Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/161/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXIII/161/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984;z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok

związanych z realizacją własnych zadań gminy, w tym:

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 364 zł, tego w:

1) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów,

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 36 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy,

3) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 42 964 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic:

- przy Szkole Podstawowej w Reczu - 34 971 zł,

- przy Gimnazjum - 7 993 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 94 364 zł, z tego:

1) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin ( miast i

miast na prawach powiatu) o kwotę 26 400 zł ze środków przeznaczonych na

wykonanie przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego

przywracający pierwotny charakter zabudowy,

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy o kwotę 25 000 zł

ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe,

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 42 964 zł, w tym:

- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 34 971 zł ze środków

przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli,

- rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 7 993 zł, ze środków przeznaczonych na

wynagrodzenia nauczycieli,

 

 

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 99 499 zł z

tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy. Wolne środki pieniężne przeznacza się na pokrycie deficytu w 2008 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 14-01-2009 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 14-01-2009 13:14