Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 263/11, 263/12, 286/5, 591/6 położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 263/11, 263/12, 286/5, 591/6 położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz

 

BURMISTRZ RECZA

 

OGŁASZA

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki:

263/11, 263/12, 286/5, 591/6 położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz, oznaczone numerem ewidencyjnym działek:

 

1) 263/11 o pow. 301 m 2 przy ul. Staromiejskiej

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 14 500,00 zł

(słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 600,00 zł (sześćset złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 557,00 zł. (Słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100). Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane.

2) 263/12 o pow. 760 m 2 przy ul. Staromiejskiej

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 35 300,00 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

wadium wynosi - 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 557,00 zł. (Słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane.

3) 286/5 o pow. 408 m 2 przy ul. Staromiejskiej

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 18 600,00 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 557,00 zł. (Słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane.

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SZ1C00004006/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

4) 591/6 o pow. 1292 m 2 przy ul. Stefana Czarnieckiego

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 39 900,00 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 557,00 zł. (Słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ RIVb” tereny rolne. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr KW 26546, działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz Nr IX/51/03 z dnia 09.07.2003 r. dla nieruchomości o nr działki 263/11, 263/12 oraz 286/5 określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MN - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, położone są w obszarze Chronionego Krajobrazu, dla działki 591/6 RO - tereny ogrodów, ogrodnictwo i uprawy przydomowe.

Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 12 marca 2009r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentowanych podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 16 marca 2009 r. o godzinie 1100.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957654461 wew. 35.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

11 lutego 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 11-02-2009 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 11-02-2009 10:57