Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie : określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.


UCHWAŁA Nr XVII/114/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 23 kwietnia 2008r.

 

w sprawie : określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania, obciążania i zamiany a także zasady wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, jak również zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiących zasób nieruchomości Miasta i Gminy Recz.

2. Kryteria i zasady sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych a także zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej określają odrębne Uchwały.

 

§2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),

2) nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,

3) nabyciu - należy przez to rozumieć nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

4) zbyciu - należy przez to rozumieć sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, 5) zamianie nieruchomości - należy przez to rozumieć:

a) zamianę własności nieruchomości gruntowej,

b) zamianę własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, c) zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na własność, d) zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

6) zarządzanie nieruchomością - należy przez to rozumieć dokonanie czynności określonych w art. 185 ust. 1 ustaw.

7) celu publicznego - należy przez to rozumieć cele określone w art. 6 ustawy.

8) wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości gruntowej, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadch określonych w art. 151 stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,

9) Radzie Miejskkiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Reczu

10) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Recza,

2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego dokonywania wyboru formy prawnej oraz ustalania treści umowy lub decyzji dotyczącej obrotu nieruchomości w tym zakresie może:

a) sprzedać własności nieruchomości gruntowej,

b) sprzedać prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

c) oddać nieruchomość gruntową w użytkowanie wieczyste,

d) dokonać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomści gruntowych,

e) oddać nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem i użyczenie,

f) wnieść nieruchomość oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkład niepieniężny (aport) do spółek prawa handlowego, utworzonych przez gminę lub do których gmina przystąpiła,

g) obciążać nieruchomość ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich,

h) przekazywać nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako majątek tworzonych przez gminę lub z jej udziałem związków gmin lub fundacji,

i) oddawać nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy,

j) użyczać nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy, Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego.

3. Zgody Rady Miejskiej wyrażonej odrębną uchwałą, wymaga:

a) przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,

b) przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego w drodze darowizny,

c) sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną oraz oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste,

d) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,

e) zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego o ile dokonywana jest między Gminą a Skarbem Państwa oraz między jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw,

f) nabywanie nieruchomości obciążonej ograniczonymi prawami rzeczowymi, innymi ciężarami lub obowiązkami, które w sposób oczywisty ograniczają lub przewyższają przysporzenie.

 

Rozdział II

Nabywanie nieruchomości

 

§3.1. Burmistrz może w granicach samodzielnego zaciągania zobowiązań określonych w uchwale budżetowej, nabywać do gminnego zasobu, nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w celu wykonywania zadań własnych Miasta i Gminy Recz, szczególności w drodze: 1) komunalizacji, 2) nabycia od osób fizycznych i prawnych, 3) nabycia od osób fizycznych i prawnych w celu zwolnienia ich z długu,

4) zamiany i darowizny,

5) nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego w drodze umowy,

6) wywłaszczenia.

2. Nabycie nieruchomości może nastapić w całości lub części.

 

§4. Wymaga zgody Rady nabycie nieruchomości:

1) w przypadku, gdy zobowiązanie z tytułu nabycia nieruchomości przechodzi na następny rok budzetowy,

2) w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy,

3) niezabudowanej o wartości powyżej 50 000 zł,

4) zabudowanej o wartości powyżej 100 000 zł.

 

Rozdział III

Zbywanie nieruchomości

§5.1. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze zarządzenia w trybie:

1) przetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego w ustawie,

2) bezprzetargowym w wypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych w tym:

a) zamiany,

b) darowizny,

c) przeniesienia prawa własności nieruchomości lub innych praw w celu zwolnienia z długu.

2. Zbycie nieruchomości może nastapić w całości lub w części. 3. Przy zbyciu nieruchomości należy kierować się następującymi kryteriami:

1) lokalizacją zbywanej nieruchomości,

2) przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

3) rokowaniem lepszego wykorzystania gospodarczego i osiągnięciem wyższych efektów ekonomicznych przez inne podmioty,

4) zostanie sprzedana na cele mieszkaniowe.

Rozdział IV

Wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości

 

§6. 1. Burmistrz upoważniony jest do użyczania, bezprzetargowego wydzierzawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości:

1) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,

2) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,

3) na realizację celów publicznych oraz zadań użyteczności publicznej,

4) na cele upraw rolnych, warzywnych, ogrodniczych i zieleni, bez możliwości zabudowy,

5) pod istniejące garaże murowane i blaszane z dotychczasowym dzierżawcą, najemcą lub ich następcą prawnym,

6) w celu poprawienia warunków zagospodarowania ( bez możliwości zabudowy) nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy, jeżeli nie możne stanowić samodzielnej nieruchomości,

7) na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a w szczególności na działalność charytatywną, opiekuńczą, kurturalną, oświatową, wychowawczą, sportową, zdrowotną lub naukową,

8) na rzecz osoby, która ostatnio korzystała z nieruchomości na podstawie umowy - na zasadzie kontynuacji.

2. Burmistrz upoważniony jest do użyczania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości wymienionych w ustępie 1, punkt 4, na czas oznaczony do trzech lat na rzecz osoby, która ostatnio korzystała z nieruchomości na podstawie umowy, na zasadzie kontynuacji.

3. Burmistrz składa Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju oraz Komisji Gospodarczej kwartalne informacje o czynnościach dokonanych na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

§7.1. Minimalne stawki czynszu dzierzawnego ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. W przypadku przeprowadzenia postępowania przetargowego stawki ustalone przez Burmistrza w drodze zarządzenia, stanowią minimalne stawki wywoławcze w przetargu.

 

§8.1. Stawki czynszu najmu nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej zatwierdza Burmistrz w wykazie, o którym mowa w art. 35 ustawy.

2. W przypadku przeprowadzenia postępowania przetargowego stawki zatwierdzone przez Burmistrza w wykazie, o którym mowa w art.. 35 ustawy, stanowią minimalne stawki wywoławcze w przetargu.

3. W przypadku nieruchomości oddanych w najem lub w dzierżawę na czas oznaczony do trzech miesięcy, stawki ustalane są w drodze negocjacji.

4.Okres wypowiedzenia umowy dzierżawy lub najmu zawartej na czas określony przekraczający 3 lata lub nieokreślony nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

Rozdział V

Zasady obciążania nieruchomości

§9.1. Nieruchomości mogą być obciążane prawami rzeczowymi ograniczonymi za wynagrodzeniem określonym w umowie między Burmistrzem a podmiotem na rzecz którego użytkowanie ma być ustanowiene według zasad określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z późn.zm.) w tym:

1) ustaniowienie prawa użytkowania,

2) ustanowienie służebności,

3) ustanowienie hipoteki.

2. Wymaga zgody Rady ustanowienie prawa użytkowania oraz hipoteki.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§10. Do spraw wszczętych lecz nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się jej przepisy.

§11.Traci moc uchwała Nr XXXII/205/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 lutego 1998r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż trzy lata.

§12. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Recza.

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W zwiazku ze zmiana ustawy: z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorzadzie gminnym oraz potrzebą określenia jednolitych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierzawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, wymagane jest wprowadzenie zmian do stosowanych dotychczas zasad.

Z uwagi na powyższe, należało opracowac ujednolicone zasady precyzyjnie określajace uprawnienia Burmistrza w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, dostosowując je do zapisów ustawy o samorzadzie gminnym.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 30-04-2008 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 30-04-2008 12:51