Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr I/02 z przebiegu obrad I sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.


 

Protokół Nr I/02

 

z przebiegu obrad I sesji Rady Miejskiej w Reczu

 

odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

 

 

 

Otwarcia I sesji Rady Miejskiej w kadencji przypadającej na lata 2002 - 2004 dokonał senior Rady Miejskiej Pan Mieczysław Juszczyk.

 

Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi 100 % składu Rady, wobec czego Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

/ lista obecności w załączeniu /

 

Powitał serdecznie przybyłych radnych, zaproszonych gości i zgromadzoną publiczność.

 

W sesji uczestniczyli:

 1.  

  Pan Czesław Mojecki ustępujący Burmistrz Recza

 2.  

  Pan Tadeusz Jerzy Szustkowski ustępujący Zastępca Burmistrza Recza

 3.  

  Pan Zbigniew Ligus nowo wybrany Burmistrz Recza

 4.  

  Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski

 5.  

  Pan Eugeniusz Nykiel radny Rady Powiatu w Choszcznie

 6.  

  Pan Wiesław Łoński radny Rady Powiatu w Choszcznie

 

oraz dyrektorzy i kierownicy zakładów i jednostek budżetowych z terenu gminy, sołtysi i zgromadzona publiczność.

 

Radny senior poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, który brzmi następująco:

 1.  

  Sprawy regulaminowe:

  1.  

   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2.  

   przyjęcie porządku obrad sesji,

  3.  

   przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 2.  

  Złożenie ślubowania przez nowowybranych radnych.

 3.  

  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Recza.

 4.  

  Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 5.  

  Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 6.  

  Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.

 

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie zgłoszono żadnych wniosków ani zastrzeżeń.

 

Wobec powyższego porządek obrad sesji poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania porządek obrad I sesji Rady Miejskiej został przyjęty

 

jednogłośnie w w/w brzmieniu.

 

Następnie radny Senior powitał Pana Janusza Szuberta Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, który wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnych Rady Miejskiej oraz wręczył Panu Zbigniewowi Ligusowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Recza, gratulując im wyboru i życząc samych sukcesów w działalności na rzecz gminy i jej mieszkańców.

 

 

 

AD. 2.

 

Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej.

 

Radny senior poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania zgodnie z art. 23 a ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która brzmi następująco:

 

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. „

 

Wywołani kolejno radni przez najmłodszego wiekiem radnego Pana Stanisława Barnę wypowiadali słowo ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

 

 

 

AD. 3

 

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Recza.

 

Radny senior poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania, którą złożył Pan Zbigniew Ligus nowo wybrany Burmistrz Recza wypowiadając słowa ślubuję, tak mi dopomóż Bóg:

 

„Obejmując urząd burmistrza gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”

 

W imieniu Rady Miejskiej Pani Marzena Żybko złożyła Panu Zbigniewowi Ligusowi Burmistrzowi Recza gratulacje i wręczyła wiązankę kwiatów. Gratulacje złożył także ustępujący Burmistrz Pan Czesław Mojecki.

 

 

 

AD. 4

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Radny senior przypomniał, że zgodnie z art. 19 ust. l ustawy o samorządzie gminnym i § 14 pkt. 3 Statutu Gminy Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 

W związku z powyższym zaproponował wybranie 3 osobowej komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego. Z sali zgłoszono następujących radnych kandydatów do komisji skrutacyjnej:

 1.  

  Antosiewicz Tadeusz

 2.  

  Dobrzaniecki Ryszard

 3.  

  Izajko Marzanna

 

Innych kandydatów nie zgłoszono i zamknięto listę. Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Radny senior poddał pod głosowanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Rada Miejska jednogłośnie wybrała komisję skrutacyjną w składzie wyżej wymienionym. Radny senior przytoczył zasady głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1.  

  Głosowanie jest tajne /art. 19 ust. l ustawy o samorządzie gminnym /.

 2.  

  Liczba kandydatów jest nieograniczona.

 3.  

  Radni głosują na kartach, które rozda komisja skrutacyjna.

 4.  

  Za głosy ważne uznaje się te, na których postawiono znak„X„

 5.  

  Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 6.  

  W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów

 

głosowanie zostanie powtórzone. Uwag do zasad głosowania nie zgłoszono.

 

Przystąpiono, więc do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Zajączkowski zgłosił kandydaturę Pana Adamiaka Grzegorza Pan Juszczyk Mieczysław radny senior zgłosił kandydaturę Pana Romanowskiego Józefa. Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Pan Grzelak Leon zgłosił wniosek, żeby poszczególni kandydaci zaprezentowali się Radzie Miejskiej i przedstawili krótkie charakterystyki w kolejności alfabetycznej.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie. Tak, więc kandydaci na Przewodniczącego Rady Miejskiej prezentowali się następująco:

 

Pan Adamiak Grzegorz stwierdził, że jest człowiekiem młodym i chce coś zrobić dla gminy i jej mieszkańców. Jego atuty to praca za granicą na stanowisku menadżera w firmie farmaceutycznej. Jest właścicielem firmy z filią w Zielonej Górze. Przewodniczący Rady Miejskiej musi być osobą aktywną, merytorycznie przygotowaną. To, że tak jest świadczy wygrana komitetu wyborczego w wyborach do samorządu gminnego. Nasz komitet wyborczy wykazał się wysoką operatywnością. Zadeklarował współpracę z pozostałymi komitetami wyborczymi. Trzeba wyjść do mieszkańców gminy, rozmawiać z nimi o problemach i słuchać ich głosu. Na początku działalności należy ustalić program gminy i konsekwentnie go realizować. Nie mając doświadczenia w pracy w samorządzie gminnym zaapelował do radnych, byłego przewodniczącego Rady Miejskiej, seniora o pomoc w działaniu.

 

Pan Romanowski Józef stwierdził, że ma 42 lata, troje dzieci. Jest kompetentny i obiektywny. Posiada studia wyższe na wydziale elektrycznym, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów odbył zasadniczą służbę wojskową i uzyskał stopień podporucznika. Uprawiał sport w dziedzinie karate uzyskując mistrza Polski. Posiada 17 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela. W 2002 r. uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. Przez dwie kadencje był członkiem zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 8 lat jest radnym Rady Miejskiej. W kadencji przypadającej na lata 1994 - 1998 był przewodniczącym Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych. W latach 1998 - 2002 był przewodniczącym Rady Miejskiej. Poza Radą Miejską szeroko się udzielał prowadząc działalność społeczną. Współpracował z Ochotniczą Strażą Pożarną przygotowując uczniów do turniejów wiedzy pożarniczej, organizował w gminie Dzień Seniora, w okresie przedświątecznym organizował zbiórki darów od społeczeństwa dla rodzin najuboższych. Po czterech latach działalności wyborcy nas ocenią. Dlatego potrzebna jest daleko idąca obiektywność, współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek budżetowych, współpraca z mieszkańcami gminy. Na zakończenie stwierdził, że jest bardzo dobrym kandydatem na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Po prezentacji kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy przygotowując kartki do głosowania.

 

Po rozdaniu kart do głosowania, przeprowadzeniu głosowania radny Senior zarządził 10 minut przerwy w obradach w celu sporządzenia protokołu przez komisję skrutacyjną.

 

Po przerwie radny senior wznowił obrady i poprosił komisję skrutacyjną o odczytanie protokółu. W imieniu komisji skrutacyjnej Pan Ryszard Dobrzaniecki odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania i stwierdził, że Przewodniczącym Rady Miejskiej został Pan Adamiak Grzegorz uzyskując 12 głosów a jego kontrkandydat Pan Romanowski Józef uzyskał 3 głosy.

 

Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej zarejestrowano pod Nr I/1/02, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

Radny senior złożył serdeczne gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Grzegorzowi Adamiakowi i poprosił go o dalsze prowadzenie obrad. Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej przejął przewodnictwo obrad, podziękował Radzie Miejskiej za zaufanie, jakim go obdarzono, postara się sprostać zadaniu i obiecuje, że sesje będą prowadzone rzetelnie i poprawnie, zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej.

 

W imieniu Rady Miejskiej Przewodniczącemu Rady Miejskiej serdeczne gratulacje i kwiaty wręczyła Pani Izajko Marzanna.

 

Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za pracę Panu Czesławowi Mojeckiemu Burmistrzowi Recza w kadencji 1998 - 2002 oraz Panu Romanowskiemu Józefowi Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kadencji 1998 - 2002 i w imieniu Rady Miejskiej wręczono panom kwiaty.

 

Pan Wiesław Łoński dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu w obecności wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych i w ich imieniu podziękował ustępującemu Burmistrzowi Panu Czesławowi Mojeckiemu wręczając mu kosz kwiatów. Następnie w imieniu dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych powitał nowowybranego Burmistrza Recza Pana Zbigniewa Ligusa, któremu również wręczono kosz kwiatów gratulując wyboru.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza podziękował za słowa otuchy. Stwierdził, że jest przekonany, że przy wsparciu Rady Miejskiej obecną kadencję zakończyć sukcesem. Informował, że zaproponuje Radzie Miejskiej plan działania. Możliwości gminy są mu znane. Raz jeszcze podziękował ustępującemu Burmistrzowi Panu Czesławowi Mojeckiemu za jego działalność w latach 1998 - 2002 i wyraził nadzieję, że mieszkańcy gminy będą pamiętali jego osiągnięcia.

 

Pan Czesław Mojecki ustępujący Burmistrz Recza stwierdził, że wybory demokratyczne zdecydowały, że następcą jego został Pan Zbigniew Ligus. W imieniu całego Zarządu Miejskiego podziękował za słowa uznania, na co nie był przygotowany. Elegancko Państwo to zrobili, stwierdził. Coś w tej kadencji zrobiliśmy, mówił. Nie wszystko. Wiadomo, że zawsze jest nadmiar słusznych celów. Sytuacja gminy nie jest najgorsza. Na koniec obecnego roku sytuacja w budżecie gminy się poprawi. Jest przygotowanych kilka projektów na zadania inwestycyjne. Nowa Rada Miejska przygotuje najważniejsze cele gminy i będzie je realizować. Raz jeszcze gratulował wyboru Panu Ligusowi Zbigniewowi na stanowisko Burmistrza Recza.

 

 

 

AD. 5

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że zgodnie z art. 19 ust. l ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska ma prawo wybrać od l - 3 wiceprzewodniczących Rady

 

Miejskiej i zaproponował, żeby nasza Rada wybrała l wiceprzewodniczącego.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zwrócił uwagę na fakt, Statut Gminy już określa, że nasza Rada

 

wybiera l wiceprzewodniczącego.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził powyższe i przypomniał zasady, którymi

 

powinna się Rada kierować wybierając wiceprzewodniczącego:

 1.  

  Głosowanie jest tajne / art. 19 ust. l ustawy o samorządzie gminnym /.

 2.  

  Liczba kandydatów jest nieograniczona.

 3.  

  Radni głosują na kartach, które rozda komisja skrutacyjna.

 4.  

  Za głosy ważne uznaje się te, na których postawiono znak„X„

 5.   Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 6. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów

 

głosowanie zostanie powtórzone.

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Zajączkowski zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Cymermana na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Kandydaturę uzasadniał tym, że jest to osoba kompetentna, był dyrektorem Fabryki Sprzętu Okrętowego S.A. w Reczu. Obecnie prowadzi własną firmę. Posiada kontakty z racji prowadzenia działalności gospodarczej i może przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono i przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. Komisja skrutacyjna w składzie:

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki

 

Pan Tadeusz Antosiewicz

 

Pani Izajko Marzanna

 

przystąpiła do pracy przygotowując karty do głosowania tajnego.

 

Po przygotowaniu kart do głosowania, rozdano je i przeprowadzono głosowanie. W celu sporządzenia protokołu komisji skrutacyjnej ogłoszono przerwę w obradach. Po powrocie komisji skrutacyjnej na salę wznowiono obrady.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki w imieniu komisji skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzenia głosowania i stwierdził, że wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został Pan Cymerman Krzysztof wybrany jednogłośnie /15 głosów „za,,/.

 

Uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zarejestrowano pod Nr I/2/02, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

W imieniu Rady Miejskiej Pan Przewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne gratulacje, nowowybranemu wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Cymermanowi Krzysztofowi i zaprosił go do stołu prezydialnego.

 

 

 

AD. 6

 

Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.

 

Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym i § 29 Statutu Gminy Rada Miejska powołuje ze swego grona stałe komisje Rady. Rodzaje i zakres działania komisji określa § 29 Statutu Gminy. Są to następujące komisje:

 1.  

  Komisja ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, której skład proponuję 4 osobowy.

 2. Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, której skład proponuję 4 osobowy.

 3.  

  Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych, której skład proponuję 3 osobowy.

 

Prosił o zgłaszanie deklaracji do pracy w poszczególnych komisjach.

 

Do Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego zgłosili się następujący radni:

 1.  

  Grzelak Leon

 2.  

  Barna Stanisław

 3.  

  Matczak Edmund

 4.  

  Cybulski Marek

 

W/w skład komisji poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie wybrała skład Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

 

Spośród członków Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wybrano:

 1.  

  Przewodniczącego Komisji Pana Matczaka Edmunda

 2.  

  Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Grzelaka Leona

 

Do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej zgłosiły się następujący radni:

 1.  

  Zajączkowski Zbigniew

 2.  

  Grzegorz Adamiak

 3.  

  Izajko Marzanna

 4.  

  Cymerman Krzysztof

 

W/w skład komisji poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie wybrała skład Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Spośród członków Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej wybrano:

 1.  

  Przewodniczącą Komisji Panią Izajko Marzannę

 2.  

  Wiceprzewodniczącego Pana Zajączkowskiego Zbigniewa

 

Do Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji i Spraw Socjalnych zgłosili się następujący radni:

 1.  

  Skowrońska Zenona

 2.  

  Antosiewicz Tadeusz

 3.  

  Kowalewski Dariusz

 

W/w skład komisji poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie wybrała skład Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji i Spraw Socjalnych.

 

Spośród członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji i Spraw Socjalnych wybrano:

 1.  

  Przewodniczącego Komisji Pana Antosiewicza Tadeusza

 2.  

  Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Kowalewskiego Dariusza

 

Uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady mieiskiei zarejestrowano pod

 

Nr I/3/02, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że zgodnie z art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych poprzez Komisję Rewizyjną. Do Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni:

 1.  

  Romanowski Józef

 2.  

  Żybko Marzena

 3.  

  Dobrzaniecki Ryszard

 4.  

  Juszczyk Mieczysław

 

Z uwagi na fakt, że Komisja Rewizyjna nie mogła wyłonić spośród siebie Przewodniczącego i

 

Wiceprzewodniczącego Komisji Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej

 

zaproponował, żeby uczyniła to Rada Miejska.

 

Wobec powyższego przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego i

 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Senior Rady Pan Mieczysław Juszczyk zgłosił na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Józefa Romanowskiego.

 

Pani Marzena Żybko zgłosiła Pana Ryszarda Dobrzanieckiego jako kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania kandydaci na

 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uzyskali następującą ilość głosów:

 

Pan Józef Romanowski 2 głosy „za„

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki 12 głosów „za„ l „wstrzymujący się,,

 

Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska wybrała większością głosów:

 

Pana Ryszarda Dobrzanieckiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

a Pana Józefa Romanowskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Miejska wybrała:

 

Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zarejestrowano pod Nr I/4/02, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczący

 

Inspektor                                                                     Rady Miejskiej

 

Krystyna Samonek                                                    Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 11-03-2004 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:32