Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: " Zagrodowa hodowla jeleniowatych - danieli w ilości nie więcej niż 1000 sztuk fizycznych wraz z budynkami mieszkalno - gospodarczymi na działkach nr ewid. 97/1; 97/2; 100; 101/1,107/17 obręb Lubieniów gm. Recz"


 

Nasz znak: BM - 7624/02/2009 Recz, dnia 26 stycznia 2009r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) o wszczęciu w dniu 26 stycznia 2009r., na wniosek Pana Sławomira Stecyka zam. Lubieniów 40/1; 73-210 Recz postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:

Zagrodowa hodowla jeleniowatych - danieli w ilości nie więcej niż 1000 sztuk fizycznych wraz z budynkami mieszkalno - gospodarczymi na działkach nr ewid. 97/1; 97/2; 100; 101/1,107/17 obręb Lubieniów gm. Recz.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu i oddziaływania przedsięwzięcia mogącego negatywnie wpływać na :

  1. środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

  2. dobra materialne

  3. wzajemne oddziaływanie miedzy elementami, o których mowa w pt. 1;2,

  4. obszar i gatunki chronione na obszarach Natura 2000 Lasy Puszczy Nad Drawą OSO (PLB 320016).

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 8a, tel. (095) 765 4461, e-mail inwestycje@recz.pl w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 800 - 1600, w pozostałe dni w godz. 730 - 1530. Sprawę prowadzi Inspektor Andrzej Hejza

Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.

 

W celu zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą dotyczącą obszarów NATURA 2000 zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) oraz z uwagi na fakt, że inwestycja należy do t.z.w inwestycji „ podprogowych” ( zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 85/337/EWG ) w oparciu o zasadę przezorności określoną w art. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm), przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Zagrodowa hodowla jeleniowatych - danieli w ilości nie więcej niż 1000 sztuk fizycznych wraz z budynkami mieszkalno - gospodarczymi na działkach nr ewid. 97/1; 97/2; 100; 101/1,107/17 obręb Lubieniów gm. Recz

wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Powyższe zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 oraz tablicy ogłoszeń w m. Lubieniów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 26-01-2009 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 26-01-2009 15:38