Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/138/04 w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu

Rada Miejska w Reczu

UCHWAŁA Nr XXII/138/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 21 września 2004r.


w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055) uchwala się co następuje :


§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/118/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 10 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu jednostki budżetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz AdamiakZałącznik
do uchwały Nr XXII/138/2004
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 21 września 2004r.S T A T U T
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RECZU

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zm.) w związku z art.100 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.593) uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Reczu Nr X/50/90 z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu, uchwala się: Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Recz.
2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

§ 2

Ośrodek działa na podstawie stosownych przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z 2003 r.),
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr 137 poz.887 z 1998 r. ze zm.),
3) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Nr 162 poz.1118, ze zm.)
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.Nr 45 poz.391 ze zm.),
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228 poz.2255 ze zm.),
6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 147 poz.1231 z 2002 r. ze zm.),
7) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 142 poz.1593 z 2001 r. ze zm.)
8) ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.593 z 2004 r.),
9) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zm.),
10) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003 r. ze zm.),
11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.Nr 122 poz.1143 z 2003 r. ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§3

Ilekroć w statucie jest mowa o:
„Gminie” należy przez to rozumieć Gminę Recz,
„Burmistrzu” należy przez to rozumieć Burmistrza Recza,
„Kierowniku” należy przez to rozumieć Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.

§ 4

Ośrodek ma swoją siedzibę w mieście Recz, ul.Ratuszowa 7, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, terenem działania jest teren Gminy Recz.Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 5

Przedmiotem działania Ośrodka jest:

1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.

§ 6

Działalność Ośrodka polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń.
2. Pracy socjalnej.
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej w tym:
- świetlic środowiskowych,
- mieszkań chronionych,
- punktu wsparcia psychologiczno-terapeutyczno-prawnego,
- ośrodka wsparcia,
- klubów wsparcia społecznego.
4. Analizowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
7. Realizowaniu innych zadań gminy na podstawie przepisów szczególnych.

§ 7

1. Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz inne zlecone przez gminę Ośrodkowi, realizowane w oparciu o przepisy szczególne.
2. Wykonując zadania własne Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje się ustaleniami Rady Miejskiej i Burmistrza, który tworzy warunki organizacyjne dla funkcjonowania Ośrodka i prawidłowej realizacji zadań.

§ 8

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) opracowanie i realizacje gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
7) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
8) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
9) praca socjalna;
10) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
11) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
12) dożywianie dzieci;
13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
14) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
16) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków ;
17) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
18) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o Powszechnym Ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
21) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
22) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej .

§ 9

W wykonywaniu zadań pomocy społecznej określonych w § 8 Ośrodek współdziała na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, z osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami, instytucjami administracji samorządowej i rządowej.

§ 10

Do współdziałania z Ośrodkiem zobowiązane są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.

§ 11

Pracownikom socjalnym Ośrodka wykonującym zadania Gminy z zakresu pomocy społecznej przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 12

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności Gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 13

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy, jego organizacją i działalnością kieruje Kierownik.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
3. Kierownik, a w razie jego nieobecności upoważniony na wniosek Kierownika pracownik, załatwia indywidualne sprawy i wydaje decyzje administracyjne z zakresu zadań własnych i zleconych na podstawie udzielonego przez Burmistrza upoważnienia.
4. Organizację i strukturę Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny.

§ 14

Do wyłącznej kompetencji Kierownika należy:

1) zarządzanie Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, pism ogólnych i przestrzeganie zasad ich obiegu,
3) opracowanie zasad kontroli wewnętrznej, prowadzenie zbiorów akt w jednostce, ustalanie wewnętrznej struktury jednostki, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy dostosowanego do realizowanych zadań,
4) sporządzanie okresowych sprawozdań oraz przedstawianie potrzeb dotyczących działalności Ośrodka,
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, prowadzenie spraw płacowych oraz ustalanie zakresów obowiązków,
6) dokonywanie podziału Gminy na rejony opiekuńcze,
7) wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
8) składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
9) wykonywanie innych zadań na podstawie otrzymanych upoważnień wynikających z odrębnych przepisów,
10) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu powierzonym mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem,
11) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach zadań określonych w ostatecznych pionach na dany rok budżetowy.


Rozdział IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 15

Mienie Ośrodka stanowią składniki majątkowe przekazane przez Gminę w trwały zarząd.

§ 16

Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu Gminy Recz, Wojewody Zachodniopomorskiego oraz innych.

§ 17

Podstawą gospodarki finansowej jest coroczny plan finansowy dla zadań ustalonych w zakresie działań Ośrodka sporządzony przez Kierownika i uchwalony przez Radę Miejską w Reczu.

§ 18

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację kadrową, materiałową, finansową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania.

§ 19

1. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik.
2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń oraz realizacji budżetu Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy.Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Ośrodek używa pieczątki o brzmieniu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Ratuszowa 7 73-210 Recz
NIP 594-141-33-81, regon 210513139§ 21

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Reczu.
2. Zmiany w Statucie dokonuje Rada Miejska w Reczu w trybie właściwym do jego uchwalania.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-10-2004 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2004 13:38