Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/30/03 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA Nr IV/30/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Na podstawie art.41 ust.2 oraz ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U. z 2002r.Nr 147 poz.1231, Nr167 poz. 1372)uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( za wyjątkiem sekretarza Komisji), z którymi zawarto umowy cywilno - prawne, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników:

1. a) za udział w posiedzeniu Komisji

b) za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

c) za przeprowadzenie lustracji punktów sprzedaży napojów alkoholowych

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a i c wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez przewodniczącego i sekretarza Komisji.

§3

Upoważnia się Burmistrza Recza do dokonywania zmian w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w granicach planowanych kosztów i na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2003 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W GMINIE

RECZ NA 2003 ROK

I. WSTĘP

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. Zmianami) mówi, że samorząd terytorialny realizuje zadania, które w szczególności obejmują:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,

 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Powyższe zadania wynikające z ustawy ujmuje Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Reczu ze szczególną uwagą realizować będzie zadania związane z ochrona rodziny przed przemocą.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rada Miejska uchwala corocznie. Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadań ujętych w harmonogramie działań i w preliminarzu wydatków na dany rok, przedstawiany jest Radzie Miejskiej w Reczu dwa razy do roku, zgodnie z planem sesji. Burmistrz Recza będzie podejmował decyzje o realizacji zadań ujętych w harmonogramie, bądź innych zadań nie ujętych tam a mieszczących się w zadaniach własnych gminy.

II. KORZYŚCI I OCZEKIWANIA Z UCHWALENIA I REALIZACJI PROGRAMU

 1. Zmniejszenie ilości alkoholu wypijanego przez dzieci i młodzież.

 2. Ogólna poprawa stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

 3. Przeciwdziałanie przemocy domowej i w grupach rówieśniczych dzieci i młodzieży.

 4. Zwiększenie pomocy rehabilitacyjnej i prawnej osobom w stosunku, do których używana była przemoc.

 5. Spadek spożycia alkoholu w gminie.

 6. Spadek przestępczości szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 7. Zmniejszenie udziału nietrzeźwych wśród przyczyn naruszeń prawa i porządku publicznego.

 8. Zwiększenie wiedzy społecznej naszej gminy w zakresie problematyki alkoholowej i lecznictwa odwykowego

 9. Poprawa kondycji psychofizycznej i moralnej społeczności gminnej.

 10. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.

 11. Zmniejszenie ilości urazów związanymi z wypadkami w pracy na drodze i w domu.

 12. Zmniejszenie wydatków na opiekę społeczną i zdrowotną.

 13. Zwiększenie efektów pracy zawodowej.

 14. Zapobieganie powstawania nowych przypadków uzależnień.

 15. Poprawa zasobów materialnych gospodarstw domowych.

III. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ l PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Lp.

Zadania wynikające z ustawy

Treść zadania do wykonania

Koszt zadania

§

Czas realizacji

1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych:

1 .Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówkach odwykowych.

1.000zł

4300

I-XII

2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników lecznictwa odwykowego, podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie alkoholowej.

1.000zł

4300

I-XII

3. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach biura pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Udzielanie porad dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, pomoc w kierowaniu do zakładów odwykowych, do poradni uzależnienia i współuzależnienia oraz pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych.

 1. Recz

 2. Nętkowo - przejazd (delegacja)

500zł

4410

I-XII

2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

1. Szkolenie dla różnych grup

zawodowych zajmujących się pomocą rodzinom gdzie występują problemy alkoholowe a w szczególności: pomocą dla osób poszkodowanych w wyniku przemocy domowej.

1.500zł

4300

I-XII

2.Udzielanie porad i informacji o

instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy ochrony rodziny przed i przemocą ( w ramach działalności biura pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych).

-

I-XII

3. Udzielanie porad i informacji

telefonicznych w miejscu urzędowania pełnomocnika Burmistrza w ramach tzw. telefonu zaufania (765- 61-82)

-

I-XII

4. Edukacja publiczna poprzez zakup i kolportaż broszur, ulotek, plakatów czy też czasopism i publikacji dotyczących przemocy, prenumerata prasy.

1.000zł

4210

I-XII

5. Koordynacja działań związanych z prowadzeniem postępowań o zmuszenie do leczenia odwykowego i kierowanie tych postępowań do Sądu ds. Rodzinnych i Nieletnich w Choszcznie

 • opłaty za sporządzenie wywiadu środowiskowego

 • opinie biegłego sądowego

200zl

500zl

4300

3030

I-XII

I-XII

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin gdzie występują problemy alkoholowe w zakresie rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych. Szkolenia przewidziane dla pedagogów nauczycieli osób prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze i środowiskowe, oraz dla przedstawicieli innych grup zawodowych , którzy deklarują gotowość pracy z dziećmi.

1.000zł

4300

I-XII

2.Organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży dotyczących problematyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, oraz problemów przemocy domowej i w środowisku rówieśniczym.

2.000zł

4300

I-VI

3. Wprowadzenie do realizacji szkolnych programów profilaktycznych.

6.000zł

4210

I-XII

4. Wyposażenie świetlic opiekuńczo- wychowawczych w Reczu i w Nętkowie pomoc w zakupie materiałów do innych działających świetlic na terenie gminy- zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pomocy do pracy z dziećmi.

3.000zł

4210

I-XII

5. Wynagrodzenie opiekunki świetlicy środowiskowej przy Ośrodku Wspierania Rodziny w Nętkowie(1 najniższy etat z dodatkami i opłatami ZUS 91 4,51 zł x 12 miesięcy 10.974,12).

11.000zł

4120

4110

4010

I-XII

6.Wynagrodzenie opiekunki świetlicy opiekuńczo-wychowawczej uruchomionej w budynku przy ul. Ratuszowej w Reczu(1 najniższy etat z dodatkami i opłatami ZUS 914,51 zł x 12 miesięcy =10.974,12 zł)

11.000zł

4120

4110

4010

II-XII

4.

Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wspieranie zakresie dożywiania dzieci w świetlicach środowiskowych oraz nnych świetlicach opiekuńczo- wychowawczych.

6.000zł

3110

I-XII

2.Dofinansowanie MGOK w Reczu na rozwijanie działalności kółek zainteresowań oraz pracowni i grup młodzieżowych, które w swych programach mają zadania służące profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz uzależnień od narkotyków.

1.000zł

2580

I-XII

3.Pomoc finansowa w celu przeprowadzenia programów profilaktyki uzależnień , jak też pomoc w pracach socjoterapeutycznych w świetlicach wiejskich oraz środowiskowych na terenie gminy.

1.000zł

4210

I-XII

4. Dofinansowanie różnego rodzaju mprez okolicznościowych , sportowych, wypoczynku dzieci i młodzieży, którym towarzyszyć będą odpowiednie programy profilaktyki uzależnień. Pomoc w szczególności dotyczyć będzie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zajmują się pracą wśród dzieci i młodzieży.

4.000zł

4210

I-XII

5. Wsparcie finansowe i pomoc w utworzeniu grupy „AA" (szkolenie lidera, pomoc w nawiązaniu kontaktów z innymi grupami mającymi doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom uzależnionym itp.)

1.000zł

4300

4210

I-XII

5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.131i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Podejmowanie interwencji po zgłoszeniach o naruszeniu prawa przez niedozwoloną reklamę i promocję alkoholu na terenie gminy, wyjaśnianie sprawy i w razie potwierdzenia zgłaszanie instytucjom zajmującym się ściganiem tego typu przestępstw.

-

I-XII

2.W przypadku stwierdzenia podczas kontroli lub po zgłoszeniu o sprzedaży podawania alkoholu: -osobom, których zachowanie wskazuje , że znajdują się w stanie nietrzeźwości , - osobom do lat18,- na kredyt lub pod zastaw , podejmowanie czynności zmierzających do zgromadzenia dowodów oraz do przekazania niezbędnych materiałów do Policji celem przeprowadzenia dochodzenia oraz w razie konieczności występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

-

I-XII

3. Lustracje punktów sprzedających i podających alkohol na terenie gminy (4 lustracje x 5osób x55zł/os. = 1 .100zł)

1.000zł

3030

I -XII

6.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

6.000zł

4300

I-XII

2. Wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.800zł

3030

I-XII

3.Delegacje służbowe.

1.000zł

4410

I-XII

4.Wykorzystanie pojazdu z OPS.

5OOzł

4300

I-XII

5.Wyposażenie biura pełnomocnika Burmistrza, utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, koszty eksploatacji budynku przy ul. Ratuszowej 1 7( zakup materiałów i pomocy do pracy z dziećmi w świetlicy, opłaty telefoniczne, ogrzewanie, energia elektryczna itp.)

4.000zł

4210

I-XII

ŁĄCZNIE ŚRODKI PLANOWANE

68.000zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-09-2003 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2003 12:26