Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr III/02 z przebiegu obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r.


 

PROTOKÓŁ Nr III/02

 

z przebiegu obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu

 

odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r.

 

 

 

Otwarcia III sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych i zaproszonych gości oraz zgromadzoną publiczność.

 

Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

(lista obecności radnych w załączeniu do protokółu).

 

 

 

W sesji udział wzięli:

 1.  

  Pan Andrzej Chmielewski Wicestarosta Powiatu Choszczeńskiego

 2.  

  Pan Wiesław Łoński radny Rady Powiatu w Choszcznie

 3.  

  Pan Eugeniusz Nykiel radny Rady Powiatu w Choszcznie

 4.  

  Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza

 5.  

  Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza

 6.  

  Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski

 

oraz dyrektorzy i kierownicy zakładów i jednostek budżetowych a także sołtysi. ( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu do protokółu)

 

Do porządku obrad III sesji Rady Miejskiej wniesiono następujące wnioski: Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek w sprawie dodania punktu 3 porządku obrad o treści „ wyłonienie trzech członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie ,, Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjne - tłocznej Grabowiec - Nętkowo,,.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował Radę Miejską, ze gmina otrzymała promesę na dofinansowanie zadania ,, budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej Grabowiec - Nętkowo,,. W trybie pilnym Burmistrz wyda zarządzenie, którym powoła komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu na wykonawcę zadania inwestycyjnego „ budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej Grabowiec - Nętkowo,,. Proponował, żeby Rada Miejska wytypowała z każdej komisji po jednej kandydaturze do składu komisji przetargowej.

 

Pan Romanowski Józef zgłosił wniosek o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Pana Piotra Bohdziewicza na stanowisko Sekretarza Gminy, ponieważ Sekretarz obecny nie posiada wyższego wykształcenia, co jest warunkiem koniecznym na tym
stanowisku.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej podał, że komisja ustaliła, że na obecnej sesji Rady Miejskiej Pan Burmistrz poda informację o posiadanym wykształceniu Sekretarza Gminy oraz przedstawi opinię prawną w tej sprawie.

 

Proponował, żeby Burmistrz to uczynił w punkcie „ Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.,,

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że obecnie Rada nie zna stanowiska Burmistrza w tej sprawie i w związku z tym poprosił Burmistrza o przedstawienie swojego stanowiska dotyczącego powołania Sekretarza Gminy.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza przypomniał, że Komisja Rewizyjna zobowiązała go do przedstawienia opinii prawnej na temat powołania Pana Piotra Bohdziewicza na Sekretarza Gminy. Niestety tej opinii w chwili obecnej przedstawić nie może, ponieważ radca prawny obecnie przebywa na urlopie, ale wysłano zapytanie prawne do radcy w tej sprawie i czekamy na odpowiedź. Pan Piotr Bohdziewicz ma ukończonych 7 semestrów i w marcu będzie bronił pracy. Niezbędne jest wyjaśnienie, kiedy mówimy o wykształceniu wyższym W obecnym czasie Sekretarz Gminy jest Burmistrzowi niezmiernie potrzebny, ponieważ są pilne zadania do zrealizowania, wpisanie do zadań wojewódzkich inwestycji gminnych oraz opracowanie projektów aktywizacji obszarów wiejskich. Niezależnie od wystąpienia do naszego radcy prawnego Burmistrz ma zamiar wystąpić do niezależnego radcy w sprawie wydania opinii na temat powołania Pana Piotra Bohdziewicza na Sekretarza Gminy. Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził, że Burmistrz nie ma opinii prawnej dotyczącej powołania Pana Piotra Bohdzieiwcza na stanowisko Sekretarza Gminy z przyczyn obiektywnych.

 

Pan Piotr Bohdziewicz Sekretarz Gminy dodał, że nie obronił pracy w terminie z powodu zmiany promotora nie z jego winy.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że posiadanie wyższego wykształcenia na stanowisku Sekretarza Gminy jest wymogiem koniecznym prawnym. Według posiadanych informacji stwierdza fakt prawny i podtrzymuje swój wniosek w sprawie uchylenia uchwały własnej dotyczącej powołania Sekretarza Gminy. Dodał jeszcze, że odwołanie Pana Piotra Bohdziewicza z funkcji Sekretarza Gminy z braku wyższego wykształcenia nie spowoduje utraty pracy, ponieważ jest powołany również jako Zastępca Burmistrza Ręczą. Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że Zastępca Burmistrza również powinien posiadać wykształcenie wyższe. Następnie przypomniał, że obecna Rada boryka się z wieloma problemami, które w poprzedniej kadencji były podejmowane na pograniczu prawa np. odprawy dla byłych burmistrzów czy przetargi. Pan Piotr Bohdzieiwcz Sekretarz Gminy sprawdza się na tym stanowisku. Przypomniał byłemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Józefowi Romanowskiemu, że deklarował daleko idącą współpracę z obecną Radą Miejską i Rada takiej współpracy oczekuje.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki wnioskował o zamknięcie dyskusji i poddanie pod głosowanie wniosku zgłoszonego przez Pana Józefa Romanowskiego w sprawie uchylenia uchwały o powołaniu Sekretarza Gminy.

 

Pan Józef Romanowski zapytał dlaczego jest źle odbierany jeśli broni przestrzegania prawa. Oświadcza, że nie jest osobą skorumpowaną i nie wie o żadnych nieścisłościach w przeprowadzanych przetargach. Apelował o rozwagę w wypowiadaniu tego, co się mówi. Na tym przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wyłonienia trzech członków komisji przetargowej.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła do porządku obrad III sesji Rady Miejskiej pkt. 3. Wyłonienie trzech kandydatów do komisji przetargowej dla wybrania wykonawcy na realizacje zadania „ budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej Grabowiec - Nętkowo,,.

 

Następnie poddano pod głosowanie wniosek Pana Józefa Romanowskiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2002 r. dotyczącej powołania Sekretarza Gminy.

 

Na podstawie głosowania Pan przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska większością głosów / l za, l wstrzymał się od głosu, 13 przeciw/ odrzuciła wniosek Pana Józefa Romanowskiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr II/6/02 z dnia 29 lutego 2002 r. dotyczącą powołania Sekretarza Gminy. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad III sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem wyżej przegłosowanych wniosków.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad III sesji w następującym brzmieniu:

 1.  

  Sprawy regulaminowe :

  1.  

   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2.  

   przyjęcie porządku obrad sesji,

  3.  

   przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 2.  

  Wolne wnioski i zapytania.

 3.  

  Wyłonienie trzech kandydatów do komisji przetargowej.

 4.  

  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r.

 5.  

  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

 6.  

  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

 7.  

  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

 8.  

  Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od AWRSP na własność gminy Recz.

 9.  

  Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.

 10.  

  Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

 11.  

  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z przebiegu obrad II sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w okresie między sesjami oraz na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Do protokółu nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń.

 

Wobec powyższego zaproponował, żeby Rada Miejska przyjęła protokół z przebiegu obrad II sesji bez odczytania.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów przy l głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z przebiegu obrad II sesji Rady Miejskiej bez odczytania.

 

 

 

AD. 2

 

Wołne wnioski i zapytania kolejno zgłosili:

 

Pan Romanowski Józef radny Rady Miejskiej podziękował Burmistrzowi, że doszło do

 

spotkania mieszkańców bloków na ul. Środkowej i Tylnej, na którym powołano dwa zarządy wspólnot i ustalono, że pozostałe wspólnoty wybiorą zarządy w najbliższym czasie. Dalsze działania są już w ich rękach, stwierdził.

 

Ponadto informował, że na terenie miasta podwyższono ceny za centralne ogrzewanie o 50 %. Proponował wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Komisji ds. Gospodarki

 

Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony

 

Przeciwpożarowej na temat zbadania problemu. Informował, że mieszkańcy bloków z ulicy

 

Słonecznej mają o 60 % tańsze centralne ogrzewanie.

 

Wnioskował także o włączenie dwóch lamp na ścieżce przy ul. Kolejowej w stronę stacji

 

PKP, ponieważ ścieżka ta jest oświetlona na początku i na końcu.

 

Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej proponował, żeby nie czekać ze zgłaszaniem drobnych wniosków aż do sesji lecz zgłaszać je należy do biura Rady Miejskiej lub bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza potwierdził, że wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego. Podczas przerwy w obradach zostanie przekazana radnym informacja kto i jakimi sprawami w Urzędzie się zajmuje. Wnioski drobne nie wymagające dużych nakładów finansowych będą realizowane na bieżąco a wnioski o charakterze inwestycyjnym będą ujmowane w planach lub programach inwestycyjnych na określone lata. Pan Ryszard Dobrzaniecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że u Burmistrza odbyło się spotkanie w sprawie opłat za centralne ogrzewanie z udziałem członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, prezesa Rejonowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie.

 

Postanowiono, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zbada koszty działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, czy załatwiono już sprawę pobierania opłat za gaz?

 

Pan Formela Władysław sołtys wsi Lubieniów wnioskował o złagodzenie wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Lubieniowie, ponieważ autobus zmuszony jest wjeżdżać na teren prywatny bo ciągle są wybijane w jezdni dziury. Ponadto wnioskował o wycięcie drzewa przy wjeździe na teren szkoły z uwagi na słabą widoczność. Wnioskował o wybudowanie wiaty dla dzieci dojeżdżających do Gimnazjum i oczekujących na autobus szkolny.

 

Pan Matczak Edmund wnioskował o naprawę drogi powiatowej Pomień - Chełpa, ponieważ była naprawiana, lecz bardzo powierzchownie. Wniosek ten skierowany był do obecnego na sesji Wicestarosty Pana Andrzeja Chmielewskiego.

 

Pan Andrzej Chmielewski Wicestarosta Choszczeński złożył Panu przewodniczącemu Rady Miejskiej, Panu Burmistrzowi, radnym Rady Miejskiej życzenia zdrowia, trafnych decyzji, wszelkiej pomyślności i żeby Gmina kwitła za kadencji obecnej Rady.

 

Pani Bożyczko Maria mieszkanka Recza z ulicy Słonecznej stwierdziła, że kilka razy do roku są podwyżki opłat za wodę a nie widzi żadnych działań w kierunku poprawy jej jakości.

 

Pan Grzelak Leon apelował do Wicestarosty, żeby w 2003 roku przeznaczyć więcej środków z budżetu powiatu na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime, ponieważ w 2002 r. zabrakło środków już w listopadzie a rodziny zastępcze otrzymywały środki w 80 %.

 

 

 

AD. 3

 

Powołanie trzech radnych do stałej komisji przetargowej.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, jak będzie działała ta komisja, czy będzie to stała

 

komisja przetargowa ?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że w tym wypadku będzie to komisja przetargowa do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania „ budowa kanalizacji

 

grawitacyjno - tłocznej na odcinku Grabowiec - Nętkowo „.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ta komisja może być stała?

 

Na powyższe pytanie Pan Burmistrz odpowiedział twierdząco.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy powołanie członków komisji przetargowej musi się odbyć na podstawie uchwały Rady Miejskiej?

 

Pan Zbgniew Zajączkowski wnioskował, żeby było to powołanie trzech radnych do stałej komisji przetargowej.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów (13 za, 2 wstrzymujących się).

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej apelował, żeby zgłaszać na kandydatów do komisji przetargowej radnych fachowców i osoby doświadczone.

 

Pan Tadeusz Antosiewicz zgłosił Panią Żybko Marzenę

 

Pan GrzelakaLeon zgłosił Pana Mieczysława Juszczyka

 

Pan Kowalewski Dariusz zgłosił Pana Tadeusza Antosiewicza

 

Pan Józef Romanowski zwrócił uwagę na fakt, że członkowie Komisji Rewizyjnej nie powinni wchodzić w skład komisji przetargowej, ponieważ jest to organ kontrolny Rady Miejskiej.

 

Wobec powyższego wycofano zgłoszenia członków Komisji Rewizyjnej Pani Marzeny Żybko i Pana Juszczyka Mieczysława do komisji przetargowej.

 

Dalej kolejno zgłoszali:

 

Pani Marzena Żybko zgłosiła Pana Marka Cybulskiego

 

Pan Juszczyk Mieczysław zgłosił Pana Leona Grzelaka

 

Pan Grzegorz Adamiak zgłosił Pana Zbigniewa Zajączkowskiego

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że sugestia Pana Józefa Romanowskiego, że członkowie Komisji Rewizyjnej nie powinni wchodzić do komisji przetargowej jest uzasadniona. Wobec powyższego wnioskował żeby spośród 4 zgłoszonych radnych w drodze porozumienia wybrać trzech radnych do komisji przetargowej.

 

W tym celu Pan przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 5 minut przerwy.

 

Po przerwie wznowiono obrady i Pan przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy do składu komisji przetargowej może wejść 4 radnych?

 

Na powyższe pytanie Pan Burmistrz odpowiedział twierdząco.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, którzy zostali zaproponowani w skład komisji przetargowej, czy podtrzymuj ą swe kandydatury?

 

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę i podtrzymują swe kandydatury do komisji przetargowej.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że do stałej komisji przetargowej weszli bez głosowania następujący radni:

 1.  

  Pan Tadeusz Antosiewicz

 2.  

  Pan Marek Cybulski

 3.  

  Pan Leon Grzelak

 4.  

  Pan Zbigniew Zajączkowski

 

 

 

AD. 4

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany

 

budżetu gminy na 2002 r.

 

Pan Grzelak Leon radny Rady Miejskiej zapytał, z jakim przeznaczeniem przyszła kwota w wysokości 24.000 zł.?

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiedziała, że 10.000 zł. przyszło z przeznaczeniem na dożywianie a 14.000 zł. przekazano do dyspozycji Miejsko - Gminnego

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu,

 

Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informowała, że kwotę 14.000 zł. wydała na zasiłki celowe w miesiącu grudniu dla byłych

 

pracowników PGR i ich rodzin. Środki te wyliczone są na oddzielnych listach i można to

 

sprawdzić.

 

Pan Grzelak Leon dodatkowo wyjaśniał, że osobom zgłaszającym się po pomoc w AWRSP

 

Pan prezes odpowiada, że środki przekazał gminom i jego zdaniem jest to odbijanie pałeczki.

 

Innych pytań nie zgłoszono. Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r. która zarejestrowano pod Nr III/19/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 5

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. przyjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr III/20/02 i stanowi załącznik do niniejszego

 

protokółu.

 

 

 

AD. 6

 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej informował, że projekt uchwały przedstawiony na dzisiejszej sesji dotyczy jedynie niektórych spraw z zakresu prawa pracy i jest to wymóg formalno - techniczny.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz dodał do powyższej wypowiedzi, że Burmistrz podlega Radzie Miejskiej, ale w zakresie niektórych spraw wymienionych w uchwale podlega Panu przewodniczącemu Rady Miejskiej. Dla przykładu podał, że podobnie rzecz się ma w stosunku do dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu gdzie Burmistrz nie jest przełożonym dyrektora, lecz wypełnia niektóre czynności związane z zakresem prawa pracy.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr III/21/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 7

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że projekt uchwały był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Opinie komisji są pozytywne. Zapytał, czy są dodatkowe zapytania?

 

Pan Matczak Edmund zapytał, czy kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej zgadza się na wydawanie i podpisywanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych?

 

Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała na powyższe pytanie, że wyraża zgodę na podpisywanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych. Pan Burmistrz wcześniej uzgadniał ten problem. Oświadczyła, że łatwiej będzie jej kontrolować tę formę pomocy i podejmuje się tego wyzwania.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, czy osoba niezadowolona z decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego może odwołać się do Burmistrza?

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Nie mniej petent może zgłosić Burmistrzowi niezadowolenie czy skargę na wydaną decyzję i prosić o pomoc w wyjaśnieniu Burmistrz dodał, że nie odsuwa żadnej odpowiedzialności, ponieważ nadal będzie miał możliwość kontroli wydawania środków na ten cel.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono i przystąpiono do głosowania.

 

W wyniku głosowania uchwałę w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych przyjęto większością głosów ( 14 za, l wstrzymujący się ), którą zarejestrowano pod Nr III/22/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 8

 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od AWRSP na własność gminy Recz.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że chodzi tu o przyjęcie drogi dojazdowej i szamba bezodpływowego w Słutowie, ponieważ musi być jeden gospodarz na tych obiektach. Pan przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy istnieje możliwość dofinansowania remontu i utrzymania przyjętych nieruchomości przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa prowadzi taką politykę, że kieruje środki do gmin za przekazanym mieniem oczywiście w ramach wcześniej ustalonych zasad dofinansowania.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania uchwałę w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od AWRSP na własność gminy Recz przyjęto jednogłośnie, która zarejestrowano pod Nr III/23/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 9

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Do Urzędu Miejskiego wpłynie około 1.000 deklaracji i informacji. Dla ułatwienia mieszkańcom opublikujemy wzory druków deklaracji i informacji podatkowych na naszej stronie internetowej. Ponadto wywiesimy na tablicach samorządowych wypełnione przykładowo wzory deklaracji i informacji podatkowych i przeszkoleni zostaną sołtysi, którzy będą pomagali mieszkańcom przy wypełnianiu deklaracji i informacji podatkowych.

 

Pan Józef Romanowski przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy punkt 8 porządku obrad sesji, który otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji jeszcze istnieje?

 

Pyta, ponieważ chce by Rada Miejska miała świadomość tego.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że Rada Miejska na wstępie przyjęła porządek obrad III sesji Rady Miejskiej bez punktu 8, który nie został odczytany przez niego, ponieważ wszystkie komisje wnioskowały o zdjęcie z porządku obrad tego punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf stawek i opłat w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej przeprosił za to, że wcześniej tej informacji nie podał.

 

Innych zapytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania uchwale w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym przyjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr III/24/02 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

AD. 10

 

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że zgodnie z sugestią Rady miejskiej przedłożył Wysokiej Radzie informację o swojej pracy na piśmie i poprosił o zgłaszanie pytań, wątpliwości.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał dlaczego nie wszystkie komisje wiedziały o zgłaszaniu kandydatów do pracy nad opracowywaniem Narodowego Programu Rozwoju, wniosków Aktywizacji Obszarów Wiejskich?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz odpowiedział, że są w przygotowaniu wnioski do programu Aktywizacji Programów Wiejskich a czas nagli, działamy szybko, gwałtownie. Należy przeszkolić około 10 osób, które będą współtworzyć Narodowy Program Rozwoju na lata 2004-2006. Do tej pracy zaproszono 3 osoby z terenów wiejskich, 3 urzędników Urzędu Miejskiego oraz 3 radnych.

 

Pan Barna Stanisław przypomniał, że podczas obrad jego komisji mówiono, żeby z pozostałych komisji zgłosić l - 2 osób.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki wyjaśnił, ze odpowiedź jest zadowalająca, ponieważ wchodzą ludzie młodzi.

 

Ponadto zapytał o stopień zaawansowania kotłowni na biomasę przy ul. Kolejowej w Reczu.

 

Pan Zbigniew Zajączkowski przez kogo będą wywożone nieczystości stałe, ponieważ pojawiły się nowe pojemniki na nieczystości?

 

Pan Matczak Edmund zapytał o sposób zagospodarowania brzegu jeziora w Sokolińcu.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zwrócił uwagę na fakt, że Rada Miejska w punkcie 3 porządku obrad dzisiejszej sesji powołała 4 radnych do komisji przetargowej.

 

Pan Józef Romanowski apelował, żeby chronić budżet Rady miejskiej, ponieważ mieliśmy powołać trzech radnych do komisji przetargowej a powołaliśmy czterech. Można jeszcze więcej, ale jeszcze raz powtórzył chrońmy budżet gminy.

 

Pan Krzysztof Zygmunt Lipka inspektor Urzędu Miejskiego prosił o wytypowanie spośród Rady Miejskiej trzech radnych do komisji przetargowej dla wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej na odcinku Grabowiec - Nętkowo,, i wskazał, że komisja przetargowa ma mieć liczbę nieparzystą.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska wyłoniła czterech radnych do komisji przetargowej, ale Pan Burmistrz nie wydał jeszcze swego zarządzenia na mocy którego powoła komisję przetargową o liczbie nieparzystej.

 

Pan Krzysztof Zygmunt Lipka inspektor Urzędu miejskiego dodał, że Pan Burmistrz może powoływać za każdym razem inną komisję przetargową lub też może dokoptować rzeczoznawcę do składu komisji przetargowej.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej proponował, by w świetle powyższych wyjaśnień zmienić zapis punktu 3 porządku obrad na ,, Wybór czterech członków komisji przetargowej na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego,, budowa kanalizacji grawitacyjne - tłocznej na odcinku Grabowiec - Nętkowo,,.

 

Pan Dariusz Kowalewski stwierdził, że w chwili obecnej jest potrzeba ogłoszenia jednego przetargu ale tych przetargów będzie więcej. Wobec powyższego proponował, żeby powołać stałą komisję przetargową do przetargów, które nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Pan Juszczyk Mieczysław dodał, że jest to sprawa Burmistrza, kogo powoła w skład komisji przetargowej.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poparł wypowiedź Pana Dariusza Kowalewskiego i zaproponował, żeby pozostawić 4 wyłonionych przez Radę Miejską członków stałej komisji przetargowej do przetargów, które nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych..

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek przyjęto większością głosów (14 za, l wstrzymujący się).

 

 

 

AD. 11

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielali:

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że 9 grudnia 2002 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem inwestycyjnym Agencji w sprawie uruchomienia budowy kotłowni na biomasę.

 

Zapewniono, że budowa trwa zgodnie z przyjętym harmonogramem. Etapami będą przyłączać kolejne odcinki w mieście. Opłaty za energię cieplną będą w pierwszym roku na poziomie opłat w 2002 r. lub nieco niższe. Dla obniżenia kosztów eksploatacji kotłowni uruchomią także produkcję palet.

 

- w sprawie wywożenia nieczystości stałych wyjaśniał, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie uzyskało zezwolenie na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Recz. Spotkanie odbyło się także w obecności dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu. Na tym spotkaniu zastanawiano się m.in. nad utworzeniem w Reczu filii PGK Choszczno, które może zainwestowałoby w wysypisko śmieci. Są tez inne możliwości np. rozmawiać z Drawnem. Dyskusja na ten temat będzie podczas posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej.

 

- Związek Wędkarski w Reczu korzysta z jeziora wapnickiego. Zwrócono się do AWRSP o przekazanie części brzegu jeziora na mienie gminy po to, by mieszkańcy gminy, wsi Sokoliniec mogli z tego korzystać.

 

- w sprawie bilansu otwarcia informował, że będzie wykonana informacja o budżecie gminy wg. danych na koniec 2002 r. Do tej informacji powrócimy i dokonamy analizy tego stanu.

 

- w sprawie opłat za gaz zostanie wystosowane pismo do Zakładu Gazowniczego w Szczecinie.

 

Odbyło się spotkanie Burmistrza z kierownikiem Zakładu Gazowniczego w Choszcznie, na którym zasugerowano podpisanie umowy z bankiem czy też Pocztą Polska na przyjmowanie opłat za gaz. Pan Szebel Józef kierownik Zakładu Gazowniczego w Choszcznie nie ma innej możliwości jak obecnie obowiązujący system opłat za gaz. Pan Burmistrz podał, że kierownik Zakładu Gazu zapoznał go z nowymi warunkami gazyfikacji wsi.

 

w sprawie naprawy wjazdu do szkoły Podstawowej w Lubieniowie oraz wybudowanie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających podał, ze problemy te zostaną omówione na naradzie z pracownikami i ustali się sposób realizacji wniosków.

 

Pan Andrzej Pater Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu podzielił stanowisko Pani Marii Bożyczko w sprawie jakości wody w Reczu. SANEPID na podstawie analiz wody na wodociągu w Reczu stwierdził, że woda ta nie spełnia określonych wymogów. Sieć na terenie miasta jest bardzo stara i źle się dzieje, że gospodarka wodna nie jest w jednych rękach. Musimy zmierzać do tego, by cała gospodarka wodna była w jednym zarządzie.

 

Pan Józef Romanowski zapytał, co dalej Burmistrz planuje z ustaleniem taryf na zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków?

 

Pan Burmistrz odpowiedział na powyższe, że wnioski przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych został oddalony w celu uzupełnienia braków formalno - prawnych. Po ponownym złożeniu prawidłowych wniosków problem zostanie skierowany do komisji i na Radę Miejska

 

Pan Andrzej Pater dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu dodał do powyższej informacji, że w styczniu 2003 r. będą już określone koszty za cały 2002 r. Jest problem przejęcia od FSO ,,Remor,, w Reczu stacji uzdatniania wody. Zdaniem Pana dyrektora myśli, że Rada Miejska zgodzi na to, by taryfy na wodę i ścieki wprowadzić od l lutego 2003 r.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady III sesji Rady Miejskiej.

 

Następnie zaprosił wszystkich zebranych na część uroczystą związaną z zakończeniem 2002 r., na której Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Ręcza złożyli serdeczne życzenia noworoczne dla radnych Rady Miejskiej, sołtysów, dyrektorów zakładów budżetowych, pracowników Urzędu Miejskiego i zgromadzonej publiczności.

 

 


 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący

 

Podinspektor                                                                  Rady Miejskiej

 

Krystyna Samonek                                                       Grzegorz Adamiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 09-09-2003 17:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:33