Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 63+230 w m. Suliborek


Znak sprawy: BM - 7624/8/2009 Recz, dnia 20 sierpnia 2009r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 20 sierpnia 2009r., na wniosek KG Engineering Kazimierz Golonka ul. Modlińska 310/312; 03-152 Warszawa, posiadający upoważnienie ( znak: ZZDW 9 -MW/4104/1-przepusty/2009 z dnia 13.07.2009) Inwestora : Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31; 75-122 Koszalin w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 63+230 w m. Suliborek”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu i oddziaływania przedsięwzięcia mogącego negatywnie wpływać na :

  1. środowisko (obszar Natura 2000 - Ostoja Ińska) oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

  2. dobra materialne

  3. wzajemne oddziaływanie miedzy elementami, o których mowa w pt. 1;2,

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uwagi na fakt, że powyższe przedsięwzięcie zaliczone jest zgodnie z § 3 ust1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573) to zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41§ 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 8a, tel. (095) 765 4461, e-mail inwestycje@recz.pl w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 800 - 1600, w pozostałe dni w godz. 730 - 1530. Sprawę prowadzi Inspektor Andrzej Hejza

Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony

Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.

Zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Reczu

www. Bip.recz. pl zakładka decyzje środowiskowe i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 17 oraz ul. Rynek oraz w m. Suliborek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 20-08-2009 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 20-08-2009 14:42