Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "Budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Pomień na dz. nr ewid. 393/20 dla równoważnej liczby mieszkańców 386 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej".


 

Nasz znak: BM - 7624/1- 1/2009 Recz, dnia 09 stycznia 2009r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) o wszczęciu w dniu 09 stycznia 2009r., postępowania administracyjnego na wniosek EKOLOGIA Wojciech Tomala ul. Chodkiewicza 15a/4 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn:

Budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Pomień na dz. nr ewid. 393/20 dla równoważnej liczby mieszkańców 386 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej na działkach o nr ewid. 6/1, 6/8, 6/9, 6/10, 6/12, 6/13, 7, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11/2, 11/3, 12/1, 13/4, 13/5, 14/3, 15/1, 16, 17/4, 19/1, 19/2, 20, 21, 22/1, 22/4, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/3, 28/5, 28/6, 29/1, 29/2, 32/1, 33/3, 34, 35, 36/237/1, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41, 44/1, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 111, 143, 144, 145, 146/2, 168, 169/2, 169/3, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/9, 175, 175/2, 176/2, 176/3, 177/2, 177/3, 178/1, 179/2, 180/9, 180/12, 300, 301/1, 310, 325, 329, 332, 393/2, 393/11, 393/12, 393/13, 393/15, 393/17, 393/18, 393/19, 393/20, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 396/5, 397/1, 397/2, 397/3, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 443, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 467 obręb Pomień, gmina Recz.

 

Z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20, zgodnie z art. 74 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczone na tablicach samorządowych w Urzędzie Miejskim w Reczu, m. Pomień szt. 2..

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Starostą Choszczeńskim

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu oraz na tablicach ogłoszeń w m. Pomień.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 9 w godz. od 800 - 1600 w poniedziałki oraz od 730 do 1530 . w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska Pana Andrzeja Hejza.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 12-01-2009 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 12-01-2009 15:00