Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XVIII/2004 z przebiegu obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 r.

Protokół Nr XVIII/2004
z przebiegu obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 r.


Otwarcia XVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych, zaproszonych gości oraz zgromadzoną publiczność.
Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady Miejskiej ( lista obecności w załączeniu). Wobec powyższego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Ponadto powitał następujących gości zaproszonych:
Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza
Pana Piotra Bohdziewicza Zastępcę Burmistrza Recza
Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego
Pana Eugeniusza Nykla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie
Pana Wiesława Łońskiego Dyrektora M/G Ośrodka Kultury w Reczu, radnego Rady Powiatu w Choszcznie,
Pana Jerzego Mikułę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie
Panią Halinę Błaszczak Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu
Pana Andrzeja Patera Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu
Pana Tadeusza Krawca redaktora Gazety Lubuskiej
oraz sołtysów Gminy Recz.
( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu do protokółu).
Pan Ryszard Dobrzaniecki zgłosił zapytanie dlaczego w porządku obrad sesji nie ma projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Recz spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usługowo-Handlowy „KOMUNALNIK” bo na posiedzeniach komisji ten projekt był omawiany?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad sesji proponując przyjęcie następujących projektów uchwał:
- jako pkt. 4 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004r.
- jako punkt 6 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez
Gminę Recz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usługowo-Handlowy
„KOMUNALNIK”.
Innych wniosków ani uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej z proponowanymi przez Burmistrza poprawkami i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad sesji,
c) przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004r.
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2003r.
6. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez
Gminę Recz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usługowo-Handlowy
„KOMUNALNIK”.
7. Informacja o stanie windykacji podatków za I kwartał 2004r.
8. Analiza świadczeń z opieki społecznej; problemy środowiskowe i sposoby ich rozwiązywania.
9. Informacja o sytuacji mieszkaniowej w gminie Recz i analiza możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
10. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi.
12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami.
13. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
Następnie Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że protokół z przebiegu obrad XVII sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie między sesjami i jest wyłożony na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Wobec powyższego wnioskował, by protokół z XVII sesji Rady Miejskiej przyjąć bez konieczności jego odczytania. Wniosek ten poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 13 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu) przyjęła powyższy wniosek .
Następnie poddał pod głosowanie protokół z przebiegu obrad XVII sesji Rady Miejskiej bez odczytania. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 13 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się) przyjęła protokół z przebiegu obrad XVII sesji Rady Miejskiej bez odczytania.


AD. 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Interpelacje, wnioski i zapytania kolejno zgłosili następujący radni:

Pan Juszczyk Mieczysław podziękował Burmistrzowi za podjęcie tematu w sprawie poprawy stanu telekomunikacji w Nętkowie. Korzystając z obecności Pana Tadeusza Krawca redaktora Gazety Lubuskiej zwrócił się z prośbą o przyjazd do Nętkowa i wykonanie kilku zdjęć z wiszących kabli telefonicznych , bo może poprzez gazetę Telekomunikacja podejmie skuteczne działania w celu naprawy linii telefonicznych. Tak samo jak było z koksem w Nętkowie to tak samo prosi o interwencję w sprawie wiszących kabli telefonicznych.
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że plan budżetu gminy zakłada, że na remont Przedszkola Miejskiego w Reczu przeznacza się kwotę 62.000 zł. Zapytał wobec powyższego, czy rozpoczęto jakieś prace związane z remontem i ewentualnie prosił o informację na jakim etapie są te prace?
Pan Robaczek Tadeusz informował, że 4 kwietnia br. został zaproszony na spotkanie Akcji Katolickiej na którym to spotkaniu m.in. poruszono sprawę dofinansowania remontu dachu na plebani w Reczu. Burmistrz uczestniczący w tym spotkaniu mówił, żeby wniosek taki złożyć.
Wniosek o dofinansowanie remontu dachu na budynku plebani został złożony na który otrzymał odpowiedź w dniu 27 kwietnia br. w następującym brzmieniu ,,W odpowiedzi na wniosek w sprawie przyznania kwoty na remont dachu plebani w Reczu z rezerwy ogólnej budżetu gminy informuję, że wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie, ponieważ wnioskowane zadanie nie jest zadaniem własnym Gminy. Ewentualne sfinansowanie tego zadania z budżetu gminy zgodnie z art. 138 ustawy o finansach publicznych będzie stanowiło naruszenie dyscypliny budżetowej.” Wniosek w tej sprawie był złożony w dniu 8 kwietnia 2004r.i w tym dniu rozmawiał z Burmistrzem, który powiedział, że sam decyzji nie podejmie w tej sprawie lecz postawi wniosek pod obrady Rady Miejskiej. Dlatego moje pytanie jest takie, dlaczego Burmistrz zmienił zdanie i nie zgłosił tego wniosku do rozpatrzenia przez Radę Miejską? W dniu 22 kwietnia br. podczas obrad Komisji Rewizyjnej, nie mając jeszcze odpowiedzi na ten wniosek, zadałem pytanie w tej sprawie, na które odpowiedział Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza, że plebania to nie jest zabytek i udzielenie takiego dofinansowania byłoby bezprawne.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Pana Józefa Romanowskiego w związku z pismem, które skierował do radnego, czy poczynił jakieś kroki w tym kierunku, bo Pani Małgorzata Lewandowska pytała na jakim etapie jest analiza i rozpatrywanie tego pisma. Odpowiedział Pani Lewandowskiej Małgorzacie, że skargę przekazano oficjalnie Panu Józefowi Romanowskiemu i prosił o podanie informacji, co w tym zakresie zrobił radny.
Pan Józef Romanowski mówił, że ma dwa krótkie pytania. Rada otrzymała plan remontu dróg. Otrzymał też odpowiedź w sprawie powierzchownej naprawy ulicy Środkowej w Reczu
poprzez ścinanie karb. Na jakim etapie są prowadzone rozmowy dotyczące kompleksowej modernizacji ulicy Środkowej i Kolejowej? ( jezdnia i chodniki ).
Prosił o poinformowanie Wysoką Radę o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w Urzędzie Miejskim w Reczu.
Pan Antosiewicz Tadeusz poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu 29 kwietnia 2004r. wypowiedział odbiorcom umowy na odbiór odpadów komunalnych i jednocześnie mieszkańcy otrzymali ulotkę informacyjną firmy Rang-Sells w Starym Kurowie oferującą swoje usługi. Radny prześledził tę ulotkę w zakresie cen za wywóz nieczystości i ich utylizację i stwierdził, że wzrost cen jest dość znaczny w stosunku do cen ZGKiM i stwierdził, że z analizy oferty wynika, że ceny te wzrosną o 15 zł. na kwartał. Natomiast zapewniano wszystkich radnych, że ceny te będą niższe. Nie wie skąd to się nagle zmieniło.
Druga sprawa dotyczy problemów z wodą pitną. Spadki ciśnienia są bardzo duże do tego stopnia, że żaden piec się nie zapali. Rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem ZGKiM i w wyniku tej rozmowy sytuacja się poprawiła, ale teraz problem ponowił się. Są nadal duże spadki ciśnienia wody. Nie wie czym jest to spowodowane. Prosił o interwencję w tej sprawie i udzielenie odpowiedzi na piśmie ( prośba zgłoszona do protokółu podczas przerwy w obradach).
Pan Barna Stanisław zapytał, czy są jakieś plany w sprawie jeziora w Żeliszewie, bo zbliża się okres letni, czy są jakieś prace poczynione, czy dofinansowanie dostaniemy na to jezioro, czy nie dostaniemy? Czas goni, maj już się rozpoczyna, przyjeżdżają goście na jezioro i potrzebny jest szalet już wcześniej.
Pan Matczak Edmund informował, że we wsi Pomień stoją dwa pojemniki na plastik. Jeden pojemnik zabiera zawsze firma Rethman a drugi podłużny stoi zapomniany od pół roku. Prosił o opróżnienie tego pojemnika.

AD. 3.

Wolne wnioski i zapytania.

Wolne wnioski i zapytania kolejno zgłaszali:

Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki zgłosiła sprostowanie do wniosku zgłoszonego na XVII sesji Rady Miejskiej, ponieważ wniosek zapisany w piśmie zmienił sens tego co zgłaszała. Odczytała treść wniosku zapisanego w piśmie. Jest tak, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Ina” w Grabowcu nie chce tej kotłowni , ale to nie wnioskowała Wspólnota tylko ona jako sołtys żeby gmina przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych nie od Spółdzielni i to pomieszczenie przekazała w użytkowanie Radzie Sołeckiej a nie Wspólnocie. To jest całkiem co innego.
Na prośbę Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej powtórzyła nieco krótszą treść wniosku, który powinien być zapisany w protokóle : ,, Spółdzielnia Mieszkaniowa nie chce kotłowni w blokach. Ja jako sołtys wnioskuję żeby gmina przejęła tą kotłownię od Agencji Rolnej i przekazała ją w użytkowanie Radzie Sołeckiej w Rybakach”.
Druga sprawa dotyczy piaskownic, chodzi o przywiezienie piasku dla dzieci.
Pan Stekiel Andrzej informował, że chciał wzorem Barlinka uratować w Lubieniowie koło 10 kasztanowców ale dzisiaj otrzymał pismo, że gminę nie stać nawet na ustawienie zwykłej toalety dla sędziego.
Innych wniosków ani zapytań nie zgłoszono.

AD. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004r.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza dokonał wprowadzenia do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004r. Podał, że została zwiększona subwencja oświatowa po przeliczeniu wskaźników o kwotę 52 460 zł. Zabiegamy o dodatkowe środki z 2% rezerwy budżetowej na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych. Proponujemy przeznaczyć kwotę 32.000 zł. jako wkład własny na remont sali gimnastycznej natomiast pozostałą kwotę 20 460 zł. na realizację wydatków w Gimnazjum, które z takimi zobowiązaniami weszło w rok 2004.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie w wyniku, którego Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XVIII/124/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 5.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2003r.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej informował o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinie te zostały przekazane radnym Rady Miejskiej. Następnie poinformował, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza podejmowana jest po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy i musi uzyskać bezwzględną większość ustawowego składu Rady.
W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2003r. kolejno głos zabrali:
Pan Józef Romanowski mówił, że jako członek Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu analizował sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r. i faktycznie podpisał wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza. Bazując na tamtej wiedzy a wiedzy dzisiejszej, które zresztą te tematy podnosił, ale został przekonany, bo został odczytany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyrok NSA i to co powtórzył przed chwilą Przewodniczący Rady Miejskiej. Jednak przeglądając literaturę jaką otrzymała Komisja Rewizyjna w sprawie absolutorium faktycznie pisze tam troszeczkę coś innego. Nie tylko wykonanie budżetu, kierunkowość wykonanych kwot i realizacji ale też sprawa wykonania inwestycji, sprawa całej gospodarki jakby strategii rozwoju gminy. Na dzisiejszej sesji będzie przeciwny udzieleniu absolutorium a to z bardzo poważnych przyczyn. Zadawał pytania na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i dzisiaj nie będzie już zadawał pytań pani Skarbnik, bo już odpowiedź została udzielona, ale przynajmniej wszystkim państwu przytoczy w jakim obszarze chciał uzyskać odpowiedź. A więc przede wszystkim:
- Jakie kwoty były uzyskane z zewnątrz przez Pana Burmistrza?
- Jaki był procent wydatków inwestycji w 2003r. odnośnie samych wydatków? Nie mówi o Grabowcu, który trzeba było skończyć i innych, które były w realizacji.
- Jaki jest procent bezrobocia w Gminie Recz? Bo to też jest strategia rozwoju gminy.
- Rosnące zadłużenie naszej gminy a więc kolejne kredyty, które bierzemy są przeznaczane na konsumpcje a które to z kolei hamują rozwój, bo uszczuplają wkład własny gminy jeżeli będzie takowy potrzebny na inwestycje w kolejnych latach chociażby w roku bieżącym.
I tak patrząc na wykonanie budżetu rzeczywiście na początku byłem zgodny, dzisiaj jestem już niezgodny i uważam, że nie można się faktycznie przyczepić do tego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r., bo wszystko się zgadza. To co subwencje, dotacje przyszły to ich zasadność została rozdysponowana zgodnie z ustawą. Natomiast Burmistrz nie popełnił żadnego błędu, bo nic nie zrobił w 2003r.oprócz tych kilku czy kilkunastu programów, które są w realizacji i żaden z nich do dzisiejszego dnia nie został zrealizowany i nie wiem czy będzie zrealizowany. A więc będę głosował przeciwko absolutorium.
Pan Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że dzisiaj rozmawiamy o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza i to co Pan Józef Romanowski podnosi odnośnie kredytów itd. to chciałby przypomnieć, że to Rada Miejska wyraża zgodę czy kredyt będzie wzięty czy nie a nie sam Burmistrz. Jeżeli chodzi o prace inwestycyjne i programy działania to Rada Miejska uchwala programy a nie Burmistrz. Tak, że nie tylko Burmistrz a może my sami uderzmy się trochę w piersi Panie Józefie Romanowski.
Pan Józef Romanowski gwoli dopowiedzenia do wypowiedzi Pana Ryszarda Dobrzanieckiego. Między innymi zadał pytanie, sprawdzał w ustawie o finansach publicznych, w uchwale budżetowej, którą Rada Miejska przyjęła były planowane wydatki, które mogą znaleźć ale były na początku planowane wydatki, które nie znajdują pokrycia w dochodach na kwotę 1 202 000 zł. Jeżeli przyjmowaliśmy, bo Rada uchwaliła taki budżet to fakt ale już na początku nie mieliśmy pokrycia w dochodach. To te dwie inwestycje już na początku były na pozycji straconej czyli musielibyśmy ratować się kredytami.
Uważa, że ten fakt też jest niezgodny, ponieważ jak coś planujemy to musimy wiedzieć, że musimy mieć na to pokrycie w budżecie gminy czy nawet wkład własny.
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że nie może się zgodzić z tą wypowiedzią, bo przecież Panie Józefie Romanowski to Rada Miejska uchwaliła ten budżet i to Rada zdecydowała o tak dużym deficycie. Idąc dalej tym tropem to należy wiedzieć, że w ciągu roku budżetowego były uchwalane zmiany budżetu gminy, które ten deficyt zmniejszyły i to wynika z tego sprawozdania. Ma nadzieję, że Burmistrz to potwierdzi. Stwierdził, że nie broni w tym momencie ani Burmistrza ani Skarbnika Miejskiego ale przypomina, że to nie Burmistrz ale Rada Miejska uchwala ten budżet i Rada Miejska ustaliła, że ten budżet jest taki a nie inny. W przyszłości jeśli będą konstruowane przyszłe budżety to nie zgódźmy się na to.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że zadania, które zostały postawione przed Burmistrzem zostały wykonane co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Wszystkie uchwały Rady Miejskiej zostały wykonane. Nie ma rażących dysproporcji między planem a wykonaniem budżetu, co też potwierdziła kontrola RIO.W trakcie roku budżetowego Rada Miejska na wniosek Burmistrza wprowadzała zmiany do budżetu Gminy. Jest tak, że Burmistrz przedkłada projekt budżetu gminy na dany rok a Rada Miejska go uchwala bądź nie. Burmistrz musi się podporządkować uchwale Rady Miejskiej. Środki z zewnątrz są ciągle niewystarczające, zadłużenie jest niepokojące i tu podziela stanowisko Pana Józefa Romanowskiego. Mieliśmy do wyboru czy nadal utrzymywać stan zadłużania się jednostek gminnych czy też zaciągnąć kredyt, którego środki przeznaczyć na jednostki budżetowe po to, by mogły one prawidłowo funkcjonować. Powtarza przez cały rok, że jest sprawa nie doszacowania środków w Gimnazjum nie mówiąc o tym, że nie rozwiązano jeszcze problemu przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ale to jest jakby odrębny problem, duże zadanie, które bardzo często dyskutujemy z pozytywnym skutkiem, bo na dzisiejszej sesji Rada Miejska wypowie się w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Recz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usługowo-Handlowy „KOMUNALNIK” . Trzeba pamiętać o przyczynach tego stanu, czy działanie Burmistrza w 2003 roku doprowadziło do tego, że te jednostki były tak zadłużone. Czy to działanie Burmistrza doprowadziło do tego, że mogliśmy składać zbyt mało wniosków o dofinansowanie. Podał przykład składania wniosku o dofinansowanie na drogi gminne kiedy to starał się o dofinansowanie i okazało się to niemożliwe, ponieważ Gmina nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i o tym powtarza przy okazji każdej sesji. Musi być zachowana kolejność działania. Po pierwsze musi Gmina wiedzieć czego chce czyli pomysł musi być skonsultowany ze społeczeństwem a następnie powinny być przygotowane pewne dokumenty czyli to co mówimy plany, programy a następnie z realizacji tych programów należy rozliczać Burmistrza. Na przykład ktoś może przypomnieć, że w programie jest zapisane określone zadanie a Burmistrz nie przedstawił nawet projektu uchwały w tej sprawie, dlaczego? Takie pytanie to Burmistrz rozumie i będzie na takie pytania odpowiadać i będzie się starał dopingować swoich pracowników do realizacji woli Rady Miejskiej, woli mieszkańców. Problem bezrobocia w Gminie Recz jest prawdą, że wskaźnik bezrobocia jest bardzo duży i ma informację, że ono minimalnie spadło, ale jest to niezauważalne przez społeczeństwo. Niezadowolenie mieszkańców z tego tytułu jest uzasadnione. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie przesłał informację na temat bezrobocia, która będzie przedmiotem obrad następnej sesji Rady Miejskiej. Burmistrz swym działaniem w 2003 r. nie doprowadził do tak wysokiego bezrobocia na naszym terenie. Po drugie Burmistrz mówił, że wysokie bezrobocie jest wynikiem burzliwym zmian w Polsce jakie przeżywamy, firmy się przekształcają i redukują zatrudnienie, ponieważ takie są warunki zewnętrzne, podatki, koniunktura itd. Jest zdania, że już niedługo wzrost gospodarczy przełoży się na wzrost zatrudnienia ale niestety jest tak, że najpierw te wzrosty gospodarcze dotykają duże miasta ( Warszawa, Poznań itp.) i dopiero na końcu dochodzą do takich małych miejscowości jak Recz. Burmistrz ma wpływ na wzrost zatrudnienia, ale nie bezpośrednio lecz w taki sposób, żeby inwestorzy chcieli swoje pieniądze lokować w naszej Gminie i po to były podejmowane uchwały w 2003r. w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego.
Co do programów, które nie są zrealizowane to chciałby powiedzieć, że programy nie zostały przyjęte tak sobie, lecz Rada Miejska otrzyma analizę z realizacji tych programów. Nieprawdą jest, że np. Program Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Mieszkańców Gminy Recz nie jest realizowany. Stopniowo małymi krokami jest realizowany i takie sprawozdanie Burmistrz przedstawi na następnej sesji, bo to się będzie wiązało ze sprawozdaniem z działalności Związku Gmin Dorzecza Iny, Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania. Na zakończenie swego wystąpienia Burmistrz powiedział, że budżet Gminy został prawidłowo zrealizowany zgodnie z wolą Szanownej Rady Miejskiej, w trosce o wykonanie tych zadań, które jesteśmy w stanie wykonać w 2003r. nie naruszając dyscypliny budżetowej.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że nie wie czy został dobrze zrozumiany, bo właśnie przed chwilą mówił, że wszystko się zgadza no bo pieniądze, które przyszły subwencje, dotacje itd. zostały rozdysponowane i nawet kontrola RIO , jak Pan Burmistrz mówił, nie wykazała żadnych uchybień. Byłoby tragedią gdyby były przekroczenia, bo wtedy byłby wniosek przez całą Radę postawiony o nie udzielenie absolutorium. Chciałby jeszcze raz na jedną rzecz zwrócić uwagę. W obowiązkach Burmistrza jest prowadzić tak gospodarkę, tak strategię żeby rokowała szansę na rozwój Gminy a my przecież wiemy, że w 2003 roku dwa wnioski Pamięcin i kanalizacja Sicko-Sokoliniec te dwie inwestycje padły. Przecież wiemy wszyscy o tym, przecież padły. Nie pyta o przyczynę ale defakto dwie inwestycje w 2003 roku uciekły. Rada Miejska, oczywiście uchwala budżet i uchwala wszelkie propozycje Pana Burmistrza, ale uważa że na terenie całej Gminy 2003 rok to jest po prostu tylko zastój.
Pan Robaczek Tadeusz w swym wystąpieniu nawiązał do wypowiedzi Burmistrza, że jest pozytywna opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy . Podał, że słyszy się w mediach o innych gminach, które mają 65% deficytu i też jest w tych przypadkach pozytywna opinia RIO. Nie chciałby się podpierać tylko i wyłącznie opiniami RIO. Jest oczywiste, że wykonanie budżetu jest podstawą do udzielenia lub nie udzielenia absolutorium, ale ocena wykonania budżetu powinna wynikać nie tylko z tych słupków tak po stronie dochodów jak i wydatków ale powinna także wynikać z całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej Komisji Rewizyjnej. Z prac tych wynika, że zdarzały się przypadki zaniedbania i niegospodarności itd. Z materiałów tych wynika, że ustalone wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej powinny być też traktowane jako jedno ze źródeł wiedzy o wykonaniu budżetu Gminy i to powinno być wykorzystane przy precyzowaniu wniosku o dzielenie lub nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Ja też głosowałem za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2003 rok, ale w związku z nową wiedzą jaką posiadam i udostępnionymi dokumentami w ostatnim tygodniu jak też mój krótki okres pracy w 2003r. wstrzyma się od głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2003 rok.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza podkreślił, że ocena pracy Burmistrza należy do Rady Miejskiej. Nie może jednak zgodzić się z radnym Panem Robaczkiem Tadeuszem, że pozytywna opinia RIO jest wydawana nawet wtedy kiedy gmina jest na krawędzi bankructwa.
Owszem tak się zdarzyło w jednym przypadku, ale były fałszowane sprawozdania Burmistrza i Skarbnika i dlatego RIO nie wnosiła zastrzeżeń. Przypomniał, że Urząd Miejski jest świeżo po bardzo szczegółowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i Burmistrz jest zadowolony z tego powodu. W sprawie upadku dwóch wniosków w sprawie budowy hydroforni w Pamięcinie i budowy kanalizacji Sicko-Sokoliniec-Recz Burmistrz wyjaśnił, że jeśli Rada Miejska powiedziała by proszę te zadania realizować to Burmistrz by je zrealizował, ale szanowna Rada Miejska przychyliła się do stanowiska Burmistrza, który informował, że należy w chwili obecnej odłożyć realizację tych inwestycji, bo na tę chwilę byłyby dla Gminy zbyt kosztowne i za mało korzystne. Mówił o tym, że w rankingu zadań SAPARD byliśmy na pierwszej pozycji, dzwoniono do nas, że mają pieniądze i można realizować wnioski. Burmistrz ponownie przeanalizował sytuację , dofinansowanie na poziomie 50% i z tego powodu bylibyśmy tak zadłużeni, że nie byłoby mowy o jakichkolwiek inwestycjach przez najbliższe dwa lata. Za podjęcie właściwej decyzji w tej sprawie przez Radę Miejską Burmistrz podziękował Radzie.
Pan Józef Romanowski powiedział, że jak dobrze pamięta to Burmistrz mówił na sesji, że była jakaś wadliwość wniosku na projekt Pamięcin i dlatego ten wniosek nie został zrealizowany.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza w powyższej sprawie wyjaśniał, że rzeczywiście bo w tej sprawie Burmistrz był nawet w Warszawie. Uzgodniono z Prezesem Komajdą, że rzeczywiście ten termin na uzupełnienie tych braków zostanie przesunięty, bo chodziło o pozwolenie wodno-prawne, które nie było na tym etapie wymagalne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uważała, że to pozwolenie jest konieczne i przystał Prezes na przesunięcie terminu w celu uzupełnienia owego pozwolenia po czym po 3 tygodniach przysłał pismo, że procedury nie przewidują przesuwania terminu uzupełniania wniosku. Następnie dzwoniono do nas z ARiMR, że już nie ma owego problemu możemy przystępować do realizacji tego zadania. Burmistrz stwierdził, że przypomina o tych faktach.
Burmistrz nie podjął decyzji w sprawie przystąpienia do realizacji tego zadania, ponieważ jak wcześniej informował dofinansowanie było mało korzystne i zbyt obciążające budżet gminy o czym wcześniej informował.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej mówił, że każda wypowiedziana opinia może być różnie interpretowana w zależności od potrzeb i możliwości. Apelował, by nie dać się zmanipulować tymi opiniami, prosił o merytoryczną dyskusję i ocenę wykonania budżetu gminy za 2003r. a nie wdawać się w szczegóły, które nie są istotne w omawianym punkcie obrad.
Pan Józef Romanowski wnioskował o jeden fakt, by Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nie używał takich słów ,, manipulować”. To oznacza, że wypowiedź radnego i Pana Tadeusza Robaczka to jest manipulowanie Radą?- pytał. Czy my nie mamy prawa wypowiedzieć swoich racji i myśli?- mówił. Prosił, by nie używać takich stwierdzeń ,, nie dajmy się zmanipulować”.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że jeśli padają zarzuty i zaraz po ich wyjaśnieniu upadają, te zarzuty świadczą o pewnej tendencyjności, one co jakiś czas są ponawiane mimo wyjaśnień i oczywistych faktów.
Pan Antosiewicz Tadeusz wnosił o przerwanie tej polemiki, bo są w tej chwili komentarze do komentarza, co nie ma sensu. Prosił o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś jeszcze pytania, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. Zapytań ani zgłoszeń do dyskusji nie stwierdzono.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2003r.
W wyniku głosowania uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2003 r. została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej
( 13 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu), która została zarejestrowana pod Nr XVIII/125/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Mieczysław Juszczyk zgłosił wniosek w sprawie 5 minutowej przerwy w obradach, który został przyjęty jednogłośnie. Po przerwie wznowiono obrady.

AD. 6.

Wprowadzenia do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Recz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usługowo-Handlowy „KOMUNALNIK” dokonał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza, który informował, że w tym projekcie uchwały zaproponował mniejszy aport z uwagi na sprawy finansowe gminy i w związku z tym mniejsze opłaty notarialne.
Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał jakie osoby będą reprezentowały gminę w Radzie Nadzorczej spółki ,,Komunalnik”?
Na powyższe odpowiedział Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informując, że w Radzie Nadzorczej tej spółki powinni zasiadać fachowcy wybierani w drodze konkursu ( prawnicy, ekonomiści itp.). Osoby te muszą mieć uprawnienia zdobyte na odpowiednich kursach dla członków rad nadzorczych, które będą podstawą do powołania takich osób do tej 3 osobowej rady. Niekoniecznie musi to być przedstawiciel samorządu, ponieważ w naszym imieniu ta rada będzie działała i my będziemy ją finansować. Nie może to być osoba wskazana przez Burmistrza.
Innych głosów dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego zamknięto dyskusję i przystą- piono do głosowania nad projektem uchwały. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (12 za, 3 wstrzymujących się) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Recz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usługowo-Handlowy „KOMUNALNIK”, którą zarejestrowano pod Nr XVIII/126/04 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD.7

Informacja o stanie windykacji podatków za I kwartał 2004r.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w jednym z protokółów wnioskowała o podniesienie efektywności ściągania podatków gminnych.
Dyskusji nad przedstawioną informacją nie stwierdzono. Wobec powyższego informację poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania informację o stanie windykacji podatków za I kwartał 2004r. przyjęto jednogłośnie, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD.8.

Analiza świadczeń z opieki społecznej; problemy środowiskowe i sposoby ich rozwiązywania.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej prosił Panią Jolantę Kiłoczko Kierownika M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu o skomentowanie punktu dotyczącego opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.
Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu informowała, że z dniem 1 maja br. wprowadzono szereg zmian w świadczeniach z zakresu opieki społecznej. Zmiany w odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej obowiązują już od 1 stycznia 2004r. i podała, że podopieczny wnosi odpłatność w wysokości 70% dochodów własnych a pozostałe koszty ponosi gmina.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał ponownie, czy w przypadkach jeśli rodzinę nie stać na łożenie na utrzymanie osoby przebywającej w domach pomocy społecznej, czy te koszty ponosi gmina?
Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu odpowiedziała twierdząco na powyższe zapytanie. Ponadto podała, że do Ośrodka wpłynęło około 300 wniosków o udzielenie zasiłku rodzinnego. Prace przebiegają sprawnie. Nie ma kolejek. Dobrze Ośrodek ułożył sobie współpracę z Urzędem Skarbowym w sprawie potwierdzania dochodów nie ma z tym problemów.
Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał o jaką kwotę zwiększy się budżet gminy w związku z nową ustawą o pomocy społecznej ?
Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu odpowiedziała, że dopiero za 3 lata gmina przejmie na siebie te obowiązki i szacuje, że w związku z nowymi świadczeniami budżet gminy zwiększy się o 130%.
Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, czy 70% dochodu płacą podopieczni ubiegający się o umieszczenie w domach pomocy społecznej bez względu na wysokość osiąganego dochodu, czy też są jakieś limity?
Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu odpowiedziała, że bez względu na wysokość dochodu podopieczny ponosi koszty w wysokości 70% swoich dochodów.
Innych zapytań nie zgłoszono. Informację powyższą poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła analizę świadczeń z opieki społecznej; problemy środowiskowe i sposoby ich rozwiązywania, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.AD. 9

Informacja o sytuacji mieszkaniowej w gminie Recz i analiza możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

W dyskusji nad powyższą informacją kolejno głos zabrali:
Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że w gminie brakuje lokali socjalnych. Natomiast w Nętkowie w budynku po byłym biurowcu mogą powstać mieszkania socjalne ale brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie stanowi podstawę do przekazania tego obiektu gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Chodzi również o nieruchomość po byłej szkole w Pomieniu. Jest informacja, że w tych pomieszczeniach ma powstać Centrum Edukacji Ekologicznej, ale to centrum nie zajmie całego budynku. Wnioskował o rozważenie możliwości stworzenia lokali socjalnych, ponieważ jest sporo eksmisji i nie ma gdzie tych ludzi wyeksmitować oraz około 30 osób oczekuje na mieszkania komunalne.
Pan Tadeusz Robaczek zapytał ilu jest zainteresowanych nową inwestycją handlowo – mieszkalna na ul. Środkowej w Reczu?
Pan Józef Romanowski przypomniał, że na wcześniejszych sesjach Rady Miejskiej informował o programie rządowym dotyczącym pomocy państwa w budowie lokali socjalnych. W związku z tym zapytał, czy Pan Burmistrz zainteresował się tą sprawą?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał , że sprawa lokali socjalnych w pałacu w Pomieniu może być rozważana przez Radę Miejską, ale Burmistrz proponuje, by w tym obiekcie takich mieszkań nie robić. Motywował to tym, że mieszkania socjalne są o niskim standardzie, mały metraż, brak ciepłej wody, brak c.o. Dostosowanie tego obiektu do mieszkań socjalnych dużo by kosztowała gminę, bo trzeba pomieszczenia przebudować i koszty utrzymania byłyby wysokie. Odpowiemy sobie na to pytanie, czy warto te mieszkania robić w tym budynku i dopłacać do mieszkań socjalnych. Przypomniał, że mieszkania socjalne są przyznawane mieszkańcom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych na okres przejściowy z uwagi na brak pracy ale kiedy się sytuacja poprawia temu mieszkańcowi i ma dochód to niestety ale traci prawo do mieszkania socjalnego. Do tej pory w naszej Gminie robiono mieszkania socjalne w różnych miejscach nawet w budynkach komunalnych gdzie wiadomo koszty utrzymania mieszkania są bardzo wysokie a czynsze za mieszkania socjalne są o 50% niższe od mieszkań komunalnych. Pozwalano także zawierać umowy na czas nieokreślony oraz pozwalano na inwestowanie w te lokale i w ten sposób z mieszkania socjalnego przekształcały się te mieszkania w mieszkania komunalne. W takiej sytuacji jak gospodarować takim zasobem mieszkaniowym. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zaproponowano, by w 2005 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji a budowę rozpocznie się w 2007 r. To będą mieszkania socjalne, tanie, kontenerowe itp. z podstawowymi mediami. W tym miejscu Burmistrz odpowiedział Panu radnemu Józefowi Romanowskiemu, że zasięgał informacji o tej pomocy na budowę mieszkań socjalnych.
Jest 6 lub 8 wniosków – zgłoszeń zainteresowanych nową inwestycją handlowo – mieszkalna na ul. Środkowej w Reczu. Termin zbierania ofert jest do 30.04.br. Jeśli będzie tylko tylu chętnych z taką ofertą wystąpimy do gmin ościennych. Między czasie pojawił się inwestor, który jest zainteresowany tą budową w systemie dewelooperskim . Inwestora się wybierze wspólnie z mieszkańcami, którzy będą realizatorami tego projektu.
Innych pytań nie zgłoszono. Informację powyższą poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania informację o sytuacji mieszkaniowej w gminie Recz i analizę możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przyjęto jednogłośnie.


AD. 10

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami kolejno pytania zgłaszali:
Pan Barna Stanisław zapytał o pkt. 4 z 19 kwietnia br. chodzi o drugą część tego punktu oraz zapytał, co to jest za twór Kolegium Burmistrza?
Pan Robaczek Tadeusz zapytał o ten sam punkt 4 tylko o początek oraz zapytał z jakich innych źródeł wyremontowano organy kościelne? Poinformował, że organy kościelne nie zostały jeszcze do końca wyremontowane. Kwotę z zagranicznych darczyńców na remont organów można dofinansować, bo są one jeszcze nie wyremontowane do końca.
Pan Matczak Edmund stwierdził, że chciał by się odnieść do wypowiedzi radnego Robaczka Tadeusza i poinformował, że złożył wniosek również o dofinansowanie remontu kościoła w Pomieniu, bo remont ten był bardzo zaawansowany . Czekamy na środki od fundacji, budżetu Gminy i dlatego chciałby zaproponować może jakąś kolejkę po te środki. Mieszkańcy Pomienia prawie w 40% środków wnieśli w remont kościoła jako wkład własny.
Pan Juszczyk Mieczysław zgłosił prośbę, by wnioskodawcy mówili skąd wziąć środki na realizację zgłaszanych wniosków.
Pan Ryszard Dobrzaniecki proponował, by do wniosków składać kosztorysy na remont określające co i ile kosztuje oraz informację o wkładzie własnym, bo wtedy wiadomo ile gmina mogłaby ewentualnie dofinansować. Wnioski te mówią tylko o kwocie, co może oznaczać, że gmina ma w całości realizować określone zadanie.
Pan Zajączkowski Zbigniew stwierdził, że każdy kto decyduje się na remont musi wiedzieć czy ma pieniądze na ten remont, czy mu starczy. W związku z tym ma pytanie, czy proboszcz naszej parafii rozmawiał z Burmistrzem, czy z Przewodniczącym Rady Miejskiej na ten temat?
Pan Grzelak Leon pytał o wyniki, czy zakwalifikowaliśmy się nasza gmina w ramach konkursu Fundacji Wspomagania Wsi „Wieś @ktywna”.
Pan Józef Romanowski zapytał o czym my mówimy przecież wniosek o dofinansowanie kwotą 5.000 zł. dachu na budynku parafialnym w Reczu nie wymagana przedstawienia kosztorysu, ponieważ zdaniem radnego wiadomo jakie to są ogromne wydatki. Jeśli Pan Burmistrz był na spotkaniu z Księdzem Proboszczem i jakieś deklaracje zgłaszał a później są inne decyzje czynione to jesteśmy tak jakby prowadzani za nos. Zastępca Burmistrza Pan Piotr Bohdziewicz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej odpowiedział na wniosek, że nie można dofinansować tego zadania, ponieważ nie jest to obiekt zabytkowy. Zapytał więc, czy Pan Burmistrz zasięgał informacji w Szczecinie w rejestrze zabytków, czy jest wpis, że plebania jest zabytkiem jeśli to jest prawda, że jest taki wymóg. Ksiądz proboszcz informował radnego w ten sposób, że wymieniał okna to pytał o zgodę konserwatora zabytków. W związku z tym sądzi, że jest to zabytek, bo Ksiądz Proboszcz musiał pytać o zgodę. To nie jest własność proboszcza to jest własność gminy można to tak określić, bo jest to własność naszego społeczeństwa, proboszczowie się zmieniają. Jest to obiekt przy magistracie i też musi ładnie wyglądać i ma nadzieję, że Pan Burmistrz pomyśli też o tym budynku, w którym się mieści Urząd Miejski, bo on na razie szpeci zwłaszcza od strony północnej wygląda fatalnie.
Pan Krzysztof Cymerman wtrącił, że nikt tego obiektu, w którym mieści się Urząd Miejski przez wiele lat nie malował.
Pan Józef Romanowski w odpowiedzi mówił, że remonty przeprowadza się w miarę potrzeb. W tamtych latach może ta farba się nie obłupywała. Teraz już się obłupuje. Powrócił do tematyki w sprawie pomocy finansowej dla Księdza Proboszcza. Zapytał, czy są to takie duże finanse? Jeśli nawet się potwierdzi, że dom parafialny nie jest zabytkiem to wnioskował dać na parafię a Ksiądz Proboszcz potwierdzenie czy zaświadczenie w tej słusznej sprawie przekaże .
Pan Krzysztof Cymerman stwierdził, że nie jest przeciwny żeby remontować dach na budynku parafialnym. Pół roku temu przeglądano wnioski w sprawie o dofinansowanie zadań z budżetu gminy i stwierdzono, że wniosków o dofinansowanie remontów kościołów, parafii było sporo a wiemy że na naszym terenie jest kilka parafii. Jest kościół w Lubieniowie należący do parafii Suliszewo, są kościoły w Sicku, Sokolińcu należące do parafii w Wapnicy. Proboszczowie składali wnioski o dofinansowanie remontów kościołów ale też podawali informację ile remont taki będzie kosztował. Nie wie czy nie ma innych ważniejszych remontów. Od dłuższego czasu poruszano sprawę remontu kościoła w Pomieniu, który remontu wymaga od dłuższego czasu. Raptem zmieniono decyzję. Wyłącza się z tego, żeby ktoś nie powiedział, że jest przeciwny temu wnioskowi, ale uważa, że remont kościoła w Pomieniu był ważniejszy, bo trzeba zabezpieczyć go przed zniszczeniem przez najbliższe lata od remontu plebani w Reczu.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że chce zwrócić uwagę na fakt, że stale rozmawiamy o zabytkach i ich remontach ale należy pamiętać, że zmniejszono środki na dożywianie dzieci, ponieważ o 100 obiadów jest obecnie mniej. Tu pieniędzy nie ma, ale wszystko by się dawało. W pierwszej kolejności jest ważny interes dzieci a później inne zadania. Kościół w Reczu wyremontowano a Ksiądz też niech trochę dorzuci tej kasy. Każdy pomodlić się może w każdym miejscu, bo Bóg jest wszędzie i przestańcie wreszcie ,,nawijać” z tą parafią.
Pan Ryszard Dobrzaniecki w sprawie wniosku o remont dachu na domie parafialnym w Reczu wygląda to tak jakby stawiano Radę Miejską pod ścianą, bo gdyby proboszcz przed inwestowaniem złożył wniosek o dofinansowanie remontu to dzisiaj nie byłoby tego problemu. Dzisiaj okazuje się, że zabrakło środków na dokończenie remontu dachu na plebani, no to gdzie się udać, do Rady Miejskiej i Rada jest w pewnym sensie postawiona pod ścianą. Jak nie da środków to Rada Miejska podpadnie u Proboszcza a jak da to może jakąś ,,zdrowaśkę” Proboszcz odmówi. Tak się nie robi panowie, powiedział.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że z jednej strony rozlicza się Burmistrza, że Burmistrz ma wykonywać zadania ustawowe i potem się udziela bądź nie absolutorium Burmistrzowi. Z drugiej strony mówi się temu Burmistrzowi weź Pan daj te 5.000 zł., może pan podzwoni po sponsorach i pan poszuka, bo jest takie zapotrzebowanie, bo jest wspólne dobro. Gmina nie przystępuje do realizacji jakiegoś zadania inwestycyjnego zanim nie zorientuje się ile to zadanie będzie kosztowało, bez wstępnego kosztorysu. Jeśli to jest zadanie małe poniżej 6.000 euro to sami robimy taki kosztorys, potem przetarg albo przynajmniej konkurs ofert i wychodzi nam kwota jaka jest potrzebna na realizację tego zadania. Jeśli zadanie jest duże to procedura jest poważniejsza, wydłużona. Te 5.000 zł. to są środki publiczne i 200 zł . to też są środki publiczne, których nie można wydać bez podstawy prawnej. Jeśli Rada Miejska jest innego zdania to zrealizujemy ten wniosek. Informował, że Ośrodek Wspierania Rodziny w Nętkowie jest utrzymywany ze środków budżetu gminy.
W sprawie wniosku o pomoc w remoncie kościoła Pomieniu stwierdził, że na ten wniosek nie ma odpowiedzi. Burmistrz umówił się z Księdzem Proboszczem, że jeśli przyjdą środki z fundacji, to gmina wówczas dołożyć z budżetu gminy, ale na to zadanie również musi być kosztorys.
Jeśli chodzi o remont organów w kościele w Reczu to Burmistrz nie wiedział, że ich remont nie został zakończony, bo proboszcz nie zgłaszał tego. Wniosek o dofinansowanie remontu organów należy zgłosić. Poprzednia Rada Miejska pewną kwotę na ten cel uchwaliła, lecz środki nie zostały przekazane.
W sprawie remontu budynku Urzędu Miejskiego odpowiedział, że remont ten należy przeprowadzić i to w ramach środków własnych. Nikt nam tu nie dołoży. Zadanie to jest zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, ale brak jest ciągle środków na ten cel.
W sprawie Kolegium Burmistrza informował, że jest to ciało nieformalne w skład którego wchodzą Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik i niektóre samodzielne stanowiska. Kolegium wydaje opinię w sprawach, w których Burmistrz podejmuje decyzję.
Burmistrz proponuje, by proboszcz złożył wniosek w sprawie dofinansowania a radca prawny wyda opinię na temat czy gmina powinna to finansować czy też nie.
Pan Barna Stanisław mówił, że Rada Sołecka wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o dofinansowanie kwotą od 300 – 400 zł. obchodów 50-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza Parafii Suliszewo, ponieważ Rada Sołecka zebrała już 1.000 zł. Mówił, że w innych gminach każde sołectwo ma jakieś środki z budżetu gminy na swą działalność. Tę informację zdobył na podstawie kontaktów międzyludzkich z innymi gminami np. Choszczno.
Zgłasza wniosek formalny, by w każdym budżecie gminy 10 % z podatków ( od podatku rolnego i od podatku od nieruchomości) danego sołectwa było przeznaczone na działalność w sołectwie.
W odpowiedzi na powyższe Burmistrz stwierdził, że myśli, że znajdzie się jakieś rozwiązanie zaraz po sesji.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Stanisławowi Barnie, by nie zabierał głosu bez pozwolenia.
W sprawie konferencji ,,Wieś @ktywna” w ramach konkursu Fundacji Wspomaga Wsi Burmistrz odpowiedział, że do konkursu zakwalifikowało się od 30-40 gmin w tym także nasza, ale tylko 6 gmin zostanie wybranych. Sama konferencja była pouczająca.
Pan Józef Romanowski powiedział, że przykro jemu, że Burmistrz powiedział, że Pan Romanowski Józef jest laikiem. Przypomniał, że w obecnej kadencji wykazał się wysokimi kompetencjami w wyniku których uchylono kilka uchwał Rady Miejskiej. Następnie przytoczył zapis z którego wynika, że Rada Miejska może przekazać część środków na Radę Sołecką.
Innych zapytań do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami nie zgłoszono.
Wobec powyższego informację poddano pod głosowanie w wyniku, którego została przyjęta większością głosów ( 14 za, 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej apelował do radnych, by nie zabierali głosu bez udzielenia oraz apelował o panowanie nad emocjami .
Pan Stanisław Barna przeprosił za słowa wypowiedziane pod wpływem silnych emocji.


AD. 11

Do informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi kolejno głos zabrali:

Pan Juszczyk Mieczysław prosił o szerszą informację na temat chlewni trzody w Suliborku i Suliborzu ( pkt. 7 i 18). Informował, że wśród mieszkańców Nętkowa zbierane są podpisy pod protestem przeciwko powstaniu dużych chlewni w Suliborku i Suliborzu. Apelował, by sprawa ta ostatecznie się wyjaśniła.
Pan Józef Romanowski wyjaśniał w sprawie pkt. 9 informując, że pismo Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie załatwienia skargi do niego nie dotarło. Pisma tego nie otrzymał.
Przy tej okazji zgłosił wniosek, by ustawić witacze od strony Lubieniowa oraz od strony Wapnicy.
Następnie wnioskował, by przy okazji wystąpienia Burmistrza w sprawie o gazyfikację wsi zapytać także kiedy będą zgazyfikowane budynki na ul. Rynek w Reczu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał w sprawie chlewni w Suliborku i Suliborzu, że przystąpiono do procedury zbierania w tej sprawie różnych opinii. Obecnie Wydział Ochrony Środowiska wydał już negatywną opinię w tej sprawie. Po zebraniu wszystkich opinii, w tym także mieszkańców zostanie podjęta decyzja.
Pan Mieczysław Juszczyk dodał, że Pan Zimmer będący kiedyś na sesji informował, że poniósł już jakieś nakłady na utworzenie chlewni.
Na powyższe odpowiedziała Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki informując, że na Suliborzu nie ma żadnej inwestycji. Natomiast w Suliborku świnie są już od roku. Mieszkańcy fermy Suliborek skarżą się, że smród jest duży i już od Sizelu jest odczuwalny.
Mieszkańcy ci również mówią, że nie byli informowani o tym, że w ich pobliżu ma powstać jeszcze większa chlewnia.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że w sprawie Suliborka podobnie jak w Suliborzu rozpoczęto tą samą procedurę zbierania opinii na temat rozszerzenia obsady chlewni .
Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki prosiła, by powiadomić mieszkańców fermy Suliborek o złożonym wniosku w sprawie zwiększenia obsady chlewni, ponieważ mieszkańcy twierdzą, że nic w tej sprawie nie wiedzą.
Innych zapytań do informacji nie zgłoszono.

AD. 12

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami odpowiadali:

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:
- wniosek Pana Tadeusza Robaczka w sprawie dofinansowania remontu dachu na plebanii w Reczu został załatwiony negatywnie,
- wniosek w sprawie wycieku ścieków z oczyszczalni do rzeki Iny jest w toku realizacji. Wysłano pismo do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wg. właściwości,
- wniosek w sprawie uporządkowania własności we wsi Wielgoszcz przyjęty do realizacji. Jeszcze raz się temu przyjrzymy w terminie do 30 czerwca br.
- wniosek w sprawie oświetlenia ulicznego przy blokach w Sokolińcu zostanie rozpatrzony przy okazji modernizacji oświetlenia ulicznego w całej gminie,
- W sprawie wniosków o naprawę dróg podał, że wnioski te zostały ujęte w harmonogramie remontu dróg na terenie gminy Recz w roku 2004,
- Usunięcie śmieci po sprzątaniu Pomienia – wniosek zrealizowano,
- Ustawienie znaku ,,Rybaki” informował, że wniosek jest w trakcie realizacji,
- W sprawie dziur w jezdni wniosek został przyjęty do realizacji i będzie realizowany w terminie do 31 maja 2004r.
- Wniosek w sprawie przejęcia kotłowni w Rybakach od Agencji na mienie gminy a następnie przekazanie Radzie Sołeckiej Burmistrz powiedział, że z uwagi na zmieniony sens wniosku, wniosek zostanie ponownie rozpatrzony. Przy tej okazji apelował do radnych o zgłaszanie pisemnie wniosków to wtedy unikniemy niewłaściwej interpretacji wniosku. Druki będą zawsze wyłożone na sali narad podczas sesji.
- Wniosek w sprawie pomieszczeń po kotłowni będzie rozpatrzony i jeśli jest to realne to pomożemy,
- W sprawie likwidacji obiektu po byłym sklepie w Rybakach przyjęto do realizacji i przeprosił w tym miejscu Panią Mariolę Misiek za to, że wniosek ten został przypisany tylko Panu Grzelak Leonowi a nie również Pani Misiek Marioli, która także taki wniosek zgłaszała,
- W sprawie otwarcia drogi w Rybakach wyjaśniał, że wystosował pismo z zapytaniem do Agencji Nieruchomości Rolnych i spodziewamy się, że do 15 maja br. takie stanowisko będzie podjęte,
- W sprawie składowania dużych odpadów będzie realizowany w ramach Programu Gospodarowania Odpadami Stałymi, w którym znajdzie się kompleksowe rozwiązanie,
- W sprawie utworzenia przystanku autobusowego we wsi Wielgoszcz wystąpił z pismem do dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czy są tam możliwości formalne i do 31 maja br. spodziewamy się odpowiedzi w tej sprawie,
- W sprawie dojazdu do kąpieliska w Sokolińcu Burmistrz wystosował pismo do ANR w sprawie udostępnienia tego pasa oraz do obecnego dzierżawcy żeby udostępnił dojście do kąpieliska,
- W sprawie dofinansowania imprezy z okazji 50-lecia kapłaństwa proboszcza Suliszewa odpowiedział, że jeszcze raz przeanalizuje wniosek,
- W sprawie likwidacji smrodu na ul. Lubanowskiej w Reczu informował, że w tej sprawie odpowiadał wielokrotnie. Przypomniał, że do Agencji Nieruchomości Rolnych złożono wniosek w sprawie prawidłowego podłączenia kanalizacji we wsi Nętkowo,
- W sprawie ustawienia znaku ,, Droga z pierwszeństwem przejazdu” przy wjeździe na drogę nr 10 od Sokolińca wystosował pismo do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad,
- W sprawie naprawę drogi i oznakowanie podobnie jak wyżej z terminem wykonania do 31 maja br.
- W sprawie informacji o zmianie firmy wywożącej odpady z gminy Recz – zadanie ma być zrealizowane w maju br.
- w sprawie podania informacji na temat zatrudnienia w ramach robót publicznych wniosek ten zrealizowano,
- w sprawie o informacji dotyczącej funkcjonowania zespołu ds. zatrudnienia wniosek ten wstrzymano, ponieważ w tej chwili nie ma limitów zatrudnienia. Informację podamy wtedy kiedy będą jakieś miejsca, bo okaże się, że robimy nadzieję mieszkańcom na zatrudnienie a miejsc pracy nie ma,
- w sprawie podania informacji interesantom M/G OPS w Reczu ( biuletyn) – wniosek ten zrealizowano,
Pani Kiłoczko Jolanta M/G OPS w Reczu wyjaśniała, że ciągle następują zmiany w sprawie świadczeń z opieki społecznej oraz czekamy na akty wykonawcze w sprawach świadczeń z opieki społecznej, które obowiązywać będą od 1 maja br.,
- w sprawie powołania dyrektora ZGKiM w drodze konkursu po utworzeniu spółki ,,KOMUNALNIK”. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym, ponieważ Burmistrz sądził, że chodzi o ,,Komunalnika”.
- W sprawie pracy sezonowej w Niemczech wyjaśniał, że w tej sprawie wystąpi do Gminy Drawno,
- W sprawie drzew brzozowych rosnących na skarpie wyjaśniał, że drzewa te nie zagrażają niczemu i nikomu a na przełomie XI/XII br. będą wykonane cięcia pielęgnacyjne,
- W sprawie wyrównania karb na ul. Środkowej w Reczu , termin realizacji 31 maja br.,
- W sprawie zabrania pozostałości po ogrodzeniu ogrodu przy ul. Lipowej – zrealizowano,
- W sprawie wyrównania chodnika koło Przychodni w Reczu – termin realizacji do 31 maja br.
- W sprawie naprawy dziury w asfalcie w Sokolińcu- wykonano,
- W sprawie naprawy drogi tzw. Czeresniowej do Sokolińca – 31.07.br.
- w sprawie odkrzaczenia drogi do Sicka – do 30.06.br.
- w sprawie zwrócenia uwagi działkowiczom na fakt uprawiania działek aż do samego asfaltu Burmistrz wysłał pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Choszcznie o przywrócenie pasa drogowego.


AD. 13.


Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania kolejno odpowiadali:

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:
- w sprawie remontu Przedszkola Miejskiego Burmistrz udzieli odpowiedzi pisemnej. Środki w budżecie gminy są zapisane, zostanie wykonana specyfikacja.
- W sprawie zapytania, na jakim etapie są rozmowy prowadzone w sprawie realizacji remontu ul.Środkowej i Kolejowej informował, że był na interwencji u Marszałka Województwa i w tej sprawie otrzyma odpowiedź pisemną.
W sprawie trzech wniosków dotyczących pojemników na śmieci i wody odpowie Dyrektor ZGKiM.
- W sprawie jeziora w Żeliszewie. W tym tygodniu odbyła się lustracja terenowa ARiMR, która wypadła pozytywnie.
Pan Antosiewicz Tadeusz dodał, że odbyła się pierwsza selekcja ofert i po świętach we wtorek ( 4majabr.) zostanie wybrany oferent i Agencja RiMR podpisze z nim umowę na realizację zadania.
Burmistrz dodał, że procedura SAPARD dopuszcza, że ogłasza się przetarg ale zadanie może być nie zrealizowane jeśli wniosek nie zostanie przyjęty a decyzji jeszcze w tej sprawie nie było.
Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM:
- w sprawie ceny jaką oferuje firma Rang-Sells w Starym Kurowie. W październiku 2003r. ZGKiM wystąpił do Starostwa Powiatowego o zamknięcie wysypiska śmieci w Pomieniu. Stare Kurowo przyjmuje odpady z naszej gminy. W tej chwili ZGKiM dokłada do tej ceny 21 zł. za każdy m3 odpadów. Na naszym terenie na wywóz odpadów stałych mają cztery firmy a jedynie firma ze Starego Kurowa złożyła ofertę mieszkańcom. ZGKiM zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkim wysyła obecnie jednomiesięczne wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów stałych i przy tej okazji podano ulotkę firmy ze Starego Kurowa.
Zapytał, czy taka odpowiedź jest zadowalająca?
- w sprawie zaniku ciśnienia wody na ulicy Lipowej i Wolności wyjaśniał, że wcześniej
pobierana była woda na oczyszczalni ścieków dla celów technologicznych. W tej
chwili nie zna przyczyn spadku ciśnienia wody ale podejrzewa, że jest okres
podlewania ogrodów działkowych. Należałoby szybko podjąć decyzję o zakazie
podlewania ogrodów wodą z wodociągów w określonych godzinach.
- W sprawie pojemnika reclingowego w Pomieniu uważa, że jest to pojemnik Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Choszcznie i sprawę tę należy zgłosić do inspektora Hejzy
lub ja osobiście zgłoszę i ten pojemnik zostanie zabrany.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza , że wyniki kontroli RIO w Urzędzie Miejskim są zawarte w protokóle inspektorów RIO z 9 kwietnia 2004r. a obecnie oczekujemy, że w ciągu 30 dni otrzymamy zalecenia pokontrolne.
Pan Tadeusz Antosiewicz po wypowiedzi Dyrektora ZGKiM powiedział, że nie może zgodzić się z tym, że ZGKiM zrobiła wszystko żeby zapewnić mieszkańcom tańszy odbiór odpadów komunalnych. Jeśli mówi się co najmniej od pół roku, że nowy odbiorca będzie tańszy od ZGKiM, bo są 4 firmy na naszym terenie. Mieszkańcy Recza są postawieni przed faktem dokonanym. Otrzymujemy wypowiedzenie umowy z ZGKiM z dniem 30 kwietnia br. a razem z tym ulotkę tylko jednej firmy Rang-Sells w Starym Kurowie i to droższą niż w ZGKiM.
Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM wyjaśniał, że odbiór odpadów komunalnych odbywa się na zasadzie wolnego rynku ale tylko jedna firma dała taką ulotkę, być może zgłosi się jeszcze ktoś do mieszkańców gminy z ofertą na odbiór odpadów.
Burmistrz Recza zapytał, czy w przesyłce była tylko jedna oferta? Twierdził po odpowiedzi twierdzącej, że to tak wygląda jakby gmina oferowała, polecała ta firmę a tak nie jest. Burmistrz zajmie się sprawą i sprawdzi dlaczego nie odbył się ten przetarg. Informacja powinna być pełna z wieloma firmami. Problem śmieci jest o wiele głębszy. Zaproponuje Burmistrz, żeby w zamian za opłaty za wywóz śmieci będzie płacony podatek ale zadanie spadnie na gminę i wtedy firmie będzie się bardziej opłacało. Do takiego uregulowania potrzebne jest referendum gminne i kilka gmin zaczyna już tak robić. Informacja będzie przygotowana z kim można podpisać umowę na wywóz śmieci i podana mieszkańcom do wiadomości.
Pan Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że faktycznie jest nie do przyjęcia by z pismami ZGKiM szła oferta tylko jednej firmy. To tak wygląda jakby ZGKiM tylko tą jedną firmę reklamowali a pozostałe stoją z boku. Siedem miesięcy było na to czasu. Trzeba było wejść w kontakt z pozostałymi firmami i zapytać czy są zainteresowani tego typu usługą.
Jeśli ZGKiM chciał pomóc mieszkańcom to powinien wysłać ofertę czterech a nie tylko jednej firmy.
Barna Stanisław zapytał Dyrektora ZGKiM, jak jest w innych gminach?
Na powyższe odpowiadał Dyrektor ZGKiM informując, że ZGKiM w Kaliszu, Pełczycach już nie wywozi odpadów komunalnych a ceny wahają się od 31 – 35 zł. za 1m3 . Ponadto dodał, że uczestniczył w posiedzeniach komisji podczas, których informował, że zmieni się odbiorca odpadów komunalnych.
Pan Krzysztof Cymerman stwierdził, że na posiedzeniu komisji ds. GKiM w dniu 21.04.br. wnioskował o przedstawienie mieszkańcom co ich czeka po odejściu ZGKiM od odbioru odpadów. Nietaktem wielkim było załączyć tylko jedną tą ulotkę, bo ktoś może od razu podejrzewać, że wskazujecie na tą firmę. Nie wolno czegoś takiego robić.
Pan Zajączkowski Zbigniew stwierdził, że wychodzi na to, że Dyrektor ZGKIM jest zobowiązany załatwić sprawę wywozu śmieci w gminie Recz a to jest nasz wspólny interes i o tym, że wysypisko śmieci w Pomieniu będzie zamknięte wiedzieliśmy już dawno. To powinno być wspólne działanie a nie wytykanie, że czegoś tam Dyrektor ZGKiM nie dopełnił. Jest to wspólny interes i wspólnie powinniśmy szukać wyjścia.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że nikt nie ma pretensji do Dyrektora ZGKiM, że źle jest prowadzona gospodarka śmieciowa tylko sprawa załączenia dwóch pism w jednym co nie powinno się zdarzyć.
Pani Misiek Mariola wypowiedziała się w sprawie braku informacji o tym, że ktoś inny będzie wywoził śmieci i ta ulotka prawdopodobnie miała spełniać rolę informacyjną.
Pan Matczak Edmund część drzewa odzyskano z nielegalnej wycinki w Pomieniu. W związku z tym zapytuje, gdzie to drzewo ,,poszło”?
Na powyższe odpowiedział Pan Zajączkowski Zbigniew, który poinformował, że ZGKiM przywiózł wczoraj dwie przyczepy gałęzi pokrzywionych i złożono je na oczyszczalni ścieków w Reczu.
Pan Kowalewski Dariusz przypomniał, że ten punkt brzmi odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził powyższe i udzielił głosu Panu Józefowi Romanowskiemu.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że dobrze się stało, że adresat pisma do Rady Miejskiej jest obecny na sali a więc będzie, ma nadzieję, obiektywna dyskusja. Powiedział, że ciągle potwierdza fakt zapisu, czy wypowiedzi ustnej na poprzednich sesjach odnośnie spotkania z wyborcami. Mówił, że krótko tylko powiedział, że przyszło 7 wyborców mieszkańców Recza, dyskusja była bardzo burzliwa no ale taka jest rola radnego. Padły wnioski od 3 osób. Dwie osoby , jak widzimy, nie wnoszą pretensji a Pani Lewandowska Małgorzata skargę złożyła, bo też ma takie prawo, że coś zostało zmienione. Powiedział, że na dzień dzisiejszy nadal podtrzymuje i potwierdza i to może udowodnić. Słyszał, że z tego spotkania jest nagranie. Sądzi, że to by było najlepsze rozwiązanie żeby takie nagranie przesłuchać i wtedy może byłaby jasność. W grze słów wystąpiły jakieś niedopowiedzenia. Panią Lewandowską Małgorzatę wręcz pytałem oficjalnie, czy to jest wniosek pani, co pani zgłasza i było potwierdzenie na to, bo dla radnego wniosek ten był nie do przyjęcia ale jeśli było takie życzenie mieszkańca to radny przekazał to Wysokiej Radzie. Specjalnie pytałem, czy jest to wniosek mieszkanki a chodziło o diety radnych.
Tyle mam do powiedzenia, powiedział.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Pan Józef Romanowski powiedział o nagraniu tego spotkania i zapytał, czy treść tego spotkania jest nagrana.
W odpowiedzi Pan Józef Romanowski powiedział, że nie jest pewien, bo on nie nagrywał osobiście, ale z dyskusji z mieszkańcami wynika, że takie nagranie jest i to byłby najlepszy dowód.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej w kwestii formalnej zapytał, czy do niego nie dotarło pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z prośbą o ustosunkowanie się.
Pan Józef Romanowski odpowiedział, że pismo to nie dotarło do niego i nie wie dlaczego.
Pani Lewandowska Małgorzata uczestniczka spotkania z radnym Panem Józefem Romanowskim potwierdziła, że w spotkaniu uczestniczyło 7 wyborców. Zaprzeczyła, temu, że składała jakiś wniosek dotyczący Rady i diet radnych. Pan Tadeusz Robaczek wyjaśniał różnice dotyczące wynagrodzenia członków Komisji Rewizyjnej, bo tylko i wyłącznie to ją interesowało. Pan radny chciał ,,przekierować” właśnie jej zainteresowanie na diety radnych. Na pytanie czy jest jakaś różnica między dietami radnych a wynagrodzeniem za pracę w Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz Robaczek odpowiedział jej, że jest, bo są to dwie różne rzeczy na co odpowiedziała, że ją ani radni ani ich diety nie interesują. Następnie skierowała do Pana Józefa Romanowskiego prośbę, że jeżeli radny ma problem z interpretacją wypowiedzi, niech radny przyjdzie do wnioskodawcy i wniosek z nim omówi, zatwierdzi treść. Najlepiej, żeby się nie podpisywał pod wnioskodawcą, bo widzi, że radny ma straszne problemy z interpretacją wypowiedzi. Jeszcze raz podkreśliła, że ją interesowały tylko i wyłącznie wynagrodzenia Komisji Rewizyjnej a nie diety radnych. To jest bardzo złe, bardzo źle oceniane, że radny zmienił jej wypowiedź, jej intencję to jest pierwsza rzecz a druga rzecz to od kiedy radni używają nazwisk swoich wyborców bez ich pozwolenia, bo to wręcz podlega Kodeksowi Cywilnemu. Jeszcze raz podkreśliła, że są osoby, które są świadkami jej wypowiedzi i ma nadzieję, że lepiej interpretują i lepiej słuchają tego co się do nich mówi.
Pan Józef Romanowski prosząc o głos mówił, że chce trochę wyjaśnić sprawę, która jakby obejmuje pracę Rady Miejskiej. W tym momencie pozwoli sobie dalej powiedzieć, bo nie chciał pewnych rzeczy powiedzieć, ale trzeba powiedzieć. To właśnie Pani Lewandowska Małgorzata wogóle nie orientuje się w pracy Rady Miejskiej, bo zadawała takie pytania dotyczące diet radnych i wynagrodzenia członków Komisji Rewizyjnej. Jak może się różnić dieta radnych w Komisji Rewizyjnej od diety w innych komisjach. To Pani Lewandowska Małgorzata mówiła, że w oświacie pracuje, popołudniami jeździ a radni zarabiają w Radzie Miejskiej w godzinach pracy i żeby zmniejszyć diety lub pracować za darmo. Pyta się więc, czy jest to nagranie ze spotkania? A jeśli chodzi o podważenie udokumentowania to nie tylko Pan Robaczek Tadeusz potwierdzi ale także jest inna osoba. Są dwie osoby.
Pani Lewandowska Małgorzata powiedziała, że ma cztery osoby, które potwierdzą jej wypowiedź na spotkaniu.
Pan Józef Romanowski powiedział, że te cztery osoby przyszły na spotkanie i suchej nitki na radnym nie zostawiły a nie będziemy dochodzić czy ktoś ma 50 świadków czy 20 świadków. Pyta więc czy jest to nagranie? Trzeba mieć swą godność i przyznać się, że takie pytanie pani sformułowała. To było spotkanie publiczne wyborców z radnym. Równie dobrze można nazwać posiedzenie Rady Miejskiej spotkaniem publicznym i my możemy rozmawiać o różnych rzeczach i jeśli ktoś spyta radnego to może powiedzieć na mieście, że taki a taki radny takie czy inne sformułowanie wypowiedział, bo jest to spotkanie publiczne a nie jakieś spotkanie ściśle tajne. Tajności nie było w tamtym momencie. Stwierdził, że wniosek zgłoszony przez Panią Lewandowską był wnioskiem nie do przyjęcia żeby radnym obniżyć diety i dlatego wniosek ten zgłosił nie jako radny Romanowski Józef, lecz jako mieszkanka Recza.
Pani Lewandowska Małgorzata stwierdziła, że jest to sprawa b a r d z o poważna i żarty w tym momencie są nie na miejscu. Jest oceniana w tym momencie postawa jednego z radnych. Jeszcze raz podkreśla zupełnie nie interesowały mnie, mówiła, diety radnych.
Jeśli pan radny tak bardzo się burzył przeciwko temu wnioskowi to dlaczego nie zapytał wyborcy o zgodę i treści wniosku z wyborcą nie uzgodnił. Mało tego kto nie wie, że jesteście państwo przedstawicielami mieszkańców i przekazując wniosek należało powiedzieć jeden z mieszkańców a nie używać mojego nazwiska. Na przyszłość przekazała prośbę i przestrogę radnym Rady Miejskiej i wyborcom, by wnioski składać w formie pisemnej. Jeśli są problemy z interpretowaniem wypowiedzi to należy treść zapisać i uzgodnić to ze zgłaszającym, bo pracujemy razem i można było podejść do wyborcy i powiedzieć , tak jak pan się zwraca, koleżanko, czy tak ten wniosek ma brzmieć?”- na pewno by nie było niedomówień. Znając właśnie działania Pana Józefa Romanowskiego odnośnie zdolności do przekręcania i złego interpretowania, owszem spotkanie zostało nagrane.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska nie posiada narzędzi prawnych, by stwarzać kolegialny sąd nad tą sprawą. Jeżeli są pewne uchybienia jeśli chodzi o pracę radnych to są one rozpatrywane w innym trybie.
Skarga ta jest prywatna i w związku z tym pani wnosiła o zmianę zapisu w protokole z XVII sesji Rady Miejskiej, co zostało przegłosowane przez Radę Miejską. W tym kontekście Rada Miejska mogła zadziałać, wniosek został przegłosowany i odpowiednia treść została zapisana w protokole. Pozostałe czynności związane z zarzutami wykorzystania pani imienia i nazwiska w materiałach czy też przeinaczanie treści wypowiedzi nie podlega rozstrzygnięciu przez Radę. Do tego celu stosuje się przepisy Prawa Cywilnego i wszelkie roszczenia z tego tytułu można tą drogą dochodzić.
Natomiast słusznym jest to abyśmy byli poinformowani , co niniejszym zostało uczynione o pewnych a normalnych sytuacjach. Ta nie normalna sytuacja wiążę się ze stanowiskiem Pani Lewandowskiej Małgorzaty i radnego Pana Józefa Romanowskiego. My w tej sprawie nie możemy zabrać głosu tzn. nie możemy rozstrzygać tej kwestii. Państwo przedstawili swoje opinie, swoje argumenty. Jeżeli rzeczywiście byłaby sprawa skierowana na drogę sądową i wtedy może być podana do publicznej wiadomości i może Pani być zadość uczyniona w tej formie jaką Pani przedstawiła czyli prosi Pani o publiczne przeproszenie przez Pana Józefa Romanowskiego. Rada Miejska na panu Romanowskim Józefie takiej rzeczy nie może wymusić. Natomiast stało się dobrze, że zostało przedstawione na takim forum. Wszelkie inne dowody, którymi Pani dysponuje i Pan radny Romanowski są do wykorzystania w innej procedurze cywilno – prawnej.
Pani Lewandowska Małgorzata zwróciła się z taką prośbą do radnych i wyborców, by dokładnie sprawdzać, co radny zapisał i najlepiej takie wnioski składać pisemnie, bo okazuje się, że ile jest ludzi na świecie to każdy to interpretuje to po swojemu , co najgorsze to jeszcze wykorzystuje to do manipulowania opinią publiczną.
Pan Romanowski Józef poprosił o głos, by króciutko się odnieść do wypowiedzi. Stwierdził, że Pani Lewandowska Małgorzata radnego oskarżyła. Uważa, że należy udowodnić winę, by kogoś oskarżać. Proponował, by nagranie ze spotkania z wyborcami przekazać na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Następnie złożył oświadczenie, jeżeli nagranie to wykaże, że treść dyskusji jest podobna, ale była inna intencja, to wtedy przeprosi, choć nie jest dzisiaj przekonany. Treść przekazanego wniosku podtrzymuje nadal. Powiedział, że na spotkaniu był szum, hałas, bo tak radnemu dokładano. Musimy to wyjaśnić ale prosił o nie oskarżanie go publicznie.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w związku z tym, że pojawiła się chęć zażegnania tego konfliktu przez Pana Józefa Romanowskiego, który powiedział, że o ile treść nagrania będzie przemawiała za tym , że rzeczywiście nie ma racji, jest skłonny przeprosić publicznie, co w pewnym sensie mogłoby rozwiązać ten problem i nie przyczynić się do jego nagłaśniania tym bardziej do wdrożenia go na drogę sądową. Ponieważ pismo to wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej i on rozdysponował pewne czynności do rozwiązania tego problemu jest skłonny do odsłuchania nagrania ze spotkania w obecności przewodniczących komisji i osób zainteresowanych (Pani Lewandowskiej Małgorzaty i Pana Józefa Romanowskiego) i znalezienie kompromisu o ile sobie te osoby zażyczą.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XVIII sesji Rady Miejskiej o godz. 1420 .
Na tym protokół zakończono.


Protokołowała

Podinspektor

Krystyna Samonek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 21-05-2004 16:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:23