Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/133/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz


UCHWAŁA NR XIX/133/08
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, z 2007 Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880) Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz, zwanego dalej „Studium”, uchwalonego Uchwałą Nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lipca 2003 r.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą studium obejmuje obszar Gminy Recz i określa je załączniki graficzny nr 1 stanowiący integralną część uchwały.

§ 3. 1. Zmiana studium sporządzona będzie z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających w szczególności z:

1)     dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

2)     stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;

3)     stanu środowiska;

4)     stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)     warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;

6)     zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

7)     potrzeb i możliwości rozwoju gminy;

8)     stanu prawnego gruntów;

9)     występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;

10) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

2. W studium określi się w szczególności:

1)     kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

2)     kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

3)     obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)     obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)     kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6)     obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;

7)     kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

Uzasadnienie

 

Ze względu na wnioski składane przez przyszłych inwestorów inwestycji, takich jak farmy wiatrowe w obrębie Sokoliniec, budowa linii 110 kV po nowej, innej trasie, GPZ, odstąpienie od rezerwy terenu pod TE w obrębie Nętkowo i Kraśnik, odstąpienie od rezerwy terenu pod TU,ZP w obrębie Lubieniów oraz zniesienie obowiązku sporządzania obowiązkowych planów miejscowych dla niektórych obszarów istnieje konieczność zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz uchwalonego Uchwałą Nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lipca 2003 r.

Rada Miejska rozstrzyga o przystąpieniu do zmiany Studium

Zmianę studium należy wykonać zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami).

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 08-07-2008 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 03-11-2008 09:25