Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej na odcinku ujęcia wody - Stacja Uzdatniania Wody –ul. Słoneczna - ul. Kolejowa/Lubanowska w Reczu”


Nasz znak: BM - 7624/4/08 Recz, dnia 22 kwietnia 2008r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 22 kwietnia 2008 r. na wniosek Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej na odcinku ujęcia wody - Stacja Uzdatniania Wody -
ul. Słoneczna - ul. Kolejowa/Lubanowska w Reczu”.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Starostą Choszczeńskim

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu oraz na tablicach na
ul. Kolejowej i ul. Słonecznej.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 9 w godz. od 800 - 1600 w poniedziałki oraz od 730 do 1530 na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Lista stron:

 1. GDDKiA -dz. o nr ewid. 46/1, 142,

 2. ENEA Operator Sp. z o. o. w Poznaniu -dz. o nr ewid. 65/3

 3. Gmina Recz - dz. o nr ewid.: 65/5, 65/6, 65/12, 65/15, 65/36, 65/40, 65/42, 91, 115/4, 115/7, 115/8, 116/2, 116/13, 144/5, 151, 167/1, 167/2, 183, 184, 65/8, 65/23, 65/20, 53/2, 63/1

 4. Piwowar Aniela, Kościukiewicz Józef, Stanik Paweł, Leśniański Marek, Maik Robert, Sokolińska Eliza, Kruk Andrzej, Szymanek Katarzyna, Ignacak Ireneusz, Janiak Elżbieta i Krzysztof, Halerczyk Anna i Hieronim, Leśków Irena i Michał, Kułaccy Danuta i Janusz, Mosakowscy Irena i Zenon, Wojciechowscy Krystyna i Władysław, Janzen Tadeusz i Alicja, Jegierscy Zofia i Roman, Paluch Wiesława i Zbigniew, Ociepka Danuta i Ryszard, Smus Grażyna i Ryszard, Wojtuszko Danuta i Jan, Dziadak Bożena i Henryk, Jakubowscy Barbara i Adam, Pilżys Lucyna i Stefan, Frydenberg Ryszarda i Edward, Baronowska Irena i Jerzy, Lewandowscy Stanisława i Marek, Tumin Bogumiła i Marian, Pastuszek Elżbieta i Antoni, Kudełka Wanda i Marian, Szubert Felicja i Janusz, Śmigielscy Honorata i Edmund - dz. o nr ewid. 65/6,

 5. Przybylski Katarzyna, Żurawscy Dorota i Ireneusz - dz. o nr ewid. 65/17,

 6. Jokey Plastik Blachownia Sp. z o. o. - dz. o nr ewid. 65/18

 7. Alutec Sp. z o. o. - dz. o nr ewid. 65/28, 65/32,

 8. Borkowski Jerzy - dz. o nr ewid. 65/29,

 9. Sumara Jolanta - dz. o nr ewid. 65/33, 65/34, 65/26,

 10. F.S.O. Remor S. A. - dz. o nr ewid. 65/37,

 11. Procak Wiesława i Kazimierz - dz. o nr ewid. 65/41,

 12. Skarb Państwa - dz. o nr ewid. 113, 144/1, 145,

 13. Orzeł Zbigniew, Łobodzińscy Marianna i Tomasz, Kozina Krystyna i Tadeusz, Romanowscy Irena i Stanisław, Kalinowscy Stanisława i Tadeusz, Zań Helena i Mieczysław, Siemienik Joanna i Leonard, Suzos Chrystos i Janina, Karpińska Ewelina, Kuźmicz Anna, Piotrowicz Ewa i Dariusz - dz. o nr ewid. 115/4,

 14. RSM Choszczno, Wojtasik Gizela i Janusz, Walerczyk Anna i Hieronim, Tokaj Danuta i Zdzisław, Kocyła Stanisława i Krzysztof, Romanowscy Irena i Stanisław, Mularczyk Maria i Tadeusz, Woźniak Teresa i Bogdan, Matczak Grażyna i Edmund, Jakubowscy Barbara i Adam, Cybulscy Genowefa i Józef, Stanik Genowefa i Tadeusz, Gwiazdowscy Helena i Henryk, Gromadzka Danuta i Jerzy, Czerniak Janina i Czesław, Lech Dorota i Jacek, Staut Leopold, Biskupscy Krystyna i Józef, Jezierscy Zofia i Roman, Maik Zofia, Kozina Krystyna i Tadeusz, Brzóska Wanda i Stanisław, Woszczak Teresa i Zbigniew, Leśniańscy Marianna i Eugeniusz, Janzen Tadeusz i Alicja, Pilżys Lucyna i Stefan, Tworzewscy Krystyna i Henryk, Janiszyn Maria, Szymuk Anna i Stanisław, Denisiuk Grażyna i Ryszard, Olejarnik Krystyna i Kazimierz, Wolniak Zofia i Daniel, Basiak Zdzisława i Andrzej, Ociepka Danuta i Ryszard, Baronowscy Irena i Jerzy, Biernaccy Anna i Ryszard, Wyroślak Danuta i Józef, Kuczkowscy Irena i Wiesław, Ignacak Edward, Sawicka Genowefa, Sawińscy Teresa i Jan, Błyskoń Danuta i Stefan, Sieradzcy Anastazja i Zbigniew, Huszczonek Maria i Ryszard, Wojciechowscy Janina i Józef, Pietrzak Helena i Jerzy, Komada Teresa, Goławska Genowefa, Ciemciach Anna i Jan, Baranowscy Irena i Jerzy - dz. o nr ewid. 115/6,

 15. Smus Grażyna, Szabel Urszula i Józef, Holka Katarzyna i Mirosław, Wyskiel Małgorzata i Wojciech, Cybulska - Czerniak Danuta i Czerniak Robert, Pawłowska Janina i Tadeusz, Wojtuszko Krystyna i Henryk, Grębosz Anna i Jan, Wojtuszko Danuta i Jan, Adamie Maria, Terebecka Marianna i Jarosław, Janiak Krystyna, Pożyczko Maria, Wojtuszko Kazimierz i Apolina, Kosiło Elżbieta, Augustynowicz Wioletta i Robert, Ostrowscy Ewa i Lech - dz. o nr ewid. 115/7,

 16. Myszkier Violetta i Dariusz - dz. o nr ewid.115/9,

 17. Jakubowski Adam, Karpińska Bożena - dz. o nr ewid. 115/10,

 18. RSM Choszczno - dz. o nr ewid. 116/3, 116/4, 116/15, 116/16, 116/17,

 19. Mroczek Agnieszka i Krzysztof, Pilżys Ewa - dz. o nr ewid. 144/5,

 20. Ślęzak Stefan - dz. o nr ewid. 146,

 21. Kalinowscy Teresa i Marek - dz. o nr ewid. 147/1,

 22. Grejnia Stanisława, Grejnia Jan, Grejnia Józef, Grejnia Mirosław - dz. o nr ewid. 147/2,

 23. Karpińscy Jadwiga i Mieczysław - dz. o nr ewid. 167/9,

 24. Dąbrowscy Henryk i Elżbieta - dz. o nr ewid. 148,

 25. Jusińska Janina - dz. o nr ewid. 149,

 26. Wyrzykiewicz Bożena - dz. o nr ewid. 150,

 27. Kucharczyk Ewa - dz. o nr ewid. 163/1, 163/2,

 28. Kalinowscy Teresa i Marek - dz. o nr ewid. 164,

 29. Myszkier Jerzy i Dorota - dz. o nr ewid. 165,

 30. Karpińscy Jadwiga i Mieczysław, Konstantynowicz Józefa i Andrzej, Wyroślak Bożena i Andrzej - dz. o nr ewid. 167/1,

 31. Karpińscy Jadwiga i Mieczysław - dz. o nr ewid. 167/9,

 32. GBS w Choszcznie - dz. o nr ewid. 169/3,

 33. Szpak Zofia i Wiesław - dz. o nr ewid. 176,

 34. Skonieczna Agnieszka - dz. o nr ewid. dz. o nr ewid. 178,

 35. Gilewski Ryszard, Wojtasik Gizela i Janusz - dz. o nr ewid. 179,

 36. Waldi Henryk - dz. o nr ewid. 180,

 37. Ślęzak Stefan - dz. o nr ewid. 181,

 38. Gryczewscy Maciej i Aleksandra - dz. o nr ewid. 182,

 39. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Spółka z o. o. w Poznaniu - dz. o nr ewid. 185/1,

 40. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - dz. o nr ewid. 806

 41. Tymoszczuk Lucyna i Zbigniew - dz. o nr ewid. 65/21, 65/22,

 42. ENEA S. A. - dz. o nr ewid. 682,

 43. Zwolak - Cierpiał Izabela - dz. o nr ewid. 191/2,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 23-04-2008 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2008 13:31