Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XIII/2003 z przebiegu obrad XIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 5 grudnia 2003 r.


Rada Miejska w Reczu

 

Protokół Nr XIII/2003

 

z przebiegu obrad XIII sesji Rady Miejskiej

 

odbytej w dniu 5 grudnia 2003 r.

 

 

 

 

 

Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej, witając radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi 100% radnych ( lista obecności w załączeniu). Wobec powyższego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Ponadto powitał:

 

Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza

 

Pana Piotra Bohdziewicza Zastępcę Burmistrza Recza

 

Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego

 

Pana Wiesława Łońskiego radnego Rady Powiatu, Dyrektora M/G Ośrodka Kultury

 

Pana Eugeniusza Nykla radnego Rady Powiatu

 

Pana Tadeusza Krawca redaktora Gazety Lubuskiej

 

oraz dyrektorów i kierowników zakładów i jednostek budżetowych, sołtysów.

 

(lista obecności gości zaproszonych w załączeniu)

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o wniesienie do porządku obrad rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z pracy radnego, po czym odczytał wniosek Dyrektora ZOZ, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Innych wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego odczytano porządek obrad sesji wraz z przyjętym przez Radę Miejską wnioskiem.

 

 

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie w następującym brzmieniu:

 

 

 1.  

  Sprawy regulaminowe:

  1.  

   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2.  

   przyjęcie porządku obrad sesji,

  3.  

   przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 2.  

  Ślubowanie nowo wybranego radnego Pana Tadeusza Robaczka.

 3.  

  Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji.

 4.  

  Rozpatrzenie wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym i podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

 5.  

  Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

 6.  

  Wolne wnioski i zapytania.

 7.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2004 r.

 8.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów.

 9.  

  Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 r.

 10.  

  Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2004 r.

 11.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2004 r.

 12.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 13.  

  Projekt uchwały w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu, środków trwałych powstałych w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz.

 14.  

  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów z budżetu gminy Recz.

 15.  

  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Recz na lata 2003 - 2007.

 16.  

  Informacja o stanie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Recz w roku 2003.

 17.  

  Informacja Burmistrza dotycząca zakupu samochodu strażackiego Ford Transit dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu.

 18.  

  Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 19.  

  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 20.  

  Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami.

 21.  

  Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z przebiegu obrad XII sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w okresie między sesjami oraz jest wyłożony na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Do protokółu nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków. Wobec powyższego wnioskował o przyjęcie protokółu z przebiegu obrad XII sesji Rady Miejskiej bez odczytania. Wniosek ten poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania protokół z przebiegu obrad XII sesji Rady Miejskiej przyjęto większością głosów ( 14 za, 1 przeciwny), bez odczytania.

 

 

 

AD. 2.

 

 

 

Ślubowanie nowo wybranego radnego Pana Tadeusza Robaczka.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Teresę Heś Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o wręczenie zaświadczenia o wyborze

 

Pana Tadeusza Robaczka na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, które odbyły się w dniu 9 listopada 2003 r.

 

W związku z powyższym poprosił Pana Tadeusza Robaczka o wyjście na środek sali a Pani Teresa Heś Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu odczytała treść zaświadczenia wręczając je i gratulując wyboru.

 

Następnie Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że przystępuje się do ślubowania radnego i poprosił Radę Miejską o powstanie z miejsc, po czym odczytał treść ślubowania a Pan Tadeusz Robaczek wypowiedział słowo ślubuję i tak mi dopomóż Bóg. Podpisy pod aktem ślubowania złożyli Pan Tadeusz Robaczek oraz Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej, który złożył nowo wybranemu radnemu gratulacje. Akt ślubowania stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 3.

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że mandat Pani Marzeny Żybko wygasł. Nowo wybrany radny będzie wchodził w skład którejś komisji. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w składzie osobowym komisji.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Wysoką Radę, że rozmawiał z Panem Tadeuszem Robaczkiem, który wyraził akces do pracy w Komisji Rewizyjnej i deklarację tę nadal podtrzymuje. Komisja Rewizyjna popiera tę propozycję.

 

Pan Krzysztof Cymerman zgłosił Pana Zbigniewa Zajączkowskiego do pracy w Komisji Rewizyjnej w miejsce Pani Marzeny Żybko. Pan Zajączkowski Zbigniew wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Marek Cybulski zaprotestował przeciwko dzieleniu się na grupy, pytając, czy my już mamy dzielić się na grupy?

 

Pan Juszczyk Mieczysław zapytał, czy zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu może być członkiem Komisji Rewizyjnej? Uznał to za błąd, ponieważ w przypadku zarządzonej kontroli w ZGKiM musiałby kontrolować swego przełożonego.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że najważniejsza w tym wszystkim jest wyrażona wola przez Pana Tadeusza Robaczka o przynależności do Komisji Rewizyjnej i to powinno się uszanować.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad wnioskiem w sprawie powołania Pana Tadeusza Robaczka do Komisji Rewizyjnej.

 

W wyniku głosowania wniosek przyjęto większością głosów ( 9 za, 3 przeciwnych, 3 wstrzymujących się).

 

Następnie Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Józef Romanowski zapytał, czy trzeba uchwałą odwoływać Panią Marzenę Żybko skoro wygasł jej mandat jako radnej?

 

Na prośbę Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Pani Krystyna Samonek podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej odpowiedziała, po konsultacjach z radcą prawnym, że uchwała o powołaniu Komisji Rewizyjnej jest imienna i zachodzi konieczność odwołania Pani Marzeny Żybko z tej Komisji.

 

Innych pytań nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania uchwałę w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej przyjęto większością głosów ( 12 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się), którą zarejestrowano pod Nr XIII/90/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 4.

 

 

 

Rozpatrzenie wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym i podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Pani Janiny Kmetyk Dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Panem Edmundem Matczakiem. Poinformował, że pismo to znajduje się na przedstawionym projekcie uchwały i stanowi uzasadnienie projektu uchwały . Projekt ten otrzymali wszyscy radni.

 

W dyskusji nad projektem uchwały kolejno głos zabrali:

 

Pan Matczak Edmund radny Rady Miejskiej informował Radę Miejską, że jeszcze nie weszła w życie ustawa o ratownictwie medycznym. Dyrektor SP ZOZ w Choszcznie szuka oszczędności. Tłumaczy, że pogotowie ratunkowe będzie istniało do końca 2003 r. Pani Dyrektor ZOZ zatrudniała 3 wolontariuszy a 6 osób ma pełnić rolę ratownika - kierowcy. Zastanawia się jak to będzie ze znoszeniem chorych np. z IV piętra. Pytał, dlaczego Pani Dyrektor nie ruszy lekarzy, bo jest to gniazdo szerszeni. Pani Dyrektor informowała Radę Powiatu o istnieniu oddziału ratowniczego w Choszcznie. Zwrócił się z zapytaniem do radnych Rady Powiatu, by odpowiedzieli, czy oddział ratowniczy w Choszcznie istnieje?

 

Pan Wiesław Łoński radny Rady Powiatu, członek Społecznej Rady ZOZ w Choszcznie odpowiadając na powyższy problem stwierdził, że ma odmienne stanowisko w tej sprawie.

 

Informował, że chodzi o oddział specjalistyczny, który ma powstać. Pani Dyrektor SP ZOZ w Choszcznie informowała Społeczną Radę ZOZ w Choszcznie, że 9 kierowców pogotowia ratunkowego nie ma kwalifikacji ratowników medycznych. Tylko 3 osoby posiada Studium Ratownictwa Medycznego. Rada Społeczna podjęła uchwałę w sprawie zakupu nowej karetki pogotowia ratunkowego. Szczegóły dotyczące kierunków działania zna Dyrektor ZOZ w Choszcznie, ale podał, że limity na świadczenia na 2004 r. są o 23 % mniejsze niż w 2003 r.

 

Choszczeński Szpital nie był zadłużony jako jedyny w województwie zachodniopomorskim.

 

Obecnie generuje straty w wysokości 200.000 zł. miesięcznie. Rada Społeczna ZOZ jednogłośnie głosowała na przekazanie szpitala do województwa, który będzie zabezpieczał południową część województwa.

 

Pan Grzegorz Adamiak powiedział, że nie chodzi tu tylko o jednego radnego, ale co się stanie z pozostałymi pracownikami. Czy są jakieś alternatywy zatrudnienia?

 

Pan Wiesław Łoński członek Społecznej Rady ZOZ w Choszcznie podał, że były konsultacje ze związkami zawodowymi działającymi w ZOZ w Choszcznie. Nie mówi się o drastycznych zwolnieniach, lecz mówi się, że pracownicy ci zostaną jakoś zagospodarowani.

 

Pan Matczak Edmund podał, że związki zawodowe milczą, bo są zastraszeni chyba przez Panią Dyrektor ZOZ. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego nie ma czegoś takiego.

 

Pan Józef Romanowski mówił, że zamiast iść w kierunku zwiększenia karetek pogotowia to idziemy w innym kierunku. Poparł projekt w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Matczakiem Edmundem.

 

Pan Matczak Edmund dodał, że Rada Społeczna ZOZ w Choszcznie podjęła jednogłośnie uchwałę o utworzeniu szpitala specjalistycznego.

 

Pan Wiesław Łoński członek Rady Społecznej ZOZ w Choszcznie odpowiedział, że Rada Społeczna ZOZ poparła kierunek ratowania szpitala w Choszcznie. Na koniec zapytał czy chciałby być operowany przez stolarza czy przez lekarza?!

 

Pan Barna Stanisław wnioskował o zakończenie dyskusji na ten temat i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie w wyniku, którego wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, którą zarejestrowano pod Nr XIII/91/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 5.

 

 

 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania kolejno zgłaszali następujący radni:

 

Pan Juszczyk Mieczysław zapytał, jak przebiega likwidacja oczyszczalni ścieków w Nętkowie?

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki proponował udzielić odpowiedzi na zgłoszone wnioski podczas posiedzeń komisji.

 

Pan Stanisław Barna zapytał, co z poprawą jakości wody w Pamięcinie? Rozważyć możliwość wymiany filtrów, czy podkładów?

 

Pan Matczak Edmund informował, że Zakład Energetyczny wyłącza prąd na czas od 5 - 6 godzin, co powoduje rozmrażanie produktów żywnościowych pozostających w zamrażarkach.. Ostatnio tak było w Pamięcinie i Pomieniu. Prosił o interwencję w tej sprawie.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki podał, że na wodociągu w Pamięcinie w wodzie pitnej jest 20 - krotnie więcej żelaza niż dopuszcza norma. Apelował o pomoc mieszkańcom Pamięcina i okolicznych wiosek i skorzystanie z propozycji doraźnej poprawy jakości wody poprzez wymianę filtrów.

 

Pan Stanisław Barna stwierdził, że teraz okazuje się, że najpierw trzeba było wybudować hydrofornię w Pamięcinie a dopiero później kanalizację Nętkowo - Grabowiec - Recz.

 

Innych interpelacji, wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

 

 

 

AD. 6.

 

 

 

Wolne wnioski i zapytania kolejno zgłaszali:

 

 

 

Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów wyraził swoje niezadowolenie w sprawie podawania we wnioskach o dofinansowanie imprez sportowych kwot planowanych do uzyskania od sponsorów. Twierdził, że sponsorzy sobie nie życzą by podawać kwoty jakie darowali na imprezy.

 

Pan Jan Żurawski w imieniu Pana Edwarda Wetzel odczytał treść pisma skierowanego do Prokuratury Rejonowej w Choszcznie w sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcji przez Burmistrza Recza w zakresie sprzedaży bezprzetargowej działki Nr 79/1 o pow. 800 m2 w Sokolińcu.W piśmie tym informował Radę Miejską, że członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej stwierdzili, że sprzedaż mienia komunalnego bezprzetargowo jest niedopuszczalna.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprotestował przeciwko temu, że Komisja Rewizyjna wypowiadała się w tej sprawie. Komisja Rewizyjna nie potwierdzała żadnych stanowisk w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

 

Pan Nykiel Eugeniusz radny Rady Powiatu podał, że gmina ma dopłacić do zakupu samochodu pożarniczego kwotę 15.000 zł. Podał, że wyposażenie samochodu będzie kosztowało około 12.000 zł. oraz 4.000 zł. ubezpieczenie. Zarząd OSP w Reczu wystąpił z pismem do wszystkich osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o wsparcie finansowe na zakup wyposażenia samochodu i jego ubezpieczenie.

 

Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek prosił o pisemną odpowiedź na n/w wnioski i zapytania:

 1.  

  most w Suliborku na rzece Inie zawala się i dodał, że jest to most zabytkowy. Prosił o poprawienie go.

 2.  

  udostępnić możliwość skorzystania z gazu sieciowego również dla mieszkańców wsi żeby stworzyć równe prawa tak dla mieszkańców miasta jak i wsi.

 3.  

  stwierdził, że są poorane drogi śródpolne Suliborek - kolonia Suliborek. Prosił o wznowienie granic dróg śródpolnych,

 4.  

  ustawić oświetlenie uliczne przy skrzyżowaniu i dalej trochę do pewnego mieszkańca,

 

bo jest tam bardzo ciemno.

 1.  

  Sprawa mieszkań w Suliborku, wyjaśnić status mieszkań i komu je przydzielono,

 

ponieważ wieś chce, by jedno mieszkanie było przydzielone mieszkańcowi Suliborka

 1.  

  apelował do radnych, by po sesji część swojej diety przeznaczyli na składkę na

 

wykonanie elewacji na Domu Kultury w Reczu,

 

Powrócił do sprawy mieszkania w Suliborku informując, że jest to lokal o statusie bliżej nieokreślonym. Obecni na sali członkowie byłego Zarządu Miejskiego pamiętają, że on jako sołtys walczył o mieszkanie dla mieszkańca wsi. Podczas zebrania wyborczego w Suliborku ten postulat również zgłoszono. Uważa, że Pan Burmistrz wprowadził go w błąd w sprawie mieszkania w Suliborku. Komisja Mieszkaniowa ustaliła listę mieszkaniową. Pan Burmistrz dpowiedział Panu Packaniowi Andrzejowi, że nie będzie się wtrącał do decyzji komisji. Pół roku to mieszkanie stoi puste. Podobno otrzyma je osoba, która mieszkanie własnościowe w Nętkowie sprzedała. Sądził, że Rada Sołecka powinna mieć wpływ na to co się dzieje w Suliborku, również w sprawie mieszkań. Poinformował, że zamierza zwołać zebranie mieszkańców Suliborka i zrzec się funkcji sołtysa.

 

Pan Marek Cybulski sołtys wsi Sicko dodał, że miała być zakupiona siatka na ogrodzenie ogródka jordanowskiego dla dzieci i minął rok i siatki nie ma.

 

Pan Sankowski Jarosław sołtys wsi Żeliszewo prosił Burmistrza, żeby wysłał pismo do mieszkańców wsi Żeliszewa z wyjaśnieniem kiedy nastąpi poprawa jakości wody.

 

Pan Józef Romanowski zapytał, co z wnioskiem dotyczącym budowy hydroforni w Pamięcinie, bo podobno upadł. Prosił o informację na ten temat.

 

Informował o spotkaniu z grupą mieszkańców, którzy mówili o ignorancji i nie dotrzymywaniu terminów przez Burmistrza.

 

Podał, że Pan Żurawski telefonował do radnego Józefa Romanowskiego do domu i to Pan Józef Romanowski informował go, że wolne działki sprzedaje się tylko w formie przetargowej. Od siebie powiedział, że Pan Burmistrz próbował sprzedać działkę na ul. Środkowej 9 miesięcy temu z popełnieniem rażących błędów z mylnym numerem działki. W końcu od tego przetargu odstąpiono bez podania przyczyny. W Sokolińcu sprzedano działkę po 2 zł. za 1 m2 . Stwierdził, że gdzieś tu nie jest zachowana dbałość o finanse publiczne. Wnioskował więc o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w sprawie przetargów.

 

Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów mówił o braku lamp na drodze tzw.,,złodziejskiej” oraz prosił o dwa kosze na śmieci.

 

Pan Przebieracz Roman sołtys wsi w Jarostowie wnioskował o odkrzaczanie drogi do pól w Jarostowie.

 

Pan Józef Romanowski wnioskował o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w sprawie sprzedaży działki nr 79/1 o pow. 800 m2 w Sokolińcu.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim

 

wystąpiła z protestem w sprawie zamiaru likwidacji linii PKP Stargard Szcz. - Recz-Kalisz Pom. po czym odczytał protest Rady z Kalisza Pomorskiego. Wnioskował o upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do zredagowania treści protestu Rady Miejskiej w Reczu i wysłanie go do Posłów na Sejm RP, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Pan Grzelak Leon informował Radę Miejską, że mieszkańcy wsi Sokoliniec na zebraniu wiejskim wystosowali apel o nie likwidowanie linii kolejowej na trasie Recz- Stargard Scz. Z uwagi na fakt, że z Sokolińca około 40 osób dojeżdża codziennie do pracy i szkoły do Stargardu Szcz. Apel ten wysłano do Marszałka Województwa. Zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej, by przyłączyła się do apelu mieszkańców Sokolińca i wystosowała protest w tej sprawie.

 

Pan Józef Romanowski prosił o przegłosowanie wniosku.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że wniosek ten podda pod głosowanie w odpowiedziach na wnioski i zapytania.

 

 

 

AD. 7.

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2004 r.

 

 

 

W dyskusji nad projektem uchwały kolejno głos zabrali:

 

Pan Józef Romanowski wnioskował o skreślenie w § 1 ust. 1 słów,, i zwierząt” uzasadniając tym, że nie ma już handlu zwierzętami na naszym rynku.

 

Pani Skowrońska Zenona informowała, że handel obwoźny na wioskach istnieje, ale sołtysi nie pobierają opłaty targowej.

 

Pan Grzegorz Adamiak zapytał, czy sołtysi odmawiają pobierania opłat targowych?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że oficjalnych odmów pobierania opłaty targowej nie ma.

 

Pani Misiek Mariola Sołtys wsi Rybaki stwierdziła, że jest zdziwiona tym, że podawana jest informacja, że sołtys wsi ma pobierać opłatę targową. Nikt z nią na ten temat nie rozmawiał i nie wiedziała, że sołtys może pobierać opłatę targową.

 

Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów podał, że handlarze obwoźni na wioskach podjeżdżają pod sklepy i tam handlują.

 

Pan Cybulski Marek przypomniał, że wnioskował o wyznaczenie miejsc sprzedaży targowej na wioskach.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Burmistrz sprawdzi pod względem prawnym, czy jest możliwe na wioskach wyznaczenie miejsc na targowiska, handel obwoźny.

 

Pan Juszczyk Mieczysław stwierdził, że z handlu obwoźnego można kupić chleb trochę taniej, to ludzie protestują.

 

Pan Krzysztof Cymerman zwrócił się z zapytaniem do Rady, kto ma bronić interesu gminy? Handel obwoźny nie płaci podatków, które powinny wpływać do budżetu gminy.

 

Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi z Lubieniowa stwierdził, że pobieranie opłaty targowej to niewdzięczna rola dla sołtysa, bo ludzie będą źle na sołtysa patrzeć.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Dyskusję zamknięto nad projektem uchwały i przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem w sprawie wykreślenia słów,, i zwierząt” z § 1 ust. 1. W wyniku głosowania większością głosów ( 12 za, 3 wstrzymujących się) Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2004 r. W wyniku głosowania Rada Miejska

 

Jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2004 r., którą zarejestrowano pod Nr XIII/92/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 8.

 

 

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza podał, że gmina nie posiada ewidencji psów na naszym terenie. Wysokość podatku od posiadania psów nie bardzo wpływa na wysokość dochodów gminy. Proponował więc utrzymać wysokość podatku od posiadania psów na poziomie tegorocznym a wejście do Unii Europejskiej samo sprawę rozwiąże.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono i dyskusję zamknięto po czym przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów

 

( 13 za, 1 wstrzymujący się, Pan Antosiewicz Tadeusz był nieobecny usprawiedliwiony podczas głosowania) przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów, którą zarejestrowano pod Nr XIII/93/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD.9.

 

 

 

W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 r. kolejno głos zabrali:

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zaproponował w projekcie uchwały waloryzację podatków o 2 %. Podał następnie wskaźniki dotyczące dochodów gminy na 2004 r. podane przez Ministerstwo Finansów. Mówił, że subwencja oświatowa zmniejsza się o 260.000 zł. ale wzrost płac w oświacie zakłada się o 3 %. Być może coś się zmieni.

 

Pan Barna Stanisław w imieniu wyborców mówił, że pracownicy byłych PGR płacą podatku od nieruchomości więcej za chlewiki niż za mieszkania i dlatego wnioskuje, by pozostawić stawkę wymienioną w § 1 kpt. 2 lit. e,,od pozostałych...” w wysokości 2,91 zł. za 1m2 .

 

Pan Kowalewski Dariusz podał, że w wyniku proponowanej przez Burmistrza podwyżki podatnik zapłaci podatku od pozostałych budynków o 0,90 zł. więcej za 1 m2 rocznie i dlatego proponuje podwyższyć tę stawkę 0,06 zł. od 1 m2 więcej w stosunku do stawki uchwalonej na 2003 r.

 

Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że problem jest w tym, że nie powinno się płacić podatku od zrujnowanych budynków gospodarczych, ponieważ mieszkańcy wsi są tak biedni, że nie mają za co je wyremontować.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że problem będzie z klasyfikacją pomieszczeń gospodarczych. Proponował, żeby zrobić to rozdzielenie budynków gospodarczych od garaży podczas prac nad przyszłorocznym budżetem. Burmistrz rozumie, że radni znajdują się w trudnej sytuacji ale Burmistrz jest wykonawcą uchwał Rady Miejskiej. Mówił też o wskaźnikach podanych z Ministerstwa Finansów z których wynika, że w wyniku stosowanych zniżek przez Radę Miejską 251.000 zł. nie wpłynie do budżetu gminy. Informował, że kończą się prace nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, który ma nadzieję, że zostanie uchwalony na następnej sesji Rady Miejskiej. Na tym etapie Burmistrz nie ma możliwości podziału tej grupy podatków ( od pozostałych budynków) na podgrupy.

 

Pan Krzysztof Cymerman zgłosił wątpliwość, czy warto rozpoczynać procedurę nad rozdziałem grupy podatków,, od pozostałych budynków” i proponował przystąpić do głosowania nad wnioskami komisji.

 

Pan Barna Stanisław również proponował zakończyć dyskusję nad projektem uchwały i przystąpić do głosowania nad wnioskami.

 

Pan Józef Romanowski przypomniał jednak, że jest możliwość teraz rozdzielenia podatku od chlewików i garaży. Później z uwagi na obowiązujące terminy ustawowe zrobić tego nie można. Rozważał możliwość zgłaszania budynków pozostałych do opodatkowania przez sołtysów, następnie wskazał na możliwość składania deklaracji przez podatników w sprawie podawania informacji czy posiadania garaż czy też chlewik.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki wskazał na fakt, że w przypadku niemożności zapłacenia podatku przez podatnika z uwagi na biedę to Burmistrz może podjąć decyzję o umorzeniu podatku na wniosek podatnika. W związku z powyższym wnioskował o zamknięcie dyskusji na powyższy temat i przystąpienie do głosowania nad wnioskami.

 

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad wnioskami.

 

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek Burmistrza dotyczący utrzymania stawki w wysokości 2,96 zł. za 1 m2 w § 1 pkt.2) lit. e).

 

W wyniku głosowania wniosek powyższy przyjęto większością głosów (6 za, 5 przeciw, 3 wstrzymujących się, Pan Antosiewicz Tadeusz nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność). Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały wraz z w/w wnioskiem. W wyniku głosowania uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 r. przyjęto większością głosów ( 6 za, 3 przeciw, 5 wstrzymujących się, Pan Antosiewicz Tadeusz nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność), którą zarejestrowano pod Nr XIII/94/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 10.

 

 

 

W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2004 r. kolejno głos zabrali:

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował Wysoką Radę, że nie proponował zniżki ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2004 r. Podał, że obniżenie ceny żyta o 1 zł. powoduje zmniejszenie dochodów gminy o 20.000 zł. Udział podatku rolnego w dochodach naszej gminy stanowi 25 % środków własnych.

 

Pan Barna Stanisław stwierdził, że wnioskodawcą propozycji utrzymania ceny żyta w wysokości 32 zł. za 1 q. Do wymiaru podatku rolnego na 2004 r. Uzasadniał, że rok suszy dla rolników spowodował drastyczne obniżenie dochodów rolników, ponadto wzrost cen środków do produkcji rolnej również robi swoje. Ściągalność podatku rolnego na 2003 r. jest dobra, co oznacza, że mimo trudnego roku rolnicy podatek płacą.

 

Pan Juszczyk Mieczysław stwierdził, że rolnicy płacą podatek rolny naliczony na 2003 r., to należy utrzymać tę stawkę, bo jak zwiększymy zwiększy się liczba rolników nie płacących podatku rolnego.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zwrócił uwagę na fakt, że to Rada miejska ma ustalić stawkę podatku rolnego a nie Burmistrz. Tak, ze nie można mieć pretensji do Burmistrza w sprawie proponowanej stawki, bo takiej nawet nie proponował.

 

Pan Józef Romanowski zapytał, czy podany wskaźnik realizacji podatku rolnego w wysokości 87 % oznacza kwotę realizacji czy też liczbę gospodarstw rolnych?

 

Zapytał również, czy AGROŁAN płaci podatek rolny?

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki proponował zamknąć dyskusję na tym etapie i przystąpić do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami.

 

Wobec powyższego zamknięto dyskusje i przystąpiono do głosowania nad wnioskami.

 

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych oraz Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, które proponują obniżenie ceny żyta do wymiaru podatku rolnego do wysokości 32,64 zł. za 1 q. do wymiaru podatku rolnego na 2004 r. W wyniku głosowania wniosek ten większością głosów odrzucono ( 6 za, 5 przeciw, 3 wstrzymujących się).

 

Następnie poddano pod głosowanie wniosek pozostałych komisji, które proponują utrzymanie podatku na tegorocznym poziomie i proponują cenę żyta w wysokości 32 zł. za 1 q. do wymiaru podatku rolnego na 2004 r.

 

W wyniku głosowania wniosek ten został przyjęty większością głosów (10 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się).

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2004 r. z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Miejską wniosku. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 10 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2004 r., którą zarejestrowano pod Nr XIII/95/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD.11.

 

 

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że stawki podatku są proponowane na poziomie 2003 r. bez podwyżki.

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2004 r. poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie ( 13 za, 2 radnych chwilowo nieobecnych usprawiedliwionych: Pan Tadeusz Antosiewicz i Pan Barna Stanisław), którą zarejestrowano pod Nr XIII/96/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD.12.

 

 

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

W dyskusji nad projektem uchwały kolejno głos zabrali:

 

Pan Józef Romanowski informował, że ustawa o gospodarce nieruchomościami działa od 1990 r. Dotychczas żadna Rada Miejska nie podejmowała takiej uchwały. Podał przykład działki o powierzchni 600 m2, która przykładowo może kosztować 1.200 zł. a wycena rzeczoznawcy może kosztować drożej. Gdzie tu jest logika, pytał? Ten projekt uchwały nic nie wniesie. Wobec powyższego prosił o wycofanie projektu uchwały jako niezasadnego.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał następująco:

 

To, że ta Rada Miejska podejmuje ten problem, to nie jest mocny argument.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa opiniując projekt budżetu gminy za każdym razem pyta, czy gmina stosuje opłaty adiacenckie. Podwyższanie wartości działki nie dotyczy tylko jednej działki. Zwykle są to działki położone na dużym kompleksie, na którym przeprowadzono inwestycję dotyczącą infrastruktury technicznej. Wie, ze takie decyzje nie są popularne, ale podchodzi do sprawy po gospodarsku i sprawiedliwie. Jest za tym, by te sprawy uregulować w formie opłaty adiacenckiej. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 

Pan Józef Romanowski zapytał ponownie, czy nie uchwalenie tej uchwały zahamuje inwestycje, zapytał? Stwierdził następnie, że nie rozumie i proponował, by poprosić pracownika Urzędu Miejskiego do wyjaśnienia tej sprawy.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do radnego Pana Józefa Romanowskiego, dlaczego inne gminy stosują opłaty adiacenckie?

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki proponował zamknąć dyskusję na ten temat i przystąpić do głosowania nad projektem uchwały.

 

Pan Józef Romanowski ponownie wnosił o poproszenie pracownika Urzędu Miejskiego, by wyjaśnił sprawę.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki odpowiadając Panu Józefowi Romanowskiego mówił, że chyba Burmistrz nie jest samobójcą, by proponować projekt uchwały działający przeciwko gminie. Należy Burmistrzowi zaufać, że gmina będzie miała z tego przychód.

 

Prosił ponownie o zamknięcie dyskusji.

 

Wobec powyższego Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zamknięcia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. W wyniku głosowania większością głosów ( 13 za, 1 przeciwny) zamknięto dyskusję na powyższy temat.

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 9 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się,3 radnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, którą zarejestrowano pod Nr XIII/97/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

Rada Miejska przyjęła jednogłośnie wniosek w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach na 10 minut.

 

Po przerwie wznowiono obrady.

 

 

 

AD.13.

 

 

 

Dyskusji nie stwierdzono nad projektem uchwały w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu, środków trwałych powstałych w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywne opinie wszystkich komisje, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu, środków trwałych powstałych w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz. W wyniku głosowania uchwałę w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu, środków trwałych powstałych w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz podjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr XIII/98/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD.14.

 

 

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnosi o przyjęcie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów z budżetu gminy Recz ze zmianami omawianymi na komisjach. Opinie komisji stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów z budżetu gminy Recz przyjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr XIII/99/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD.15.

 

Dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Recz na lata 2003 - 2007 nie stwierdzono. Opinie komisji stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie, która zarejestrowano pod Nr XIII/100/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD.16.

 

Nad informacją o stanie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Recz w roku 2003 kolejno głos zabrali:

 

Pan Józef Romanowski informował, że Komisja Rewizyjna kontrolowała budżet Przedszkola Miejskiego. W informacji podano, ze remont dachu na Przedszkolu Miejskim wyniósł 4.236 zł. Zapytał, co się składa na tę sumę, bo jego zdaniem ta kwota jest mocno przesadzona.

 

Skarbnik Miejski Pani Leonarda Cichorzewska odpowiedziała, że kwota 4.236 zł. to koszty robocizny grupy i pracowników interwencyjnych ( 1.236 zł. koszt płacy pracowników, 2.629 zł. refunduje Urząd Pracy a 1.607 zł. to wydatek z naszego budżetu gminy).

 

Pan Józef Romanowski ponownie wystąpił informując, że 1.000 zł. wydano na zakup materiałów z budżetu Przedszkola. Jak tą kwotę wytłumaczyć? Ilu ludzi pracowało przy tych pracach?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że dokumenty na remont dachu w Przedszkolu są dostępne. W tej chwili przygotowuje się materiały dla potrzeb Komisji Rewizyjnej. Zgadza się z faktem, że robocizna zbyt dużo kosztuje. Najlepiej by było ogłosić przetarg na tę pracę ale trzeba było zatrudnić ludzi byłych pracowników PGR. Nie wiadomo, czy lepiej żeby bezrobotni pracowali czy posłać ich do Ośrodka Pomocy Społecznej? Małe firmy z naszego terenu nie mają szans zarobić, bo Urząd Miejski utrzymuje grupę remontowo - budowlaną. W przyszłości grupę przekażemy do spółki w jaką przekształci się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pozwólmy ZGKiM przekształcić się w spółkę i nie będzie tam złego gospodarowania środkami.

 

Pan Juszczyk Mieczysław dodał, że pod hasłem remont dachu w Przedszkolu wpisano koszty innych zadań na Przedszkolu.

 

Pan Krzysztof Cymerman informował, że przedstawiona wartość to koszty płacy 3 pracowników w okresie trzech tygodni. Ważne, ze ci ludzie bezrobotni mieli pracę.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Rada Miejska naciskała mocno Burmistrza, by zatrudnić byłych pracowników PGR, by mogli wypracować sobie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Pan Józef Romanowski zaprotestował przeciwko domysłom, że chce likwidować grupę remontowo - budowlaną istniejącą przy Urzędzie Miejskim.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że dokumenty na temat kosztów remontu dachu na budynku Przedszkola Miejskiego są do wglądu w Urzędzie Miejskim oraz będą przedstawione Komisji Rewizyjnej. Następnie zamknął dyskusję na ten temat.

 

Informację o stanie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Recz w roku 2003 poddano pod glosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący się, 2 radnych nieobecnych usprawiedliwionych) przyjęła informację o stanie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Recz w roku 2003

 

 

 

AD.17.

 

 

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza omówił załączoną do niniejszego protokółu informację Burmistrza dotycząca zakupu samochodu strażackiego Ford Transit dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej przytoczył wniosek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w sprawie wyjaśnienia dlaczego ten samochód nie posiada wyposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że za tę kwotę jest to samochód bez wyposażenia. Z wyposażeniem kosztowałby znacznie drożej. Innych pytań nie zgłoszono i poddano informację pod głosowanie. W wyniku głosowania informację przyjęto jednogłośnie (13 za, nieobecni usprawiedliwieni radni to Pani Skowrońska Zenona i Pan Zajączkowski Zbigniew).

 

 

 

AD.18.

 

 

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przybycie radnego Pana Zbigniewa Zajączkowskiego. Do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami kolejno głos zabrali:

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej prosił o wyjaśnienie stanowiska Agencji Restrukturyzacji I modernizacji Rolnictwa dotyczącego odmowy przesunięcia terminu uzupełnienia dokumentów do wniosku.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że Kolegium burmistrza zapoznało się ze stanowiskiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która na wniosek burmistrza odmówiła przedłużenia terminu na uzupełnienie dokumentacji z uwagi na brak procedur. Burmistrz informował, że informację o utworzeniu związku celowego gmin do utworzenia Międzygminnego Wysypiska Śmieci przedłoży na następnej sesji Rady miejskiej.

 

Pan Tadeusz Robaczek prosił o szerszą informację dotycząca punktu 5 w dziale narady, konferencje, spotkania.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że spotkanie to dotyczyło planu uporządkowania dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Recza.

 

Innych pytań nie zgłoszono. Informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

AD. 19.

 

 

 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie, bez dyskusji.

 

 

 

AD. 20 i 21.

 

 

 

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami kolejno udzielali:

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że jest już centralny rejestr, który będzie także umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy będzie mógł zajrzeć do niego i skontrolować w jaki sposób jego wniosek jest realizowany.

 

Na prośbę Burmistrza Pan Tadeusz Stangiłowski podinspektor ds. mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim objaśniał sposób sprzedaży bezprzetargowej działki br. 79/1 o pow. 800 m2 w Sokolińcu. Informował, że do Urzędu Miejskiego w Reczu wpłynęły 2 podania w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki nr 79/1 w częściach po notarialny stwierdzający kupno budynku mieszkalnego w 002 r. Zarząd Miejski w Reczu postanowił sprzedać w/w tę działkę w części po na poszerzenie działki siedliskowej. Następnie odczytał artykuł 37 z ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dopuszcza możliwość sprzedaży działki bezprzetargowo na poszerzenie działki siedliskowej. Następnie omówił stan prawny sąsiadujących działek. Obecny Burmistrz podtrzymał decyzję Zarządu Miejskiego z dnia 28 października 2002 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 79/1 w Sokolińcu na poszerzenie działki siedliskowej. Podał, że rzeczoznawca wycenił działkę w cenie 2,31 zł. za 1 m2 powierzchni.

 

Pan Józef Romanowski pytał, czy jest to możliwe, by działka budowlana kosztowała 2,31 zł. za 1 m2 powierzchni?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że wysłał dokumenty do prokuratora Rejonowego w Choszcznie i oczekuje na jego ocenę.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał, kto ( jaki organ) podjął uchwałę w tej sprawie?

 

Pan Tadeusz Stangiłowski podinspektor ds. mienia komunalnego odpowiedział, że jest to uchwała Zarządu Miejskiego w Reczu z dnia 28 października 2002 r.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował Radę Miejską, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Miejskiego i przysłuchiwał się obradom. Tłumaczył zamiar wykupu działki na ul. Środkowej w Reczu przez byłą radną Panią Marzenę Żybko. Podział geodezyjny tej działki był nieskuteczny, ponieważ nie było aktualnego planu przestrzennego zagospodarowania. Burmistrz odpowiedział wówczas Panu Radnemu Józefowi Romanowskiego, kontrolującemu przetarg, że jego zarzuty są słuszne i Burmistrz odwołał przetarg bez podania przyczyn.

 

Pan Burmistrz zapytał protokolanta, czy jest zapis w protokóle dotyczący wypowiedzi Pana Józefa Romanowskiego, że Pan Burmistrz kolejno raz łamie prawo?

 

Pani Krystyna Samonek podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej odpowiedziała, że takiego zapisu nie ma.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że prosi by to zostało zaprotokołowane i stwierdził, że przychyla się do wniosku, by Komisja Rewizyjna zbadała dokumenty dotyczące sprzedaży bezprzetargowej na działkę nr 79/1 o pow. 800 m2 w Sokolińcu.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, ze Burmistrz nie skomentował wypowiedzi pracownika.

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości zawsze będzie żądał sprawdzenia dokumentów. Odnośnie zamiaru sprzedaży działki na ul. Środkowej to Burmistrz stwierdził, że w całości popiera moje zarzuty a tych zarzutów było sporo.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jest za tym, by sesje nagrywać na audio wideo czy może w inny sposób.

 

Pan Juszczyk Mieczysław zgłasza wniosek o nagrywanie sesji, to nie będzie niejasności.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że popiera wniosek o nagrywanie sesji, bo zamierza tę salę wyposażyć w dodatkowe urządzenia, które będą wykorzystywane przy zawieraniu małżeństw, ponieważ sala ta będzie również salą małżeństw.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek w sprawie nagrywania sesji. W wyniku głosowania wniosek ten Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że w sprawie likwidacji smrodu na ul. Lubanowskiej odbędzie spotkanie 9 grudnia wykonawcy, projektanta, oraz mieszkańców ulicy w celu ustalenia przyczyn i sposobu ich sunięcia.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew z ZGKiM odpowiedział, że hydrant Zakład zdjął, bo stał na terenie prywatnym. W sąsiedztwie leżały plastyki po trujących substancjach. Krowy z tego gospodarstwa też tam chodziły i widać było, że do tego miejsca były przyzwyczajone.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że na budowę hydroforni w Pamięcinie zostały złożone dwa wnioski. Jeden na hydrofornię w kwocie 840.000 zł., który nie został przyjęty przez SAPARD oraz na budowę sieci wodociągowej Pamięcin - Recz też na 840.000 zł. Poszukujemy finansowania z innych źródeł. Oczekujemy na wizytację przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który będzie kontrolował budowę ciepłowni na biomasę oraz wybudowaną kanalizację Nętkowo - Grabowiec - Recz. Jest nadzieja, że WFOŚ coś nam doradzi. Jeśli da się poprawić jakość wody w Pamięcinie poprzez oczyszczenie filtrów, wypłukanie to należy to zrobić w szybkim terminie to jest po nowym roku. Burmistrz oświadczył, że chce być kontynuatorem poprzednich władz jeśli chodzi o zadania inwestycyjne.

 

W sprawie likwidacji oczyszczalni ścieków w Nętkowie informował, że koszt likwidacji wyniesie 130.000 zł. Agencja Nieruchomości Rolnej nie przyjęła naszego wniosku. Burmistrz wystąpił do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie o rozszerzenie katalogu zadań do finansowania przez Agencję o zadania takie jak likwidacja oczyszczalni ścieków.

 

W sprawie wyłączeń energii elektrycznej na 5/6 godzin dziennie przez ZE stwierdził, że podejmie interwencję.

 

W sprawie środków od sponsorów wyjaśniał, że ten przyjęty kierunek jest dobry. Widać wtedy przy składaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy czy organizatorzy starają się o środki z innych źródeł niż budżet gminy. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie uczą nas wszystkich sporządzania wniosków.

 

Burmistrz apelował o pracę w komisjach, bo na sesji nie można załatwiać przydziałów mieszkań. Od tego jest Komisja Mieszkaniowa a później Burmistrz.

 

W sprawie jednakowego dostępu do gazu ziemnego przez mieszkańców wsi jak i miasta informował, że zleci opracowanie koncepcji gazyfikacji wsi w gminie Recz.

 

Pomieszczenie na świetlicę wiejską w Suliborku jest zarezerwowane.

 

Popiera akcję zbiórki pieniędzy w czapkę na wykonanie elewacji Domu Kultury, ale nie tylko na to zadanie przydałoby się wsparcie. Nie ma nic przeciwko temu.

 

W sprawie przydziału mieszkań komunalnych informował, że działa Komisja Mieszkaniowa, która ustaliła listę osób oczekujących na mieszkanie. W dniu 17 listopada br. rozpatrzono odwołania od tej listy i odczytał pełny protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, w której uczestniczył Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek. Dlatego ze zdziwieniem słuchał wypowiedzi Pana Andrzeja Packania w sprawie mieszkań komunalnych na Suliborku.

 

Przeprosił Pana Andrzeja Packania za to, że czuje się oszukiwany przez Burmistrza ale Burmistrz nie ma zamiaru kogokolwiek oszukiwać.

 

W sprawie zamontowania lamp na kolonię Suliborek będą wykonane po sprawdzeniu możliwości i kosztów, odpowiedź będzie udzielona w późniejszym terminie.

 

W sprawie remontu drogi na kolonię Suliborek odpowiedział, że droga ta była remontowana.

 

Pan Juszczyk Mieczysław apelował do sołtysów, by różne usterki czy potrzeby zgłaszać bezpośrednio na stanowisko ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim a nie czekać do sesji.

 

Pan Wiesław Łoński dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu podziękował za wystąpienie Panu Andrzejowi Packaniowi, który wskazał na potrzebę odnowienia elewacji na budynku Domu Kultury. Poinformował, że remont Domu Kultury to bardzo poważna rzecz. Obecnie istnieje pilna potrzeba wykonania remontu dachu i ogniomuru i dopiero wykonanie elewacji. Będzie naprawiony skalniak przed Domem Kultury.

 

Pan Andrzej Stekiel sołtys wsi Lubieniów w nawiązaniu do apelu Pana Mieczysława Juszczyka wyjaśniał, że zgłasza problemy na stanowisko ds. budownictwa, ale jeśli nie ma reakcji to w ostateczności występuje na sesji.

 

Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek informował, że jest III kadencje sołtysem wsi i dane sołtysom było zgłaszać na sesji wnioski i zapytania. Przez ten okres współpraca z Burmistrzem była wypracowana.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że Burmistrz jako organ wykonawczy jest zobowiązany odpowiadać na wnioski i zapytania zgłaszane przez sołtysów. Zwrócił się bezpośrednio do Burmistrza mówiąc, że jest Pan zobligowany do udzielania odpowiedzi.

 

Następnie odniósł się do wypowiedzi Pana Zajączkowskiego Zbigniewa mówiąc, że jeśli krowa, która poleciała pod hydrant jest dowodem na nielegalny pobór wody, to może mieć Pan Zajączkowski Zbigniew kłopoty, ponieważ winę należy udowodnić w sposób przekonywujący.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew dodał, że w pobliżu hydrantu było około 20 pojemników po truciznach. Jest to groźne zjawisko i dowodzi, że z hydrantu pobierano wodę do oprysków. Hydrant stał na terenie prywatnym na którym puszczane były luzem groźne psy i dojście było utrudnione.

 

Pan Cybulski Marek sołtys wsi Sicko mówił, że było pozwolenie na pobieranie wody do oprysków.

 

Pan Packań Andrzej sołtys wsi Suliborek zapytał, jaka jest hierarchia między Burmistrzem

 

a Radą Sołecką? Burmistrz stwierdził, że na to pytanie nie odpowie.

 

Pan Krzysztof Cymerman zgłaszane wnioski i zapytania, to wnioski, które Państwo oczekujecie, by były zrealizowane od razu, bo kiedyś nie było możliwości. Jednak na ich realizację potrzeba czasu i pieniędzy. Wnioski te są zbierane i układane hierarchicznie, które będą realizowane w odpowiednim czasie. Apelował, by rozumieć intencję Burmistrza. Nie należy Burmistrza pouczać.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że Pan Żurawski prosił, by Komisja Rewizyjna sprawdziła przygotowanie przetargu na działkę położoną pomiędzy ulicą Choszczeńską i Chyżą.

 

Na tym zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania nad wnioskami zgłoszonymi w czasie zgłaszania interpelacji, wniosków i odpowiedzi:

  1.  

   Upoważnić Przewodniczącego Rady Miejskiej do zredagowania protestu w sprawie zamiaru likwidacji linii kolejowej na trasie Stargard szczeciński - Recz - Kalisz Pom..

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.

  1.  

   Zlecić Komisji Rewizyjnej kontrolę sprzedaży działki nr 79/1 o pow. 800 m2 w Sokolińcu w drodze bezprzetargowej oraz sprzedaż działki położonej przy ulicach Choszczeńska/Chyża w drodze przetargu.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XIII sesji Rady Miejskiej o godz. 1630 .

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała:

 

Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

 

Krystyna Samonek

 

Przewodniczący

 

Rady Miejskiej w Reczu

 

Grzegorz Adamiak

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 13-01-2004 19:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:30