Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XVI/118/04 w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu

RADA MIEJSKA W RECZU


UCHWAŁA NR XVI/118/04
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 10 marca 2004r.


w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. , Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:


§ 1.Nadaje się Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Reczu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Traci moc uchwała Nr IX/54/95 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 kwietnia 1995r w sprawie zatwierdzenia Statutu jednostki budżetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Załącznik
do uchwały Nr XVI/118/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 10 marca 2004r.

STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RECZU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu, zwany dalej Ośrodkiem, działa w szczególności na podstawie:

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2)ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
3)niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Recz.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Recz.

§ 4. Ośrodek ma siedzibę w Reczu przy ulicy Ratuszowej 7.

§ 5. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Recza, zwany dalej Burmistrzem.

Rozdział II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy, organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

§ 7. Zakres działania Ośrodka określają:

1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw;
2) uchwały Rady Miejskiej w Reczu, zwanej dalej Radą Miejską i zarządzenia Burmistrza Recza.

§ 8. 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w § 7 Statutu.

2. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu głównie ochronę poziomu życia osób i ich rodzin.

§ 9. Ośrodek, w zakresie świadczonej pomocy, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności z organizacjami, kościelnymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz pełni rolę koordynatora rozwiązywania poszczególnych problemów społecznych w stosunku do tych organizacji.

§ 10. Ośrodek, realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym.

Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 11. 1.Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Recza.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Recza.

4. Kierownik załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

§ 12. 1.W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

§ 13. 1.Kierownik ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników w formie regulaminu.

2. Burmistrz Recza określa terminy i wysokość wzrostu wynagrodzeń pracowników Ośrodka.

§ 14. 1.Strukturę organizacyjną Ośrodka zatwierdza Burmistrz Recza na wniosek Kierownika.

2. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.

§ 15. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozdział IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 16. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Recz.

§ 17. 1.Burmistrz Recza zapewnia Ośrodkowi m.in. niezbędne do prowadzenia działalności: budynek, urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.

2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 18. 1.Sprzedaż i kasacja środków trwałych wymaga zgody Burmistrza Recza.

2. Likwidację wyposażenia w użytkowaniu, o którym mowa w § 17 ust. 2, Ośrodek przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Kierownik na wniosek komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.

§ 19. Formą organizacyjno-prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.

§ 20. 1.Wydatki na realizacje zadań własnych pokrywane są z budżetu Gminy.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet Państwa.

§ 21. 1.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzony przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miejską, przyjmowany przez Burmistrza Recza w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.

2. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza Recza.

§ 22. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 23. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub, w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 23-03-2004 16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2004 16:44