Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno"

 BM 6220.02.2014                                                                            Recz, dnia  5 maja 2014r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zawiadamiam, na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. 2013 poz. 267ze zm.) w związku z art. 21 ust 2 pkt 9, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z póź. zm.)  o wszczęciu w dniu 5 maja 2014r., na wniosek Małe Elektrownie Słoneczne SA reprezentowane przez Pełnomocnika Włodzimierza Kazimierza Kotwasa ( Pełnomocnictwo Notarialne Rep. 765/2014), ul. Bytomska 7, 70-603  Szczecin postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na:

  • Budowie zespołów paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy  projektowej  do 1MW na konstrukcjach stalowych,
  • Budowie infrastruktury przyłączeniowej wewnętrznej – linie kablowe niskiego napięcia oraz komunikacyjne, łączące poszczególne elementy instalacji, inwertery
  • Budowa infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej – linie kablowe średniego napięcia za pośrednictwem, których instalacja zostanie połączona z kontenerową stacją transformatorową ,
  • Budowa ogrodzenia z paneli stalowych zgrzewanych.

 

           

            Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b (zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą  o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż lokalizowanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póź. zm) przy czym powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.,  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z czym przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  wydaje się po uzgodnieniu z:

·        Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie

·        Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

            Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl (zakładka decyzje środowiskowe)  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu oraz w m. Sokoliniec

            Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 15 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska Andrzej Hejza. (tel. 095 765 4461; e-mail inwestycje@recz.pl)

Osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu pok. nr 15,

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 

  1. Wnioskodawca – Małe Elektrownie Słoneczne SA; ul. Bytomska 8; 70-603 Szczecin;
  2.  
  3.  
  4. ANR O/T w Szczecinie ; ul. Matejki 6b; 71-615 Szczecin, dz. nr ewid. od nr 216 do nr 275
  5. Gmina Recz

6.    a/a

Do wiadomości: ANR

                             Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Reczu ul. Srebrna 22

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 07-05-2014 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 14:10