Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/42/03 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA Nr VI/42/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się do realizacji Program Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Załącznik do Uchwały Nr VI/ 42/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

PROGRAM

WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W GMINIE RECZ

Główne założenia:

1. Usuwanie wszelkich przeszkód ograniczających inwestycje oraz funkcjonowanie firm na terenie gminy. Za działanie priorytetowe uważa się dokończenie Studium Uwarunkowań Przestrzennego

Zagospodarowania oraz aktualizację Planu Przestrzennego Zagospodarowania.

2. Stwarzanie możliwie najlepszych i najbardziej zachęcających warunków dla inwestorów i przedsiębiorców lokalnych i ponadlokalnych.

3. Włączanie się do programów powiatowych, regionalnych i unijnych, które mają na celu podniesienie atrakcyjności terenów pod wzgl. inwestycyjnym.

Recz, 24 marzec 2003 r.

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE RECZ

Działanie I

PUNKT INFORMACYJNY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ( MSP )

Zadanie 1. Poradnictwo o preferencyjnych kredytach, pożyczkach i dotacjach dla przedsiębiorców

Zadanie 2. Upowszechnianie informacji o nowych programach dla MSP

  • kontakt przez pocztę tradycyjną i elektroniczną

  • organizowanie spotkań z przedsiębiorcami

Zadanie 3. Opracowywanie, rozpowszechnienie i promocja ofert dla inwestorów i przedsiębiorców

Zadanie 4. Prowadzenie monitoringu Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz

Działanie II

ULGI PODATKOWE I PORĘCZENIA KREDYTOWE

Zadanie 1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie stosowania ulg i zwolnień od podatku od nieruchomości

Zadanie 2. Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

Działanie III

AKTYWIZACJA RYNKU PRACY

Zadanie 1. Program Aktywizacji Społecznej w Gminie Recz

Zadanie 2. Pośrednictwo pracy

Zadanie 3. Organizacja szkoleń

  • szkolenia dotyczące pisania wniosków o dofinansowanie z programów krajowych i unijnych

  • szkolenia dla rolników wspólnie z ODR

Działanie IV

PODWYŻSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW POD WZGL. INWESTYCYJNYM

I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zadanie 1. Program tworzenia stref gospodarczych, poprawy ich infrastruktury (wod-kanalizacja, przyłącza

energetyczne, drogi, mała architektura) oraz ich promocja np:

  • strefa przemysłowa i usług towarzyszących

  • strefy handlu i usług dla podróżnych

  • strefy agroturystyczne

  • strefy produkcji rolnej

Zadanie 2. Program wspierania małej przedsiębiorczości przez poprawę infrastruktury i estetyki (uzbrojenie terenów,

budowa chodników, poprawa jakości dróg, itp.)

Zadanie 3. Uczestnictwo w Konsorcjum Informatycznym Województwa Zachodniopomorskiego (2004-2006)

Zadanie 4. Uczestnictwo w projekcie Korytarza Komunikacyjnego Drogi nr 151

Działanie I.

PUNKT INFORMACYJNY DLA MSP

Zadanie 1.

Poradnictwo o preferencyjnych kredytach, pożyczkach i dotacjach dla przedsiębiorców tworzona jest baza danych (już dostępna dla przedsiębiorców na stanowisku BRG).

Terminy realizacji:

 • Kwiecień 2003 - utworzenie bazy danych o programach wspierających MSP

 • Kwiecień 2003 - obsługa bazy danych w ograniczonym zakresie na stanowisku ds. rolnictwa, łąkarstwa i prowadzenia spraw działalności gospodarczej (BRG).

 • Styczeń 2004 - utworzenie pełnoetatowego stanowiska ds. obsługi przedsiębiorców na terenie gminy Recz 2004.

Zadanie 2.

Upowszechnianie informacji o nowych programach dla MSP

Terminy realizacji:

 • Maj 2003 - aktualizacja strony www.recz.pl

 • Na bieżąco - organizowanie spotkań z przedsiębiorcami

Zadanie 3.

Opracowywanie, rozpowszechnienie i promocja ofert dla inwestorów i przedsiębiorców

Terminy realizacji:

 • Marzec 2003 - opracowanie kompleksowej oferty: Tereny Przemysłowe w okolicach Wielgoszczy i promocja na bieżąco. Następne w miarę opracowywania.

Zadanie 4.

Prowadzenie monitoringu Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz

Terminy realizacji:

 • Na bieżąco

Działanie II.

ULGI PODATKOWE I PORĘCZENIA KREDYTOWE

Zadanie 1.

Stosuje się następujące ulgi i zwolnienia od podatku od nieruchomości zapisane w uchwale Rady Miejskiej w Reczu z dnia ... .

Terminy realizacji:

 • Kwiecień 2003 - podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Reczu

Zadanie 2.

Przystąpienie do Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Terminy realizacji:

 • Październik 2003 - podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Reczu

Działanie III.

AKTYWIZACJA RYNKU PRACY

Zadanie 1.

Program Aktywizacji Społecznej w Gminie Recz

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

w GMINIE RECZ i JEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA.

Główne problemy, do rozwiązania których skierowany jest program:

 • Bardzo wysokie bezrobocie (ok.35%)

 • Niska aktywność i słaba zaradność obywateli (istnieje potrzeba rozwijania społeczeństwa obywatelskiego)

 • Mała estetyka i niski poziom życia w gminie

Główne założenia:

 • Program zakłada wspieranie tych działań, które wzmacniają lokalną przedsiębiorczość, mają wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy lub wzmagają aktywność mieszkańców poszczególnych miejscowości

 • Środki finansowe pozyskiwane na działania powinny być łączone ze środkami z programów powiatowych, wojewódzkich lub unijnych

 • Wsparcie powinny uzyskiwać te inicjatywy społeczne, na które pozyskano środki pozabudżetowe, szczególnie od sponsorów i instytucji wspierających spoza naszej gminy i które charakteryzują się dużym wkładem pracy ich inicjatorów

 • Wzrost ilości usług w gminie, zwiększenie przepływu ludności, ściąganie nowych inwestorów oraz konsumentów lokalnej wytwórczości podwyższa wartość i atrakcyjność gminy

 • Pomoc społeczna jest zadaniem własnym gminy, dlatego warto wspierać te akcje charytatywne, na które są pozyskiwane środki z zewnątrz, a pomoc jest skierowana do mieszkańców naszej gminy

 • Dobrze jest łączyć siły i środki kilku partnerów by osiągnąć większy efekt (synergia)

 • Działaniom powinna towarzyszyć wzmożona promocja gminy i upowszechnianie oferty inwestorskiej

 • Program podlega okresowej ocenie i modyfikacji

Grupy działań

A. Tworzenie centrów aktywności mieszkańców szczególnie w miejscowościach wiejskich

B. Kształtowanie produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji gospodarczej

mieszkańców gminy

C. Działalność kulturalno-edukacyjno-sportowa jako czynnik aktywizacji mieszkańców

gminy

A.

Tworzenie centrów aktywności mieszkańców

szczególnie w miejscowościach wiejskich

Podmioty realizujące zadanie

A.1. Cele:

 • Uaktywnienie grup mieszkańców w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na zaspokojenie potrzeb i rozwój ich miejscowości

 • Doskonalenie zawodowe mieszkańców miejscowości wiejskich

 • Podniesienie atrakcyjności i wartości terenów wiejskich gminy

 • Integracja mieszkańców miejscowości wiejskich oraz integracja mieszkańców wsi i miasta

 • Zespół ds.PAOW

 • Burmistrz,

 • Federacja Inicjatyw Oświatowych

A.2. Zadania:

Program zakłada utworzenie we wszystkich miejscowościach objętych programem stowarzyszeń na rzecz rozwoju tych miejscowości z siedzibami wyposażonymi w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Jednocześnie planuje się wzmocnić funkcję integracyjną wiejskich klubów sportowych.

A.2.1 Pomień

 • Utworzenie Ośrodka Spotkań Międzynarodowych i Edukacji Ekologicznej w obiekcie szkoły (priorytet ZPORRWZ nr.III.3)

A.2.2 Sulibórz

 • Wzmocnienie działalności MKS i utworzenie Stowarzyszenia Mieszkańców Suliborza

A.2.3. Nętkowo

 • Wzbogacenie funkcjonowania Ośrodka Wspierania Rodziny o działalność Rady Programowej złożonej min. z mieszkańców

A.2.4. Sokoliniec

 • Utworzenie Klubu Młodzieżowego i Stowarzyszenia Mieszkańców Sokolińca

A.2.5. Zeliszewo

 • Wzmocnienie działalności OSP

A.2.6. Lubieniów

 • Wzbogacenie funkcji szkoły o działalność wiejskiego centrum edukacyjno- rekreacyjno-sportowego.

A.2.7. Rajsko

 • Wzmocnienie działalności Koła Wędkarskiego w Reczu

A.2.8. Rybaki

 • Wzmocnienie działalności Wspólnot Mieszkaniowych i utworzenie Klubu Młodzieżowego

A.2.9. Suliborek

 • Wzmocnienie działalności Rady Sołeckiej

A.2.10. Słutowo

 • Utworzenie Stowarzyszenia Mieszkańców Słutowa

A.2.11. Grabowiec

 • Wzmocnienie działalności Rady Sołeckiej i utworzenie Stowarzyszenia Mieszkańców Grabowca

B.

Kształtowanie produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji gospodarczej mieszkańców gminy

Podmioty realizujące zadanie

B.1. Cele:

 • Umożliwienie osiągania dodatkowych dochodów mieszkańców działających w rolnictwie, branży gastronomicznej, turystycznej oraz w wiejskich centrach aktywności

 • Doskonalenie zawodowe mieszkańców miejscowości wiejskich

 • Podniesienie atrakcyjności i wartości terenów wiejskich gminy

 • Integracja mieszkańców miejscowości wiejskich oraz integracja mieszkańców wsi i miasta

 • Zespół ds.PAOW

 • Burmistrz,

 • Towarzystwo Miłośników Recza

 • Parafia w Reczu

 • ODR O/Choszczno

B.2. Założenia:

 • Strategię turystyczną gminy opiera się na założeniu, że turyści wypoczywający przede wszystkim w miejscowościach turystycznych w gminach ościennych będą chcieli aktywnie spędzać swój czas zwiedzając okolice, zabytki i korzystać z miejscowych atrakcji. Atrakcyjny produkt turystyczny będzie tworzony z uwzględnieniem faktu istnienia charakterystycznych zabytków w Reczu.

 • Produkt turystyczny Recza będzie wspólnie promowany w TVP, prasie ponadregionalnej, w ulotkach wielojęzycznych, podczas widowisk „Na kupieckim szlaku”.

B.3. Elementy produktu turystycznego:

B.3. 1 „Reckie osobliwości”

 • Gotycki Kościół - udostępnienie do zwiedzania

 • Brama Choszczeńska - utworzenie lokalnego muzeum

 • Baszta Drawska z Czatownią - punkt widokowy

 • Rezerwat „Grądowe zbocza”

 • Inne

B.3. 2 „Gastronomia z marką”

 • Restauracja „Jokey” - „żurek w chlebie”, „mięso z kamienia”, wystawy rękodzieła, noclegi.

 • Restauracja „InterBrzoz” - noclegi, wypoczynek przy kominku

 • Restauracja „Big Bar” - domowe jedzenie: pierogi i „placek zbójnicki”

Do wykorzystania pomysły: pieczeń z czosnkiem niedźwiedzim (promocja rezerwatu „Grądowe zbocza”), rosół z makaronem na przepiórczych jajach (promocja producenta z Lubieniowa), potrawy na reckim miodzie (promocja producentów miodu w gminie).

Atrakcyjne akcesoria na stół z napisami promującymi gminę Recz mogą wytwarzać niepełnosprawni uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu.

B.3. 3 „Pensjonat Zosia”

B.3. 4 „Turystyka wiejska”

 • Gospodarstwa agroturystyczne w Zeliszewie, Rajsku, Suliborku i innych miejscowościach

B.3. 5 „Turystyka biwakowa i kwalifikowana”

 • Pole biwakowe w Sokolińcu

 • Wymiany młodzieży w Nętkowie, Pomieniu

 • Parafia w Reczu

 • OSP w Zeliszewie

 • Restauracje

 • Pensjonat Zosia

 • Gospodarze indywidualni

 • Rady Sołeckie w Sokolińcu, Pomieniu, Nętkowie

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

 • Reckie Bractwo Raubritterów

C.

Działalność kulturalno-edukacyjno-sportowa

jako czynnik aktywizacji mieszkańców gminy

Podmioty realizujące zadanie

C.1. Cele:

 • Integracja i aktywizacja mieszkańców gminy

 • Poprawieniekoniunktury gospodarczej poprzez organizowanie imprez z wykorzystaniem środków pozabudżetowych na usługi i zakupy materiałów u podmiotów na terenie gminy

 • Podniesienie atrakcyjności i wartości terenów wiejskich gminy

 • Rozwijanie wolontariatu w celu rozwoju zawodowego mieszkańców gminy (nabywanie doświadczenia zawodowego przydatnego do poszukiwania pracy).

 • Promocja gminy

 • Wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy

 • Wszystkie jednostki gminne i instytucje

 • Grupy nieformalne z terenu gminy

C.2. Założenia:

Wspierane będą przede wszystkim te imprezy, które będą posiadały następujące cechy:

 • W kosztach imprezy duży udział stanowią koszty pokryte wpływami pozabudżetowymi (od sponsorów, instytucji wspierających spoza gminy)

 • Integrują mieszkańców więcej niż jednej miejscowości

 • Mają charakter ponadlokalny - są wspierane przez inne gminy, Powiat, Województwo, Unię Europejską

 • Organizacja oparta jest w dużym stopniu na zaangażowaniu społecznym

Przygotował: Zbigniew Ligus

Recz, 14.02.2003 r.

Terminy realizacji:

 • Na bieżąco.

Zadanie 2.

Prowadzenie pośrednictwa pracy po uruchomieniu Biuletynu Informacji Publicznej na stronie www.recz.pl.

Terminy realizacji:

 • Czerwiec 2003 - utworzenie BIP na stronie www.recz.pl

Zadanie 3.

Organizowanie szkoleń - szkolenia dotyczące pisania wniosków o dofinansowanie z programów krajowych i unijnych oraz szkolenia dla rolników wspólnie z ODR będzie inicjowane na bieżąco przez Punkt Informacyjny przy Urzędzie Miejskim we współpracy z wyspecjalizowanym ośrodkami szkoleniowymi.

Terminy realizacji:

 • Na bieżąco.

Działanie IV.

PODWYŻSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW POD WZGLĘDEM INWESTYCYJNYM I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zadanie 1.

Wyznaczenie stref gospodarczych w Gminie Recz, które będą miały wspólną charakterystykę np. strefy przemysłowe i usług towarzyszących, strefy handlu i usług dla podróżnych, strefy agroturystyczne, strefy produkcji rolnej.

Z charakterystyki tych stref i dynamiki ich rozwoju gospodarczego będzie wynikała potrzeba podejmowania inwestycji wspierających ich rozwój (wodociągi i kanalizacja, przyłącza energetyczne, drogi, mała architektura, itp) i sukcesywnego wprowadzania ich do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz.

Jednocześnie będzie prowadzona promocja gospodarcza tych stref w celu zwiększenia dynamiki ich rozwoju.

Terminy realizacji:

 • Na bieżąco.

Zadanie 2.

Opracowanie Programu Wspierania MSP przez poprawę infrastruktury i estetyki (uzbrojenie terenów, budowa chodników, poprawa jakości dróg, itp.) wg. zasad:

2.1. Modernizację dróg i chodników podejmować w pierwszej kolejności tam, gdzie przedsiębiorcy i mieszkańcy partycypują w kosztach ich modernizacji.

2.2. Modernizację dróg, chodników oraz uzbrojenie terenu będące zadaniem własnym gminy podejmować w pierwszej kolejności tam, gdzie przedsiębiorcom i mieszkańcom uniemożliwia to prowadzenie działalności gospodarczej.

  1. Zasady te należy uwzględnić przy opracowywaniu Programu Naprawy i Modernizacji Dróg Gminnych oraz Programu Małych Ulepszeń, które będą aktualizowane corocznie przez Radę Miejską przy uchwalaniu budżetu gminy.

Terminy realizacji:

 • Kwiecień 2003 - opracowanie programu

Zadanie 3.

Proponuje się przystąpienie do Konsorcjum Informatycznego Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem będzie uzyskanie pełnej dostępności internetowej w każdym miejscu gminy Recz. Zadanie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2004-2006.

Terminy realizacji:

 • Kwiecień 2003 - opracowanie programu

Zadanie 4.

Proponuje się przystąpienie do opracowania projektu Korytarza Komunikacyjnego Drogi nr 151 w ramach Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Choszczeńskiego i Myśliborskiego, którego celem będzie poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości tych powiatów do drogi wojewódzkiej nr 151 oraz drogi krajowej nr 10.

Terminy realizacji:

 • Wrzesień 2003 - opracowanie projektu

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-09-2003 21:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2003 21:48