Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o wzsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji gazowej z ustawieniem 10 szt. zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6700 l każdy i połączeniem zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, działka nr ewid.28/26, obręb Nętkowo, gm. Recz

 

Nasz znak: BM - 7624/05/07 Recz, dnia 04 grudnia 2007r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu
04 grudnia 2007r., na wniosek Gospodarstwo Rolne, ul. Kochanowskiego 47,
73-200 Choszczno postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji gazowej z ustawieniem
10 szt. zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6700 l każdy i połączeniem zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, działka nr ewid.28/26, obręb Nętkowo, gm. Recz”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 9 w godz. od 730 - 1530 na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Wojewody Zachodniopomorskiego

  • Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 35 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

1. Gospodarstwo Rolne , ul. Kochanowskiego 47; 73-200 Choszczno

2. Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 ; 70-502 Szczecin - Zarządcą działek nr ewid. 28/27; 28/24 obręb Nętkowo

3. Gmina Recz - właściciel działki nr ewid. 28/22

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie - Zarządca dz. nr ewid. 15; ul. Bohaterów Warszawy 19;
73 -200 Choszczno

5.

6. ENEA S.A. - Rejon Dystrybucji w Choszcznie ul. Energetyków 2; 73-200 Choszczno - właściciel działki nr ewid. 28/7

7. a/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-12-2007 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 13:54