Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno"

 BM 6220.03..2014                                                                           Recz, dnia  5 maja 2014r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zawiadamiam, na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. 2013 poz. 267ze zm.) w związku z art. 21 ust 2 pkt 9, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z póź. zm.)  o wszczęciu w dniu 5 maja 2014r., na wniosek Małe Elektrownie Słoneczne SA reprezentowane przez Pełnomocnika Włodzimierza Kazimierza Kotwasa ( Pełnomocnictwo Notarialne Rep. 765/2014), ul. Bytomska 7, 70-603  Szczecin postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na:

  • Budowie zespołów paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy  projektowej  do 1MW na konstrukcjach stalowych,
  • Budowie infrastruktury przyłączeniowej wewnętrznej – linie kablowe niskiego napięcia oraz komunikacyjne, łączące poszczególne elementy instalacji, inwertery
  • Budowa infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej – linie kablowe średniego napięcia za pośrednictwem, których instalacja zostanie połączona z kontenerową stacją transformatorową ,
  • Budowa ogrodzenia z paneli stalowych zgrzewanych.

 

            Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a i b (zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą  o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha lokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póź. zm) przy czym powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na Obszarze Chronionego Krajobrazu „D”(Choszczno – Drawno) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 OSO PLB 32008 „ Ostoja Ińska”

W związku z czym przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  wydaje się po uzgodnieniu z:

·        Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie

·        Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

            Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl (zakładka decyzje środowiskowe)  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu oraz w m. Sokoliniec

            Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 15 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska Andrzej Hejza. (tel. 095 765 4461; e-mail inwestycje@recz.pl)

Osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu pok. nr 15,

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 

  1. Wnioskodawca – Małe Elektrownie Słoneczne SA; ul. Bytomska 8; 70-603 Szczecin;
  2.  
  3.  
  4. ANR O/T w Szczecinie ; ul. Matejki 6b; 71-615 Szczecin, dz. nr ewid. 25 obręb Sulibórz
  5. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31; 75-122 Koszalin,
  6. Gmina Recz

7.    a/a

Do wiadomości: ANR

                             Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem

w Reczu

ul. Srebrna 22

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 07-05-2014 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 14:10