Prezes WKS ,,ZNICZ” ani sołtys nie są zainteresowani żeby w ich drużynie byli piłkarze z Rybak. Wyjaśniała też w sprawie wskazanej łąki przez Pana Juszczyka Mieczysława informując, że łąka ta jest zalana wodą.

Pan Burmistrz Józef Romanowski zapytał czy nie taniej by było żeby sportowców wozić busem do innego klubu lub zostawić te 6.000 zł. na klub ,,ZNICZ” do półrocza a po analizie jeśli zajdzie potrzeba, to rozpatrzyć zwiększenie środków.

Pan Robaczek Tadeusz Radny zapytał z jakich środków nastąpiło zwiększenie dotacji dla MKS ,,REMOR”?

Pani Skarbnik odpowiadała, że w projekcie budżetu gminy na 2007r. była planowana dotacja w kwocie 71.500 i pozostało po korektach 69.000 zł. a rezerwa budżetowa pozostała bez zmian.

Pan Burmistrz Józef Romanowski stwierdził, że naprawa siatki 1,5 metrowej jest w możliwościach MKS ,,REMOR” Recz.

Pan Dariusz Kowalewski Radny wyjaśniał, że 1,5 metrowa siatka może okazać się za niska.

Pan Andrzej Pater Radny mówił o zabezpieczeniu środków na fundusze sołeckie.

Pani Skarbnik wyjaśniała, że dzisiaj nie mówimy o środkach na fundusze sołeckie, ale po analizie widzi możliwość stworzenia takiego funduszu bez zwiększania wydatków, bo niektóre wydatki zmienią jedynie przeznaczenie.

Pan Barna Stanisław Radny zapytał, czy ten problem będzie rozwiązany jeszcze w tym roku?

Pan Radny Antosiewicz Tadeusz prosił o nieoszczędzanie na bezpieczeństwie dzieci, bo jest to tylko 1.000 zł. na naprawę siatki na boisku sportowym.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza wyjaśniał, że MKS ,,Remor” otrzymał 35.000 zł. na uporządkowanie sprawy kanalizacji. W sprawie naprawy dachu na stadionie będzie złożony projekt do Urzędu Marszałkowskiego i jeżeli to przejdzie to, to zadanie zostanie wykonane jeszcze w tym roku. A te 300 zł. na naprawę siatki to MKS ,,Remor” jest w stanie sam zrealizować.

Na koniec prosił o cierpliwość, ponieważ w Gazecie Sołeckiej podano, że do Sejmu złożono projekt ustawy o funduszach sołeckich.

Pan Juszczyk Mieczysław Radny zapytał, co będzie jeśli ,,Iskra” Pomień wejdzie do wyższej klasy?

Pan Radny Antosiewicz Tadeusz powiedział, że Pan Radny Juszczyk Mieczysław chyba pomylił pojęcia.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Radny stwierdził, że ta dyskusja jest bez sensu, bo jeśli ,,Iskra” Pomień będzie w tej samej klasie, to budżet musi dopłacić klubowi.

Pan Matczak Edmund Radny stwierdził, że za wcześnie mówimy o awansie Pomienia. Poczekamy to zobaczymy.

Pan Kowalewski Dariusz Radny Rady Miejskiej w imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego podziękował Panu Burmistrzowi za utrzymanie dotacji dla klubu w kwocie 5.000 zł.

Na tym zamknięto dyskusję.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 11 za, 1 przeciwny, 3 wstrzymujących się) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r., którą zarejestrowano pod Nr IV/17/07 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki wnosił o nie odczytywanie projektów uchwał Rady Miejskiej przez Pana Przewodniczącego, ponieważ każdy radny ma taki projekt przed sobą.

 

AD. 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Dyskusji nad Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. nie stwierdzono.

Wobec powyższego Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r., którą zarejestrowano pod Nr IV/18/07 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

AD. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Recz na 2007r.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Burmistrz Pan Józef Romanowski przyjął zgłoszone wnioski do realizacji.

Dyskusji nad przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Recz na 2007r. nie stwierdzono.

Wobec powyższego Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Recz na 2007r. , którą zarejestrowano pod Nr IV/19/07 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 8. Projekt uchwały w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu oraz następujące autopoprawki Burmistrza do przedłożonego projektu uchwały:

 

W § 2.1. dodać pkt. 4) w następującym brzmieniu:

4) na zabytek ruchomy, którego właściciel przebywa na terenie gminy przez okres 10 lat od daty rozliczenia dofinansowania. W przypadku niedotrzymania ww. terminu dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z należnymi odsetkami.

W § 4.1. wpisać do 15%.

W § 4.2. wpisać do 50%

W § 4.3. wpisać 80%

W §5 .2. pkt. 9) ma brzmieć :

9) harmonogram obejmujący zakres prac lub robót budowlanych i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

i dopisać pkt. 12 w następującym brzmieniu:

12) Protokół z przeprowadzonego przetargu dotyczącego wyboru wykonawcy ( jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych).

W §7.3. wpisać 70%

W § 10.2. na końcu zdania dopisać ... w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego zadania objętego wnioskiem.

W ust. 3 dodać pkt. 3 w następującym brzmieniu:

3) Dla celów rozliczenia finansowego zrealizowanego zadania muszą być przedłożone dysponentowi środków finansowych dokumenty świadczące o zastosowaniu ustawy- Prawo zamówień publicznych.

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, którą zarejestrowano pod Nr IV/20/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 9.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych gminy Recz.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski w powyższej sprawie, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych gminy Recz i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych gminy Recz, którą zarejestrowano pod Nr IV/21/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski do powyższego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Pan Matczak Edmund Radny zapytał, czy kościół w Pomieniu jest wpisany do rejestru zabytków na co Pan Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili nie wie, ale można to sprawdzić poprzez internet.

Innych zapytań ani wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 13 za, 2 wstrzymujących się) podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, którą zarejestrowano pod Nr IV/22/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

Na wniosek Pana Radnego Patera Andrzeja zarządzono 10 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowiono obrady i stwierdzono nieobecność Radnego Pana Tadeusza Antosiewicza.

 

 

AD. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody: ,,Grądowe Zbocze”.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki poinformował, że uwagi zgłoszone do projektu uchwały i załączonego projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody: ,,Grądowe Zbocze” są jego autorstwa.

Zdaniem Pana Radnego projekt rozporządzenia zawiera wiele wad i musi być przepracowany.

Następnie omówił zgłoszone przez niego uwagi:

Jak można oceniać projekt rozporządzenia skoro nie załączono do niego planu ochrony rezerwatu?

2. § 5 ust. 2 do projektu nie załączono mapy (zał. Nr 4) z lokalizacja działań ochronnych na terenie rezerwatu,

3. § 6 pkt. 2 w jaki sposób na terenie rezerwatu można prowadzić amatorski połów ryb i rybactwo skoro na terenie rezerwatu brak zbiorników wodnych mogących służyć tym celom,

4. § 7 pkt.7 - zapis mówiący o pobieraniu wody z terenu rezerwatu jest sprzeczny z zapisami ustawy Prawo wodne ponieważ woda na potrzeby stawów pobierana jest z rowu mel. szczegółowej stanowiącego własność właściciela stawu i zgodnie z art.12 ust. l ustawy Prawo wodne stanowi własność właściciela nieruchomości. Ponadto woda spływająca z systemu drenarskiego przepływa przez rezerwat. I tak się dzieje już kilkadziesiąt lat. Obiekty stawowe są urządzeniami poniemieckimi. Jeżeli już to należy zakazać poboru wody ale na terenie rezerwatu.

Niezrozumiałym jest zapis" zamykanie wyznaczonych dróg publicznych poza rezerwatem" - w takim razie jak można będzie dojechać do rezerwatu, i jak dojadą do swoich gruntów właściciele gruntów położonych w sąsiedztwie rezerwatu,

5. § 7 pkt.8 - kto ma oznakować ścieżki dydaktyczne na terenie rezerwatu i przygotować trasy poza rezerwatem i za czyje pieniądze?,

6. § 8 - Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ale gdzie?

7. Załącznik Nr l do rozporządzenia -

pkt.6 - woda zrzucana ze stawów rybnych - karpiowych przy produkcji poniżej 1500 kg z l ha powierzchni użytkowej zgodnie z art.9 pkt.14 Kt. g ustawy Prawo wodne nie jest ściekiem w związku z tym na jakiej podstawie prawnej zamierza się prowadzić okresowe kontrole gospodarki wodno ściekowej na działkach przyległych do rezerwatu.

Na jakiej podstawie prawnej zamierza się dokonać rewizji aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

 1. Załącznik Nr 2

W tabeli nie określono terminów wykonania działań ochronnych ani też nie określono odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych działań.

Podsumowanie:

Rozporządzenie jest napisane bardzo niezrozumiałym językiem, nie bierze pod uwagę interesów osób żyjących i gospodarujących w bezpośredniej bliskości rezerwatu. Nie bierze pod uwagę istniejących poza ustawa o ochronie przyrody innych obowiązujących przepisów prawnych. Zapisy użyte zarówno w projekcie rozporządzenia jak i załącznikach do rozporządzenia mające niby chronić przyrodę mogą stać się zarzewiem konfliktów społecznych a chyba zamierzenia autorów planu ochrony rezerwatu były inne i miały na celu „pokojowe współistnienie" świata ludzi i świata przyrody zgromadzonej na terenie rezerwatu.

W związku z powyższym Pan Radny proponował wydać negatywną opinię do projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiadał, że uwagi zostały przesłane do wyjaśnienia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Urząd ten udzielił drogą elektroniczną odpowiedzi w dniu 24 stycznia br. :

W odpowiedzi na wątpliwości i zapytania, przesłane droga mailową w dniu 22 stycznia br. dotyczące planu ochrony dla rezerwatu ,,Grądowe zbocza” uprzejmie informuję:

Ad.1 - dokumentacja dla planu ochrony jest dostępna w Nadleśnictwie i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim - czyli u nadzorców i zarządców terenu, na których ciąży obowiązek realizacji zapisów planu, informacja o fakcie zakończenia prac nad planem i możliwości zapoznania się z tymi materiałami była zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego,

Ad.2 - zaistniała sytuacja dotycząca barku zał. 4 jest zupełnym przypadkiem i nie była zamierzonym działaniem - w załączeniu dołączam mapę,

Ad.3 - pytanie jest niezrozumiałe, zapis rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że teren rezerwatu nie jest udostępniany dla amatorskiego połowy ryb i rybactwa, bez względu na to czy takie obszary w rezerwacie istnieją czy też nie (jest to zapis wymagany ustawa o ochronie przyrody),

Ad. 4 - ustawa o ochronie przyrody w art. 15 wskazuje na zakazy jakie obowiązują na terenie rezerwatu, dotyczą one między innymi budowy i rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz zmiany stosunków wodnych jeśli nie służą celom rezerwatu przyrody, jeżeli dotychczas takie sytuacje miały miejsce to naruszały one zakazy obowiązujące w rezerwacie i podlegały zgłoszeniom do organów ścigania;

zapis dotyczący wyeliminowania zamykania wyznaczonych dróg publicznych poza rezerwatem dotyczy sytuacji gdy prywatni właściciele zamykają drogi publiczne zmuszając innych do poruszania się po rezerwacie;

pragnę podkreślić, iż w odniesieniu do obszarów chronionych takich jak rezerwat przyrody nadrzędnym aktem prawnym jest ustawa o ochronie przyrody i zgodnie z art. 3 cele ochrony przyrody muszą być uwzględniane w nie tylko w dokumentach planistycznych opracowywanych przez gminę, jak miejscowe plany i studium ale również w działalności gospodarczej i inwestycyjnej, zapisy ustawy prawo wodne mogą mieć zastosowanie tylko wtedy gdy nie są sprzeczne z celami ochrony rezerwatu i zapisami ustawy o ochronie przyrody,

Ad. 5 - nie dotyczy zobowiązań względem jednostek samorządowych, bądź osób fizycznych, chyba że te podmioty dobrowolnie zechcą wspomóc te zadania,

Ad. 6 - jest oczywiste, że wszystkie rozporządzenia wojewody są publikowane w dziennikach urzędowych województwa,

Ad. 7 - sytuacja tego rezerwatu jest wyjątkowa gdyż ścierają się tu bezpośrednio interesy ochrony przyrody i interesy gospodarcze, koniecznym więc jest pogodzenia tych interesów i nie może być sytuacji uwzględniania tylko jednej ze stron, chcąc prowadzić gospodarkę w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, należy liczyć się z koniecznością podporządkowania się nie tylko wymogom prawa w zakresie prowadzonej gospodarki ale przede wszystkim nadrzędnym interesom publicznym jakim jest ochrona przyrody, wskazują na to wyżej cytowane zapisy ustawy o ochronie przyrody jaki i zapisy prawa wodnego, formując zapisy w tym punkcie kierowano się umożliwieniem prowadzenie gospodarki, ale w taki sposób aby nie stanowiła zagrożenia dla wartości przyrodniczych rezerwatu.

Urząd ten informuje, że treść została zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i pismo w tej sprawie o takiej samej treści przesłano drogą pocztową.

Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim dodał, że drogi zamknięte przez Nadleśnictwo są drogami wewnętrznymi Nadleśnictwa a droga publiczna jest wyznaczona na mapie w zupełnie innym miejscu. Ponadto Rada Miejska proszona jest o wyrażenie tylko opinii a Wojewoda wydaje Rozporządzenie i może wziąć pod uwagę opinię Rady ale nie musi. Pan profesor Wołejko w swoim planie ochrony rezerwatu mówi o przyszłości na okres 20 lat a pozwolenie wodno-prawne jest wydane na 10 lat.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dodał, że jeśli zamkną szlabany, to właściciele działek nie będą mogli dojechać do swoich własności.

Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim ponownie wyjaśniał, że drogi, o których mówi radny są drogami wewnętrznymi Nadleśnictwa a droga publiczna biegnie w innym miejscu.

Pani Radna Grażyna Konieczna informowała, że była na spotkaniu w Lubieniowie z Panem profesorem Lesławem Wołejko, który przedstawiał szkodliwe działania osób sąsiadujących z rezerwatem, pokazywał zdjęcia tarcz strzelniczych, okopów itp.

Pani Radna Maria Wojciechowska informowała, że obszar rezerwatu należy do Nadleśnictwa Drawno. Opowiedziała się za zwiedzaniem rezerwatu dla celów naukowych, edukacyjnych ale jednak byłaby ostrożna w kierowaniu na teren rezerwatu masowego ruchu turystycznego. Pytała, czy jest pełna dokumentacja rezerwatu i gdzie się ona znajduje. Podkreśliła, że nie jest to rezerwat ścisły.

Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim poinformował, że dzisiaj jest już 28 dzień od dnia złożenia przez Wojewodę projektu rozporządzenia do zaopiniowania przez Radę, która powinna się wypowiedzieć w tej sprawie w ciągu 30 dni. Po tym terminie jeśli nie wpłynie opinia Rady w tej sprawie, to Pan Wojewoda uznaje, że Rada nie wnosi uwag.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza stwierdził, że jeśli taka opinia nie jest konieczna, to może odstąpić od jej wydania.

Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim informował, że plan ochrony rezerwatu jest dostępny u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Pan Radny Dariusz Kowalewski wnioskował, żeby Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego pod warunkiem, że te szlabany nie będą odcinać drogi do własności położonych wokół rezerwatu.

Na tym dyskusję zamknięto. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał poniższy projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody

Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grądowe Zbocza”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. nr 92 poz. 880, Dz. U. z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Reczu uchwala co następuję:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grądowe Zbocza” z n/w uwagami:

 1. umożliwienie korzystania z dróg na terenie rezerwatu dla właścicieli gruntów rolnych przyległych do rezerwatu.

 2. zachowanie praw nabytych związanych z własnością nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższy projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody

Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grądowe Zbocza”, którą zarejestrowano pod Nr IV/23/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

AD. 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał, co znaczy wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji w sprawie zaproszenia przedstawicieli Policji odnośnie wycinki drzew na trasie Choszczno-Recz i nasadzenia nowych drzew w pasie drogowym.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza informował, że Policja prosiła o rozważenie pomysłu wycinki drzew na trasie Choszczno-Recz. Podczas posiedzeń Komisja wypracowała powyższe stanowisko i zaproponowała wniesienie tego tematu do planu pracy Rady Miejskiej.

Pan Radny Tadeusz Antosiewicz autor wniosku objaśniał intencję wniosku Komisji, bo badania Policji wykazały, że przy prędkości 50 km/godzinę z drzew rosnących przy drodze robi się ściana i wtedy łatwo o wypadek.

Warto zaprosić policjantów na posiedzenie i warto ten temat podjąć.

Pani Radna Maria Wojciechowska poparła powyższy wniosek ale pod warunkiem, że nowe drzewa zostaną posadzone w pasie drogowym.

Pan Stekiel Andrzej Sołtys Wsi Lubieniów mając na uwadze bezpieczeństwo wnioskował o wycięcie drzew na dwóch zakrętach na trasie Recz-Kiełpino.

Na tym zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2007 r. z uwzględnieniem wniosku Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w brzmieniu

,, Informacja Komendanta Powiatowego policji na temat wycinki drzew przy drogach” oraz ,, Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2006r. oraz plan na 2007r. i remontach dróg wojewódzkich”. Powyższe tematy zaproponowano w marcu 2007r.

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r. wraz ze zgłoszonymi wnioskami, którą zarejestrowano pod Nr IV/24/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

AD. 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2007r.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2007r., które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2007r., którą zarejestrowano pod Nr IV/25/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu po czym otworzył dyskusję:

Pan Radny Tadeusz Robaczek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek, żeby Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wystąpił do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Miejskiego Klubu Sportowego ,,Remor” w Reczu w sprawie przeprowadzenia wspólnej kontroli z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej. Wspólna kontrola ma dotyczyć Miejskiego Klubu Sportowego ,,Remor” w Reczu.

Powyższy wniosek poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 10 za, 3 wstrzymujących się) przyjęła wniosek.

Pani Skarbnik wnioskowała żeby kontrolę budżetu gminy za I półrocze przeprowadzić po 25 września 2007r.

Pan Radny Robaczek Tadeusz wnioskował, żeby w maju dodać za ostatnie dwa sezony ,,grzewcze.”

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki wnioskował o ujęcie tego tematu w taki sposób

,, Sprawdzenie zasadności kosztów utrzymania budynku po Szkole Podstawowej w Pomieniu”.

Pani Radna Misiek Mariola wnioskowała o taki zapis w planie pracy Komisji Rewizyjnej : ,,Kontrola kosztów utrzymania budynku po byłej szkole w Pomieniu za ostatnie dwa lata”.

Innych wniosków nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Rada Miejska w wyniku głosowania wniosek ten przyjęła jednogłośnie.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r. wraz z przyjętym wnioskiem.

Rada Miejska w wyniku głosowania większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r., którą zarejestrowano pod Nr26/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 15. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata reprezentującego gminę Recz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza wyjaśniał, że do wszystkich gmin Wicedyrektor Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania skierował pisma do burmistrzów z prośbą o wystąpienie z projektem uchwały do Rady Miejskiej w sprawie wybrania osoby do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego ,,Pomerania”, które to Zgromadzenie ma na celu zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego oraz zakończenie likwidacji Związku.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że istnieje Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, do którego nasza gmina należy. Następnie odczytał projekt uchwały do którego Pan Tadeusz Antosiewicz Radny zgłosił poprawki proponując w poszczególnych punktach § 1 skreślić ,,o”.

Powyższego skreślenia dokonano bez głosowania. Innych zmian nie wniesiono. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr IV/27/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 16. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

Do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami kolejno pytania zadawali:

Pan Radny Robaczek Tadeusz zapytał o punkt 24, który brzmi : 23.01.07r.- spotkanie z p. Andrzejem Najdą, Dyrektorem ds. inwestycji i funduszy z UE firmy MK Group Internationale oraz o dzień 4.01.07r.- spotkanie z Prezesem Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych p. Aliną Kozińską-Bałdygą w sprawie dalszej współpracy i projektu ,,Małe przedszkole w każdej wsi” i z dnia 5.01.07r.- spotkanie z Radą Nadzorczą ZUH ,,Komunalnik” w sprawie niepokojących sygnałów dotyczących działalności spółki.

Prosił także o podanie szerszej informacji na temat spotkania z dniua16.01.07r.- spotkanie wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu, p.Tadeuszem Robaczkiem, u Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie, p. Stanisława Stępień, w sprawie możliwości pozyskania sprzętu rolniczego z miejscowości Nętkowo oraz możliwości dofinansowania remontów obiektów przejmowanych przez Gminę od ANR.

Burmistrz wyjaśniał, że spotkanie odbyło się w dniu 23 stycznia 2007r. z panem Andrzejem Najdą, Dyrektorem ds. inwestycji i funduszy z UE firmy MK Group Internationale. Celem tego spotkania było ukierunkowanie na realne programy z pozyskiwaniem środków z zewnątrz. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Pana Nykla Eugeniusza, w którym wzięli udział Pan Łoński Wiesław Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Jałowiecki Aleksander z Urzędu Miejskiego, Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej. Z informacji jaką podał Pan Najda wynika, że Pan Burmistrz Zbigniew Ligus zlekceważył program dotyczący remontu Domu Kultury a można było pozyskać środki na ten cel. Pan Najda również mówił, że Burmistrz nie wykorzystał szansy, która się pojawiła na poprawienie wniosku na budowę kanalizacji Sicko-Sokoliniec-Recz. Było 7 dni na poprawienie tego wniosku.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał o dzień 4.01.07r.- spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji panem Zenonem Atrasem w sprawie współpracy oraz wydania opinii dla proponowanego nowego kandydata na Komendanta Komisariatu Policji w Reczu .

Burmistrz wyjaśniał, że na tym spotkaniu omówiono współpracę w zakresie bezpieczeństwa w gminie Recz i wydał opinię na temat kandydata na nowego Komendanta Komisariatu Policji w Reczu.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Radny zapytał, jaka była Burmistrza opinia na powyższy temat.

Burmistrz odpowiedział, że na temat powyższy powiedział, że ma mieszane uczucia.

Następnie Burmistrz informował, że dnia 5.01.07r. odbyło się spotkanie z Radą Nadzorczą ZUH ,,Komunalnik” w sprawie niepokojących sygnałów dotyczących działalności spółki. Rada Nadzorcza spółki kilka razy spotykała się w grudniu, informując o trudnej sytuacji finansowej spółki. Pan Prezes miał złożyć sprawozdanie finansowe na piśmie, ale nie dokonał tego. Złożył sprawozdanie ustne. Doszliśmy do wniosku, że dzieją się w spółce złe zjawiska, wyniki idą w dół. Pan Prezes był niedostępny, nie odbierał telefonów komórkowych po godzinach pracy. Był u Pana Burmistrza Pan Pudzianowski, który zainwestował dużą kwotę w oczyszczalnię ścieków i przedstawił dużo argumentów na brak współpracy z panem Prezesem. W spółce zginęły pieniądze z kasy 12 tys. zł. , które należały do ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. oraz 9 tys. zł., które należały do ZGKiM w Reczu. Nie było włamania a pieniądze zginęły i sprawców nie wykryto. Rachunkowość ZUH ,,Komunalnik” była prowadzona w Choszcznie. Popsuł się klimat wśród pracowników, zapanowała zła atmosfera. Wszystko to wpłynęło, że Pan Prezes został odwołany.

Pan Edward Wojtysiak został Prezesem ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu .

Ma on za zadanie uzdrowienie finansów spółki oraz uzdrowienie zarządzania spółką.

Pan Burmistrz zadeklarował, że będzie dawał zlecenia dla ZUH ,,Komunalnik” w Reczu.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy to oznacza, że nie będzie konkursu na Prezesa ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu?

Pan Burmistrz odpowiedział, że konkurs będzie ogłoszony i do tego czasu Pan Edward Wojtysiak będzie pełnił obowiązki Prezesa.

Pan Burmistrz informował, że 16 stycznia br. miał być ogłoszony przetarg na sprzęt, który był na majątku po byłej spółce w Nętkowie. W tym celu wspólnie z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Panem Tadeuszem Robaczkiem spotkali się z Dyrektorem Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie, panem Stanisławem Stępień, w sprawie możliwości pozyskania sprzętu rolniczego z miejscowości Nętkowo oraz możliwości dofinansowania remontów obiektów przejmowanych przez Gminę od ANR.

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informował, że jest ciągnik duży i mały, kosiarka rotacyjna, gruszka, które po przejęciu przez gminę mogłyby być przekazane ,,Komunalnikowi”.

Pani Skarbnik podała, że ten sprzęt jest przewłaszczony przez komornika. To jest jeszcze nic pewnego. Podała również, że jest możliwość uzyskania 300.000 zł. na jedno zadanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych i w naszym przypadku można się starać o te środki na Nętkowo i na Sokoliniec.

Pan Burmistrz dodał, że będziemy się starali zdobywać środki, będziemy mieli pomysły.

24 stycznia br. miał być podpisany Akt Notarialny na nieruchomość w Sokolińcu przejmowaną od Agencji Nieruchomości Rolnych, ale sprawę odłożono do czasu wyrażenia zgody przez Agencję na uzyskanie środków na remont tej nieruchomości. Podobnie postąpimy z nieruchomością przejmowaną z Nętkowa.

 

 

AD. 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

 

Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że w okresie między sesjami:

 • pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej,

 • podejmował czynności związane ze zwołaniem IV sesji Rady Miejskiej,

 • brał udział w dniu 4.01.07r. w spotkaniu z Posłem do Parlamentu Europejskiego panem Sylwestrem Chruszczem.

 • W dniu 15.01.07r. brał udział w spotkaniu z Proboszczami Parafii Recz, Wapnica i Lubieniowa w sprawie omówienia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na remonty obiektów sakralnych oraz przedstawienie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przy ewentualnej pomocy pracowników Urzędu.

 • W dniu 19.01.07r.brał udział w wizycie w MGOK w związku z Konkursem Kolęd organizowanym przez Szkołę Podstawową w Reczu.

W dniu 20.01.07r. odbyła się wizyta w Pomieniu w związku z imprezą ,,Święty Mikołaj”.

 • W dniu 23.01.07r. odbyło się spotkanie z p. Andrzejem Najdą, Dyrektorem ds. inwestycji i funduszy z UE firmy MK Group Internationale.

 

AD. 18 . Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

 

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania udzielali:

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza informował, że w pierwszej kolejności będzie odpowiadał na wnioski zgłoszone podczas posiedzeń komisji. I tak:

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w dniu 18.01.2007r. większością głosów ( 2 za, 1 wstrzymujący się) wnioskowała, żeby przeanalizować zasadność sprzedaży mieszkań komunalnych z 95% zniżką, w których to mieszkaniach gmina zainwestowała znaczne środki finansowe.

Pan Burmistrz popiera powyższy wniosek i jest za tym, żeby obwarować ograniczenie sprzedaży mieszkań na okres od 5 do 10 lat, w których gmina zainwestowała znaczne środki finansowe ( np. ocieplenie, remont dachu itp.). W tym celu zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej.

Pani Maria Wojciechowska wskazała, że koło sklepu Pana Nykla na ul. Tylnej jest wyrwa w chodniku i należy ją naprawić.

Powyższy wniosek zostaje przyjęty do zbadania i realizacji.

Pan Tadeusz Antosiewicz - Na ul. Różanej ZUH Komunalnik musi pompować co 2 tygodnie ścieki. Trzeba coś z tym zrobić.

Wniosek powyższy przyjęto do realizacji w tym roku. Problem jest znany i będą podjęte działania.

Pani Bożena Karpińska informowała, że na podwórku Kolejowej nr 29 często wybija szambo. Należy ten problem rozwiązać, bo być może trzeba wymienić kanalizację.

Burmistrz odpowiedział, wniosek przyjęto do realizacji i trzeba tam wymienić rury z 10 FI na 200 FI .

Pani Bożena Karpińska - Należy wykonać sygnalizację świetlną na ul. Słonecznej w Reczu.

Wniosek powyższy nie może być zrealizowany, ponieważ był badany w poprzedniej kadencji i Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na sygnalizację, bo warunki techniczne nie pozwalają na to.

Pani Bożena Karpińska - Ustawić wiatę przystankową na ul. Kolejowej koło Mleczarni, Przedszkola i koło kiosku Ruchu.

Burmistrz przyjmuje do realizacji wniosek o budowę tylko jednej wiaty przystankowej koło Przedszkola.

Pani Bożena Karpińska - Założyć spowalniacze na ul. Słonecznej i na Ratuszowej w Reczu.

Burmistrz zbada zasadność wbudowania spowalniaczy, bo na przykład na ulicy Ratuszowej do godz. 17 jest zakaz ruchu. Nie mniej sprawa zostanie zbadana.

Obecnie przeszedł do udzielania odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania zgłoszone na obecnej sesji:

 • w sprawie zmiany ustawienia pojemników na odpady sygnalizowany przez Pana Huszczę Pan Burmistrz informował, że temat sprawdzi i wyjaśni oraz podejmie działania.

Pani Leonarda Cichorzewska mieszkanka bloku przy ul. Środkowej 4 potwierdziła potrzebę przestawienia pojemników, bo te pojemniki stoją pod oknami.

Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim potwierdził, że problem ten jest znany pracownikom Urzędu Miejskiego, ale jest to problem dla trzech rodzin. Proponował posłuchać też innych mieszkańców, bo może stać się tak jak w Lubieniowie gdzie przestawiono pojemniki we wskazane przez mieszkańców miejsce a ludzie i tak przynosili odpady w poprzednie miejsce prosząc o ponowne ustawienie pojemników.

Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim informował, że gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, gdzie odbiorca jest wybrany w drodze przetargu. Zbiórkę taką można prowadzić na dwa sposoby i z symulacji kosztowej wynika, że obecny sposób selektywnej zbiórki odpadów jest korzystniejszy dla mieszkańców. Przetarg wygrała firma Remondis i jej się płaci za wywóz i utylizację.

Pan Andrzej Pater Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego podał, że firmy, które zajmują się zbiórką odpadów są dofinansowywane z Funduszu Ochrony Środowiska i na tych odpadach zarabiają. Kwota 3.300 zł. miesięcznie jest bardzo dużą kwotą porównując pierwsze opłaty, które wynosiły 800 zł. Można znaleźć taki podmiot, który nie będzie pobierał opłat od gminy.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dodał, że gmina płaci firmie za to, że przygotowujemy im gotowy produkt.

Pan Radny Andrzej Pater dodał, że w gminie Kalisz Pom. za darmo odbierają pety itp.

Trzeba szukać innego odbiorcy.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław informował, że koło sklepu Pana Mejchera na ul. Kolejowej stoją pojemniki, które powodują, że nie można bezpiecznie wyjechać na drogę. Trzeba temu zaradzić.

Pan Józef Romanowski Burmistrz odpowiedział, że przyjrzy się problemowi selektywnej zbiórki odpadów, zbada i podejmie działania. Także zbada wniosek zgłoszony przez Pana Radnego Juszczyka Mieczysława.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki pytał dlaczego nie umieszczono na stronie www.bip.recz.pl informacji o protestach do przetargu na budowę hali sportowej. Pan Burmistrz potwierdził, że wpłynęły protesty i zapytał, czy umieścić taką informację w BIP.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski informowała o zakresie i wynikach kontroli przeprowadzanej w Urzędzie Miejskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Podała, że:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła w terminie od dnia 4 grudnia 2006 r. do dnia 22 grudnia 2006 r. kontrolę doraźną gospodarki finansowej Urzędu Miasta. Protokół kontroli został przekazany Panu Burmistrzowi w dniu 22 grudnia 2006 r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy art. 5 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych tj. na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym następujących zamówień publicznych:

• Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ułożonej na odcinku 116 mb + kanalizacja deszczowa na ul. Murarskiej,

• Remont nawierzchni ul. Murarskiej,

• Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Cedynia w Żeliszewie i nad jeziorem Rajsko w Rajsku wraz z remontem ścieżki rowerowej Pomień - Żeliszewo z tablicami dydaktycznymi, materiałami informacyjno-promocyjnymi,

• Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę kanalizacji sanitarnej w m. Nętkowo,

• Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjne - tłocznej Nękowo - Grabowiec-Recz,

• Wykonanie dokumentacji na budowę hali widowiskowo - sportowej,

• Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Sokoliniec - Sicko - Ręcz",

• Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Reczu ul. Promenada, Trzebień, Szumin wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Reczu".

• Likwidacja komunalnego składowiska odpadów k. wsi Pomień.

Ponadto kontrolą objęto wydatki na energię cieplną i ciepłą wodę w 2005 r. oraz ustalono stan prawny nieruchomości i budynku mieszkalnego położonego w Reczu ul. Rynek l.

Z ustaleń kontroli wynika, że w większości przypadków uchybienia i zarzuty nie potwierdziły się, stwierdzono jednak następujące uchybienia:

 1. W 2004 r. dokonano wyboru oferty wykonawcy zamówienia publicznego o wartości 55.700 zł na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie plaży jeziora Cedynia w Żeliszewie i Rajsko I w Rajsku wraz z remontem ścieżki rowerowej Pomień - Żeliszewo, z tablicami dydaktycznymi, materiałami informacyjno promocyjnymi".

W specyfikacji technicznej w której opisano przedmiot zamówienia poprzez wyszczególnienie typu urządzeń oraz nazwę i adres producenta nie zamieszczono w określeniu „lub równoważny" czym naruszono przepisy art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177, Nr 96, póz. 959, Nr 116, póz. 1207, Nr 145, póz. 1537, Nr 273, póz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 163, póz. 1362, Nr 184, póz. 1539), za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz - str.ll protokołu kontroli.

 1. W dniu 14 października 2004 r. sporządzono aneks Nr 1/2004 r. do umowy Nr 34/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej na budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Reczu ul. Promenada, Trzebień Szumin wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Reczu zmieniając termin wykonania umowy z dnia 15 października 2004 r. na dzień 20.12.2004 r. bez udokumentowania okoliczności wprowadzenia takich zmian, co było niezgodne z terminem określonym w ofercie na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, czym naruszono art. 144 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz -str. 20 i 21 protokołu kontroli.

W celu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie prawidłowego określania przedmiotu zamówienia oraz zmiany postanowień zawartej umowy.

Wyrażono przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe wnioski przyczynią się do poprawy pracy Urzędu Miejskiego.

Następnie Burmistrz Recza odpowiedział, że oświadczenia majątkowe radnych zostaną opublikowane na stronie www.bip.recz.pl w najbliższym czasie.

Burmistrz odpowiadał, że odbędzie spotkanie z dyrektorem eVity w sprawie internetu na wsi. Pieniądze są na sieć. Natomiast wieś Sokoliniec ma się złożyć na kwotę 440 zł.. Burmistrz będzie też rozmawiał z TP S.A. w sprawie możliwości rozbudowy neostrady na terenach wiejskich.

W sprawie budynku Tylna 20 Burmistrz odpowiadał, że wysłano wniosek w sprawie wydania zezwolenia na rozbiórkę.

W sprawie poczekalni w Reczu Burmistrz wystąpi w tej sprawie do PKP.

W sprawie niebezpiecznej ścieżki na dworzec PKP w Reczu z uwagi na słabe oświetlenie i zakrzaczenie Burmistrz podejmie działania w tej sprawie.

W sprawie lampy koło Mleczarni Burmistrz wyjaśni dlaczego lampa nie świeci..

W sprawie programu Burmistrza na kadencję ponownie informował, że program taki przedstawiał w czasie kampanii. Corocznie zadania będą proponowane do projektu budżetu gminy i do uchwalenia przez Radę Miejską.

W sprawie Pana Jałowieckiego Aleksandra Burmistrz wyjaśniał, że obecnie Pan Jałowiecki pracuje na podstawie umowy-zlecenia i z chwilą uzyskania wyższego wykształcenia Burmistrz powoła go na zastępcę Burmistrza Recza.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał dodatkowo o zakres umowy-zlecenia oraz o wysokość kwoty wynikającej z tej umowy-zlecenia.

Pan Burmistrz podał, że Pan Jałowiecki Aleksander wykonywał analizę ekonomiczną przeprojektowania hali widowiskowo- sportowej w Reczu oraz szereg innych zadań, które w tej chwili jest trudno wymienić. Zaprosił Pana Radnego po sesji do biura w celu okazania umowy-zlecenia o której mowa.

Pan Radny Pater Andrzej zapytał Pana Burmistrza, czy w tej umowie-zleceniu jest zakres poprzedniego zastępcy Burmistrza i za podobną kwotę wynagrodzenia?

Burmistrz potwierdził powyższe.

W sprawie połączenia autobusowego Choszczno-Recz po godz. 18 Burmistrz wystąpi do Dyrekcji PKS w sprawie przywrócenia tego kursu.

W sprawie sprzedaży działek na poszerzenie działek siedliskowych przy ul. Kolejowej Burmistrz odpowiedział, że złożono wypowiedzenia użytkowania działek dotychczasowym użytkownikom i zostanie ogłoszony przetarg.

Pan Andrzej Horoszkiewicz przypomniał Panu Burmistrzowi, że miał być przetarg ograniczony, ponieważ działki te mają być sprzedane na poszerzenie działek siedliskowych.

Burmistrz stwierdził, że sprawdzi tę sprawę i jeśli tak jest, to będzie przetarg ograniczony.

W sprawie trzynastki dla Burmistrza poprzedniej kadencji obecny Burmistrz sprawdził pod względem prawnym wniosek, który wpłynął od Pana Ligusa Zbigniewa. Trzynastka się należy i została naliczona na kwotę 9.300 zł. , która wpłynie na konto osobiste Pana Ligusa Zbigniewa wskazane we wniosku..

W sprawie awarii internetu w szkołach w Reczu okazało się, że awaria jest poważna, bo uszkodzone zostały urządzenia znajdujące się na dachu. Burmistrz jest cały czas w kontakcie z firmą i z Panią Dyrektor Gimnazjum, która ze zrozumieniem przyjęła Burmistrza wyjaśnienia i starania.

W sprawie zatajenia środków w jednostce gminy w kwocie 27.000 zł. Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiedziała, że gospodarka budżetowa gminy jest jawna . W związku z tym wszystkie dochody jednostek powinny być przekazane do budżetu gminy a następnie uchwałą Rady Miejskiej powinny być przekazane danej jednostce. Tak też powinno być w tym omawianym przypadku.

W sprawie artykułu ,,Hala za dwa lata” jeśli Pani Radna życzy sobie sprostowania artykułu, to możemy to zrobić.

W sprawie rozliczenia ciepła przez Wielkopolska Agencję Rozwoju Regionalnego to doszło do spotkania mieszkańców z Panem Markiem Rusakiewiczem i indywidualnie należy to ciepło rozliczyć.

W sprawie przejęcia na mienie gminne mieszkania w Lubieniowie Burmistrz wyjaśniał, że przejąć można na stan mienia dopiero po zdaniu tego mieszkania przez najemców do Agencji Nieruchomości Rolnych. Sprawą się zainteresuje.

W sprawie naprawy drogi w Lubieniowie na odcinku przy wjeździe do byłego gospodarstwa rolnego Burmistrz wyjaśniał, że w ogóle w sprawie dróg był w dniu 8.01.07r. na spotkaniu u Starosty Choszczeńskiego, pana Romana Lubinieckiego, wraz z V-ce Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Jolantą Kiłoczko i omówiono sprawę współpracy a w szczególności wykonania remontów dróg powiatowych na terenie gminy Recz.

Pan Stekiel Andrzej Sołtys Wsi Lubieniów podał dodatkowo, że chodzi o odcinek drogi gminnej przy wjeździe do byłego gospodarstwa rolnego.

Pan Barna Stanisław Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował za naprawienie drogi do Jarostowa i do Lubieniowa, ale prosił o jej poprawienie, ponieważ po ostatnich roztopach jest już miejscami porozjeżdżana.

Ponadto wnioskował o naprawienie drogi Żeliszewo - Rajsko ( dziura w drodze) oraz o usunięcie topoli na górce.

Pan Burmistrz poinformował, że odbędzie się spotkanie w sprawie drogi do Bytowa.

W sprawie budynku nr 50 przy ul. Tylnej w Reczu Burmistrz powiedział, że temat ten podjęto i została udzielona odpowiedź a Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki mimo tego wystąpił do Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o zbadanie .

Pan Daniel Janiak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, że z Tylnej 50 wpływa do Zakładu czynsz w wysokości 9 zł. miesięcznie. Co za to można zrobić? Przypomniał Panu Ryszardowi Dobrzanieckiemu Radnemu Rady Miejskiej, że był radnym w poprzedniej kadencji również i nic w tej sprawie zrobił. Podał na ręce Pana Przewodniczącego pismo dotyczące doniesienia do Nadzoru Budowlanego na zły stan budynku nr 50 przy ul. Tylnej.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki odpowiedział, że do niego jako radnego zgłaszają się wyborcy prosząc o pomoc i on będzie takie sprawy podejmował.

Pan Janiak Daniel Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformował dodatkowo, że osoby, które nie mają ciepłomierzy zostały prawdopodobnie obciążone stratą ciepła na przesyle.

Pan Edward Wetzel poinformował Radę Miejską, że na stacji PKP w tych pomieszczeniach gdzie była poczekalnia jest sklep.

Pan Radny Tadeusz Robaczek zwrócił się z prośbą do wszystkich radnych o wyłączanie komórek na czas pracy w Radzie Miejskiej.

Pan Juszczyk Mieczysław Radny prosił Pana Przewodniczącego o zdyscyplinowanie radnych, ponieważ w chwili obecnej na sali znajduje się 9 radnych, reszta sobie wyszła.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że nieobecni radni prosili o zwolnienie z części obrad z powodu pilnych wyjazdów osobistych.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej o godz. 1615 .

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:

 

Podinspektor

 

Krystyna Samonek

 

 

 

 

22

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-02-2007 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 15-02-2007 12:39