Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XXIII/166/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2009 rok.


U C H W A Ł A NR XXIII/166/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 grudnia 2008 roku.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 86 ust 1, art.165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust 2 i art.195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr 1) w wysokości - 18 356 331 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 14 669 932 zł,

2) dochody majątkowe - 3 686 399 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 2) w wysokości - 27 506 078 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 9 149 747 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 9 136 667 zł,

2) zwrotu środków z tytułu dokapitalizowania w kapitale zwrotnym

ZUH „KOMUNALNIK” - 13 080 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

w wysokości:

1) przychody - 10 450 000 zł,

2) rozchody - 1 313 333 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 150 000 zł,

z przeznaczeniem na :

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 20 000 zł,

b. na nieprzewidziane wydatki - 130 000 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2009 - 2011 ( Załącznik Nr 4) w wysokości - 13 456 399 zł,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości(Załącznik Nr 5)-5 121 085 zł,

§ 7. 1 Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6,cz. I )

w wysokości:

1) przychody - 888 658 zł,

2) wydatki - 974 339 zł,

2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6 , cz. II) w wysokości:

1) dochody - 8 800 zł,

2) wydatki - 8 800 zł,

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7 ) w wysokości :

1) przychody - 7 500 zł,

2) wydatki - 8 950 zł,

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 300 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 9 136 667 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 1 313 333 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

a. inwestycyjne w latach 2009 - 2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały

b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie (EFTA) oraz innych środków ze źródeł zagranicznych ujętych w

załączniku Nr 5 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

Zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe ( Załącznik Nr 8) w wysokości - 700 000 zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 15 000 zł,

c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 597 800 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne

(Załącznik Nr 11) w wysokości - 308 000 zł,

§ 12.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

§ 13.1. Ustala się dochody w wysokości - 81 600 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 76 600 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

Wydatków między działami.

3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w rok następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 12-01-2009 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2009 09:27