Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XVI/2004 z przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 10 marca 2004r.

Protokół Nr XVI/2004
z przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 10 marca 2004r.Otwarcia XVI sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych, zaproszonych gości oraz zgromadzoną publiczność.
Stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
( lista obecności radnych w załączeniu do protokółu).
W obradach udział wzięli następujący goście zaproszeni:
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza
Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza
Pan Wiesław Drabik radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Reczu
Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie
Pan Tadeusz Krawiec redaktor Gazety Lubuskiej
oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych i sołtysi z terenu gminy Recz i zgromadzona publiczność.
( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu do protokółu)
Do porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej wniesiono następujące wnioski:
1. Pan Ryszard Dobrzaniecki wnioskował o ujęcie w porządku obrad ,,Informacji Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 lutego 2004r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu na temat strat wody na ujęciu w Reczu.
2. Pan Józef Romanowski Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zgłoszenie w imieniu Komisji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.
3. Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu Komisji wnioskuje o przyjęcie do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz, który powstał z inicjatywy Komisji Rewizyjnej.
Innych wniosków nie zgłoszono. Zamknięto dyskusję na temat porządku obrad sesji i przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami.
W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek Pana Ryszarda Dobrzanieckiego, który wnioskował o ujęcie w porządku obrad ,,Informacji Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 lutego 2004r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu na temat strat wody na ujęciu w Reczu.”
Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.
Następnie poddano pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz, który powstał z inicjatywy Komisji Rewizyjnej.
Wniosek powyższy przyjęto większością głosów (13 za, 2 wstrzymujących się).
Następnie Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej po uwzględnieniu przyjętych przez Radę Miejską zmian i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej :
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad sesji,
c) przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza złożonej przez radnego Józefa Romanowskiego.
5. Informacja przewodniczących komisji o pracy komisji w 2003 r.
6. Uchwalenie planów pracy komisji na 2004 r.
7. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2003 r.
8. Omówienie planu imprez kulturalno – oświatowych, sportowych i rekreacyjnych w Gminie Recz w 2004r.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.
10. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konsorcjum dla e-governement w zachodniopomorskim.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań w celu wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami na realizację przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska pod nazwą ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Nosowo-Wapnica-Sokoliniec-Sicko-Recz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Reczu”.
13. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 lutego 2004r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu na temat strat wody na ujęciu w Reczu.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.
15. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi.
17. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami.
18. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej w okresie między sesjami oraz jest wyłożony na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej więc zaproponował, by protokół z XV sesji Rady Miejskiej przyjąć bez konieczności jego odczytania. Innych propozycji nie zgłoszono. Protokół z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej poddano pod głosowanie, bez konieczności jego odczytania.
W wyniku głosowania protokół z XV sesji Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów ( 14 za, 1 wstrzymał się od głosu) bez odczytania.


AD.2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
1. Pan Juszczyk Mieczysław informował, że zgłaszał już problem podczas obrad Komisji Rewizyjnej, lecz ponownie na forum Rady Miejskiej zgłasza o naprawę ławki na skwerze koło Ośrodka Zdrowia dla matek oczekujących na autobus w kierunku Lubieniowa, Grabowca i Nętkowa.
2. Pan Matczak Edmund informował, że wszystkie grunty będące własnością Agencji Nieruchomości Rolnych leżące na terenie Pomienia mogą być ugorowane, ponieważ jest już marzec a na tych gruntach nic nie robiono. Wystąpić do Agencji o umożliwienie rolnikom kupna tych gruntów. Chętni rolnicy są i chcą kupić 60 ha ziemi. Obecny dzierżawca żąda, by przyszły dzierżawca spłacał dług jaki na tej ziemi ciąży. Wnioskował, by wysłać pismo do Agencji od Rady Miejskiej, by przyspieszyć sprawę po to, by ziemia ta rodziła i nie była ugorowana. Obecny dzierżawca nie będzie uprawiał tej ziemi, bo nawet złom sprzedaje.
3. Pan Matczak Edmund wskazał na zły stan dróg powiatowych. Wnioskował, żeby powiat zaczął te drogi naprawiać.
4. Pan Robaczek Tadeusz wyjaśniał, że w sprawie zerwania umowy dzierżawy musi być wyrok sądowy i dopiero może nastąpić przymusowy zwrot dzierżawy. Obecnie trwa konkurs na administratora ANR Oddział w Choszcznie.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Pana Matczaka Edmunda, czy jest to wniosek, by Rada Miejska wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych z pismem o zajęcie stanowiska w sprawie gospodarstwa w Pomieniu?
Powyższe potwierdził Pan Edmund Matczak.

5. Pan Józef Romanowski proponował, by radni zabierali głos siedząc .
6. Pan Józef Romanowski wnioskował o przedstawienie informacji o realizacji zgłoszonych wniosków na następnej sesji Rady Miejskiej oraz o umieszczenie takiej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Pan Józef Romanowski zapytał, czy jest odpowiedź od Prokuratury na pytanie zgłoszone przez Radę Miejską po co były zbierane przez Prokuraturę dane o niektórych radnych?
8. Pan Józef Romanowski wnioskował, by przedstawić na sesji sprawozdanie z działalności radnego Dariusza Kowalewskiego w Związku Gmin Dorzecza Iny.
9. Pan Józef Romanowski wnioskował o przedstawienie na sesji sprawozdania z pracy Burmistrza w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
10. Pan Józef Romanowski zapytał, co z kotłownia na biomasę, kiedy zacznie dostarczać ciepło? Pierwszy termin uruchomienia kotłowni wyznaczono na IX 2003r.
11. Pan Józef Romanowski zapytał, co w sprawie utworzenia spółki z udziałem mienia komunalnego w celu dostarczenia ciepła i ciepłej wody?
12. Pan Józef Romanowski zapytał, jaki jest obecnie wskaźnik bezrobocia na terenie naszej gminy? Czy Burmistrz ma informację jakie środki planuje przeznaczyć PUP na aktywne zwalczanie bezrobocia?
13. Pan Józef Romanowski zapytał, czy nasza gmina przygotowała jakiś wniosek, aby skorzystać ze środków unijnych na realizację programów zwalczania bezrobocia oraz jakie podjął skuteczne działania Burmistrz w tym zakresie?
14. Pan Józef Romanowski zapytał, dlaczego od początku kadencji nie wszystkie uchwały mają uzasadnienie i nie podawane są konsekwencje finansowe? ( wymóg statutowy).
15. Pan Józef Romanowski zapytał, co ze sprawą kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Reczu?
16. Pan Józef Romanowski podał wnioski i zapytania wyborców zgłoszone na spotkaniu z radnym w dniu 12.02.2004r.:

1) Pani Ewa Banasiak zapytała, co z kotłowniami na ul. Środkowej i Ratuszowej, czy majątek ich będzie rozprzedany, czy jest różnica w cenie sprzedaży gazu na poszczególnych kotłowniach, konkurs na dyrektora Gimnazjum.
2) Pani Marzena Żybko zapytała, dlaczego Komisja Rewizyjna jest najlepiej zarabiającą komisją, bo sama sobie wyszukuje tematy do kontroli.
3) Pani Małgorzata Lewandowska proponowała obniżyć diety dla radnych a nawet znieść całkowicie diety i obradować po południu.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy dzisiaj ustalamy sposób obradowania na sesji? Proponował więc, by obradować na siedząco. Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że przez aklamację ustalono, że obrady będą odbywały się na siedząco.
Pan Tadeusz Robaczek zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza, do Zastępcy Burmistrza i Kierownika M/G Ośrodka Pomocy Społecznej od których oczekuje odpowiedzi na n/w problem. Stwierdził, że chodzi o Danutę Mielniczyn i korzystanie przez nią ze środków pochodzących z opieki społecznej. Poinformował Wysoka Radę, że został upoważniony przez w/w do przedstawienia jej sprawy na sesji. Odczytał odpowiedź Burmistrza na skargę Pani Mielniczyn w tej sprawie. Bilet kredytowy na wyjazd w/w na badania w Poradni Onkologicznej nie został wykorzystany i w tym samym dniu zjawił się w gabinecie Pana Burmistrza próbując wyjaśnić sprawę. Pan Burmistrz zlecił kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej. Z protokołu pokontrolnego Zastępca Burmistrza podaje, że 100% środków przeznaczonych na zasiłki celowe wykonano już we wrześniu 2003r. Dlaczego więc przyjmowano podania w sprawie o przyznanie zasiłku celowego skoro już nie było na ten cel środków? Od decyzji Pani Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Danuta Mielniczyn złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które skierowało wniosek do ponownego rozpatrzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu, który nie był ponownie rozpatrzony. Pani Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada na pismo Pani Mielniczyn D., że otrzymuje dotację na zasiłki celowe w wysokości 8.166 zł. Miesięcznie a Zastępca Burmistrza mówi, że środki na ten cel skończyły się już we wrześniu 2003r.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poprosił obecnego na sesji mecenasa, by wydał w tej sprawie opinię prawną na temat trybu i sposobu załatwiania w/w spraw.
Pan Wiesław Drabik radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Reczu odpowiadając na powyższe stwierdził, że Pani Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej nie może napisać na tablicy ogłoszeń, że z braku środków finansowych wniosków w sprawie udzielenia pomocy nie przyjmuje się. Wnioski takie przyjmuje się i rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze honoruje odmowy przyznania pomocy z powodu braku środków finansowych. Nazwiska osób ubiegających się o pomoc są chronione prawnie. Ustawa o pomocy społecznej chroni dane o stanie zdrowia osób ubiegających się o pomoc. Takie informacje nie są i nie mogą być informacjami publicznymi. Podkreślił, że indywidualne sprawy w ramach nadzoru rozstrzyga Samorządowe Kolegium Odwoławcze i takie sprawy jak ta nie mogą być przedmiotem obrad Rady Miejskiej.
Pan Tadeusz Robaczek zwrócił się z zapytaniem i prośbą do Pana Wiesława Drabika radcy prawnego, by udzielał pomocy prawnej dla mieszkańców i radnych Rady Miejskiej.
Pan Wiesław Drabik radca prawny na powyższe odpowiedział, że chętnie wszystkich przyjmie, ponieważ przez 20 lat mieszkał na tym terenie i rozumie, że te tereny są biedne a usługi prawnicze drogie. Zaprosił do korzystania z jego usług.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Pana Burmistrza z apelem, by podał do wiadomości publicznej informację, że radca prawny będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Miejskim.
Pan Ryszard Dobrzaniecki informował, że Burmistrz odmówił dostępu do protokółu z kontroli przeprowadzonej przez Burmistrza w Ośrodku Pomocy Społecznej .
Pan Wiesław Drabik radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim odpowiedział, że art. 32 ustawy o opiece społecznej chroni dane osobowe. Kontrola mogłaby być przeprowadzona lecz bez danych osobowych. Informował, że radnego nie obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej. Kontrolę taką może przeprowadzić nadzór, Regionalna Izba Obrachunkowa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Dlatego też protokół taki nie mógł być udostępniony.
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że nie zgadza się z tym, co powiedział mecenas.
Pan Wiesław Drabik dodał, że ustawa o pomocy społecznej chroni osoby ubiegające się o pomoc i dane tych osób nie mogą być upublicznione.
Juszczyk Mieczysław zgłosił zapytanie, czy władza jest dla ludzi, czy ludzie dla władzy?
Pan Wiesław Drabik radca prawny odpowiedział, że na powyższe pytanie nie odpowie, bo to jest już polityka.
Pan Józef Romanowski zapytał, czy jeśli są wątpliwości co do zasadności przyznania pewnych świadczeń nie można zasłonić się ochroną danych osobowych?
Pan Wiesław Drabik radca prawny odpowiadał, że jeśli chodzi o zasadność przyznawania dodatków mieszkaniowych można wejść w dane poza adresem zamieszkania.
Pan Ryszard Dobrzaniecki mówił, czy to oznacza, że Komisja Rewizyjna może badać tylko dane rachunkowe, czy ma sprawdzać też, czy wydatki budżetowe wykonywano prawidłowo?
Pan Wiesław Drabik radca prawny wyjaśniał, że protokół Komisji Rewizyjnej stwierdzający nieprawidłowości w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych nie odnosi żadnego skutku prawnego, ponieważ jest wydana w tej sprawie decyzja administracyjna, która jest w obrocie prawnym. Należy trzymać się zasady o trwałości decyzji administracyjnych ostatecznych.
Innych pytań nie zgłoszono i Pan Wiesław Drabik radca prawny opuścił salę obrad z uwagi na bardzo ważne obowiązku służbowe.
Na tym ten punkt zakończono.

AD. 3. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Edward Wetzel zwrócił uwagę na zapis w protokóle Nr XIV/2004, który Rada Miejska przyjęła z informacją, że Burmistrz handluje piwem. W związku z tym zapytał, czy radni sprostują ten protokół, który jest w Biuletynie Informacji Publicznej, który przeglądał w Berlinie.
Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki wnosiła o usprawnienie basenu przeciwpożarowego w Rybakach, ponieważ 3 razy się paliło i nie ma skąd wody pobrać dla celów przeciwpożarowych. W tym samym celu należy sprawdzić stan hydrantów, bo w rzece Ina jest coraz niższy stan wody.
Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów podziękował Panu Krzysztofowi Cymermanowi Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej za wsparcie finansowe na organizację ogniska, pieczenie kiełbasek, za słupki na boisko sportowe w Lubieniowie.
Wskazał na potrzebę naprawy drogi do miejscowości Witosław, ponieważ jest porozjeżdżana.
Wskazał również na problem pobierania opłaty targowej przez sołtysów od osób prowadzących handel obwoźny. Zdaniem mówcy należy konkretnie sprecyzować sposób pobierania opłaty, jego wysokość oraz wskazanie miejsc za które mogą być pobierane opłaty.
Ponadto wskazał na konieczność ustawienia toalety dla sędziów w terminie do końca czerwca 2004 r., bo takie są wymogi. Ustawić kosz na przystanku w Lubieniowie.
Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie informował, że podczas obrad Rady Powiatu radni zabierają głos na stojąco a Pan Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi obrady na siedząco. Tę informację podał wyjaśniając problem sposobu obrad.
Pan Juszczyk Mieczysław informował, że na jego wniosek co roku Agencja Nieruchomości Rolnych orała pas wokół lasów zabezpieczając las przed pożarem. Proponował tę zasadę utrzymać i wystąpić z wnioskiem do Agencji w tej sprawie.
Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek informował, że w sprawie gazyfikacji wsi otrzymał odpowiedź od Zakładów Gazowniczych w Szczecinie. Panu sołtysowi nie chodziło o to, bo w takim razie sam by wykonał telefon do Szczecina i by zapytał. Panu sołtysowi chodzi o stanowisko Burmistrza w sprawie równego dostępu do gazu ziemnego przez mieszkańców gminy Recz. Twierdził, że jest duże zapotrzebowanie mieszkańców wsi na gaz ziemny.
Ponadto wnioskował o przyznanie z budżetu gminy kwoty 200 zł. na potrzeby sołectwa.
Zapytał, czy fakt, że przespał termin grudniowy składania wniosków w tej sprawie wyklucza możliwość skorzystania ze środków budżetu gminy np. na święto pieczonego ziemniaka.
Zaproponował, by w budżecie gminy zaproponować jakieś kwoty do wykorzystania przez rady sołeckie i jeśli nie wykorzystają tych środków w danym roku budżetowym, to przechodziły by one na rok następny.
Następnie podniósł sprawę braku poboczy wzdłuż drogi nr 10 dla rowerzystów i pieszych, bo mieszkańcy miasta na Grądowe Zbocze mogą spacerować drogami polnymi ale pozostali mają problem . Prosił o naciskanie gospodarza drogi, by stworzył takie warunki dla rowerzystów i pieszych. Informował, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie o koszty utrzymania hali sportowej, która ma być wybudowana, bo architekt Pan Paweł Sierakowski obiecał na sesji taką informację dostarczyć Burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej.
Innych zapytań ani wniosków nie zgłoszono i na tym punkt wolne wnioski i zapytania zamknięto.
Na prośbę radnych Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy w obradach, którą uchwalono jednogłośnie.
Po przerwie wznowiono obrady Rady Miejskiej i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że chwilowo jest nieobecna na sesji radna Pani Izajko Marzanna z powodów usprawiedliwionych.

AD. 4. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza złożonej przez radnego Józefa Romanowskiego

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji Rady Miejskiej, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie otworzył dyskusję na temat skargi na Burmistrza złożonej przez radnego Józefa Romanowskiego.
Pan Zbigniew Zajączkowski Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z upoważnienia Komisji stwierdził, że Komisja podtrzymuje swój wniosek
złożony na piśmie i przedstawiony w formie projektu uchwały, który otrzymali wszyscy radni przed sesją oraz Komisja popiera stanowisko Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że nie zgadza się z opinią Komisji Oświaty, że jako on działa w formie zacietrzewienia, złośliwości a wręcz może pobudek prywatnych itd. itd.
Jako radny zabiera głos, zadaje pytania i te które zostały przedstawione w skardze to są fakty i on nie będzie ich omawiał, bo to są fakty, mówił.
Pierwsza sprawa poruszona w piśmie, tak się akurat złożyło protokół z kontroli remontu sali posiedzeń nie był podany do wiadomości Radzie Miejskiej, ponieważ nie był odczytywany na sesji. Wobec powyższego Rada Miejska nie zna szczegółów protokółu a tam jest bardzo dużo zarzutów wniesionych przez Komisję. Wg. jego odczucia do sprawy sali posiedzeń należy powrócić, bo Pan Burmistrz do wniosków Komisji Rewizyjnej się ustosunkował i rozpisał wydatki ale on ma bardzo dużo jeszcze zastrzeżeń. Przy okazji jakiegoś posiedzenia będzie chciał się tą sprawą jeszcze zająć jeśli Komisja Rewizyjna podzieli jego pogląd, że do sprawy należy wrócić. Jeśli ktoś chce ze sprawą się zapoznać to można, bo to jest bardzo duży materiał i odczytywanie dzisiaj protokółu z kontroli remontu sali posiedzeń zajęło by bardzo dużo czasu.
Jeśli chodzi o drugi punkt działka na ulicy Środkowej w Reczu stwierdził, że niestety to fakt bałaganiarstwa, był fakt niezgodności z prawem itd. oraz nieuzasadnionego pośpiechu w tamtym momencie, gdzie Burmistrz przyznał mi rację i przetarg został odwołany.
Następnie kontrola Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i udostępnienia protokółu z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez zespół Pana Burmistrza, to w tej sprawie Pan mecenas dzisiaj się wypowiadał ale jego bardziej interesuje opinia w sprawie faktów z kontroli dodatków mieszkaniowych a Pan mecenas wypowiedział się, że Komisja w tej sprawie może wszystko i tu nie obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. Komisja Rewizyjna zatem może kontrolować każdą decyzję. Komisja Rewizyjna zgłosiła szereg wniosków w związku z różnym ustosunkowaniem się do zarzutów Pana Burmistrza i Pani Kierownik OPS jako odpowiedzi.
Komisja uznała, że taki protokół z kontroli Burmistrza w OPS powinien być udostępniony Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został zobowiązany do wystosowania pisma do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie udostępnienia protokółu z kontroli OPS przeprowadzonej przez Burmistrza.
Ostatni fakt dotyczy sprzedaży działki w Sokolińcu. Słuchając dzisiaj Pana mecenasa do końca nie jest przekonany, bo można zrobić wypis chroniąc dane osobowe osób fizycznych.
Pamiętamy, że na sesji był czytany protokół z danymi osobowymi, do publicznej wiadomości były wszystkie dane podane a dla niego nie udostępniono, bo jest ochrona danych osobowych.
To nie była jakaś sprawa nowa, żeby zamknąć i wyjaśnić sprawę i wtedy by protokół Komisji Rewizyjnej podpisał.
Obecnie chce kilka słów powiedzieć na temat ustosunkowania się Pana Burmistrza do skargi.
Nie mówił przecież o braku dostępu do dokumentów dotyczących sali posiedzeń, lecz o bardzo dużym bałaganiarstwie i zarzutach Komisji Rewizyjnej, które trzeba było wyjaśnić.
Odnośnie kontroli w OPS Pan Burmistrz mówi tylko o pomocy społecznej, co pan mecenas potwierdza, że jest ochrona danych osobowych, ale też chodziło o dodatki mieszkaniowe a tam w tym protokole na pewno były jakieś wnioski pokontrolne i chcieliśmy się z tym zapoznać. No już reasumując swoją informację powiedział , że uważa, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej bardzo nietaktownie postąpił dlatego, że puszczając na wszystkie komisje pismo radnego nie poinformował go jako strony, która by mogła uczestniczyć w posiedzeniach tych komisji, by tak jak teraz mogła się wypowiedzieć. Tak więc pod jego nieobecność dyskutowano i on nie miał możliwości obrony swoich argumentów itd. itd.
Na przyszłość, by wnioskował , że jeżeli będzie jakaś sytuacja z nim związana, czy też z inną osobą, żeby powiadamiać, że taka jest potrzeba i zaprasza się na posiedzenie komisji jeżeli komisja ma zająć jakieś stanowisko. To jest tylko informacja i jeżeli nie wpełni odpowiedział i jeśli będą od państwa jakieś pytania to chętnie odpowie. Ja nie będę się tłumaczył i analizował, bo to jest tylko informacja, powiedział.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do pewnych sformułowań wypowiedzianych przez Pana Józefa Romanowskiego w sprawie sposobu rozpatrywania tej skargi. Dziwi go sugestia Pana Józefa Romanowskiego, że powinien być uczestnikiem posiedzeń komisji nad tym punktem porządku obrad gdzie omawiana była skarga na Burmistrza złożona przez Pana Józefa Romanowskiego. Dokument, który Pan Józef Romanowski skierował do Wojewody Zachodniopomorskiego zawiera uzasadnienie i Pan Wojewoda nie poprosił go, by pojechał do Wojewody i umotywował to ustnie. Ten materiał Pan Wojewoda przekazał do rozpatrzenia przez Radę Miejską więc to mnie obliguje- powiedział - bym się porozumiał z komisjami Rady Miejskiej a nie tylko z Panem Józefem Romanowskim, ponieważ to pismo było kierowane do Rady Miejskiej w Reczu na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Miejskiej jest poinformować wszystkie komisje o procedurze związanej z załatwianiem właśnie tej skargi oraz dostarczyć materiał na posiedzenia. Składając skargę musiał Pan Józef Romanowski liczyć się z tym, że będzie ona załatwiana w określonej procedurze i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nie ma obowiązku konsultowania sposobu załatwiania skargi ze skarżącym się. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że nie ma tu jego winy ani błędu. Jeśli byłyby jakieś dodatkowe wyjaśnienia ze strony Pana Józefa Romanowskiego, to można było je dostarczyć komisjom Rady, ponieważ wiedział o terminach posiedzeń komisji, bo są podawane do publicznej wiadomości a nie czuć się obrażony, że nie został wysłuchany przez komisje w sposób werbalny.
Pan Józef Romanowski wyjaśniał, że nie czuje się urażony, bo to jest moja praca i się liczy z każdą sytuacją, ale on też nie mówi, że nie chce omawiać tej sprawy tylko na sesji a nie na komisjach. Jeśli był ostatni wniosek grupy mieszkańców i on ten wniosek składał i Rada Miejska go przyjęła żeby na każde posiedzenie komisji zapraszać te osoby, które były autorami skargi. Wniosek ten był podjęty przez Radę Miejską. Pan Brzozowski Zdzisław był na jednym czy na dwóch posiedzeniach, bo też ma swój czas, którym dysponuje. Od tematu nie ucieka i ten temat chciał, żeby był na sesji a nie na komisjach. Że jest bałaganiarstwo to za przykład podał fakt, że 16 grudnia 2003 r. kontrola dotycząca Przedszkola Miejskiego gdzie komisja stwierdziła, że 4.000 zł. robocizna a 700 zł. materiały i przytoczył zapis protokółu Komisji Rewizyjnej. Ma nadzieję, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ten temat podejmie i przy okazji innych tematów udamy się, powiedział, do Przedszkola i sprawdzimy to.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że w chwili obecnej nie będziemy się ustosunkowywać do hipotetycznych przyszłych rozważań na temat kontroli i jej wyników.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej inaczej kieruje sprawą, bo on tylko podaje przykład, że co się nie ruszą to są pewne poważne pytania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwracał ponownie uwagę Panu Józefowi Romanowskiemu, że nie jest to przedmiotem tego punktu obrad.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że jest to dowód na to, że jest następne tam bałaganiarstwo.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej prosił, by nie używał takich terminów, ponieważ Komisja Rewizyjna nie przystąpiła do kontroli zadania remont dachu na Przedszkolu i nie ma tam ustaleń Komisji Rewizyjnej i prosił, by Pan Józef Romanowski nie używał takich określeń skoro do takiej kontroli nie doszło. Prosił o nie populizowanie w tym zakresie.
Pan Józef Romanowski odpowiedział, sprawdzimy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej prosił, by Pan Józef Romanowski nie używał takich odwetowych słów ,, sprawdzimy”. Jeszcze raz prosił o nie formułowanie takich zdań.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zabierając głos powiedział, że nie ukrywa, że lubi jak Pan radny Romanowski występuje i artykułuje różne problemy, które tutaj w gminie można dostrzec. Musi powiedzieć, że jego to bardzo cieszy dlatego, że w ten sposób ma on przyspieszoną edukację w zakresie obowiązującego prawa. Mówił, że nie pracował wcześniej w administracji i nie wykluczone, że może popełniać jakieś błędy, ale tych błędów nie powinni popełniać pracownicy, którzy od lat w Urzędzie Miejskim pracują i którzy przygotowują różne dokumenty.
Pan radny raczył by się nazwać członkiem konstruktywnej opozycji ale ma pewne wątpliwości co do tego sformułowania. Burmistrz by tego tak nie nazwał, ale nie chce tutaj mówić na ten temat, bo konstruktywna opozycja nie polega na tym, że w skardze na Burmistrza pisze się o tym, że gmina nie posiada planu przestrzennego zagospodarowania a potem jako jedyny radny na sesji, na której przystępujemy do wykonania tych planów przestrzennego zagospodarowania głosuje jako jedyny radny przeciw uchwaleniu takich uchwał. Czyli Burmistrz nie uważa tego za konstruktywną opozycję. Burmistrz by powiedział za słowami Janiny Paradowskiej, że jest to po prostu zwykłe chuligaństwo polityczne.
Jest to ocena subiektywna i nie chciałby na ten temat dyskutować zbyt dużo osobiście.
Natomiast chciałby się odnieść do konkretnych spraw związanych z tymi zarzutami. Musi powiedzieć, że niektóre punkty Burmistrza rozbawiły, kiedy przeczytał te zarzuty. Ma wrażenie, że podając przepisy prawne, które zostały na wstępie skargi zacytowane, wnioskodawca nie zapoznał się z nimi i nie konsultował z prawnikiem, by mu je objaśnił w jaki sposób te sprawy załatwić i w jakim trybie itd.
W punkcie pierwszym skargi na Burmistrza Pan radny raczył napisać, że protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie remontu sali narad nie został przedstawiony na posiedzeniu Rady Miejskiej. Dla Burmistrza wola Rady i przekazanie do realizacji jakiegoś zadania jest wyznacznikiem do działania. To nie jest skarga na Burmistrza, że nie przedłożył protokółu z Komisji Rewizyjnej pod obrady Rady Miejskiej. W sprawie procedury przetargowej działki na ul. Środkowej przypomniał, że wielokrotnie na ten temat rozmawiano i wyjaśniano sprawę i nie ma tu żadnych nieprawidłowości i nie ma tu rażącego naruszenia prawa. Pan Burmistrz przypomniał, że na skutek pomyłki rzeczywiście przystąpiono do procedury ale potem się wycofano z inicjatywy radnego, który napisał protest i który Pan Burmistrz uznał za zasadny.
Burmistrz przypomniał, że był to początek pracy Burmistrza na tym stanowisku, początek kadencji, materiały dotyczące tej sprawy przygotowywał pracownik odpowiedzialny za te sprawy, który zapomniał, że gmina nie posiada planu przestrzennego zagospodarowania gminy i w związku z tym nie można było wydać decyzji w sprawie podziału działki. Skoro tylko zauważył Burmistrz to uchybienie w porę się wycofał i nie było żadnego rażącego naruszenia prawa, więc skarga jest bezzasadna.
Pismo w sprawie nieudostępnienia Komisji Rewizyjnej protokołu z przeprowadzonej kontroli w M/G Ośrodku Pomocy Społecznej. Wyjaśnienie w tej sprawie również było wraz z opinią radcy prawnego. Dzisiaj również było wyjaśnienie radcy prawnego, określił sposób załatwiania spraw, informował o sposobie odwoływania się od decyzji administracyjnych. Informował jak należy traktować sprawy indywidualne rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych oraz informował o dostępie do informacji publicznej. W tym zakresie skarga na Burmistrza jest również bezzasadna. No i ostatnia sprawa dotycząca odmowy dostępu do informacji dotyczącej umowy sprzedaży działki w Sokolińcu. W odpowiedzi o odmowie dostępu do umowy sprzedaży działki w Sokolińcu dołączona została opinia radcy prawnego. W związku z tym w tym zakresie skarga jest bezzasadna. Jeśli Pan radny jest nadal nie zadowolony to są odpowiednie procedury w ramach, których można wszystko wyjaśnić. Jeśli na sesji będziemy rozmawiać o indywidualnych sprawach to Rada Miejska nie będzie mogła załatwić ważkich spraw dotyczących całej gminy. Służę swoją osobą, jestem do każdej dyspozycji i deklaruję to na każdej sesji, powiedział Burmistrz. Pan mecenas również deklarację pomocy prawnej dla ludności złożył. Bardzo prosił o to, by w obecności gości nie posądzać Burmistrza o nie przestrzeganie prawa, nie stosowania odpowiednich procedur związanych z postępowaniem administracyjnym skoro tak nie jest, bo zostawia się przeświadczenie, że coś niedobrego się w tej gminie dzieje. Kilka spraw zgłoszono do Prokuratury i nie wszczęto żadnego postępowania przeciwko gminie czy Burmistrzowi. Obecnie trwa dokładna kontrola przeprowadzana przez dwóch inspektorów z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i w tej sprawie pracownicy Urzędu mówią, że tak szczegółowej kontroli jeszcze nie było. Burmistrz z tego tytułu jest bardzo zadowolony, dlatego, że ta kontrola wykaże czy są i czy były jakieś uchybienia popełnione, czy rażące łamanie prawa, czy też jakiekolwiek uchybienia. Burmistrz jest przekonany, że takich zapisów czy stwierdzeń kontrolujących inspektorów RIO nie będzie. Tak samo pisze się do prasy informując o rzekomych wielkich aferach. Jeśli ktoś jest nie do końca przekonany co do wyjaśnień składanych przez mecenasa zatrudnionego w naszym Urzędzie, to może do końca się przekonać korzystając z usług innego radcy prawnego. Bardzo prosił szanowną Radę Miejską, by nie kreować wyroków i by nie zostawiać wśród obecnych na sesji takiego przeświadczenia, że prawo w Urzędzie jest łamane kiedy to rzeczywiście nie zostało stwierdzone. Burmistrz nie chce brać przykładu z osób, które chodzą po mieście z kserokopią z gazety i którzy mówią do mieszkańców proszę bardzo tak to jest. Tak naprawdę jest to wymierzone przeciwko naszej społeczności gminnej, bo jeśli władza gminna wykonawcza jak i uchwałodawcza nie będzie miała autorytetu, to nic nie załatwimy wyżej np. w województwie czy w Urzędzie Marszałkowskim. Informował, że jest szereg projektów przygotowywanych, gdzie to nie gmina będzie głównym płatnikiem zadań lecz np. Urząd Marszałkowski czy Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich albo ktoś inny. Jeśli nasz samorząd wykaże się brakiem wiarygodności to nie otrzymamy żadnych środków i możemy wtedy mówić o chodnikach na ul. Środkowej tak jak mówią niektórzy radni, że będą dążyć do tego by te chodniki powstały. A takie działania wywołujące wrażenie o aferalnej sytuacji w Reczu nie sprzyjają ściąganiu środków z zewnątrz.
Pan Józef Romanowski ustosunkował się do wypowiedzi Pana Burmistrza. Stwierdził, że wypowiedź Burmistrza jest nie tyle że nieścisła ale kłamliwa. Zapytał gdzie w piśmie do Wojewody wspominał o jakimś studium, gdzie to pisze, że protokół z kontroli remontu sali posiedzeń nie został udostępniony? Sam Pan Burmistrz wkłada w słowa radnego jakąś nieprawdę. Kserokopia skargi na Burmistrza jest w posiadaniu Rady Miejskiej i zapytał, gdzie to pisze? Zapytał, czy komisje, które rozpatrywały jedno pismo i to drugie czy zapoznały się z protokołami kontroli? Radny mówił, że stawia zarzuty a Pan Burmistrz stawia obronę i zapytał na jakiej podstawie radni mają stwierdzić gdzie leży prawda? Czy były czytane protokoły? – no bo tak powinno chyba być. Pan mecenas wypowiadał się na sesji na temat postępowania w sprawie mieszkanki i stanowisku OPS. Natomiast Komisja Rewizyjna miała za zadanie sprawdzić swoje zarzuty dotyczące faktum, meritum, techniki pewnej przyznawania, zasadności przyznawania itd. i w tym kierunku Komisja Rewizyjna chciała zapoznać się z protokołem, żeby porównać wypowiedzi nawet Pana Burmistrza i Pani Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej żeby do końca być przekonanym, czy te zarzuty były zasadne czy też nie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował o zamknięcie dyskusji, ponieważ ten temat był już tak wiele razy omawiany, tak wiele czasu spędziliśmy na dyskusjach, że naprawdę tej dyskusji jest już dosyć. Mamy przecież tak wiele spraw do załatwienia, że zajmijmy się w końcu pracą .
Pan Zajączkowski Zbigniew poparł w/w wypowiedź radnego Pana Ryszarda Dobrzanieckiego.
Pan Mieczysław Juszczyk zabierając głos w dyskusji stwierdził, że chciał się wypowiedzieć w tej sprawie. Zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej twierdząc, że on ,,strzelił” błąd, bo po co Pan Przewodniczący puszcza to na sesję. Brak jest odpowiedzi na to, bo żeby każdy radny dostał informację czy pozytywnie czy też negatywnie sprawę się załatwia to dzisiaj by tego nie było. Po co tylko gadamy i gadamy tylko na jeden temat? Tyle godzin i nie można już tego wytrzymać.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że podczas komisji Rady Miejskiej były wyjaśnienia, których dokonywał osobiście Burmistrz Recza.
Następnie poddał wniosek o zamknięcie dyskusji na powyższy temat. Rada Miejska większością głosów (13 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się) zamknęła dyskusję na temat skargi złożonej przez Pana Józefa Romanowskiego na Burmistrza Recza.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza złożonej przez radnego Józefa Romanowskiego. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 9 za, 4 przeciwnych, 2 wstrzymujących się) podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza złożonej przez radnego Józefa Romanowskiego, którą zarejestrowano pod Nr XVI/116/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 5. Informacja przewodniczących komisji o pracy komisji w 2003 r.

Wszyscy radni otrzymali przed sesją informacje o pracy Komisji:
ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych,
ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
za 2003 r., które stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał informację o pracy Komisji za 2003r., która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na powyższy temat.
W dyskusji kolejno głos zabrali:
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji, by protokoły z kontroli przeprowadzonych przez komisje wpływały we właściwym terminie. Dla przykładu podał, że protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim przez Komisję Rewizyjną w grudniu otrzymał tydzień temu.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że nie wie dlaczego Pan Burmistrz otrzymał ten protokół dopiero teraz, bo on otrzymał go o wiele wcześniej.
Następnie wnioskował o przyjęcie do planu pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i jednocześnie do planu pracy Rady Miejskiej na 2004 r.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu radnemu, że obecnie Rada jest w punkcie 5 porządku obrad i omawia informację o pracach komisji w 2003 r.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania nad informacją przewodniczących komisji o pracy komisji w 2003 r.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła informację przewodniczących komisji o pracy komisji w 2003 r.

AD. 6. Uchwalenie planów pracy komisji na 2004 r.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat przyjęcia planów pracy komisji na 2004 r. W dyskusji kolejno głos zabrali:
Pan Józef Romanowski zgłosił wniosek w sprawie przyjęcia do planu pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz do planu pracy Rady Miejskiej na 2004 r.
,, Omówienia stanu bezrobocia w gminie Recz”. Burmistrz otrzymuje od Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie informację o stanie bezrobocia w powiecie choszczeńskim. Problem bezrobocia w kraju i w naszej gminie jest sprawą bardzo ważną i należy się tym tematem zająć.
Pan Matczak Edmund Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego stwierdził, że nigdy nie było tak, że nie można omówić dodatkowego tematu.
Tym razem też omówimy problem bezrobocia podczas posiedzenia komisji a rozszerzyć go podczas obrad sesji.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej proponuje, by Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Rada Miejska przyjęła na 2004 r.,, Omówienie stanu bezrobocia w gminie Recz” w sposób rozszerzony.
Powyższy wniosek poddano pod głosowanie, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie. Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Rada Miejska jednogłośnie zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem planów pracy komisji na 2004 r.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2004r., którą zarejestrowano pod Nr XVI/117/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2003 r.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na powyższy temat.
Dyskusji na powyższy temat nie stwierdzono. Informację powyższą poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania informację o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2003 r. przyjęto jednogłośnie.

AD. 8. Omówienie planu imprez kulturalno – oświatowych, sportowych i rekreacyjnych w Gminie Recz w 2004r.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza dokonał wprowadzenia do dyskusji na temat planu imprez kulturalno – oświatowych, sportowych i rekreacyjnych w Gminie Recz w 2004r. informując o kryteriach, które bierze pod uwagę podczas wspierania imprez ze środków budżetu gminy. Następnie odpowiedział sołtysowi ze wsi Suliborek może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że złoży pisemny wniosek w tej sprawie.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Edmund Matczak Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego mówił, że dożynki gminne przeoczone podczas planowania imprez i prosił o uwzględnienie tej imprezy w planie obecnie przedstawianym. Także to dotyczy organizacji Dnia Dziecka w Sicku prosił o uwzględnienie w planie imprez na 2004r.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zabierając głos w dyskusji i odpowiadając na powyższe zachęcił wszystkich organizatorów imprez do składania wniosków o dofinansowanie imprez ze środków budżetu gminy. Pan Barna Stanisław prosił Burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku zgłoszonego podczas obrad komisji w sprawie pomocy finansowej na organizację 50-lecia kapłaństwa Proboszcza Parafii Suliszewo, który ma pod swoją opieką kościół w Pamięcinie i Żeliszewie. Ta impreza będzie na dużą skalę i na jej organizację składają się mieszkańcy .
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że widowisko ,, Na kupieckim szlaku” się trochę powtarza, mówił o złej organizacji jeśli chodzi o termin imprezy, bo pokrywa się z terminem dużych imprez w innych gminach. Rozliczenie tej imprezy odbywa się po roku. Mówił, że widowisko jest potrzebne, ale ulepszone, bo w obecnej wersji już się ,,przejadło”.
Pan Marek Cybulski zapytał, czy Sicko dostanie 300 zł. z budżetu gminy na organizację Dnia Dziecka?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że impreza ubiegłoroczna była ładna. Jest sprawozdanie z tej imprezy i prosił o zgłoszenie wniosku w formie pisemnej.
W sprawie wniosku zgłoszonego przez Pana Barnę Stanisława w sprawie organizacji 50-lecia kapłaństwa Proboszcza Parafii Suliszewo odpowiedział, że w tej sprawie także należy zgłosić wniosek pisemny.
Ponadto informował, że było zapytanie skierowane do Burmistrza, które imprezy chcemy zamieścić w kalendarzu imprez wojewódzkich. Jest to forma promocji gminy Recz. Burmistrz nie potwierdza wypowiedzi Pana Juszczyka Mieczysława, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozkłada i składa imprezę przez dwa tygodnie. Rozliczenie imprezy nie trwało rok, lecz dwa miesiące. Dodał, że grupa remontowo – budowlana istniejąca przy Urzędzie Miejskim obsługuje wszystkie duże imprezy np. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy a nie tylko widowisko.
Pan Barna Stanisław zapytał o imprezę wymienioną w pkt. 24 przedstawionego planu imprez. Co to jest za impreza i kto bierze udział w niej?
Pan Zajączkowski Zbigniew z MKS ,,REMOR” odpowiadał, że biorą w niej udział dzikie drużyny składające się z osób urodzonych od 1991 r.
Pan Matczak Edmund mówił o potrzebie organizacji półkolonii w szkołach dla dzieci wiejskich.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że organizację półkolonii dla dzieci wiejskich ocenia negatywnie i częściowo za ten stan rzeczy ponosi odpowiedzialność.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że organizatorzy widowiska ,,Na kupieckim szlaku” powinni zadbać w tym roku o to, by termin widowiska w Reczu nie pokrywał się z terminem dużej imprezy np. w Drawnie.
Pan Józef Romanowski powiedział, że widowisko ,,Na kupieckim szlaku” nie wykazuje w planach wkładu własnego, nie wykazuje też planowanych środków z zewnątrz. W budżecie gminy zaplanowane są środki na widowisko w kwocie 7.000 zł. oraz 4.500 zł. w innym dziale i możliwe, że ta jednodniowa impreza będzie kosztowała 11.500 zł. W związku z tym apelował, by szukać środków z zewnątrz.
Pan Ryszard Dobrzaniecki zwrócił uwagę na fakt, że widowisko ,,Na kupieckim szlaku” to promocja naszej gminy. Przysłuchiwał się dyskusji i nie usłyszał propozycji, co w zamian tej imprezy.
Pan Juszczyk Mieczysław zwrócił uwagę Panu Ryszardowi Dobrzanieckiemu, że nie ,,wieszają psów” na widowisku ,, Na kupieckim szlaku”, ale są zdania, że te środki lepiej przeznaczyć na szkoły.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał na powyższe, że jeśli Rada Miejska uzna, że środki przeznaczone na widowisko ,, Na kupieckim szlaku” można przeznaczyć na inny cel, to będzie tak jak Rada postanowi. Jeśli są wątpliwości to niech Komisja Rewizyjna sprawdzi rozliczenie widowiska. Dane takie znajdą się też w internecie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Marek Cybulski radny Rady Miejskiej z przyczyn usprawiedliwionych musiał opuścić obrady Rady Miejskiej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział na głosy w dyskusji informując, że jeśli będzie wola Rady Miejskiej w sprawie kontroli wydatków widowiska ,,Na kupieckim szlaku”, to Komisja dokona takiej kontroli.
Na wniosek radnych Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minutową przerwę popartą jednogłośnie przez Radę Miejską.
Po przerwie wznowiono obrady.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza podał, że otrzymał informację, że w 2005 r. wieś Sicko będzie obchodziło 700 lecie istnienia i dodał, że w tej sprawie będzie się kontaktował z sołtysem tej wsi.
Na tym zakończono dyskusję na temat planu imprez kulturalno – oświatowych, sportowych i rekreacyjnych w Gminie Recz w 2004r.

AD. 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.

W imieniu Burmistrza Recza Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza wniósł autopoprawki do projektu Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu
dotyczące nazewnictwa gminy, Burmistrza.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem Statut M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu nie stwierdzono.
Wobec powyższego poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie ( obecnych na sali 14 radnych) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu, którą zarejestrowano pod Nr XVI/118/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 10.
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że załącznik do niniejszej uchwały wykazuje przejęcie proponowanych nieruchomości na cele publiczne lub w celu uporządkowania stanu prawnego tych nieruchomości. Dodał, że podczas obrad komisji pracownik dokładnie objaśniał położenie nieruchomości i aktualny stan prawny tych nieruchomości.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie ( na sali znajdowało się 14 radnych), którą zarejestrowano pod Nr XVI/119/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konsorcjum dla e-governement w zachodniopomorskim.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że Gmina Choszczno wyszła z inicjatywą w sprawie przystąpienia do konsorcjum w celu stworzenia wspólnej platformy informatycznej.
Taką umowę podpisało 8 gmin, które są wymienione w załączniku do projektu uchwały. Umowa ta zostanie poparta uchwałą Rady Miejskiej w każdej z tych gmin. Koszty finansowe obecnie to 100 zł. miesięcznie.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie ( na sali znajdowało się 14 radnych), którą zarejestrowano pod Nr XVI/120/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań w celu wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami na realizację przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska pod nazwą ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Nosowo-Wapnica-Sokoliniec-Sicko-Recz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Reczu”.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że chodzi o to w tym projekcie uchwały, żeby Gmina Suchań mogła się przyłączyć do kanalizacji w naszej gminie, co podniesie wskaźniki ekonomiczne na oczyszczalni ścieków. Ceny za ścieki będą takie jak w naszej gminie ustalane wg. wspólnej kalkulacji.
Wniósł następnie autopoprawkę do projektu uchwały . W nagłówku przedłożonego projektu słowo ,,na” zastąpić słowem ,,oraz”. Autopoprawkę poddano pod głosowanie w wyniku, którego przyjęto ją jednogłośnie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał na ile realny jest termin wykonania dokumentacji na to zadanie?
Na powyższe odpowiedział Burmistrz Recza, że wg. stanu na dzień dzisiejszy zapisany termin jest realny do wykonania. Jeśli okaże się inaczej to będzie sporządzony aneks. Podał, że finansowanie zadania będzie odbywało się ze środków Unii Europejskiej.
Na tym dyskusję zakończono i projekt uchwały poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania jednogłośnie (14 radnych obecnych na sali) podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań w celu wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami na realizację przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska pod nazwą ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Nosowo-Wapnica-Sokoliniec-Sicko-Recz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Reczu”, którą zarejestrowano pod Nr XVI/121/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 13

Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 lutego 2004r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu na temat strat wody na ujęciu w Reczu.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół komisji z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu na temat ograniczenia strat wody na ujęciu w Reczu. Dyskusji nad odczytanym protokołem nie stwierdzono. Protokół ten poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 radnych obecnych na sali) przyjęła odczytany protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD.14

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.

Pan Tadeusz Antosiewicz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych poinformował, że projekt ten nie był przedmiotem obrad tej Komisji prosi o przerwę w celu odbycia posiedzenia Komisji i zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, że Komisja wnioskowała, by ten projekt przedstawić pod obrady dzisiejszej sesji ale jest też projekt uchwały opracowany przez Rejonową Spółdzielnię Mieszkaniową w Choszcznie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu i wnioskował o połączenie tych dwóch projektów przy omawianiu pierwszego projektu uchwały. To proponuje, by te materiały zebrać w jeden materiał i przedstawić pod obrady przyszłej sesji Rady Miejskiej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu nie jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Jest tylko materiałem informacyjnym.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że spółdzielnie mieszkaniowe wdrażają Ustawę z dnia 15 grudnia 2002r. (tekst jednolity – Dz.U. Nr 119 poz. 1116 z 2003r.) która umożliwia członkom Spółdzielni przenoszenie lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność.
W ustawie z 19 grudnia 2002r. (Dz. U. nr 240 poz. 2058 z 2002r.) o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych Ustaw z art. 7 wprowadził zmianę w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami polegającą na dodaniu pkt. 9 w art. 68 ust. 1, który umożliwia udzielenie bonifikat Spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali lub domów jednorodzinnych.
Przedstawiona Uchwała wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom członków Spółdzielni mieszkaniowych zainteresowanych nabyciem prawa własności gruntów będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni mieszkaniowych. Wprowadzenie bonifikaty w wysokości 99% przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych umożliwi Spółdzielniom mieszkaniowym dokonywanie wykupu tych nieruchomości. Wartość nieruchomości gruntowych określą rzeczoznawcy majątkowi. Udzielona bonifikata podlegać będzie zwrotowi w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.) zgodnie z § 4 proponowanej Uchwały.
Przedstawiona Uchwała dotyczy tylko Spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ osoby fizyczne mogą dokonywać zamiany użytkowania wieczystego na własność bezpłatnie zgodnie z Ustawą z dnia 11.04.2003r. (Dz. U. nr 64 poz. 592 z 2003r.) o kształtowani ustroju rolnego.
Ponieważ projekt ten wpłynął w dniu dzisiejszym od radcy prawnego to będzie przedmiotem obrad następnej sesji Rady Miejskiej.
Pan Tadeusz Robaczek mówił, że projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz wyszedł z inicjatywy 20 wyborców, którzy się pod tym podpisali. Następnie przedstawił uzasadnienie projektu. Komisja Rewizyjna uzasadniając projekt uchwały uwzględniła petycję mieszkańców, którzy złożyli ją na ręce radnego Pana Tadeusza Robaczka. Komisja widzi zasadność tej uchwały mając na względzie:
1. przyspieszenie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy Recz,
2. jednorazowa spłata stanowi dla wielu mieszkańców duży problem finansowy, zwiększona bonifikata do 90% daje większą szansę wykupu,
3. wykup mieszkań pozwoli na uniezależnienie się i lepsze gospodarowanie swoim mieniem i otoczeniem,
4. zwiększony wykup mieszkań nie obniży budżetu gminy w 2004r, gdyż wpływy przy jednorazowej spłacie będą wyższe niż przy spłacie rozłożonej na raty,
5. wykup mieszkań pozwoli na wygaszanie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, co było m.in. ideą powołania ,, Zakładu Usługowo-Handlowego Komunalnik sp. z o.o.”
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, która proponuje odrzucić projekt uchwały. Podał także, że w 2003 r. na plan 10 sprzedaży mieszkań sprzedano 12 mieszkań. W 2004 r. na plan 15 sprzedaży mieszkań sprzedano 5 mieszkań, 6 znajduje się w fazie negocjacji. Jest więc realna szansa, że plan zostanie wykonany. Zastanawiał się jak Rada Miejska wytłumaczy wyborcom tym, którzy niedawno wykupili mieszkania z bonifikatą 80 %. Trzeba brać pod uwagę w tym wypadku aspekt społeczny. Podał przykład mieszkania, które mogło kosztować 30.000 zł. a przy zastosowaniu 90% ulgi mieszkaniec zapłaci jedynie 6.000 zł.
Proponuje by Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych podczas przerwy ustaliła w tej sprawie swoje stanowisko.
Wobec powyższego poddał wniosek w sprawie ogłoszenia 5 minutowej przerwy w obradach, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie. Zarządzono więc 5 minut przerwy w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
Pan Juszczyk Mieczysław proponował, by w przypadku omawianego projektu uchwały zastosować takie same ulgi jak stosowano w PGR-ach, by jak najtaniej i najszybciej sprzedać te mieszkania, by się gmina nie martwiła o remonty tych mieszkań.
Pan Józef Romanowski wypowiedział się za podniesieniem bonifikaty do 90 % przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Niedawno Rada Miejska powołała spółkę ,,Komunalnik”.
Dotychczasowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozostaje z zasobami mieszkaniowymi. Czy ZGKiM będzie w stanie realizować planowane remonty ze środków własnych? Mieszkania te na siebie nie zapracują. Powinniśmy iść w kierunku sprzedaży mieszkań komunalnych, jak najszybciej te mieszkania sprzedać i odciążyć zakład budżetowy.
Nigdy nie zrobimy tak, żeby było idealnie. Jak najszybciej sprzedać mieszkania komunalne i wtedy powstaną wspólnoty. W innych miastach są większe bonifikaty np. 95%, 97%.
Trzeba też wziąć pod uwagę obawy mieszkańców przed wejściem do Unii Europejskiej.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o stan zadłużenia zakładu z powodu nie płacenia czynszów przez mieszkańców.
Pan Andrzej Pater Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu mówił, że stan zadłużenia kształtuje się w granicach od 250.000 zł. do 280.000 zł. od początku istnienia ZGKiM i jest to zadłużenie za czynsz plus media ( woda, ciepło, ścieki, wywóz nieczystości).
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy za te kwoty można by było wykonywać remonty?
Pan Andrzej Pater dyrektor ZGKiM powiedział, że wspólnoty gospodarują lepiej, bo widzi się u nich symptomy lepszej gospodarki, ci co chcą zakupić mieszkania muszą uregulować długi ciążące na tych lokalach.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, o prawdopodobieństwo spłaty długu ciążącego na tym mieszkaniu przez lokatora, który chce to mieszkanie wykupić?
Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM stwierdził, że niektórych mieszkańców nie stać na wykup mieszkań. W tym celu są potrzebne mieszkania socjalne, do których będą wykwaterowani lokatorzy, których nie stać na wykup mieszkania komunalnego.
Pan Ryszard Dobrzaniecki wnioskował, by dyrektor ZGKiM przedstawił listę zadłużeń na mieszkaniach komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.
Pan Dariusz Kowalewski przedstawił stanowisko komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych, która podczas przerwy takie stanowisko zajęła. Otóż Komisja stwierdza, że każdy chce kupić taniej niż drożej. Komisja żałuje, że w poprzedniej uchwale nie było bonifikaty w wysokości 90 %. Zmieniając uchwałę sprzed roku podważamy zaufanie do ustalonego prawa, bo co mielibyśmy do powiedzenia mieszkańcom, którzy już te mieszkania kupili na gorszych warunkach.
Drugi aspekt tej sprawy może mniej ważny i może humorystyczny, ale może się okazać, że Pani Hanna Pawłowska z Kuriera Szczecińskiego wyda artykuł o skorumpowanej Radzie Miejskiej, która podjęła uchwałę o zwiększonej bonifikacie przy sprzedaży mieszkań komunalnych po to, by Burmistrz mógł kupić taniej mieszkanie, w którym dotąd zamieszkuje.
Pan Tadeusz Robaczek podał zasady sprzedaży mieszkań w byłych PGR. W 1993 r. za każdy rok przepracowany w PGR były pracownik otrzymywał zniżkę w wysokości 3 %. Z dnia na dzień zmieniła się ustawa i już było 4 % zniżki. Co mieli powiedzieć ci co kupili ze zniżką 3%? Nigdy nie będzie w tej sytuacji sprawiedliwości. Inne samorządy też podejmowały takie uchwały i stać ich było na odwagę. Dlaczego nasz samorząd nie może takiej uchwały podjąć?
Mówił, że mieszkanie, które wykupił od PGR jeszcze do dzisiaj spłaca i jeszcze przez rok będzie spłacał. Najgorsza sytuacja jest na terenach wiejskich, ponieważ ludzie utrzymują się z zasiłków z opieki społecznej w wysokości 20 zł., więc nawet za darmo nie zechcą takiego mieszkania.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że cena mieszkań komunalnych z bonifikatą jest tak niska, że wielu zechce te mieszkania wykupić za tak niską cenę. Rok temu kiedy podejmowaliśmy uchwałę w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań uważał, że należało by ją realizować przez co najmniej 2-3 lata. Jeśli po tym czasie okazało by się, że koniunktura na sprzedaż mieszkań jest patowa i mieszkania się nie sprzedają, rozważyć dalszą bonifikatę. Decyzję w tej sprawie należałoby podjąć po 2 do 3 lat obowiązywania uchwały z 2003 r.
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że nie zgadza się zupełnie z przedmówcą. Dopiero mówiliście panowie o sprawiedliwości społecznej. Jeżeli przez trzy lata sprzedamy około 50 mieszkań, to co my powiemy tym co już kupili za 20 % wartości mieszkania? Jeżeli Rada Miejska dochodzi do wniosku, że uchwałę należy zmienić to ją trzeba zmienić. Tylko kwestia taka , na jakich zasadach? Czy na takich jak Komisja Rewizyjna proponuje, czy też na innych?
Pan Zbigniew Zajączkowski przypomniał, że należy pamiętać o tym, że wcześniej uchwalono budżet gminy, w którym przewidziano określone dochody pochodzące między innymi ze sprzedaży mieszkań i pod te dochody uchwalono określone wydatki. Na pewno część środków pochodzących ze sprzedaży mieszkań pójdzie na oddłużenie nowego podmiotu, by mógł jakoś funkcjonować.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że przedmówca przedstawił ciekawe stanowisko, bo nie dość, że z mieszkaniówki sprzedajemy to jeszcze te pieniądze zabrać? Zadłużenie w ZGKiM nie jest spowodowane tylko czynszami, lecz nie płaceniem także za pobrane media. Jeszcze środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań przekazywać do ,,Komunalnika”, to jakieś nieporozumienie.
Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM głośno protestował, bo nie chodziło o przekazywanie środków ze sprzedaży mieszkań ,,Komunalnikowi”.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zamknięcie dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz, którą Rada Miejska przyjęła bez sprzeciwu.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz i poddał go pod głosowanie. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (6 za, 7 przeciwnych, wstrzymujących nie stwierdzono) odrzuciła projekt uchwały.
Na wniosek Pana Józefa Romanowskiego i Pana Tadeusza Robaczka powtórzono głosowanie, ponieważ na sali znajdowało się 14 radnych a wynik głosowania był jak wyżej podano.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyraźne podniesienie ręki podczas ponownego głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz i przeprowadził głosowanie. Na podstawie wyników ponownego głosowania Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska w Reczu nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz z uwagi na równą ilość głosów za jak i przeciw ( 7 za, 7 przeciwnych).
Pan Kowalewski Dariusz proponował, by w sprawie w/w wyniku głosowania wydał opinię radca prawny.
Pan Ryszard Dobrzaniecki był przeciwnego zdania, ponieważ sprawa jest oczywista , bo w Statucie jest zapis, że uchwały zapadają większością głosów a w tym przypadku biorąc pod uwagę wynik głosowania Rada Miejska nie podjęła uchwały.

AD. 15. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami kolejno zapytania zgłaszali:

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że w 2003 r. podjęto działania, by wspólnie z firmą FILIPS zrealizować modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Recz po to, by uzyskać oszczędności. Przybywa opraw na terenie gminy i, są jakieś granice tego, nie da się oświetlać każdego gospodarstwa, ale decyzje w tych sprawach będą podejmowane indywidualnie. Trzeba oszczędzać energię, co nie ulega wątpliwości. Zadanie to zostało zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Przez najbliższe 4-5 lat będziemy wydawać te same środki przeznaczone na energię elektryczną, ale modernizacja kompleksowa nastąpiła by już w tym roku a z oszczędności będziemy spłacać kredyty, które inwestor zaciągnie.
Nie jest powiedziane, że to zadanie będziemy realizować z firmą FILIPS dlatego, że jak na każde zadanie inwestycyjne musi być ogłoszony przetarg i firma, która wygra w przetargu podpisze umowę. Urządzenia elektryczne są własnością ENEA i dlatego ta firma musi się wypowiedzieć w tej sprawie, bo jeszcze nie wiadomo, czy ENEA nie podejmie tego tematu i sama zmodernizuje oświetlenie uliczne na naszym terenie. Czekamy na stanowisko ENEA w tej sprawie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki poprosił o szerszą informację na temat koncepcji budowy motelu na stadionie w Reczu ( Kolegium Burmistrza z 2 marca 2004r.).
Pan Matczak Edmund prosił o szerszą informację na temat spotkania z Nadleśniczym z Choszczna ( spotkania, narady z dnia 9 lutego 2004r.).
Pana Barna Stanisław zapytał o zatrudnienie osoby, która pomagała by rolnikom wypełniać wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ( Kolegium Burmistrza z 16 lutego 2004r.).
Pan Józef Romanowski prosił o wyjaśnienie dotyczące wydanych zarządzeń wymienionych w pkt. 7 i 12 oraz prosił o wyjaśnienie punktu 13 w spotkaniach i naradach a także z Kolegium Burmistrza pkt. 2, 6, 9.
Na powyższe zapytania odpowiadał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:
- w sprawie pkt. 7 w części dotyczącej zarządzeń wyjaśniał, że z powodu zmiany przepisów prawnych należało podjąć nowe zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, co uczynił w dniu 13 lutego 2004r. wydając zarządzenie Nr 13/2004.
- w sprawie pkt. 12 dotyczącego zarządzeń Burmistrza wyjaśniał, że wobec wątpliwości zgłaszanych na sesjach w sprawie zaopatrzenia gminy w wodę Burmistrz postanowił wydać zarządzenie Nr 18/2004r. z dnia 1 marca br. w sprawie powołania ,, zespołu zadaniowego do opiniowania i analizy przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem gminy Recz w wodę”. Tu m.in. omawiano sprawę zaopatrzenia w wodę Kraśnika, doprowadzenie wody do gospodarstwa Pana Olczaka.
- w sprawie spotkania z Nadleśnictwem z dnia 9 lutego Burmistrz wyjaśniał, że 35 % powierzchni naszej gminy stanowią lasy. W związku z tym spotkał się z Nadleśniczym Choszczna i Drawna w celu omówienia współpracy, osiągania wspólnych korzyści na linii Gmina – Nadleśnictwo, chronienie cennych miejsc, poprawa stanu dróg np. do Lestnicy. Omówiono też organizację ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w okolicy Iny przy współpracy z Akademią Rolniczą.
- w sprawie usunięcia awarii centralnego ogrzewania w byłej szkole w Pomieniu wyjaśniał, że powstała awaria. Na ten cel środków nie planowano, więc z rezerwy budżetowej będą pokryte koszty naprawy tej awarii a zadanie zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu. Burmistrz wyraził zdziwienie, że tak długo trwa usuwanie tej awarii.
- w sprawie zalania piwnicy u Pana Brzozowskiego Zdzisława odpowiedź była negatywna, ponieważ nie pojawiły się dodatkowe fakty i Burmistrz podtrzymuje stanowisko poprzedniego Burmistrza.
- wydał zarządzenie w sprawie wydzierżawienia działki przy ul. Środkowej na cele handlowe, ponieważ od dłuższego czasu w sklepie nie prowadzono działalności. Obecnie sklep ten właściciel sprzedał i nowy nabywca chciał wydzierżawić teren pod tym sklepem, by móc prowadzić działalność handlową.
- 16 lutego br. Burmistrz wystąpił z zapytaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i do Ośrodka Doradztwa Rolniczego, czy w Urzędzie Miejskim uruchomią punkt pomocy w wypełnianiu wniosków przez rolników ubiegających się o dopłaty ze środków Unii Europejskiej. Odpowiedzi jeszcze nie było, ale jest deklaracja o przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla rolników z terenu naszej Gminy. W tych szkoleniach uczestniczy pracownik Urzędu Miejskiego, który też będzie pomagał rolnikom w wypełnianiu wniosku o dopłaty. Dodatkowego stanowiska nie tworzymy, bo nas na to nie stać, by rozbudowywać administrację.
- w sprawie szkody powstałej na ul. Srebrnej informował, że szkoda powstała najprawdopodobniej na skutek złego użytkowania rowu melioracyjnego. Sprawa jest w toku postępowania administracyjnego i dodał, że szkodę w tej sytuacji poniosła gmina. Trwa ustalenie kto powinien przywrócić stan poprzedni i naprawić szkody wyrządzone przez wodę.
- w sprawie budowy motelu na stadionie w Reczu mówił, że taka koncepcja byłaby dobra, ale gminę nie stać na budowę motelu więc poszukuje partnera.
Żeby to zrobić musi wystąpić z wnioskiem MKS,,REMOR” w Reczu jeśli jest sprawą zainteresowany i wtedy gmina nie będzie realizatorem tego zadania, lecz klub, bo jest wieczystym użytkowaniem gruntu.
- w sprawie zatrudnienia socjalnego wyjaśniał, że jest to zespół ds. zatrudnienia socjalnego dla organizacji robót publicznych, itp. Jest to przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu. Ma nadzieję, że stworzy się wieloletni program i tym problem należy się zająć sposób systemowy.
- Przystąpiono do współpracy z Policją ,,Recz- bezpieczna gmina”. Odbyło się już pierwsze spotkanie. Następne odbędzie się przy udziale Komendanta Denisa. Zwracał się do sołtysów o współpracę np. przy wypalaniu traw, bo to jest też przedmiotem prac tego zespołu.

Innych zapytań nie zgłoszono. Informację poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania informację o pracy burmistrza w okresie między sesjami przyjęto jednogłośnie ( 13 radnych obecnych na sali, nieobecni usprawiedliwieni Antosiewicz Tadeusz i Cybulski Marek).

AD. 16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi.

Pan Juszczyk Mieczysław powiedział, że wielu seniorów uczestników Dnia Seniora mówiło mu, że władza ich opuściła, ponieważ zbyt szybko opuściła salę. Stwierdził, że to było nieładne, bo jeśli się coś organizuje to organizator tę opiekę musi trzymać do końca imprezy.
Pan Adamiak Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej mówił, że był na rozpoczęciu imprezy, ale musiał opuścić dalszą część ze względu na stan jego zdrowia w tym dniu.
Przekazał tę informację Pani Jolancie Kiłoczko Kierownikowi M/G Ośrodka Pomocy Społecznej, która była głównym organizatorem imprezy i prosił, by Pani Kierownik przeprosiła wszystkich w jego imieniu, ale z powodu złego stanu zdrowia nie mógł być na imprezie do końca.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza mówił, że dopiero dzisiaj usłyszał uwagi pod tym kontem, ale nieprawdą jest Panie Radny, że seniorzy zostali sami, bo przecież była do końca grupa organizatorów i opiekunów. Nie można oczekiwać od władz publicznych, że będzie bezpośrednio uczestniczyć w każdej imprezie do końca, bo nie ma takiej możliwości, ponieważ imprez jest bardzo dużo. Władza zrobiła wszystko co w ich mocy było, myśli, że nie gorzej niż w ubiegłym roku, myśli, że seniorzy są zadowoleni. Są jeszcze możliwości kontaktów bezpośrednich. Zaprosiliśmy seniorów do pisania swoich wspomnień po to, żeby nie przepadła pamięć o tych ludziach. Pierwsi prosiliśmy panie do tańca i myśli że nie powinno być niezadowolenia. Impreza była dobrze zorganizowana, na poziomie i Burmistrz słyszał same dobre opinie na ten temat.
Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu główny organizator imprezy mówiła, że seniorzy byli bardzo zadowoleni, dziękowali za udaną imprezę.
Pan Józef Romanowski potwierdził wypowiedź Pana Juszczyka Mieczysława, bo był do końca, zabawa trwała do 21 z minutami. Z każdą panią, z którą tańczył to mówiły, że władza nas opuściła. Niestety Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący Rady Miejskiej – mówił macie swoich zastępców, którzy mogli przyjść na drugą część. Pan Burmistrz, głowa miasta i nie może odejść od seniorów. Taka uroczystość jest bardzo ważna. Uczestniczyli w niej zasłużeni mieszkańcy naszej gminy i należało do końca wytrwać. Było bardzo miło, ale takie zdania jak powiedziałem padały.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wiedział wcześniej o swym złym stanie zdrowia, dzwonił do swego zastępcy, który ze względu na bardzo ważne sprawy nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Starał się naprawdę, by zabezpieczyć przedstawiciela Rady Miejskiej, bije się w piersi jeśli jest takie odczucie było, ale zrobił wszystko co mógł w danej sytuacji.
Dalej informował, że wpłynęła skarga złożona przez grupę 3 radnych do Wojewody Zachodniopomorskiego na pracę Przewodniczącego Rady Miejskiej. Treść skargi jest do wglądu. Skarga dotyczy prowadzenia XV sesji Rady Miejskiej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki mówił, że chciał by radni poznali stanowisko Wojewody Zachodniopomorskiego, bo on zna je , bo dzisiaj je czytał.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, czy wpłynęła odpowiedź Wojewody na skargę. Pani podinspektor odpowiedziała, że odpowiedź na skargę od Pana Wojewody do biura Rady Miejskiej nie wpłynęła.
Pan Tadeusz Robaczek współautor skargi podał do wiadomości Radzie Miejskiej, że odpowiedź na skargę otrzymali w czasie ostatniej przerwy w obradach. Odpowiedzi udzielił Wojewoda Zachodniopomorski, który nie dopatrzył się rażących uchybień w prowadzeniu obrad sesji.
Pan Józef Romanowski współautor skargi przyłączył się do wypowiedzi powyższej informując, że Pan Wojewoda Zachodniopomorski scedował ten problem na Radę Miejską. Kserokopię odpowiedzi przekazał Panu Cybulskiemu Markowi, który jest współautorem skargi. Grupa skarżąca się też się nie spodziewała od Wojewody, że odwoła Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, bo znamy ustawę o samorządzie gminnym i wiemy, że jest to w gestii Rady Miejskiej, mówił Pan Józef Romanowski. Był zbulwersowany ostatnią sesją i do niego dochodziły sygnały i mówiono, że Panie Romanowski Pan miał lincz na tej sesji. Pytano, co się tam działo? Pamiętam tamtą sesję, byłem bardzo szykanowany, zmuszano mnie do udzielania odpowiedzi na każdy punkt skargi wniesionej na Burmistrza.
Dlatego też napisaliśmy takie pismo do Pana Wojewody, bo cóż można było zrobić w takiej sytuacji? Szukamy rozwiązań, by Pan Przewodniczący Rady Miejskiej też mobilizował do pracy Burmistrza i chcemy żeby praca w naszym samorządzie uległa obiektywności.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że Prokuratura Rejonowa w Choszcznie odpowiedziała na pytanie skierowane do niej w sposób następujący, że wpłynęło do niej pismo informujące o nieprawidłowościach w wypłacaniu diet dla radnych. Dlatego też zbierała informacje na temat miejsca zatrudnienia niektórych radnych.
Pan Józef Romanowski podkreślił, że Rejonowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Choszcznie w dniu 18 lutego 2004 r. zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu .Ten projekt mógłby stanąć pod obrady dzisiejszej sesji.
Pan Ryszard Dobrzaniecki przypomniał, że ten temat już na dzisiejszej sesji był podnoszony i Pan Burmistrz wyjaśniał, że radca prawny musi zaopiniować projekt uchwały.
Pan Józef Romanowski zapytał, czy radca prawny wyjechał z Polski, żeby przez tyle dni nie można było zaczerpnąć opinii na ten temat. Zdaniem radnego można było projekt faksem puścić do radcy a on by zaopiniował.
Pan Ryszard Dobrzaniecki dalej potwierdzał, że temat ten był już wyjaśniany.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że ma nadzieję, że wszyscy zauważyli, że mamy nowego radcę prawnego i stąd ewentualne opóźnienia. Nie ma tu żadnych podtekstów i można się wprost zapytać a wcześniej sprawa była rzeczywiście wyjaśniana.
Pan Józef Romanowski powiedział, że jeśli taki materiał otrzymuje na sesji i wcześniej nie miał możliwości zapoznania się, to zadaje pytanie na sesji.
Na tym zamknięto dyskusję na ten temat i przyjęto informację bez głosowania i bez sprzeciwu.

AD. 17. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami udzielał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:
- w sprawie wystąpienia z pismem do PKS Stargard o przesunięcie terminu odjazdu autobusu do Stargardu zamiast o godz. 910 na 810 . Wniosek został skierowany do PKS Stargard Szcz. i oczekujemy na odpowiedź.
- w sprawie określenia zasad funkcjonowania złomowiska Pana Ślęzaka wyjaśniał, że wysłano pismo informujące o niezbędnych warunkach, które należy spełnić by taką działalność prowadzić.
- Pan Edward Wetzel i Pan Józef Romanowski zgłaszali zapytanie do Pani Skarbnik, czy za pomiar działki nie obciążono podwójnie Burmistrz wyjaśniał, że gmina nie zlecała pomiaru tej działki i nikt za ten pomiar nie był obciążany.
- w sprawie uczestnictwa radcy prawnego w sesjach Rady Miejskiej Burmistrz odpowiedział, że jego propozycja jest taka, by sesje odbywały się w środy, kiedy to radca prawny jest w Urzędzie Miejskim i jeśli zajdzie taka potrzeba to radca może wówczas służyć radą.
- w sprawie zajęcia się dziećmi dojeżdżającymi do szkół bo stoją na przystanku i marzną potwierdził, że była taka sytuacja spowodowana złym podjazdem. W tej sprawie rozmawiał z sołtysem i trzeba będzie ustawić tam w przyszłości pojemnik plastykowy z piaskiem do posypywania jezdni.
- w sprawie odszkodowania za zalaną piwnicę u Pana Brzozowskiego Zdzisława informował, że odpowiedział, że sprawę załatwiono odmownie, ponieważ nie wniesiono żadnych nowych dowodów w sprawie.
- w sprawie podłączenia 2 nowych lamp przy wjeździe na osiedle Dolinka od drogi nr 10. Sprawa w toku załatwiania.

Innych zapytań nie zgłoszono. Na tym zamknięto punkt odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami.

AD.18. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza apelował, by składać wnioski w formie pisemnej, bo to nam usprawni działanie.
- odpowiedział w sprawie naprawy ławki koło Ośrodka Zdrowia wyjaśniał, że sprawa jest oczywista i została przyjęta do realizacji,
- informacja o realizacji wniosków jest co sesja podawana Radzie Miejskiej w odrębnym punkcie porządku obrad. Ten wniosek jest już realizowany. Sprawdzimy też możliwość umieszczenia informacji o realizacji wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej.
- w sprawie informacji dotyczącej pracy delegatów w Związku Gmin Dorzecza Iny i Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania powiedział, że informacje te będą przedłożone po okresie sprawozdawczym albo na najbliższą sesję lub na sesję majową,
- w sprawie ciepłowni na biomasę informował, że kotłownia powstała, próbny rozruch już był zrobiony. Tylko nie ma wybudowanej sieci szczególnie do Remoru, bo się okazało, że sieć ta jest w fatalnym stanie. Jest tez problem z dostarczeniem ciepła do baraków na ulicy Kolejowej. Jest wykonana sieć na osiedle Słoneczne. Można by było dostarczać ciepło na to osiedle, ale trzeba by było utrzymywać dwie kotłownie zarówno tą starą jak i nową. Inwestor postanowił nie uruchamiać tej nowoczesnej kotłowni ze względów ekonomicznych do czasu wybudowania sieci. Dostarczanie ciepła tak naprawdę nastąpi w przyszłym sezonie. Opóźnienie jest spowodowane sprawami projektowymi oraz uzgodnieniami. W dniu 9 marca 2004r. o godz. 1600 odbył się odbiór kotłowni ale bardziej w celach promocyjnych.
6 kwietnia br. odbędzie się seminarium dla przedsiębiorców pokazujące
możliwości tworzenia nowych firm, nowych usług związanych z biomasą m.in.
zaproszono producenta kotłów na biomasę, prezesa EKOFUNDUSZU.
- w sprawie środków na aktywne zwalczanie bezrobocia. Ten temat podejmiemy na następnej sesji i wtedy kiedy będzie miał taką informację.
- w sprawie zapisu w protokóle dotyczącym, że Burmistrz handluje piwem
wyjaśniał, że protokół jest wyłożony zawsze przed każdą sesją Rady Miejskiej i można wnieść uwagi . Jeśli ktoś w tym czasie nie wniósł uwag to znaczy, że nie uważa, że sprawa jest zbyt ważna czy potrzebna. Mnie osobiście nie przeszkadza, że Pan Edward Wetzel informuje, że Burmistrz handluje piwem, bo to świadczy o wiarygodności tego co tak mówi. Jak pamiętamy, to ten temat był poruszany wtedy i Burmistrz nie wie w jakim kontekście. Burmistrzowi to nie przeszkadza dlatego, że jeśli się o tym mówi w Berlinie i to przyciąga uwagę to ma nadzieję, że oglądalność naszego BIP wzrasta. Rzeczywiście wzrasta ilość osób oglądających Biuletyn Informacji Publicznej. Wszyscy wiedzą w gminie, że Burmistrz nie prowadzi działalności gospodarczej. Cieszy się również, że Berlińczycy uczą się języka polskiego.
- w sprawie basenu przeciwpożarowego w Rybakach powiedział, że zajmiemy się sprawą. Zmieniły się przepisy. Obecnie stan sprzętu Państwowej Straży Pożarnej jest tak sprawny, że nie ma takiej potrzeby, by utrzymywać baseny przeciwpożarowe. Więc trzeba będzie coś zrobić coś z basenami w Pomieniu, Grabowcu i Rybakach.
Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki mówiła, że ostatnio jak się paliło w Rybakach była taka sytuacja, że w ogóle wody nie było. Trzeba sprawdzić hydranty by były sprawne i dostępne dla samochodów przeciwpożarowych.
Burmistrz powiedział, że przyjmuje to zgłoszenie i oczywiście to sprawdzi.
- w sprawie naprawy drogi do Lestnicy powiedział, że jest pod naszą pilną uwagą,
- w sprawie stosowania opłaty targowej powiedział, że opłata jest jednakowa na terenie całej gminy zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską i niezależnie od tego czy jest to majątek gminny czy też prywatny. Zadaniem sołtysów jest pobieranie tych opłat.
Pani Misiek Mariola mówiła, że handlujący chlebem mówili, że mogą taką opłatę uiścić ale raz w miesiącu a nie co dziennie .
Burmistrz poprosił, by w sprawach wątpliwych zgłosić problem do Urzędu a pracownik skonsultuje problem z radcą prawnym. Mówił także o potrzebie wydawania upoważnień dla sołtysów do pobierania opłat targowych.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że w Reczu sprzedawca jabłek płaci opłatę właścicielowi posesji a nie płaci wówczas do Urzędu.
- w WPI zapisano boisko i rzeczywiście należy uzupełnić to, bo chodzi o boisko w Reczu,
- toaleta dla sędziów i zadaszenie dla zawodników. W tym roku należy zakończyć szatnię w Sokolińcu zgodnie z planem budżetu gminy

Pan Stekiel Andrzej dodał, że jeśli nie zrobią tej szatni dla sędziów na boisku w
Lubieniowie w terminie do końca czerwca to nie będzie weryfikacji boiska.
- w sprawie informacji o środkach przyznanych na poszczególne kluby informował, że tym się zajmuje Pani Skarbnik, która w tej chwili jest bardzo zajęta, bo trwa ta szczegółowa kontrola RIO i ledwo zdążyła ze sprawozdaniami, ale taką informację wyśle. Prosił o cierpliwość.
- w sprawie wymalowanego przystanku w Lubieniowie a brak kosza powiedział, że ciągle nie mamy rozwiązanej sprawy kto będzie za te kosze płacił. Sprawę należy zgłosić lub ponowić do ZGKiM.
- w sprawie dzikich wysypisk śmieci mówił, że w tym zakresie należy podjąć wielostronne działania i te działania będą podejmowane. Burmistrz woli zachęcać, pomóc by było więcej koszy.
- w sprawie wykonania pasów ochronnych przy lasach poprzez spowodowanie oborania mówił, że podejmie takie działania,
- w sprawie gazyfikacji wsi odpowiedział, że jeśli takiego wniosku nikt wcześniej nie złożył to należy go zgłosić przed rozpatrywaniem projektu budżetu na 2005 r. Z tego co wie widać, że mieszkańcy wracają do opalania drewnem z przyczyn ekonomicznych,
- w sprawie wniosków o dofinansowanie imprez powiedział, że wcześniej omawiał ten temat, sprawa jest otwarta,
- w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 10 na Grądowe Zbocza potwierdził, że wniosek jest zasadny. Jest projekt ścieżki rowerowej. W sprawie ponaglania właściciela drogi byłby bardzo ostrożny, ponieważ wcześniej podjęto pewne ustalenia w sprawie modernizacji dróg Środkowa, Kolejowa, Stargardzka i Rynek. W tej chwili oczekujemy na odpowiedź Marszałka Województwa.
- w sprawie kosztów utrzymania hali sportowej jest opracowywane w studium wykonalności, podane będą różne warianty wraz kosztami. Jeśli informacja będzie wcześniej to wtedy tę informację przedłoży Radzie Miejskiej,
- w sprawie nie uprawiania gruntów rolnych w Pomieniu przez obecnego dzierżawcę to wniosek ten był skierowany do Rady Miejskiej i z takim pismem wystąpi Przewodniczący Rady Miejskiej,
- w sprawie centralnego rejestru wniosków już wcześniej informował,
- w sprawie sprawozdań z działalności delegatów w Związku Gmin Dorzecza Iny i Związku Gmin Polskich Pomerania poinformujemy,
- w sprawie ciepłowni informował wcześniej,
Pan Józef Romanowski wtrącił zapytanie związane z w/w tematem dotyczące, co z naszymi kotłowniami i jak są prace zaawansowane do wejścia w spółkę ciepłowniczą z tą Agencją Wielkopolską?
- Burmistrz na powyższe odpowiedział, że Agencja ta nie kwapi się do podpisania z gminą umowy z różnych powodów. Agencja bierze na siebie całą odpowiedzialność za dostarczanie ciepła mimo, że dopłaca do tego interesu. Jeśliby powstała już ta spółka z udziałem gminy to ta spółka dopłacałaby do interesu. W tej sytuacji nie spieszy nam się do wejścia w spółkę. Czekamy aż będzie ta inwestycja zrealizowana. Wtedy na jej obsługę powołamy taką spółkę. Burmistrz uważa, że nie ma zagrożenia i nie ma się co spieszyć.
Jeśli chodzi o dotychczasowe kotłownie to zobaczymy i zdecydujemy co z nimi zrobić. Jedna z propozycji takich jest by je zlikwidować tak jak Dyrektor ZGKiM o tej sprawie mówił, bo będzie to majątek od którego będzie trzeba płacić podatek, amortyzację i to będą dodatkowe koszty. Jeśli dojdzie do powstawania spółki ciepłowniczej, to wtedy ten temat wróci i przedstawimy go wariantowo na posiedzenie Rady Miejskiej i Rada zadecyduje.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że nawiązała się nić niepewności, bo jeżeli gmina nie wejdzie w spółkę to w przyszłości nie będziemy mieli wpływu na cenę ciepła.
Jeżeli sprzedamy kotłownie i wejdziemy do spółki to Agencja Wielkopolska będzie dyktowała warunki cenowe.
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że wchodząc do spółki będziemy jako gmina mieć udziały w granicach 30 % to i tak decydującego głosu w tej spółce mieć nie będziemy.
Pan Józef Romanowski zgodził się z powyższą opinią, ale dodał gmina będzie brała udział w pracach nad opracowywaniem cen.
- w sprawie dlaczego od początku kadencji nie wszystkie projekty uchwał posiadają uzasadnienie wyjaśniał, że do każdego projektu uchwały Burmistrz podaje uzasadnienie ustne i jeśli jest taka potrzeba, by to robić pisemnie to będzie to robił.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że uzasadnienie powinno być podane jeśli grupa radnych składa taki wniosek, by podała skąd wziąć środki na ten cel .W tym przypadku takie uzasadnienie jest potrzebne.
- Pan Burmistrz odpowiedział, że przyjmuje tę uwagę i będą przedkładane
projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
- w sprawie dyrektora Gimnazjum Burmistrz informował, że gmina ogłosiła
konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum, który kosztował 1.000 zł.
Nie wpłynęła żadna kandydatura. Wobec powyższego poprosił dyrektora, by
wskazała kandydata spośród nauczycieli, potem Burmistrz spotkał się z Radą
Pedagogiczną i wystąpi o opinię do Zachodniopomorskiego Kuratora. W zależności od kandydata powoła dyrektora Gimnazjum po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Kuratora lub powierzy pełnienie obowiązków dyrektora osobie, która będzie uzupełniała wymagane kwalifikacje.
- w sprawie diet i posiedzeń Komisji Rewizyjnej zgłoszenie ze spotkania z wyborcami, to pytanie nie do Burmistrza.
Pan Józef Romanowski zapytał Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o jego zdanie na temat diet dla radnych, bo musi odpowiedzieć mieszkańcom.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że w sprawach diet wypowiada się Rada Miejska a nie sam Przewodniczący Rady Miejskiej. Jeśli jest takie zapotrzebowanie wyborców to niech takie stanowisko wpłynie na posiedzenia komisji i niech komisje wypowiedzą się na ten temat. Jeśli chodzi o dietę Przewodniczącego Rady Miejskiej to jest przekazywana na różne cele społeczne i charytatywne. Nie może się wypowiadać na ten temat, ponieważ każdy radny ma określoną swoją sytuację materialną i nie zawsze może przekazywać swoje diety na inne cele społeczne.
Pan Ryszard Dobrzaniecki mówił, że z tego co on zrozumiał dotyczyło to Komisji Rewizyjnej a nie całej Rady Miejskiej.
Pan Józef Romanowski zaprzeczył temu wyjaśniając, że wniosek dotyczył diet wszystkich radnych.
Pan Juszczyk Mieczysław prosił, żeby przedzwonić do ościennych gmin, by się dowiedzieć o wysokość diet i dodał, że diety radnych w Reczu są najniższe w województwie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, powiedział. Pani Żybko Marzena jak była członkiem Komisji Rewizyjnej to powiedziała na posiedzeniu, że powinniśmy co tydzień robić posiedzenia i sprawdzać a jak się zmieniło, to się mówi, że radni biorą pieniądze.
Pan Barna Stanisław wnioskował, żeby sesje zwoływać na godzinę 10, żeby to tak długo nie trwało. Ponadto pytał, czy Pan Olczak dostał odpowiedź w sprawie doprowadzenia wody do jego gospodarstwa. Pytał ponadto o poprawę jakości wody w Pamięcinie.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że pan radny może pytać na każdej sesji w sprawie poprawy jakości wody w Pamięcinie. W sprawie Pana Olczaka nie ma rozwiązania, nie ma jeszcze pomysłu. Zespół, który Burmistrz powołał nad sprawą pracuje.
Sprawa wodociągu w Pamięcinie powiedział, że jest to jedna z ważniejszych spraw w naszej gminie i sprawa zostanie załatwiona. ZGKiM dba o to, by jakość wody była w miarę dobra, wymienimy te złoża.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że termin następnej sesji będzie zaproponowany na godz. 10 .
Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XVI sesji o godz. 1630.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Podinspektor

Krystyna Samonek
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 23-03-2004 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:24