Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/77/07 w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006-2009.


Uchwała Nr XI/77/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 21 listopada 2007r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006 - 2009.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ustala się poniższe zasady odpłatności za udzieloną pomoc w formie posiłku.

2. Osoby i rodziny, o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystają odpłatnie z pomocy w formie posiłku, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Osoby, o których mowa w ust.. 2 ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w wysokości ustalonej zgodnie z poniższą tabelą:

Procentowy dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r (Dz. U. Z 2005r Nr 179 poz. 1487)

Wysokość opłaty w procentach od ceny posiłku

do 200%

bezpłatnie

od 200% do 220%

30%

od 220% do 240%

50%

powyżej 240 %

100%

4. Odpłatność ustalona zgodnie z ust. 3 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

5. Szczegółowe zasady uiszczania opłat za posiłki ustala się w indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.

6. Należność za przyznane świadczenie w formie posiłku podlegające zwrotowi wpłaca się do kasy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu w terminie do 10-go każdego miesiąca.

7. Decyzję w sprawie spłaty świadczenia podejmuje Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od sytuacji materialnej i rodzinnej osoby dla której zostało przyznane świadczenie w formie posiłku.

8. W przypadkach szczególnych Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 13-12-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2007 14:06