Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na :budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu

 

Znak sprawy: BM - 7624/2 -9/2007 Recz, dnia 16 listopada 2007r.

 

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

 

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7, art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), także § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 kwietnia 2007r. Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. - ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w którego imieniu występuje E+E Kołłątaj Reczka Pracownia Projektowa w Szczecinie i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

 

 

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu ul. Promenada wraz z infrastrukturą techniczną w miejscu istniejącej stacji paliw przeznaczonej do rozbiórki położonej na działce nr 140. Infrastruktura oddziaływać będzie na działki nr 142, 138.

 

 1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

  1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Recz Gmina Recz na działce nr ewid. 140.

  2. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu ul. Promenada wraz z infrastrukturą techniczną w miejscu istniejącej stacji paliw przeznaczonej do rozbiórki, w tym:

 

1. Planowane przedsięwzięcie będzie się znajdowało na obszarach objętych ochroną przyrody:

- w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru NATURA 2000 PLB 320024 „Dolina Iny k. Recza”,

- na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „D” Choszczno - Drawno

 

2. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy:

 

2.1 - zaprojektować, realizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego,

2.2 demontaż sieci paliwowej należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego,

2.3 - w przypadku stwierdzenia występowania zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi należy podjąć działania rekultywacyjne,

2.4 - prace budowlane należy prowadzić w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia zarówno odpadami stałymi jak i ciekłymi, w tym nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego produktami ropopochodnymi z maszyn budowlanych i środków transportu,

2.5 - materiały i odpady z fazy budowy należy magazynować w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska,

2.6 - odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych należy zagospodarować zgodnie z przepisami,

2.7 - podczas realizacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu, należy:

2.8 - na podstawie rozpoznanych warunków hydrogeologicznych należy zaprojektować, zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń, szczególnie ropopochodnych, do środowiska, gruntowo - wodnego, w tym uwzględnić konieczność wykonania otworów obserwacyjnych i prowadzenia monitoringu wód podziemnych

2.9 - sposób zabezpieczenia i uszczelnienia wszystkich powierzchni technologicznych, komunikacyjnych, postojowych, manewrowych, zbiorników magazynowych oraz sieci i instalacji technologicznych i kanalizacyjnych powinien uniemożliwić przedostanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego,

2.10 - ścieki opadowe z powierzchni szczelnych i terenów utwardzonych narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi, w tym stanowiska zlewne, punkty dystrybucji i napełniania zbiorników, należy zebrać w system kanalizacyjny i oczyszczać w separatorze przed wprowadzeniem ich do kanalizacji na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

2.11 - ścieki socjalno - bytowe należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywozić na oczyszczalnię ścieków,

2.12 - Kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną należy wykonać z materiałów trwałych na działanie ścieków o szczelnych przyłączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do ziemi i dalej do wód podziemnych,

2.13 - należy przewidzieć miejsca do selektywnego magazynowania odpadów, w odpowiedni sposób i w miejscach do tego celu wyznaczonych, w tym punkty magazynowania odpadów niebezpiecznych muszą mieć szczelne podłoże, zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi wyciekami,

2.14 - w celu ochrony gatunków i siedlisk należy zapewnić prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadowej na etapie budowy i eksploatacji,

2.15 - należy podjąć wszelkie działania w celu ochrony cennych walorów przyrodniczych, zmierzających do zapobiegania niekontrolowanego rozpowszechniania się zanieczyszczeń ropopochodnych,

2.16 - po zakończeniu przedsięwzięcia należy przeprowadzić pomiary rzeczywiste emisji hałasu do środowiska w rejonie terenów chronionych akustycznie i w przypadku wystąpienia przekroczeń obowiązujących norm zastosować odpowiednie środki ochrony akustycznej, które zapewnią dotrzymanie standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony przed hałasem,

2.17 - planowane przedsięwzięcie należy eksploatować w taki sposób, aby poziom hałasu przenikającego do środowiska na tereny chronione akustycznie, nie przekraczał wartości dopuszczalnych, z uwzględnieniem innych źródeł hałasu występujących w otoczeniu stacji paliw,

2.18 - dla stacji paliw prowadzić monitoringu w zakresie:

 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

 

4. Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę:

.

UZASADNIENIE

 

Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu ul. Promenada wraz z infrastrukturą techniczną w miejscu istniejącej stacji paliw przeznaczonej do rozbiórki położonej na działce nr 140. Infrastruktura obejmuje działki nr 142, 138.

Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonych przez Urząd Miejski w Reczu

Wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w związku, z czym planowane przedsięwzięcie należy do tzw II grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu jest fakultatywne.

Jednocześnie jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, w myśl art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 PLB 320024 „Dolina Iny k. Recza” oraz na terenie Obszaru Chronionego krajobrazu „D” Choszczno - Drawno i w bliskim sąsiedztwie proponowanych Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych „Dolina Reczanki” i „Przełom Iny”.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Recza wystąpił o opinię, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie. Organy te wydały postanowienia:

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust. 8 pkt 2, określonymi w §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, dnia 27 czerwca 2007 r. Burmistrz Recza wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określił jego zakres (znak:BM-7624/2-5/07. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miejski w Reczu.

Dane o raporcie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonych przez Urząd Miejski w Reczu.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem organ zobligowany został do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. Wypełniając powyższą dyspozycję, organ podał do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz możliwość składania uwag i wniosków, przez umieszczenie na stronie: www.bip.recz.pl., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Reczu.

Termin składania uwag i wniosków wyniósł 21 dni, t.j. od dnia 07 sierpnia 2007 r. do dnia 28 sierpnia 2007r., W tym terminie nie wpłynął żaden wniosek ani żadna uwaga.

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust 2 POŚ przed wydaniem przedmiotowej decyzji organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego ( pismo znak: BM - 7624/2-6/07 z dnia 07 sierpnia 2007) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie ( pismo znak: BM - 7624/2-7/07 z dnia 07 sierpnia 2007), o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Wojewoda Zachodniopomorski postanowieniem dnia 30 października 2007r. ( znak sprawy: SR-Ś-14/6618/170/2007) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2007r, ( znak: PS-N.NZ-077/401/8/07) uzgodnili swoje warunki realizacji przedsięwzięcia.

Treść uzgodnień w całości został ujęta w sentencji decyzji.

 

Wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w związku, z czym planowane przedsięwzięcie należy do tzw. II grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu jest fakultatywne, a jednocześnie jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, w myśl art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 PLB 320024 „Dolina Iny k. Recza” oraz na terenie Obszaru Chronionego krajobrazu „D” Choszczno - Drawno i w bliskim sąsiedztwie proponowanych Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych „Dolina Reczanki” i „Przełom Iny”.

W związku z uwarunkowaniami przyrodniczymi narzucono szereg warunków w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczeń standardów emisyjnych oraz oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi - wynika to z art. 41 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza i emisje hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny - wynika to z art. 144 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839) eksploatacja przedmiotowej instalacji wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wynikają z przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).

Obowiązki Inwestora w związku z prowadzeniem prac budowlanych w sposób uwzględniający ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, wynikają z art. 75 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Natomiast konieczność zapewnienia oszczędnego korzystania z terenu z art. 74 tej ustawy.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Możliwość narzucenia obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia związane z wykonaniem monitoringu jakości wód podziemnych reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 1996 r. z póź. zm.).

 

 

 

 

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. 9 oraz podana do publicznej wiadomości oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: bip. recz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy POŚ.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

W sytuacji etapowej realizacji planowanego przedsięwzięcia termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia. ( raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia)

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

1. Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ul. Chemików 7; 09-411 Płock; - Pełnomocnik PKN „ORLEN”S.A. E+E Kołłątaj Reczka Pracownia Projektowa Al. Wojska Polskiego 42/16; 70-457 Szczecin

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Bohaterów Warszawy 33; 70-340 Szczecin - zarządca działki. nr ewid. 140

3.

4. Gmina Recz - właściciel działki nr ewid. 138; 100/48

5. a/a

 

 

 

 

Wniesiono opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r., ( Dz.U. Nr 225 poz. 1635) w wysokości 205 zł przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr 42835900050000110820000015 w dniu 27. 04.2007r.

 • Instalacja nowego podziemnego zbiornika do gazu LPG opoj. 10,0 m3 oraz dystrybutor gazu LPG (obok dystrybutorów paliwowych)

 • instalacja dwóch nowych nowoczesnych dystrybutorów dwustronnych czteropaliwowych MPD, wyposażonych w system odsysania oparów, jednego dystrybutora do gazu LPG oraz jednego dystrybutora z tzw. szybką wydawką dla pojazdów typu TIR.

  1. Instalacji i ułożeniu nowych rurociągów technologicznych dla paliw płynnych wykonanych z dwupłaszczowych rur typu BRUGG

  2. Wykonaniu nowej sieć kanalizacyjnej wód opadowych, które odprowadzane będą przez separator substancji ropopochodnych do gminnej kanalizacji deszczowej.

  3. Demontaż istniejącego pawilonu stacji i instalacja nowego

  4. Wykonanie nowych nawierzchni, w tym nawierzchni szczelnych w obrębie stanowisk zlewowych i miejsc dystrybucji paliw

 • Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  • Ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,

  • Ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy,

  • Ograniczać ilość zanieczyszczeń gazowych przenikających do powietrza atmosferycznego podczas spawania rurociągów,

  • Postępować w sposób uważny w przypadku pracy z materiałami sypkimi, w tym przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie (również ziemię z wykopów),

  • Skuteczności pracy urządzeń oczyszczających ścieki,

  • Ilościowo - jakościowy odpadów,

  • stanu środowiska gruntowo - wodnego na terenie działek, na których zaplanowano przedmiotową inwestycję,

  • hermetyzacji procesów technologicznych magazynowania i przeładunku.

  1. Inwestor zobowiązany jest do zastosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które spowodują, że eksploatacji planowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny,

  2. Inwestor zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania i eksploatowania przedsięwzięcia w sposób zapobiegający awariom i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska,

  3. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia prac budowlanych w sposób uwzględniający ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleb, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

  4. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania reżimów technologicznych,
   z zastosowaniem wysokiej jakości sprzęt umożliwiającego, prowadzenia procesu przeładunku w warunkach hermetyzacji procesu, w celu prawidłowej eksploatacji przedsięwzięcia.

  1. Inwestor zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia instalacji do magazynowania, dystrybucji i przeładunku paliw płynnych w zakresie emisji pyłów i gazów do środowiska w związku z jej eksploatacją.

  2. Inwestor zobowiązany jest do uregulowania stanu formalno-prawnego
   w zakresie wytwarzania odpadów,

  3. Wytwórca odpadów z fazy budowy zobowiązany jest złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami; w przypadku wytworzenia odpadów niebezpiecznych powyżej 0,1 Mg/r wytwórca zobowiązany jest do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

  4. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do przekazywania odpadów firmom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami,

  • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - postanowienie z dnia 20 czerwca 2007r., znak: SR-Ś-14/6642/18/2007, stwierdzające potrzebę sporządzenia raportu,

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie - postanowienie z dnia 15 maja 2007 r., znak: PS.N-NZ/073/407/5/07, stwierdzające potrzebę sporządzenia raportu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 19-11-2007 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 13:54