Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej na odcinku ujęcia wody - Stacja Uzdatniania Wody –ul. Słoneczna - ul. Kolejowa/Lubanowska w Reczu”

 

Nasz znak: BM - 7624/4/08 Recz, dnia 22 kwietnia 2008r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 22 kwietnia 2008 r. na wniosek Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej na odcinku ujęcia wody - Stacja Uzdatniania Wody -
ul. Słoneczna - ul. Kolejowa/Lubanowska w Reczu”.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Starostą Choszczeńskim

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu oraz na tablicach na
ul. Kolejowej i ul. Słonecznej.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 9 w godz. od 800 - 1600 w poniedziałki oraz od 730 do 1530 na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista stron:

 1. GDDKiA -dz. o nr ewid. 46/1, 142,

 2. ENEA Operator Sp. z o. o. w Poznaniu -dz. o nr ewid. 65/3

 3. Gmina Recz - dz. o nr ewid.: 65/5, 65/6, 65/12, 65/15, 65/36, 65/40, 65/42, 91, 115/4, 115/7, 115/8, 116/2, 116/13, 144/5, 151, 167/1, 167/2, 183, 184, 65/8, 65/23, 65/20, 53/2, 63/1

 4.  

 5.  

 6. Jokey Plastik Blachownia Sp. z o. o. - dz. o nr ewid. 65/18

 7. Alutec Sp. z o. o. - dz. o nr ewid. 65/28, 65/32,

 8.  

 9.  

 10. F.S.O. Remor S. A. - dz. o nr ewid. 65/37,

 11.  

 12. Skarb Państwa - dz. o nr ewid. 113, 144/1, 145,

 13.  

 14.  

 15.  

 16.  

 17. ,

 18. RSM Choszczno - dz. o nr ewid. 116/3, 116/4, 116/15, 116/16, 116/17,

 19.  

 20.  

 21.  

 22.  

 23.  

 24.  

 25.  

 26.  

 27.  

 28.  

 29.  

 30.  

 31.  

 32. GBS w Choszcznie - dz. o nr ewid. 169/3,

 33.  

 34.  

 35.  

 36. ,

 37.  

 38.  

 39. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Spółka z o. o. w Poznaniu - dz. o nr ewid. 185/1,

 40. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - dz. o nr ewid. 806

 41.  

 42. ENEA S. A. - dz. o nr ewid. 682,

 43.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 23-04-2008 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 13:56