Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/171/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r.


U C H W A Ł A XXIII/171/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 30 grudnia 2008r.

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:  

 

§1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na 2009 r. stanowiący załącznik
do uchwały.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.  

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik

do uchwały Nr XXIII/171/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

PLAN PRACY

Rady Miejskiej na 2009r.

Luty

 1. Informacja Burmistrza o pozyskanych środkach z zewnątrz w gminie Recz
  za 2008 r.

 2. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o pracach Komisji Rady Miejskiej za 2008 rok.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Recz na lata 2009-2014.

 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki dla ZUH „Komunalnik” Sp. z o.o. w Reczu.

 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki dla Spółdzielni Mieszkaniowej „INA” w Grabowcu.

 6. Sprawy bieżące.

 

Marzec

 1. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2008r. oraz plan na 2009r.

 2. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu za 2008r.

 3. Informacja o działalności ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu za 2008 r.

 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Recz.

 5. Sprawy bieżące.

 

Kwiecień.

 1. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2008r.(M/GOK, M-GOPS, szkoły , przedszkole).

 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008r.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2008 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2008r.

 4. Sprawy bieżące.

 

 

Maj

 1. Sesja wyjazdowa związana z ochroną środowiska oraz zaznajomieniem się z bieżącymi problemami gminy.

 

Czerwiec

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy w gminie Recz w 2008r. oraz zamierzenia na 2009r.

 2. Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem.

 

 1. Informacja o realizacji uchwały Nr XXIX/183/05 RM w Reczu z dnia 29.06.2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015 oraz Gminnego Programu Odpadami lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015.

 2. Informacja o sytuacji Służby Zdrowia na terenie gminy Recz.

 3. Sprawy bieżące.

 

Wrzesień

 1. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009r.

 2. Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2009r.

 3. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz.

 4. Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków z zewnątrz i dotacji otrzymywanych z budżetu gminy Recz .

 5. Informacja o działalności kulturalnej na terenie gminy Recz.

 6. Sprawy bieżące.

 

Listopad

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

 2. Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br.

 4. Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 m-cy br.

 5. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium.

 6. Informacja o realizacji uchwały nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2008-2013.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych
  na 2010r.stanowiących podstawę do naliczania dochodów budżetowych
  na 2010r.

 8. Sprawy bieżące.

 

Grudzień

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. i Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009.

 4. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2010r.

 5. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010r

 6. Informacja Burmistrza Recza o pozyskanych środkach zewnętrznych na realizację zadań zapisanych w Wieloletni Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2013 za 2009r.

 7. Sprawy bieżące.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-01-2009 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 05-01-2009 11:12