Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu.

 

Znak: BM - 7624/5 - 6/08 Recz, dnia 29 września 2008r.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu.

 

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25,poz. 150, ze zm. ), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 1. Starosty Choszczeńskiego - postanowienie z dnia 16. 09. 2008r., syg. OŚI - 7634/37/08;

 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - postanowienie z dnia 15 września 2008r., znak: PS.N-NZ-073/407/17/08, ,

 

 

postanawiam

 

 

 1. nałożyć obowiązek dla SUMARA Sp. z o.o., Wielgoszcz 6; 73-210 Recz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„ Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz”..

 2. określić zakres raportu zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji a przede wszystkim:

 

 1. opisu środowiska przyrodniczego oraz geologicznego i hydrogeologicznego,

 2. przeanalizowania wpływu na środowisko gruntowo wodne planowanego przedsięwzięcia oraz wskazania zagrożeń oraz sposobów zabezpieczenia dla środowiska gruntowo - wodnego, dotyczy to w szczególności korzystania z lokalnego ujęcia wody uzyskanie stosownego pozwolenia - wodno - prawnego, odprowadzania wód deszczowych do istniejącej kanalizacji burzowej nie stanowiącej mienie Gminy, uzyskania stosownego pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie wód deszczowych, które następnie przepływają przez rezerwat „ Grądowe zbocza”,

 3. zidentyfikowania źródeł emisji hałasu oraz terenów chronionych akustycznie,

 4. przedstawienia rozkładu czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby oraz przestawienia zasięgu oddziaływania hałasu z uwzględnieniem aktualnego klimatu akustycznego. Zagadnienia przedstawić w formie opisowej i graficznej, w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie,

 5. przedstawienie zasięgu oddziaływania emisji pyłów i gazów do powietrza z uwzględnieniem aktualnego „tła”. Zagadnienie przedstawić w formie opisowej i graficznej,

 6. przedstawienie analizy w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy i eksploatacji z uwzględnieniem bilansu ilościowo - jakościowego wytwarzanych odpadów w jednostkach Mg/rok), ewentualnych miejsc magazynowania oraz sposobu gospodarowania odpadami,

 7. przedstawić zagadnienia związane z demontażem pokrycia dachowego z płyt falistych cementowo - azbestowych,

 8. przedstawienie analizy w zakresie bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

 9. przedstawienie analizy ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,

 10. przedstawienie zagadnień dotyczących prowadzenia monitoringu środowiska.

 11. streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym

 

 

 

Uzasadnienie

 

 1. Wnioskiem z dnia 18.08.2008r. Sumara Sp. z o.o. Wielgoszcz 6; 73-210 Recz zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz dołączając do wniosku wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.

 2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport wykonuje się fakultatywnie ( § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm),

 3. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu raportu do Starosty Choszczeńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie.

 4. Organy te wydały postanowienia:

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - postanowieniem z dnia 15 września 2008r,. syg. P.S.N-NZ/073/407/517/08 nie nałożył obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia stwierdzając, ze przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie warunków higieniczno - sanitarnych i nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi.

 • Starosta Choszczeński - postanowieniem z dnia 16 września 2008r., syg, OŚI - 7634/37/08 stwierdził potrzebę wykonania raportu w zakresie zgodnym z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Określając jednocześnie, że stosownie do ust. 3 w/w artykułu, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględnić oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

 

Biorąc pod uwagę opinie w/w organów oraz cechy przedsięwzięcia takie jak:

  • wpływ na środowisko gruntowo - wodne,

  • emitowanie hałasu,

  • emisja pyłów i gazów do powietrza,

  • powstawanie odpadów w tym odpadów niebezpiecznych z demontażu pokrycia dachowego obiektów ( płyt cementowo -azbestowych),

  • wpływ na bezpośrednie i pośrednie warunki zdrowia i życia ludzi,,

  • zlokalizowanie przedsięwzięcia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „D” Choszczno - Drawno, w sąsiedztwie obszarów Natura 2000: Specjalnej Ochrony Siedlisk „Dolina Iny koło Recza” PLH 320004, Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków „Lasy Puszy Nad Drawą” PLB 320016 oraz rezerwatu przyrody „Gradowe zbocza”,

 

wskazują, że w celu dokonania prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia.

 2. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Recza w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 1. Sumara z o. o., Wielgoszcz 6, 73-210 Recz

 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin-działka 154

 3. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich- ul. Szczecińska 31, 75-122Koszalin - właściciel działki nr 178

 4. Agencja Nieruchomości Rolnych - ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczeci- właściciel działek nr 106/3, 106/4, współwłaściciel działki nr 111/1

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7. a/a

 

 

Do wiadomości:

1.Starosta Choszczeński

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-09-2008 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 29-09-2008 15:49