Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195"


 

 

 

Nasz znak: BM - 7624/11/08 Recz, dnia 16 grudnia 2008r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) o wszczęciu w dniu 16 grudnia 2008r., na wniosek EKOLOGIA Wojciech Tomala ul. Chodkiewicza 15a/4 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: „budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu i oddziaływania przedsięwzięcia mogącego negatywnie wpływać na :

  1. środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

  2. dobra materialne

  3. obszar i gatunki chronione na obszarach Natura 2000 Ostoja Ińska OSO ( PLB 3200008).

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 9 w godz. od 800 - 1500 na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) oraz z uwagi na fakt, że inwestycja należy do t.z.w inwestycji „ podprogowych” ( zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 85/337/EWG ) w oparciu o zasadę przezorności określoną w art. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm), przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: „budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego

wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 35 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 17-12-2008 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 17-12-2008 08:12