Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 188/1 położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz

 

BURMISTRZ RECZA

 

OGŁASZA

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 188/1 położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601 i 1600, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Kolejowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki:

- 188/1 o pow. 1853 m 2

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 45 100,00 zł

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto złotych 00/100).

Wadium w wysokości - 6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Postąpienie - 500,00 zł (pięćset złotych 00/100).

 

Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2008 roku o godzinie 11 00w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. wniesienie wadium, do dnia 06 czerwca 2008r. - za dzień wniesienia wadium uważa się date wpływu na konto depozytów Miasta,

  2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających

osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 06 czerwca 2008r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Do ustalonej w przetargu ceny zbycia nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% i wraz z ceną zbycia winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ustaleniami nieaktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 z późn. zm. oraz zgodnie z ustaleniami uchwalonego “ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz” uchwalonego przez Radę Miejską w Reczu, uchwała Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. oznaczona jest symbolem ZI, KS - zieleń izolacyjna, tereny urządzeń obsługi komunikacji, Obszar Chronionego Krajobrazu.

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem Bp - tereny

zurbanizowane niezabudowane - 1853 m2

Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 4006.

 

 

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zm.).

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957564461 wew. 35.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

14 maja 2008r.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 15-05-2008 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 15-05-2008 09:53