Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr II/02 z przebiegu obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2002 r.


 

Protokół Nr II/02

 

z przebiegu obrad II sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2002 r.

 

 

 

Otwarcia II sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Adamiak Grzegorz, który powitał zebranych radnych oraz zaproszonych gości: Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego w Reczu Pana Eugeniusza Nykla radnego Rady Powiatu w Choszcznie Pana Wiesława Łońskiego radnego Rady Powiatu w Choszcznie

 

pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysów, dyrektorów zakładów i jednostek budżetowych z terenu gminy Recz.

 

/ lista obecności w załączeniu /

 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

/ lista obecności radnych w załączeniu do protokółu/

 

Następnie zaproponował zmianę porządku obrad sesji i wprowadzenie następujących punktów :

 1.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 2.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 3.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów.

 4.  

  Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Recz.

 5.  

  Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność gminy Recz.

 

Pan Ligus Zbigniew Burmistrz Recza uzasadniał wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji projektów uchwał dotyczących mienia komunalnego w następujący sposób: w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz o bezpośrednim wyborze burmistrza nastąpiła również zmiana ustaw towarzyszących związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

 

Pan Tadeusz Stangiłowski podinspektor ds. mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim szczegółowo omówił potrzebę podjęcia uchwał zaproponowanych przez Pana Burmistrza: Przedłożone dwa projekty uchwał podyktowane są potrzebą akceptacji przez obecną Radę uchwał podjętych przez Radę i Zarząd Miejski poprzedniej kadencji dotyczące przyjęcia i zbycia nieruchomości, dla których w przeważającej większości sporządzone zostały podpisane już umowy przedwstępne oraz protokóły przetargowe a materiały spoczywają w Kancelarii Notarialnej nie umocowane prawnie podpisaniem aktów notarialnych. Zmiana ustawy o samorządzie gminnym pociągnęła za sobą zmianę ustawy o notariacie. Kancelaria Notarialna żąda akceptacji przez obecną Radę podjętych uchwał, które nie zostały zrealizowane i zakończone podpisaniem aktu notarialnego. Nie spełnienie tych warunków pociągnie za sobą przedłużenie okresu wyczekiwania przez wnioskodawców o nabycie nieruchomości do roku 2003 a kasa gminna uszczuplona zostanie w obecnym roku o pokaźną kwotę.

 

Dlatego mając na względzie powyższe zwrócił się do Wysokiej Rady o przyjęcie przedłożonych projektów uchwał celem ich realizacji jeszcze w tym roku.

 

Pan Burmistrz poinformował, że w sprawach szczegółowych wyjaśnień odpowiadać będzie obecny na sesji podinspektor Urzędu Miejskiego Pan Tadeusz Stangiłowski. Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie wniesiono. Wniosek poddano pod głosowania.

 

W wyniku głosowania wniosek o zmianę porządku obrad sesji został przyjęty większością głosów / 14 za, l wstrzymujący się /.

 

Pan Barna Stanisław wnioskował, żeby projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za l kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 r. Rada Miejska rozpatrzyła w punkcie trzecim z uwagi na fakt, że obradom w tej części sesji chcą się przysłuchiwać rolnicy z terenu gminy.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie w wyniku, którego Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Pan Marek Cybulski wnioskował, żeby w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za l kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 r., mogli zabierać głos sołtysi.

 

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadał, że zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Miejskiej sołtysi mogą zabierać głos w sprawie za uprzednim pozwoleniem przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Pan Józef Romanowski wnioskował, żeby na dzisiejszej sesji jako punkt 18 wprowadzić „ informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami,, oraz wnioskował, żeby punkt ten był stałym punktem porządku obrad każdej sesji.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie. Innych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad sesji nie zgłoszono.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad II sesji z uwzględnieniem wyżej wymienionych przyjętych przez Radę Miejską zmian i poddał go pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad II sesji Rady Miejskiej:

 1.  

  Sprawy regulaminowe:

  1.  

   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2.  

   przyjęcie porządku obrad sesji,

  3.  

   przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 2.  

  Wnioski i zapytania.

 3.  

  Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za l kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 rok.

 4.  

  Projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

 5.  

  Projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

 6.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza.

 7.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 8.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 9.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów.

 10.  

  Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Ręcz.

 11.  

  Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność gminy.

 12.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2003 rok.

 13.  

  Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2003.

 14.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok.

 15.  

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2003 rok.

 16.  

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz.

 17.  

  Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 18.  

  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radę Miejską, że protokół z przebiegu obrad I sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w okresie między sesjami w biurze Rady Miejskiej i na obecnej sesji. Do protokółu nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Pan przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by protokół z przebiegu obrad l sesji Rady Miejskiej przyjąć bez odczytania.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z przebiegu

 

obrad I sesji Rady Miejskiej jednogłośnie bez odczytania.

 

 

 

AD 2. Wnioski i zapytania.

 

Pan Józef Romanowski zgłosił interpelację o następującej treści:

 

,,Zorganizować spotkanie w celu ewentualnego powołania zarządców z urzędu na

 

wspólnotach mieszkaniowych Środkowa 20, 21, 22 oraz Tylna 5a i 5 b.„

 

Ponadto zgłosił następujące wnioski:

 1.  

  Dokończyć zadanie dotyczące ocieplenia budynku nr 10 na ul. Środkowej.

 2.  

  Dokończyć budowę skarpy na ul. Środkowej - Tylnej.

 3.  

  Wybudować chodnik przy drodze asfaltowej do cmentarza od strony ul. Promenada / przy Inter-Brzoz /, ewentualnie ująć w planie inwestycji na 2003 r.

 4.  

  Spowodować żeby świeciła lampa na ul. Ratuszowej nr 16.

 5.  

  Zainstalować lampę na ul. Murarskiej naprzeciw miasteczka ruchu drogowego.

 6.  

  Przywrócić punkt dotyczący opłat za gaz w Banku Spółdzielczym w Reczu.

 7.  

  Udzielić pozwolenia mieszkańcom bloków nr 20, 21 i 22 przy ul. Środkowej na oddzielenie się od kotłowni zbiorczej i wydać zezwolenie na utworzenie etażowego ogrzewania.

 8.  

  Oświetlić słupy telefonii komórkowej.

 9.  

  Zająć się problemem garaży i parkowania na terenie miasta.

 10.  

  Utworzyć osobne konto wpływów z tytułu podatku od działek ogrodniczych i te środki przeznaczać tylko na ich cele.

 11.  

  Zwolnić całkowicie mieszkańców z opłat za użytkowanie działek umiejscowionych

 

bezpośrednio przy ul. Promenada / gdyż są porzucane i rośnie tylko trzcina/.

 

Zgłosił także zapytania:

 

Czy obrady sesji będą odbywać się w środy?

 

Jaka jest decyzja sądu w sprawie zaskarżenia Rady Miejskiej w sprawie stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków?

 

Pan Zajączkowski Zbigniew proponował, żeby wnioski zgłaszane przez radnych zbierać, rejestrować i dokonywać analizy pod względem czy stać gminę na to by je w tej chwili realizować.

 

Pan Cybulski Tadeusz sołtys wsi Sicko zapytał, czy sołtysi mogą zgłaszać wnioski i zapytania do Rady Miejskiej?

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadał na powyższy wniosek, że sołtysi mogą zgłaszać wnioski i zapytania do Rady Miejskiej ale krótko i rzeczowo.

 

Pan Cybulski Tadeusz sołtys wsi Sicko przypomniał, że 10 lat temu zgłaszał wniosek w sprawie gazyfikacji i kanalizacji wsi Sicko - Sokoliniec. Wówczas gmina nie miała pieniędzy na te cele. Zdaniem sołtysa należy wrócić do tych wniosków. Informował, że pięć lat temu opracowano projekt techniczny na zadanie kanalizacja wsi Sicko - Sokoliniec, za który gmina zapłaciła 100.000 zł. Projekt ten nie został wykorzystany. Apelował, żeby do tego projektu powrócić.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej informował Radę, że w okresie od 25 do 27 listopada br. obradowały stałe komisje Rady, które opiniowały materiały skierowane pod obrady II sesji. W tych posiedzeniach przewodniczący Rady Miejskiej uczestniczył osobiście. Dyskusja podczas obrad komisji była rzeczowa i konstruktywna i życzyłby sobie, żeby tak było podczas obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

 

Na tym zakończono zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań.

 

 

 

AD. 3

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za l kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 r.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie zgłoszone przez komisje do projektu uchwały. Wnioski i opinie stanowią załącznik do protokółu.

 

W dyskusji nad projektem uchwały kolejno głos zabrali:

 

Pan Matczak Edmund - przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego informował Wysoką Radę, że komisja na swym posiedzeniu zaproponowała cenę l kwintala żyta w wysokości 32 zł. do wymiaru podatku rolnego na 2003 r. Stwierdził, że rolnictwo umiera, środki do produkcji rolnej rosną z roku na rok. Zadał pytanie, czy w takiej sytuacji rolnictwo będzie istniało czy też upadnie. Podczas głosowania nad ceną żyta do wymiaru podatku rolnego na posiedzeniu komisji przewodniczący komisji wstrzymał się od głosu. Jako radny proponuje, żeby cenę żyta do wymiaru podatku rolnego utrzymać na poziomie ubiegłego roku lub obniżyć.

 

Dalej mówił, że z drugiej strony patrząc w grudniu będziemy uchwalać budżet gminy i trzeba będzie ustalić planowane dochody i wydatki m.in. wspomagać ludzi biednych będących bez pracy.

 

Podczas posiedzenia komisji Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza deklarował w swojej działalności wspieranie rolnictwa.

 

Pan Barna Stanisław wystąpił w imieniu Samoobrony i informował, że podczas obrad komisji proponował cenę żyta w wysokości 31 zł. za l kwintal i ustąpił pod wpływem komisji do ceny 32 zł. Wszystko się w rolnictwie rozlatuje. Na wsi jest coraz większa bieda i na to uczula Pana przewodniczącego Rady Miejskiej i całą Radę.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zwrócił uwagę na fakt, że wokół nas żyją ludzie wcale nie bogatsi od rolników, którzy muszą płacić podatki, które także rosną.

 

Pan Barna Stanisław ponownie wystąpił dodając, że dziura w budżecie gminy będzie załatana, bo za grunty rolne na terenie Sokolińca zapłaci w pełnej wysokości Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która odzyskała te grunty od dzierżawcy. Pan Zajączkowski Zbigniew zwrócił uwagę na fakt, że projektowany wzrost podatku rolnego wynosi tylko 2,50 zł. rocznie od l hektara . Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski podała odpowiadając na powyższe, że podatek rolny z Sokolińca od gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa jest ujęty w planowanych dochodach budżetowych na 2003 rok. Jeśli Rada Miejska uchwali niższe podatki niż wskazuje Ministerstwo Finansów i Główny Urząd Statystyczny to gmina na tym straci podwójnie, ponieważ nie otrzyma subwencji wyrównawczej z powodu utraty części dochodów. Dodała, że każda obniżka podatku rolnego o l zł. powoduje brak wpływu do budżetu gminy o 18.000 zł. w stosunku rocznym. Pan Ligus Zbigniew Burmistrz Recza stwierdził, że problem podatków dotyka nas wszystkich. Rada Miejska wybiera najlepszy wariant i dla rolników również, którzy stanowią w naszej gminie 50 % mieszkańców. Jeśli przyjmiemy podatek na poziomie 2001 roku to zmniejszymy wpływy do budżetu gminy o stopień inflacji.

 

Nowa Rada Miejska, Burmistrz, pracownicy Urzędu Miejskiego będą szukać nowych możliwości. Zgłaszane wnioski będą rejestrowane a następnie zrobimy harmonogram ich realizacji. Obniżenie podatku rolnego to będzie gest ze strony Rady.

 

Rolnicy także przychodzą po pomoc do Urzędu Miejskiego w trudnych chwilach. Gest w postaci obniżenia podatku rolnego nie rozwiąże problemów rolników. Trzeba się spotkać i próbować rozwiązać problemy, które można załatwić na poziomie gminy. W naszym wspólnym interesie jest szukać rozwiązań. Nowa ustawa o rolnictwie wprowadza wiele zmian. Trzeba się dowiadywać co się opłaca, prowadzić kontraktację, współpracę ze związkami zawodowymi itp. Burmistrz się zadeklarował, że w sprawie skupu płodów rolnych będzie jeździł i podejmował próby zorganizowania skupu. Stwierdził, że trochę za mało wie na temat rolnictwa i będzie chciał się spotkać z sołtysami, rolnikami, z przedstawicielami Izb Rolniczych, związkami zawodowymi.

 

Pan Misiek Henryk zam. w Rajsku, sołtys wsi, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Choszczeńskiego zapytał jaki procent w budżecie gminy stanowią wpływy pochodzące z podatku rolnego? Ilu rolników korzysta z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu? Obniżkę podatku rolnego o l zł. odczuwa jako zapomogę.

 

Pan Tadeusz Cybulski - podał Radzie Miejskiej informację o podwyżce środków do produkcji na przykładzie cen łożyska, które ostatnio kupował i jednocześnie podawał przykłady obniżki cen płodów rolnych. Proponował Radzie Miejskiej ustalenie podatku rolnego na poziomie 2002 roku.

 

Pan Józef Romanowski wnioskował, żeby każdy radny otrzymywał wnioski i opinie z posiedzeń komisji. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej również zgłaszano wnioski o obniżenie podatku rolnego do poziomu 32 zł. za l kwintal. Zapytał, czy daje coś nam podnoszenie podatku rolnego? Rolnicy o małym areale płacą podatki a o dużym areale podatków tych nie płacą. Wobec powyższego proponował utrzymać cenę żyta w wysokości 32 zł. do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Pan Misiek Henryk przypomniał, ze nie otrzymał odpowiedzi na zgłoszone wcześniej pytanie dotyczące udziału podatku rolnego w ogólnych dochodach gminy.

 

Na powyższe odpowiedziała Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski w Reczu podając, że w 2002 r. podatek rolny stanowił 7,4 % ogólnych dochodów gminy a w 2003 r. planowany jest na poziomie 7,7 % ogólnych dochodów gminy.

 

Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiadała, że rolnicy bardzo rzadko korzystają z pomocy społecznej, ponieważ dochód ich wyliczany jest ustawowo w wysokości 210 zł. miesięcznie z l ha.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej apelował do rolników, by nie używać słów „wy„ „dajcie nam,, ponieważ nie stoimy po przeciwnej stronie. Budżet gminy, który będzie opracowany będzie naszym budżetem gminnym i dla naszych mieszkańców gminy.

 

Na tym dyskusje zamknięto.

 

 

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie propozycję Burmistrza w sprawie ustalenia ceny l kwintala żyta w wysokości 33 zł. do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Za w/w propozycją głosowało 7 radnych, 7 było przeciwnych i l wstrzymał się od głosu.

 

Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej ponownie otworzył dyskusję na temat ustalenia ceny l kwintala żyta do wymiaru podatku rolnego.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że projekty uchwał można różnie formułować. Ten projekt uchwały brzmi w sprawie obniżenia ceny skupu przyjmowaną za l kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 r., ale w stosunku do uchwały ubiegłorocznej jest to jednak podwyżka. Jest za wnioskiem w sprawie ustalenia ceny żyta w wysokości 32 zł. za l kwintal. Pan Mieczysław Juszczyk zapytał jaka jest zaległość w podatku rolnym w 2002r.? Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że ponad 100 osób zalega w płatnościach w podatku rolnym od 1999 r. Zalegają także spółki takie jak „ Agrołan,, na kwotę 14.000 zł. Sprawy są kierowane do komorników, zajmuje się dłużnikom hipoteki. Pan Misiek Henryk zapytał, czy to oznacza, że 50 % rolników nie płaci podatku rolnego? Pan Formela Władysław zapytał, czy w zadłużeniach podanych przez Skarbnika są też zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od działek zakupionych na własność przez byłych pracowników PGR.

 

Pani Skarbnik wyjaśniała, że podatek rolny płacą ci, którzy uprawiają grunty rolne powyżej l ha przeliczeniowego.

 

Pan Barna Stanisław proponował ustalić cenę żyta w wysokości 32 zł. chociażby po to, żeby wyglądało na gest ze strony Burmistrza.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew przypomniał, że Pan Burmistrz deklarował podczas posiedzeń komisji, że będzie coś robił, by poprawić sytuacje w rolnictwie.

 

Pan Józef Romanowski mówił, że jeśli podniesiemy podatki to środowisko wiejskie zubożeje i dalej nie będą płacić podatków.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki proponował kompromis i wnioskował o ustalenie ceny żyta w wysokości 32,5 zł. za l kwintal żyta.

 

Pan Barna Stanisław informował, że taki kompromis był już podczas posiedzeń komisji. Pan Mieczysław Juszczyk wnioskował, żeby pan przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę w obradach.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pana Ryszarda Dobrzanieckiego w sprawie ustalenia ceny 32,5 zł. za l kwintal żyta do wymiaru podatku rolnego. W wyniku głosowania wniosek Pana Ryszarda Dobrzanieckiego upadł nie uzyskując większości głosów / 5 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujących się /.

 

Po tym głosowaniu Pan przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10 minutową przerwę w obradach.

 

Po przerwie wznowiono obrady kontynuując dyskusję na temat ceny żyta do wymiaru podatku rolnego.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza - stwierdził, że rozumie radnych, którzy występują przed rolnikami, bo będą mieć większe zaufanie i będą mieć większe poparcie. Ci sami radni za miesiąc będą uchwalać budżet i będą domagać się większych wydatków. Z podatku rolnego wpłynie 7 % ogólnych dochodów gminy, czyli pozostałe dochody pochodzą od innych podatków i z innych źródeł. Pozostali podatnicy też nie wszyscy korzystają z pomocy społecznej. Dla przykładu podał, że z dożywianie i z zasiłków z pomocy społecznej korzystają w przede wszystkim dzieci z terenów wiejskich, z zasiłków z pomocy społecznej. Środki budżetowe w 2002 r. były sprawiedliwie rozdzielane na teren wiejski i miejski. Podał, że jeśli biorąc pod uwagę cenę żyta wg. GUS, to nie wpłynie do budżetu gminy kwota 8.003 zł. a jeśli Rada Miejska obniży cenę żyta do wysokości 32 zł. to nie wpłynie do budżetu gminy kwota 26.000 zł. Podał także, że jeśli Rada Miejska nie podejmie uchwały na dzisiejszej sesji to w podatku rolnym będzie obowiązywała cena żyta podana przez GUS.

 

Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do głosowania.

 

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek w sprawie ustalenia 32 zł. za l kwintal żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 rok.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów 8 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujących się / wniosek powyższy przyjęła.

 

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 32 zł. za l kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 rok, który został odczytany przez przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 32 zł. za l kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 rok, którą zarejestrowano pod Nr II/17/02 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 4 i 5

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Tadeusza Jerzego Szustkowskiego ze stanowiska Sekretarza Gminy Pan Zbigniew Ligus złożył wniosek w sprawie odwołania Pana Tadeusza Jerzego Szustkowskiego ze stanowiska Sekretarza Gminy. Dzięki głosom wyborców gminy Pan Ligus Zbigniew został wybrany na Burmistrza Recza. Oświadczył, że chciałby wprowadzić wiele zmian w Urzędzie Miejskim. W związku z tym musi mieć wsparcie w osobie, która wesprze go w wprowadzaniu nowego stylu pracy.

 

Jednocześnie wnioskuje o powołanie Pana Piotra Bohdziewicza na stanowiska Sekretarza Gminy, który jest znany naszym mieszkańcom, ponieważ był Naczelnikiem Poczty w Reczu, następnie rewidentem na Poczcie Polskiej w Stargardzie Szczecińskim. Studiuje bankowość. Biegła znajomość programów komputerowych w tym programów Excel i Word i innych. Jest przekonany, że powołanie Pana Piotra Bohdziewicza na stanowisko Sekretarza Gminy przyniesie korzyści gminie Recz.

 

Pan Józef Romanowski wnioskował, że w sprawach kadrowych Rada Miejska powinna głosować tajnie.

 

Pan Barna Stanisław zapytał, czy będą utworzone dwa stanowiska?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że tak będą dwa stanowiska Sekretarza i Z-cy Burmistrza lecz będzie to ten sam człowiek.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w chwili obecnej jest projektowana zmiana ustawy o samorządzie gminnym, która wejdzie w życie z dniem l stycznia 2003 r. Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że powołanie Sekretarza Gminy nie jest tajemnicą i powinno się głosować jawnie.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pana Józefa Romanowskiego o głosowanie tajne w sprawie odwołania sekretarza Gminy.

 

W wyniku głosowania większością głosów / l za, 14 przeciw / Rada Miejska odrzuciła wniosek Pana Józefa Romanowskiego.

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto większością głosów /14 za. l wstrzymujący się /, która zarejestrowano pod Nr II/5/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

Pan Juszczyk Mieczysław wnioskował, żeby Pan Piotr Bohdziewicz przedstawił się Radzie Miejskiej, ponieważ nie wszyscy go znają.

 

Wniosek powyższy został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów /14 za, l wstrzymał się /.

 

Pan Piotr Bohdziewicz przedstawił się w następujący sposób:

 

Ma 29 lat. Od 1998 r. do 2000 r. pracował na Poczcie Polskiej jako Naczelnik Poczty w Reczu a następnie w dziale kontroli Poczty Polskiej w Stargardzie Szczecińskim, wcześniej pracował jako geodeta.

 

Studiował na Akademii Rolniczej w Szczecinie kierunek bankowość. W marcu 2003 roku będzie bronił pracy dyplomowej.

 

Projekt uchwały w sprawie powołania Pana Piotr Bohdziewicza na stanowisko Sekretarza Gminy poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania uchwalę przyjęto większością głosów / 13 za, l przeciw, l wstrzymujący się /, która zarejestrowano pod Nr II/6/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

 


 

AD. 6

 

 


 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza prosił o wyłączenie z tej części obrad na czas ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza, które zostało uwzględnione przez Pana przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji w sprawie wynagrodzenia za prace Burmistrza, które stanowią załącznik do protokółu.

 

Pan Kowalewski Dariusz wnioskował, żeby przedstawić wynagrodzenie dotychczasowego Burmistrza.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski przedstawiła:

 

 

 

 


 

Wynagrodzenie dotychczasowego Burmistrza
Wynagrodze
nie zasadnicze - 3.800,-
Dodatek funkcyjny - 1.065,-

Dodatek stażowy - 760,-

                           5.622-

 

propozycje obecnego Burmistrza

 

3.800,-

 

-1.065,-

 

684,-

 

5.549,-

 

 


 

Pan Antosiewicz Tadeusz przedstawił opinię Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych, która proponowała utrzymać wszystkie składniki wynagrodzenia poprzedniego Burmistrza poza dodatkiem stażowym, który wyniesie 18 %. Komisja wniosek ten umotywowała tym, że obecny Burmistrz pracuje jako zarząd jednoosobowy i z tego powodu będzie miał więcej obowiązków i odpowiedzialności od poprzedniego Burmistrza. Wnioski i opinie komisji w załączeniu do protokółu.

 

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza został poddany pod głosowanie.


 

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto większością głosów / 10 za, 4 przeciw, l wstrzymujący się /, która zarejestrowano pod Nr II/7/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 7

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego rady Miejskiej.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał informację o diecie poprzedniego przewodniczącego Rady Miejskiej, która wg. tych zasad na dzień dzisiejszy wynosi 1.077,80 zł..

 

Pani Żybko Marzena wnioskowała, żeby przewodniczący komisji przedstawili Wysokiej Radzie stanowisko poszczególnych komisji w tej sprawie. Wniosek powyższy został przyjęty przez Radę Miejską bez głosowania. Kolejno poszczególni przewodniczący komisji informowali:

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Komisja do projektu uchwały nie wniosła uwag i poparła projekt w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wg. komunikatu GUS ogłoszonego w Monitorze Polski. Pan Tadeusz Antosiewicz przewodniczący komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych - Komisja poparła w/w stanowisko.

 

Pan Edmund Matczak przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - komisja poparła w/w stanowisko.

 

Pani Iząjko Marzanna przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - poparła w/w stanowisko. Pan przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Adamiak złożył deklarację, że jego dieta będzie przekazywana częściowo na cele społeczne, o czym będzie informował Radę Miejską. Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto większością głosów / 14 za, 0 przeciw, l wstrzymujących się /, która zarejestrowano pod Nr II/8/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 8

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 

 

 

Kolejno poszczególni przewodniczący komisji informowali:

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu jego Komisji i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - Komisje do projektu uchwały nie wniosły uwag i poparły projekt w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wg. komunikatu GUS ogłoszonego w Monitorze Polski.

 

Pan Tadeusz Antosiewicz przewodniczący komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych - Komisja proponowała 20 %.

 

Pan Edmund Matczak przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - komisja proponowała 20 %.

 

 

 

Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Cymerman złożył deklarację, że jego dieta będzie przekazywana częściowo na cele społeczne o czym będzie informował Radę Miejską.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Wniosek w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wg. komunikatu GUS ogłoszonego w Monitorze Polski został poddany pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów / 8 za,5 przeciw, 2 wstrzymujące

 

się / przyjęła powyższy wniosek.

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto większością głosów /11 za, 3 przeciw, l wstrzymujących się/, którą zarejestrowano pod Nr II/9/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 9

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.

 

Kolejno poszczególni przewodniczący komisji informowali:

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu swojej Komisji i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - Komisje do projektu uchwały nie wniosły uwag i poparły projekt w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach. Pan Tadeusz Antosiewicz przewodniczący komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych - Komisja poparła w/w stanowisko.

 

Pan Edmund Matczak przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - komisja poparła w/w stanowisko.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Adamiak odczytał projekt uchwały z poprawkami zgłoszonymi do projektu:

 

W § 4 wprowadzić zapis z następującą treścią „W przypadku zbiegu posiedzeń komisji z terminem sesji dieta przysługuje tylko za udział w sesji.,,

 

W § 6 dopisać,, wg. cen biletów komunikacji publicznej,,.

 

Projekt uchwały z w/w poprawkami poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr II/8/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD.10.

 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz.

 

Pan Tadeusz Stangiłowski podinspektor ds. mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim na wniosek Burmistrza uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz / uzasadnienie w załączeniu do protokółu/. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono.

 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz został odczytany przez Pana Grzegorza Adamiaka przewodniczącego Rady Miejskiej i poddano go pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr II/11/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 11

 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz.

 

Pan Tadeusz Stangiłowski podinspektor ds. mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim na wniosek Burmistrza uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz / uzasadnienie w załączeniu do protokółu/. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono.

 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz został odczytany przez Pana Grzegorza Adamiaka przewodniczącego Rady Miejskiej i poddano go pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie, która zarejestrowano pod Nr II/12/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 12

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2003 rok.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej podał, że od tej chwili w sesji uczestniczy 14 radnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności radnego Pana Ryszarda Dobrzanieckiego.

 

Pan Tadeusz Antosiewicz przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych przedstawił stanowisko Komisji, która proponowała ustalić podatek w wysokości 28 zł. w tym bezpłatne szczepienie psa dokonywane na podstawie dowodu wpłaty podatku od posiadania psa.

 

Ponadto proponuje się w § l ust. 3 zapis o następującej treści: „pozostałym mieszkańcom wsi.„

 

Pan Matczak Edmund przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w imieniu komisji poparł stanowisko Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych

 

Pani Izajko Marzanna przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w imieniu swojej Komisji i Komisji Rewizyjnej proponowała podatek w wysokości 15 zł. oraz opracowanie ulotki informacyjnej na temat konieczności szczepień i obowiązków posiadaczy psów.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, kto poniesie koszty szczepienia psów?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadając na powyższe podał, że podatek musi wystarczyć na pokrycie kosztów szczepienia. Jeśli Rada ustali podatek w wysokości 28 zł. to ten podatek musimy starczyć na szczepienie psa, które wyniesie około 12 zł. oraz na prowizję a na wsi mieszkańcy mają 50 % zwolnienia więc z 14 zł. zapłaci się szczepienie psa i prowizję. Osoby zwolnione od podatku same będą płacić za szczepienie psa.

 

Pan Tadeusz Antosiewicz jako lekarz weterynarii informował Radę Miejską, że szczepi się psy od 4 tygodnia życia. Unia Europejska zobowiąże nas do prowadzenia rejestrów psów oraz wszczepiania chipów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji, które stanowią załącznik do protokółu.

 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych, który proponował ustalenie podatku od posiadania psa w wysokości 28 zł. w tym darmowe szczepienie psa.

 

W wyniku glosowania wniosek powyższy przyjęto większością głosów / 13 za, l

 

wstrzymujący się /.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w prawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2003 rok z uwzględnieniem wniosku przyjętego przez Radę i poddał go pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2003 rok, którą zarejestrowano pod Nr II/13/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 13 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2003.

 

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawiali wnioski i opinie w sprawie projektu uchwały:

 

Pan Edmund Matczak przewodniczący komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego nie wniósł uwag do projektu uchwały, ale wnioskował o ustalenie na wioskach miejsc dla handlu obwoźnego.

 

Pan Tadeusz Antosiewicz przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych nie wniósł uwag do projektu uchwały.

 

Pani Izajko Marzanna przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w imieniu swojej komisji i Komisji Rewizyjnej wnioskowała:

 •  

  dodać w § l ust. l pkt. 4 następującą treść:

 

,,przy sprzedaży od zajmowanej powierzchni do 4 m2 12 zł. i za każdy następny m2 3zł.„

 

Zapis powyższy Rada Miejska przyjęła jako autopoprawkę Burmistrza do projektu uchwały.

 

Dalej przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku, Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej wnioskowała:

 

 • „dodać w § 2 ust. 3 następującą treść „ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się:
 1.  

  dla pracownika Urzędu Miejskiego poza wyznaczonym czasem pracy,

 2.  

  dla sołtysów oraz pozostałych osób, z którymi zawarto umowy - zlecenia 50 % pobranej opłaty.,,

 

Ponadto komisje wnioskują o oznaczenie osoby pobierającej opłatę i zobowiązanie jej do wpisywania godziny na dowodzie pobrania opłaty.

 

Pan Ligus Zbigniew Burmistrz wyjaśniał, że zgodnie z ustawą targowiskiem jest każde miejsce, na którym odbywa się handel. Po sprawdzeniu stanu prawnego być może wystarczy zarządzenie Burmistrza na wyznaczenie stałych miejsc na wioskach z przeznaczeniem na handel obwoźny.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że wnioski komisji dotyczące zmiany projektu uchwały należy przegłosować.

 

Pan Ligus Zbigniew wyjaśniał, że wnioski dotyczące identyfikatora poborcy podatkowego oraz wpisywanie godziny pobierania opłaty targowej zrealizuje wydając w tej sprawie zarządzenie Burmistrza.

 

Pozostałe wnioski były ujęte w poprawionym druku projektu uchwały jako autopoprawka Burmistrza.

 

Pan Barna Stanisław wnioskował, żeby osoba pobierająca opłatę targową posiadała swego zastępcę na wypadek urlopu czy choroby.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Wobec powyższego poddano pod głosowanie projekt uchwały poprawiony o wnioski komisji, który został odczytany przez przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2003, którą zarejestrowano pod Nr II/14/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 14

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok.

 

Przewodniczący komisji kolejno przedstawiali wnioski i opinie w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok:

 

Pani Izajko Marzanna przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w imieniu swojej Komisji i Komisji Rewizyjnej nie zgłosiła żadnych uwag ani poprawek.

 

Pan Antosiewicz Tadeusz przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i rekreacji oraz Spraw Socjalnych zgłosił następujące poprawki:

 •  

  w § l ust. 1pkt. l lit. C zmienić zapis na: „powyżej 9 t. do poniżej 12 ton - 900 zł.„

 • w § l ust. 7 zmienić zapis na „ od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:...„

 

Pan Matczak Edmund przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Planowania Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego poparł powyższe wnioski.

 

Wnioski powyższe poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów / 13 za, l wstrzymujący się/ przyjęła powyższe wnioski.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok z przyjętymi przez Radę Miejską poprawkami poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok, która zarejestrowano pod Nr II/15/02 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 15

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2003 rok.

 

Kolejno przewodniczący komisji zgłaszali wnioski i poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2003 rok:

 

Pan Matczak Edmund przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego zgłosił poprawkę w § l w pkt. l lit. C - 0,15 zł. i w pkt. 2 lit.e - 2,90 zł. Pani Izajko Marzanna przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w imieniu swojej Komisji i Komisji Rewizyjnej poparła powyższe poprawki.

 

Pan Kowalewski Dariusz zapytał, czy w § l pkt. 2 lit. d pozostaje stawka 3,46 zł. za 1m2 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski wyjaśniała, że na dwóch pierwszych komisjach nie ujęto poprawek o których mowa wyżej ale na następnych posiedzeniach komisji druk już poprawiono o uwagi zgłoszone przez komisje, które obecnie należy traktować jako autopoprawkę Burmistrza.

 

Pan Józef Romanowski wnioskował, żeby działki przy ul. Promenada zwolnić z opłat, ponieważ coraz więcej osób zrzeka się ich uprawy z uwagi na zanieczyszczenia środowiska Ponadto wnioskował, by wydzielić osobne konto na wpływy z działek i środki te przeznaczać tylko na wydatki związane z utrzymaniem działek / remonty ogrodzenia, melioracje , naprawa dróg dojazdowych itp./.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że wnioski te nie dotyczą projektu uchwały.

 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2003 rok z autopoprawkami Burmistrza.

 

Pan Józef Romanowski wnioskował, żeby w pierwszej kolejności głosować projekuchwały przedłożony przez Burmistrza.

 

Wniosek ten przyjęto bez głosowania i bez sprzeciwu Rady.

 

Wobec powyższego poddano pod głosowanie propozycje Burmistrza.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów /l za, 9 przeciw 3 wstrzymujących się/ projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza odrzuciła.

 

Kolejno poddano pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, które to komisje proponowały stawkę 3 zł. od pozostałych budynków lub ich części.

 

W wyniku głosowania wniosek ten uzyskał 7 głosów i 7 głosów przeciw.

 

Wobec takiej sytuacji pan przewodniczący Rady Miejskiej ponownie zarządził dyskusję.

 

W dyskusji udział wzięli:

 

Pan Józef Romanowski proponował, żeby przytoczyć, czego dotyczy ten punkt.

 

Pan Juszczyk Mieczysław informował Radę Miejską na swoim przykładzie, że wg. obecnych stawek za szopki płaci większy podatek aniżeli za mieszkanie własnościowe. To jest coś nie tak. Jego zdaniem 3 zł. od pozostałych budynków to stawka jest zbyt wysoka.

 

Pani Skarbnik odpowiedziała na wniosek Pana Romanowskiego informując, że w myśl ustawy pozostałe budynki są to: szopki drewniane, garaże, chlewiki itp.

 

Pan Romanowski Józef proponował rozdzielić ten punkt na podpunkty dzieląc pozostałe na garaże i szopki bo w tej postaci rzeczy to jest absurd.

 

Pan Antosiewicz Tadeusz zwrócił się z zapytaniem do Pana Józefa Romanowskiego: skoro jest to absurd, to dlaczego poprzednia Rada Miejska uchwaliła 3 zł. od pozostałych budynków? Pytanie to pozostało bez odpowiedzi.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew wnioskował, żeby przegłosować obecnie dwa wnioski jeśli chodzi o stawkę podatku od nieruchomości od pozostałych budynków:

 

Jest to 2,90 za l m2 i 3 zł za l m2 pozostałych budynków.

 

Wniosek powyższy przyjęto bez głosowania i bez sprzeciwu Rady.

 

Poddano pod głosowanie stawkę 2,90 zł. za l m2 od pozostałych budynków.

 

W wyniku głosowania wniosek przyjęto większością głosów /9 za, 5 przeciw /.

 

Następnie Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2003 rok z uwzględnieniem wyżej przyjętego przez Radę wniosku.

 

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto większością głosów /11 za, 3 przeciw/, którą zarejestrowano pod Nr II/16/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 16

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz.

 

Poszczególni przewodniczący komisji zgłaszali wnioski i opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz.

 

Wnioski i opinie stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

W dyskusji nad projektem uchwały kolejno głos zabrali:

 

Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim informował, że na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej wprowadzono § 54 na mocy, którego daje się możliwość ludziom, którzy korzystają nielegalnie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych do dobrowolnego zgłoszenia się i zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodno - kanalizacyjnym.

 

W ślad za tym zostanie wydane zarządzenie Burmistrza.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że radny Ryszard Dobrzaniecki sygnalizował, że uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz należało podjąć w okresie 9 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy i po przeanalizowaniu wszystkich regulaminów, których Rada Miejska nie ma.

 

W związku z powyższym wnosi o wycofanie z porządku obrad sesji obecnego punktu dotyczącego uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej prosił o wyjaśnienie Pana Andrzeja Hejże inspektora Urzędu Miejskiego sposobu przygotowania materiałów na sesję i zapytał czy materiały te są niedostatecznie przygotowane?

 

Pan Andrzej Hejza inspektor Urzędu miejskiego wyjaśniał, że FSO „REMOR„ nie musi opracowywać regulaminu, ponieważ nie dostarcza wody odbiorcom. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ina,, i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opracowali regulamin i złożyli je w Urzędzie Miejskim w wymaganym terminie. Przedłożony Radzie Miejskiej regulamin oraz regulaminy opracowane przez SM „Ina„ i ZGKiM zostały opracowane w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Następnym krokiem będzie być może na następnej sesji Rady Miejskiej ustalenie cen na wodę i odprowadzenie ścieków.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej prosił o przytoczenie toku postępowania w sprawie uregulowań ustawowych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim odpowiadał, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków muszą być podjęte następujące czynności :

 

- uchwalenie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzenia

 

ścieków,

 

- ustalenie cen i ich zatwierdzenie przez Radę Miejską na podstawie przedłożonych

 

kalkulacji przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto wydaje zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków?

 

Pan Andrzej Hejza inspektor Urzędu Miejskiego odpowiedział, że zezwolenie o które pyta przewodniczący wydaje Burmistrz. W naszym przypadku dotyczy to tylko Spółdzielni Mieszkaniowej „Ina,,. Jeszcze raz potwierdził, że regulaminy złożyli w Urzędzie Miejskim SM ,,Ina,, i ZGKIM w terminie wyznaczonym ustawą.

 

Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM potwierdził, że regulamin złożony przez ZGKiM został opracowany na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, który został złożony w Urzędzie Miejskim do dnia 9 października 2002 r. czyli dokładnie w wyznaczonym przez ustawę terminie.

 

Pan Józef Romanowski ponownie przytoczył wypowiedź Pana Ryszarda Dobrzanieckiego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który wypominał Radzie Miejskiej, ze nie uchwaliła w ustawowym terminie regulaminu i nie dostarczyła komisjom regulaminów SM „Ina, w Grabowcu i ZGKiM.

 

Pan Zbigniew Zajączkowski zapytał, jeśli Rada Miejska miałaby w tej chwili trzy regulaminy, to co by zmieniło? Te regulaminy nie różnią się treścią, bo były opracowane na tej samej ustawie. Zdaniem radnego padł wniosek Pana Józefa Romanowskiego i należałoby go przegłosować.

 

Pan Andrzej Hejza inspektor Urzędu Miejskiego ponownie potwierdzał, ze opracowanie regulaminów musiało się odbyć na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 

Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM informował Wysoką Radę, że regulamin opracowany przez ZGKiM niczym się nie różni od regulaminu przedłożonego pod obrady dzisiejszej sesji i oświadczył w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej,, Ina,, i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, że do projektu regulaminu nie wnoszą żadnych krytycznych uwag. Pan przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że przedłożony pod obrady regulamin nie ma uchybień merytoryczno - prawnych.

 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Pana Józefa Romanowskiego o oddalenie z dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów /1 za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się/ nie przyjęła powyższego wniosku.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowane przez komisje zmiany do regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, które stanowią załącznik do mniejszego protokółu i poddał je pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania regulamin wraz z poprawkami został przyjęty jednogłośnie

 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków i poddał go pod głosowanie.

 

V wyniku głosowania uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz przyjęto większością głosów 13 za, l przeciw 0 wstrzymujących się/, którą zarejestrowano pod Nr II/18/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 17.

 

Informacja o pracy Burmistrza od dnia 19 listopada 2002 r.

 

Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wnioskował, żeby Burmistrz informację o swojej działalności w okresie między sesjami przedłożył na następnej sesji z uwagi na krótki okres pełnienia funkcji Burmistrza.

 

Pan Zbigniew Zajączkowski wnioskował, żeby Burmistrz przedkładał Radzie informację o pracy w okresie między sesjami na piśmie i od następnej sesji.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz poinformował, że od następnej sesji Rady Miejskiej będzie przedkładał taką informację na piśmie. Przypomniał, że na urząd Burmistrza został zaprzysiężony 19 listopada br. W tym czasie głównie przyjmował interesantów. W każdy poniedziałek będzie przyjmował interesantów do godziny 17°°.

 

Najbardziej zaniepokoiło Burmistrza brak środków na dodatki mieszkaniowe, więc musiał wyjaśnić sprawę. Załamanie wpływu subwencji nastąpiło w III kwartale br. Średnio miesięcznie na wydatki mieszkaniowe przekazywano środki w wysokości 50.000 zł. a w III kwartale przekazywano 8.000 zł. Gmina własnych środków nie ma. Informował, że brał udział w spotkaniu samorządów gminnych i powiatowych.

 

W okresie od 25 - 27 listopada br. odbywały się posiedzenia komisji, w których brał udział.

 

27 listopada br. spotkał się z kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie w sprawach nowych możliwości zatrudniania pracowników interwencyjnych i prac publicznych.

 

28 listopada br. spotkał się z architektem Panią Barbarą Witosławską z Gorzowa Wlkp., która opracowuje studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz. Pytań do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

 

 

 

AD. 18

 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania udzielali:

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:

 

- w sprawie budowy kanalizacji Sicko - Sokoliniec wyjaśniał, że było opracowane studium za które zapłacono kwotę 16.800 zł. Obecnie wspólnie z innymi gminami zrzeszonymi w Związku Gmin Dorzecza Iny przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej z udziałem środków ISPA oraz z Funduszu Ochrony Środowiska.

 

W naszym przypadku będzie to inwestycja wspólnie z gminą Suchań,. Budowa kanalizacji planowana jest nitką od Wapnicy - Sokoliniec - Sicko - ul. Promenada oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Reczu. Realizacja tego zadania planowana jest w 2004r. Jeśli chodzi o gazyfikację wsi to należałoby zastanowić się nad wykorzystaniem gazociągu, bo na przykład w Gminie Pełczyce wybudowano gazociągi wiejskie, z których niewielu korzysta a środki zostały zamrożone. Dalej odpowiadał na wnioski zgłoszone podczas posiedzeń komisji:

 

- w sprawie wykazania oszczędności w energii elektrycznej odpowiedział, że Gmina zaoszczędziła 16.800 zł. rocznie w stosunku do roku 2001 . Dodał, że jest umówiony z Zakładem Energetycznym w Choszcznie w sprawie energooszczędnego oświetlenia ulic a zaoszczędzoną energię przeznaczyć na oświetlenie kościoła i wieży kościelnej po to, by wyeksponować walory architektoniczne,

 

- w sprawie hydrantów na wioskach informował, że zapozna się z możliwościami i odpowie na sesji,

 

- w sprawie dokonywania w Reczu opłat za gaz odpowiedział, że jest umówiony z Panem Józefem Szebel z Zakładu Gazu w Choszcznie, z którym omówi ten problem,

 

- w sprawie szamba w Sokolińcu i Słutowie poinformował, że sprawę sprawdzi i odpowie oddzielnym pismem, - w sprawie przywrócenia drogi gminnej w Sicku informował, że sprawa jest w toku załatwiania,

 

- w sprawie wyposażenia świetlicy w Sicku odpowiedział, że sprawa jest w toku załatwiania,

 

- w sprawie napraw dróg powiatowych informował, że będzie rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych,

 

- w sprawie godzin pracy świetlicy w Pomieniu od 1600-20°° wyjaśniał, że należy się spotkać z młodzieżą, która by chciała się tam spotykać.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej uzupełnił wypowiedź Burmistrza podając, że stoliki i krzesła do świetlicy wiejskiej w Sicku zostaną zakupione i jest to sprzęt używany.

 

Pan Ligus Zbigniew Burmistrz Recza dodał, że będzie oczekiwał pomocy od miejscowej ludności w remontowaniu i urządzaniu obiektów użyteczności publicznej np. świetlic, placów zabaw dla dzieci.

 

Pan Barna Stanisław wnioskował, żeby materiały z sesji były przekazywane do sołtysów i były wywieszane na tablicach samorządowych.

 

Pan Mieczysław Juszczyk ponownie wnioskował o przejecie budynku po byłej stołówce w Nętkowie.

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi stan tego budynku oraz możliwości bezpłatnego przejęcia.

 

Pan Cybulski Tadeusz nie zgodził się z wypowiedzią Burmistrza, że na program kanalizacji wsi Sicko - Sokoliniec wydano z budżetu gminy tylko 16.700 zł. Pan Władysław Formela wnioskował o sporządzanie krótkich informacji o odbytych sesjach z powodu braku miejsca na tablicach ogłoszeń.

 

Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM informował, że na program kanalizacji wsi Sicko -Sokoliniec wydano z budżetu gminy wcześniej 10.000 zł. i obecnie 16.700 zł. Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że z budżetu gminy na studium budowy kanalizacji we wsi Sicko - Sokoliniec wydano kwotę 16.700 zł. a za 13.500 zł. opracowano program kanalizacji całej gminy. Innych środków na ten cel nie wydawano.

 

Pan Józef Romanowski informował, że oczekuje na odpowiedź w sprawie oświetlenia drogi do cmentarza koło Inter - Brzoz oraz w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom przy powoływaniu zarządów wspólnot przy ul. Środkowej i Tylnej.

 

Wnioskował, żeby uchwały podjęte na sesjach były wywieszane na tablicach ogłoszeń a całe protokóły wraz z uchwałami przekazywać do sklepów wiejskich. Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM w sprawie powoływania zarządów wspólnot wyjaśniał, że z mocy ustawy od l stycznia 2002 r. istnieją już wspólnoty mieszkaniowe. Zmieniły się też zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Do 31 lipca 2002 r. miał upoważnienie od Burmistrza do potwierdzania wydatków mieszkaniowych na wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po tym okresie odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami budynków przy ul Środkowej i Tylnej. Mieszkańcy tych wspólnot mieli wybrać zarząd, który nie musi mieć koncesji na prowadzenie zarządu nieruchomościami. Dodał także, że można wystąpić do Sądu o przydzielenie zarządcy z urzędu.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady miejskiej apelował do radnych Rady Miejskiej o składanie oświadczeń o stanie majątkowym w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania.

 

Ponadto informował, że wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Drawnie zorganizuje szkolenie dla wszystkich radnych na miejscu.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Grzegorz Adamiak stwierdził, że zamyka obrady II sesji Rady Miejskiej o godz. 17°°.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała:                                                            Przewodniczący

 

Podinspektor                                                               Rady Miejskiej

 

Krystyna Samonek                                                   Grzegorz Adamiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 09-09-2003 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:33