Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz oraz obręb 0012, Pomień

                             BURMISTRZ RECZA

 

                  OGŁASZA

                           I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz oraz obręb 0012, Pomień.

 

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr działki 86/8 o pow. 905 m2 w Reczu przy ul. Srebrnej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42 900,00 zł (netto)

wadium wynosi – 8 600,00 zł

minimalne postąpienie – 500,00 zł

Osiągnięta w przetargu cena podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%, która wraz z ceną działki oraz kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

W aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe 1-rodzinne i tereny usług.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem RV- rola

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r, o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do mediów – woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna w otoczeniu z ulicy Srebrnej.

 

II. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym nr działki 263/13

o pow. 220 m2 w Reczu przy ul. Staromiejskiej

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 10 300,00 zł

Cena budynku gospodarczego z uwagi na zły stan techniczny wynosi zerowa

wadium wynosi – 2 100,00 zł

minimalne postąpienie – 300,00 zł

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT – towar używany.

Osiągnięta w przetargu cena wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem B – zurbanizowane tereny zabudowane. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, granica strefy „WIII” ochrony konserwatorskiej. Ustalony w wyniku przetargu nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media – woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna w otoczeniu z ul. Staromiejskiej.

 

III. 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr działki 575/5 o pow. 1020 m2 w Reczu przy ul. Czarnieckiego

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 46 000,00 zł (netto)

wadium wynosi – 9 200,00 zł

minimalne postąpienie – 500,00 zł

Osiągnięta w przetargu cena podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%, która wraz z ceną działki oraz kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: UK, UO, UG, US – tereny usług.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do mediów – woda, gaz, energia elektryczna z ul. Czarnieckiego, kanalizacja z ul. Wolności.

III. 2. Udział w wysokości ¼ części w nieruchomości gruntowej nr działki 575/6 o pow. 562 m2 – droga wewnętrzna, przynależny do nieruchomości gruntowej o numerze działki 575/5

Cena wywoławcza udziału wynosi 5 800,00 zł (netto)

wadium wynosi – 1 200,00 zł

minimalne postąpienie – 60,00 zł

Osiągnięta w przetargu cena podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%, która wraz z ceną udziału w działce oraz kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem dr - droga. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: dr - droga.

Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7, ww. nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

IV. Nieruchomość gruntowa o numerze działek 340 i 341 o pow. ogólnej 400 m2 - droga, obręb Pomień

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000,00 zł (netto)

wadium wynosi – 200,00 zł

minimalne postąpienie – 100,00 zł

Osiągnięta w przetargu cena podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%, która wraz z ceną oraz kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem dr - droga. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: dr – droga znajduje się w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, „Dolina Iny koło Recz”.

Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00029036/7. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 na pozycję I – działka 86/8 o godzinie  11.00,

Na pozycję II – działka 263/13 o godzinie 11.15,

Na pozycję III – działka 575/5 i udział w działce 575/6 o godzinie 11.40

Na pozycję IV – działka 340 i 341 o godzinie 12.00

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 03 sierpnia 2010r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaconego wadium,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów do księgi wieczystej ponosi nabywca. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

 

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza.

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 957654461 w. 130.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

06 lipca 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 06-07-2010 07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 07:43