Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU nieograniczonym - nieruchmości niezabudowane na terenie miasta Recz


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ

Zbycie działek nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego są działki położone w obrębie 0008 ewidencji gruntów m. Recz o nr ewidencyjnym:

1) 188/1 o pow. 1853 m ? przy ul. Kolejowej z udziałem w nieruchomości do 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: Bp 1853 m ? tereny zurbanizowane niezabudowane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 600,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy sześćset złotych 00/100)

Wadium w wysokości - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

2) 406 o pow. 100 m ? przy ul. Chyżej z udziałem w nieruchomości 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem Ps IV pastwisko.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 570,00 zł

(słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)

Wadium wynosi - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca działki nr 406 przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych działek odbył się w dniach:

- poz. 1 w dniu 11 czerwca i 28 sierpnia 2008r.,

- poz. 2 w dniu 04 lipca i 28 sierpnia 2008r.,

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym gdyż nie został wyłoniony nabywca.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz działki znajdują się w następujących jednostce:

-ZI, KS zieleń izolacji, tereny urządzeń obsługi komunikacji, obszar chronionego krajobrazu dla działki 188/1,

-M tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, obszar chronionego krajobrazu dla dz. 406.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 4006.

Przetarg na sprzedaż ww. działki odbędą się w dniu 27 stycznia 2009r. o godz. 11 00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 23 stycznia 2009r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz .

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną zbycia winne być uiszczone jednorazowo bez możliwości rozłożenia na raty, najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

W wypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Recz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2, tel.95 7654461 wew. 35.

Podano do publicznej wiadomości:

w dniu 29 grudnia 2008r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-12-2008 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2008 15:05