Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIV/174/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXIV/174/09

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 14 stycznia 2009r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218;z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 1 191 000 zł, z tego w:

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę,

rozdziale 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 1 100 000 zł, z przeznaczeniem na

rozliczenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej w Reczu,

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność

o kwotę 27 500 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie inwentaryzacji budowlanej i audytów energetycznych obiektów byłej

Szkoły Podstawowej w Pomieniu i Biblioteki w Reczu - 17 500 zł,

- opracowanie projektu podgrzewania centralnej wody użytkowej z wykorzystaniem

energii odnawialnej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomieniu - 10 000 zł,

3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 -

Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 63 500 zł z przeznaczeniem na

rozliczenie:

- przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej w Reczu -

50 000 zł,

- przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Murarskiej - Stadion w Reczu -

13 500 zł,

 

§ 2. W załączniku Nr 4 - Limity wydatków Gminy Recz na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych do uchwały Nr XXIII/166/09 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2008 r. wprowadza się zmiany wymienione w § 1.

 

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 1 191 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 742 013 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 448 987 zł

 

§ 4. Zwiększa się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody o kwotę 1 191 000 zł,

2) rozchody na spłatę pożyczek o kwotę 242 663 zł.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

 

1. Na początku grudnia 2008 r. Gmina otrzymała negatywną odpowiedź Zarządu WFOŚ i GW w Szczecinie na złożony wniosek o udzielenie pożyczki w kwocie 960 000 zł na sfinansowanie zadania:” Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej” uzasadnioną tym, że zgodnie z zasadami udzielania pomocy budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych nie jest dofinansowywana ze środków WFOŚ i GW i przyznanie dofinansowania Zarząd WFOŚ i GW uzależnił od pozytywnego rozpatrzenia wniosku od decyzji Rady Nadzorczej. Pozytywną decyzję Rada Nadzorcza podjęła w dniu 20 grudnia 2008 roku z terminem przekazania pożyczki do 15 stycznia 2009 r. Po powtórnym przeanalizowaniu wniosku WFOŚ i GW przyznał pożyczkę w wysokości 604 981 zł.

Całość zadania wyniosła 1 576 867 zł z tego w 2008 roku zapłacono 426 867 zł, pozostało do rozliczenia w 2009 r.1 150 000 zł, z tego:

- finansowanie ze środków WFOŚ i GW - 604 981 zł,

- kredyt - 545 019 zł.

 

2. Starostwo choszczeńskie wspólnie z gminami z terenu powiatu realizuje projekt związany z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Na terenie naszej gminy wytypowane do tego projektu zostały budynki byłej Szkoły Podstawowej w Pomieniu i Biblioteki w Reczu. W ramach tego projektu gmina ma opracować inwentaryzację budowlaną i audyt energetyczny oraz projekt podgrzewania centralnej wody użytkowej z wykorzystaniem energii odnawialnej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomieniu,

 

3. W związku z brakiem wpływów planowanych dochodów z podatku od nieruchomości

pozostało zobowiązanie za wykonanie zadania: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Murarskiej - Stadion w Reczu”, które należy sfinansować w 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 14-01-2009 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 14-01-2009 13:25