Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok


UCHWAŁA NR XII/82/07

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 307 820 z tytułu:

1. wykonania wyższych niż planowano dochodów własnych o kwotę 268 520, z tego:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 144 900 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za zarząd,

użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dochodów z najmu, dzierżawy i

sprzedaży składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, zwrotu podatku

VAT od opłat za użytkowanie wieczyste.

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2 700 zł, z tego w:

- rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1 000 zł, tj. 5% dochodów z realizacji

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- rozdziale 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 700 zł z

tytułu uzyskanych wpływów za specyfikacje na przetargi, dywidendy oraz z odsetek od

środków na rachunku bankowym.

3) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę

99 260, z tego w:

- rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 81 860,

- rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego ( z opłaty skarbowej, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu) o kwotę 17 400 zł,

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność,

o kwotę 17 860 z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu.

5) w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 1 150 zł z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 - Wpływy

i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 5 050 zł,

2. środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie” o kwotę 36 900 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 251 960 zł, z tego w:

1. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) o kwotę 135 000 zł,

2. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 116 900 zł, z tego w :

1) w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej o kwotę 7 000 zł.

2) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 109 800 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości o kwotę 77 800 zł - ( brak wpływów z ZUH KOMUNALNIK),

- podatek rolny o kwotę 32 000 zł -( brak wpływów od komornika sądowego za spółkę

AGROŁAN).

3) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 100 zł, (opłata zniesiona).

3. w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 60 zł. Uchwałą Nr XI/69/07 Rady Miejskiej wprowadzono zwiększenie o kwotę 8 882 zł, a winno być 8 822 zł.

§ 3. Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 93 860 zł, z tego:

1. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 000 zł - dotacja dla OSP w Reczu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu samochodu OSP,

2. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 8070 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów,

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, o kwotę 17 860 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu, w tym wynagrodzenia pracowników - 4 848,

4. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1 100 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 36 900 zł na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie” ,

6. w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 - Zadania zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 13 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla MKS „REMOR” w Reczu na dofinansowanie kosztów remontu dachu, utylizacji papy, zakup kosiarki.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 5 734 000 zł,

z tego w:

1. w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 684 000 zł, ze środków przeznaczonych na budowę stacji uzdatniania wody w Reczu,

2. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 210 000 zł, z tego:

- remont drogi gminnej Suliborek - kol. Suliborek o kwotę 168 000 zł,

- opracowanie projektu budowlanego pod drogi na Osiedlu Dolinka o kwotę 30 000 zł,

- opracowanie projektu budowlanego dróg w płd. części miasta o kwotę 12 000 zł.

3. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł ze środków przeznaczonych na przebudowę mieszkań socjalnych w Suliborku i Nętkowie.

4. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 75 000 zł ze środków przeznaczonych na wykonanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego,

5. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 000 zł ze środków przeznaczonych na zakup samochodu dla OSP w Reczu,

6. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 500 000 zł ze środków przeznaczonych na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie i zespół obiektów Szkoły Podstawowej w Reczu,

7. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2 260 000, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz o kwotę

1 160 000 zł,

- modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Reczu o

kwotę 1 000 000 zł,

8. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 295 000 zł ze środków przeznaczonych na:

- remont i przebudowę świetlicy w Rybakach o kwotę 50 000 zł,

- remont byłego budynku administracyjnego na świetlicę w Sokolińcu o kwotę 170 000 zł,

- remont i przebudowę świetlicy w Suliborzu o kwotę 75 000 zł,

9. w dziale 921 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 1 650 000 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1 550 000 zł ze środków przeznaczonych

na budowę hali sportowej w Reczu,

- rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 50 000 zł ze środków przeznaczonych na:

- remont szatni w Pomieniu wraz z modernizacją płyty boiska o kwotę 30 000 zł,

- zagospodarowanie terenu na boisko sportowe w Suliborzu o kwotę 20 000 zł.

- rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł ze środków przeznaczonych na wykonanie placów zabaw we wsiach na terenie gminy.

§ 5. Zmiany wymienione w § 1,2,3 i 4 dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały

§ 6. W załączniku Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 i Nr 3a - zadania inwestycyjne w 2007 r. do uchwały Nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 stycznia 2007 r. wprowadza się zmiany wymienione w § 4.

§ 7. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 5 696 000 zł.

§ 8. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na

spłatę kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie w latach 2005 - 2006

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 08-01-2008 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2008 09:21