Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz"


Znak sprawy: BM - 7624/12 - 6/2008 Recz, dnia 22 stycznia 2009r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), także § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 grudnia 2008r. Burmistrza Recza po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz”

.

  1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

    1. Przedsięwzięcie przebudowa szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz będzie realizowane w miejscowości Recz na działkach nr ewid. 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz obejmujących gminną drogę publiczną - ul. Murarska.

    2. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją konserwatorską realizowaną w obrębie zabytkowej części m. Recza i stanowić będzie jedno z zadań programu ochrony nad zabytkami. Będzie polegało na przebudowie istniejącej ulicy w kierunku utworzenia szlaku spacerowo - jezdnego.

Szlak spacerowo jezdny wykonany z płyt chodnikowych o odpowiedniej twardości i wytrzymałości oraz istniejącego bruku i kamienia polnego

  1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Planowane przedsięwzięcie będzie się znajdowało na obszarach objętych ochroną przyrody:

- na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „D” Choszczno - Drawno oraz w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000 SOO PLH 320024 „Dolina Iny k. Recza” i nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary,

2. - prace budowlane należy prowadzić w sposób maksymalnie uciążliwy dla mieszkańców zamieszkujących w sąsiedztwie prowadzonych robót,

3. roboty ziemne należy prowadzić z maksymalnym ograniczeniem ingerencji w pobliżu rosnących drzew, zachować szczególna ostrożność przed uszkodzeniem systemu korzeniowego drzew

4. wody opadowe należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscach jej braku systemem powierzchniowym rynsztokami do istniejących kratek ściekowych z zachowaniem odpowiednich spadków ukształtowania terenu,

5. zobowiązuje się inwestora do prowadzenia prac budowlanych w sposób uwzględniający ochronę środowiska i zabytków na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych sąsiadującego zabytkowego muru obronnego.

III . Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

  1. Oświetlenie drogowe należy zaprojektować z uwzględnieniem technologii energooszczędnej.

  2. W miejscach ustawienia ławek należy zaprojektować stylowe kosze na odpady komunalne o odpowiedniej do danego miejsca pojemności

  3. należy zaprojektować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które spowodują, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia z uwagi na ruch pieszych oraz sporadyczny ruch kołowy związany z dojazdem właścicieli do nieruchomości nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem,


IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

- nie wymagane w sprawie

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie Wnioskiem sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

- nie wymagane w sprawie

UZASADNIENIE

1. Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2008r. Gmina Recz zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz”, dołączając do wniosku wymienione w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) kartę informacyjną o przedsięwzięcia.

2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonych przez Urząd Miejski w Reczu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.recz.pl oraz z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20 zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego

3. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport wykonuje się fakultatywnie ( § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm),

4. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu raportu do Starosty Choszczeńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie.

5. Organy te wydały postanowienia:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - postanowieniem z dnia 12 stycznia 2009r,. syg. P.S.N-NZ/073/407/1/09 nie nałożył obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia stwierdzając, ze przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie warunków higieniczno - sanitarnych i nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi.

- Starosta Choszczeński - postanowieniem z dnia 7 stycznia 2009r. ., syg, OŚI - 7634/65/08/09 nie nałożył obowiązku sporządzania raportu - potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

6. Biorąc pod uwagę opinie wyrażoną przez Starostę Choszczeńskiego oraz PPIS organ prowadzący postępowanie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2009r.., znak sprawy BM - 7624/12 -4 /08 nie nałożył na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzania oceny (sporządzenia raportu) o oddziaływaniu na środowisko zamierzonego przedsięwzięcia.

7. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zostało zamieszczone na stronie bip oraz tablicach ogłoszeniowych - uwag nie wniesiono.

Podsumowując, na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko ani też na zabytkowy mur obronny.

Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17. na stronie bip oraz w formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Załącznik:

  • Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują strony postępowania

Zgodnie z wykazem w aktach sprawy

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r., ( Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 23-01-2009 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 13:58