Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 100/79

                               BURMISTRZ RECZA

                                      OGŁASZA    

 

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 100/79 położonej w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Jana Kochanowskiego.

               

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość gruntowa, oznaczona nr ewidencyjnym działki 100/79 o pow. 0.1045 ha, położona w obrębie nr 8 ewidencji gruntów m. Recz, przy ul. Jana Kochanowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00004006/7.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem RVI – tereny rolne kl. VI.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz działka znajduje się w jednostce: MN, U tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

Sprzedaż nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108

ze zm.).

   

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi:  35.600,00 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Ustalona w wyniku rokowań cena sprzedaży zwiększona zostanie o podatek VAT w wysokości 22% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.

 

Wysokość zaliczki w pieniądzu wynosi 7.120,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach:

23 grudnia 2009r. – I przetarg ustny nieograniczony,

06 lipca 2010r. – II przetarg ustny nieograniczony

i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2.170,00 zł.

Nie przewiduje się rozłożenia ceny nabycia nieruchomości w rokowaniach na raty, cena winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Rokowania na sprzedaż ww. działki odbędą się w dniu 09 sierpnia 2010r. o godz. 11.30 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 03 sierpnia 2010r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Reczu, z dopiskiem „ ROKOWANIA – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA - DZIAŁKA 100/79 OBRĘB 8 m. RECZ”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)     imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)     datę sporządzenia zgłoszenia,

3)     oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjął te warunki bez zastrzeżeń,

4)     proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, którą należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

 

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od daty zamknięcia rokowań. 

W wypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Recz.

 

W rokowaniach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1)     nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)     zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)     nie zawierają danych wymienionych wyżej lub dane są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,

4)     są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 19, tel.95 7564461 wew. 113.

 

 

 

 

 Podano do publicznej wiadomości:

 w dniu 08 lipca 2010r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 08-07-2010 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2010 08:15