Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia części hali magazynowej na halę produkcyjną w części przyziemia na działce nr ewid. 65/27 zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 48 w Reczu

 

Recz, 25.06.2008

 

BM:7624/1-9/2008

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust. 1 i 7, art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Alutec Sp z o. o., ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

 

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie przeznaczenia części hali magazynowej na halę produkcyjną w części przyziemia na działce nr ewid. 65/27 zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 48 w Reczu”

 

 1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie jest inwestycją polegającą na zmianie przeznaczenia części istniejącej hali magazynowej na halę obróbki odlewów w ALUTEC Sp. z o.o. w Reczu przy ul. Kolejowej 48, działka nr 65/27 obręb Recz.

 

 1. Planowane przedsięwzięcie będzie się znajdowało na obszarach objętych ochroną przyrody:

na terenie obszaru chronionego krajobrazu „D” Choszczno - Drawno i w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 ostoi siedliskowej PLH 320004 „Dolina Iny koło Recza” wyznaczonej ze względu na ochronę siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt tam występujących, oraz obszaru Natura 2000 - specjalnej ochrony ptaków PLB 320016 „Lasy Puszczy Nad Drawą”.

 

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

  1. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji:

W trakcie prowadzenia zamierzonego przedsięwzięcia nie będą prowadzone żadne prace ziemne i budowlane, które mogłyby wpłynąć w jakikolwiek sposób na zmianę zagospodarowania działki. Prace będą prowadzone wewnątrz istniejącego budynku i będą polegały jedynie na rozmieszczeniu i montażu maszyn i urządzeń oraz wykonaniu instalacji odpylającej i wentylacyjnej.

Nawierzchnia działki jest utwardzona, niewielka powierzchnia działki pokryta jest zielenią niską (skarpy przy ogrodzeniu). Na terenie nie występują rośliny prawnie chronione, nie występują siedliska przyrodnicze o dużej wartości biocenotycznej, a zwłaszcza siedliska naturalne i półnaturalne, siedliska wilgotne lub o okresowo dużym stopniu uwilgotnienia podłoża. Podczas robót nie będzie konieczności wycinki istniejących drzew ani krzewów.

Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej nie wymaga prowadzenia prac budowlanych, w związku z czym nie przewiduje się zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów, nie wystąpi emisja gazów i pyłów do atmosfery.

 

  1. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji:

W czasie eksploatacji, po zmianie sposobu zagospodarowania hali magazynowej, ilość i rodzaj odpadów pozostanie na dotychczasowym poziomie, zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Choszczeńskiego z dnia 07.12.2006 r. (znak: OŚ-III-7644/1-1/24/2006).

Emisja do powietrza atmosferycznego w fazie eksploatacji będzie się odbywać zgodnie z decyzją Starosty Choszczeńskiego z dnia 10.04.2008 r. (znak: OŚI-7644/2-1/1/08).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku chronionych akustycznie. W rejonie lokalizacji nie występują obiekty chronione akustycznie, teren zakładu oraz tereny sąsiednie są niesklasyfikowane akustycznie.

W rozwiązaniach chroniących środowisko w procesie obróbki odlewów zastosowane będą następujące działania:

1) w procesie szlifowania - szlifierki podłączone są do odciągów pyłów szlifierskich wyposażonych w wysokosprawne filtry workowe

2) proces wiercenia, toczenia, frezowania obywać się będą przy zastosowaniu płynów chłodzących, które będą eliminować emisję pyłów do powietrza,

3) procesy obróbki ręcznej m. in. obłamywanie, polerowanie będą odbywać się na stołach - nie wystąpią ponadnormatywne emisje pyłów do powietrza (przeprowadzone badania stanowiskowe przeprowadzone w 2007 NDS pyłów nie wykazały przekroczeń).

 

 

 1. Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie wymogów sanitarno - zdrowotnych.

Wprowadzane do środowiska substancje lub energie:

- nie mogą przekraczać wartości podanych w Rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 28.04.1998 r. (Dz. U. Nr 55 z 1998 r., poz. 355)

 

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wysterowania powszechnych awarii - nie dotyczą.

 

    1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko - nie dotyczą.

 

VII. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania - nie dotyczą

 

 

 

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, polegającego na zmianie przeznaczenia części hali magazynowej na halę produkcyjną w części przyziemia na działce nr ewid. 65/27 zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 48 w Reczu

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 29.01.2008 r.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W toku postępowania stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym § 3 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Wojewody Zachodniopomorskiego (inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000 ostoi siedliskowej PLH 320004 „Dolina Iny koło Recza” wyznaczonej ze względu na ochronę siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt tam występujących, oraz obszaru Natura 2000 - specjalnej ochrony ptaków PLB 320016 „Lasy Puszczy Nad Drawą” i należało zbadać czy nie będzie negatywnie na te obszary oddziaływać) o wyrażenie stanowiska (opinii) w przedmiocie sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

 

Po przeanalizowaniu materiałów Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził, że przedsięwzięcie polegające na zmianie przeznaczenia hali, bez prowadzenia prac budowlanych, nie wpłynie negatywnie na obszary Natura 2000. W związku z tym postanowieniem z dnia 30 maja br. (znak: SR-Ś-4/6642/8-2/2008) przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Starostę Choszczeńskiego.

 

Organy opiniujące wydały postanowienia:

 1. Starosta Choszczeński - postanowienie z dnia 10.06.2008 r.
  (nr OŚI-7634/23/08), w którym opowiedział się za brakiem konieczności sporządzenia raportu,

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - postanowienie z dnia 11.02.2008 r. (znak: PS-N-NZ/073/407/10/08), w którym opowiedział się za koniecznością sporządzenia raportu.

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i w związku z
§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), organ odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - postanowienie z dnia 10.06.2008 r. (znak: BM: 7624/1-6/2008).

Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem przedmiotowej decyzji organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Starosty Choszczeńskiego (znak pisma:BM-7624/1-7/2008 z dnia 18.06.2008 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (znak pisma: BM-7624/1-8/2008 r. z dnia 18.06.2008 r.) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Choszczeński, postanowieniem z dnia 20.06.2008r. (znak:OŚI-7634/24/08) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, postanowieniem z dnia 23.06.2008r. (znak: PS.N.NZ-073/401/13/08), uzgodnili swoje warunki realizacji przedsięwzięcia.

Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt 3 sentencji decyzji.

 

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody:

 1. informację o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska,

 2. Program Ochrony Środowiska Gminy Recz,

 3. stanowiska organów uzgadniających.

 

Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził, iż:

  • skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko,

  • na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców,

  • opisane technologie wykonywania robót nie wpływają negatywnie na środowisko,

  • realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska,

  • przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań, mających na celu zapobieganie lub kompensację szkodliwego oddziaływania na środowisko.

 

Podsumowując, na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

 

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

 

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17 oraz na stronie internetowej www.bip.recz.pl

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Załącznik:

 • Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca

 2. a/a

 

 

Do wiadomości:

 1.  

 2.  

 3.  

 4. Gmina Recz - właściciel działek 53/2, 53/16, 53/17 i 65/8

 

 

Wniesiono opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r., ( Dz.U. Nr 225 poz. 1635)
w wysokości 205 zł w dniu 29. 01.2008r., nr kwitariusza 770050.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 26-06-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 26-06-2008 09:46