Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr XXXIII/2006 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 lutego 2006r.

Protokół nr XXXIII/2006
z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 23 lutego 2006r.Otwarcia XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali znajduje się 12 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały ( lista obecności radnych w załączeniu do protokółu).
Następnie powitał imiennie zaproszonych gości:
1. Panią Błaszczak Halinę Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Reczu
2. Pana Łońskiego Wiesława Dyrektor M/G Ośrodka Kultury w Reczu,
radny Rady Powiatu w Choszcznie
3. Pana Patera Andrzeja Prezesa Zakładu Usługowo Handlowego ,,KOMUNALNIK”
sp. z o.o. w Reczu
4. Panią Kiłoczko Jolantę Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.
5. Pana Nykiel Eugeniusza radnego Rady Powiatu w Choszcznie, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
6. Pana Krawca Tadeusza Redaktora Gazety Lubuskiej
7. Starszego aspiranta Sakowicza Krzysztofa Kierownika Posterunku Policji w Reczu
8. Pana Wiesława Drabika Radcę prawnego
9. Pana Chmielewskiego Andrzeja Wicestarostę Choszczeńskiego
10. Panią dr inż. Anna Kiepas-Kokot z Akademii Rolniczej w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
11. Pana mgr inż. Andrzej Hejzę inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Reczu
12. Dr Pawińskiego Jana z ,,Centrowet” Szczecin ul.Targowa4,70-634 Szczecin
13. Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza
14. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego
oraz sołtysów i mieszkańców gminy przybyłych na sesję ( lista obecności w załączeniu).
Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:
Pan Tadeusz Antosiewicz wnioskował żeby po punkcie 1c wnieść jako punkt 2
,,Informacja ,,CENTROWETU’ w Szczecinie na temat systemu elektronicznej identyfikacji zwierząt.”
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował, żeby zdjąć z porządku obrad punkt 5 dotyczący projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II po konsultacji z mieszkańcami wsi Grabowiec, który będzie przedłożony na następną sesję po ponownej analizie.
Następnie wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 11 dotyczącego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2006-2013 a w jego miejsce wprowadzenie punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.
Ponadto wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 dotyczącego projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.
Pan Józef Romanowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 17
,, Zapoznanie z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej.”
Pan Tadeusz Robaczek zapytał, dlaczego nie realizujemy punktów uchwalonych w planie pracy Rady Miejskiej np.,, Uchwalenie zmian w Statucie Gminy” i prosił o informowanie Rady o przyczynach nie realizowania tych punktów.
Innych wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej kolejno poddał powyższe wnioski pod głosowanie.
Wniosek 1. : Pan Tadeusz Antosiewicz wnioskował żeby po punkcie 1c wnieść jako punkt 2 ,, Informacja ,,CENTROWETU’ w Szczecinie na temat systemu elektronicznej identyfikacji zwierząt.” Wniosek powyższy Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.
Wniosek 2: Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował, żeby zdjąć z porządku obrad punkt 5 dotyczący projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II po konsultacji z mieszkańcami wsi Grabowiec, który będzie przedłożony na następną sesję po ponownej analizie.
Wniosek powyższy Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.
Wniosek 3: Następnie Pan Burmistrz wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 11 dotyczącego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2006-2013 a w jego miejsce wprowadzenie punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.
Wniosek powyższy Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.
Wniosek 4: Pan Burmistrz wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 dotyczącego projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz. Rada Miejska wniosek ten przyjęła większością głosów ( 11 za, 1 wstrzymujący się).
Wniosek 5: Pan Józef Romanowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 17 ,, Zapoznanie z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej.”
Wniosek powyższy Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie zmiany brzmienia punktu 12 jest nieaktualny wobec zniesienia go z porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział na pytanie Pana Tadeusza Robaczka w sprawie dlaczego nie jest realizowany punkt ,, Zmiany w Statucie Gminy” i uzasadniał to tym, że na apel Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o zgłaszanie ewentualnych zmian do Statutu takich zmian nie zgłoszono.
Innych wniosków i zapytań do porządku obrad sesji nie zgłoszono i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad po w/w zmianach i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w następującym brzmieniu:

1. Sprawy regulaminowe:
a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad sesji,
c. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Informacja ,,CENTROWETU’ w Szczecinie na temat systemu elektronicznej identyfikacji zwierząt.
3. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji współpracy pomiędzy Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie a Gminą Recz w roku 2005.
4. Informacja o realizacji programu ,,e-Vita – Wieś @ktywna – budowanie społeczeństwa informacyjnego”.
5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec I. -225
6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo.226
7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3.-227
8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu w rejonie ulic Promenada- Kolejowa-Srebrna.228
9. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych ,, Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu za 2005r.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla ZUH Komunalnik Spółka z o.o. w Reczu.-229
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.-230
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz.-231
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami biznesowymi.232
14. Projekt uchwały w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz.233
15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu.234
16. Informacja o realizacji planów pracy przyjętych na 2005r. przez poszczególne komisje Rady.
17. Zapoznanie z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej.
18. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2005r.
19. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
20. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej i do protokółu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. Wobec powyższego zaproponował, żeby protokół XXXII sesji przyjąć bez odczytania. Wniosek ten poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej jednogłośnie bez odczytania.

AD. 2.
Informacja ,,CENTROWETU’ w Szczecinie na temat systemu elektronicznej identyfikacji zwierząt.
Pan dr Pawiński Jan z ,,Centrowetu” Szczecin ul.Targowa4,70-634 Szczecin przedstawił pokaz multimedialny na powyższy temat.
Do powyższego zgłoszono jedno pytanie Pana Juszczyka Mieczysława, który zapytał ile ta identyfikacja będzie kosztowała w stosunku do 1 psa i kto za to zapłaci.
Pan dr Pawiński Jan odpowiedział, że jest to koszt 20 zł. od 1 psa a zapłacić może gmina lub posiadacz psa. Jeśli gmina wprowadzi obowiązek identyfikacji psów to to będzie obowiązkowe i bezpłatne dla mieszkańca.
Pytano też czy z odległości można odczytać numer identyfikacyjny psa na co Pan dr Pawiński Jan odpowiedział, że nie można i należy dotknąć psa czytnikiem .
Innych zapytań nie zgłoszono i zamknięto ten punkt.

AD. 3.
Informacja Burmistrza dotycząca realizacji współpracy pomiędzy Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie a Gminą Recz w roku 2005.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał załączone do protokółu wnioski komisji dotyczące w/w informacji.
Informacja powyższa stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W dyskusji nad powyższą informacją kolejno głos zabrali:
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza dokonał wprowadzenia do dyskusji nad powyższą informacją. Informował, że w ocenie Burmistrza ta współpraca przebiega zgodnie z naszymi założeniami czyli jest korzystna dla naszej gminy. Dzięki tej współpracy przygotowujemy pewne koncepcje i propozycje rozwiązań, które później możemy dyskutować na sesjach Rady i podejmować konkretne uchwały, które są już potem konkretnymi obowiązującymi przepisami. Ta współpraca jest korzystna, ponieważ uniemożliwia nam popełnianie błędów, ponieważ fachowcy przygotowują nam bardzo skomplikowane dokumenty i my nie jesteśmy w stanie się w nie wczytać zanim wcześniej nie określimy pewnych zasad. Najpierw uzgadniamy czego byśmy chcieli w naszej gminie a potem fachowcy zgodnie z wolą naszego samorządu, Rady podejmują odpowiednie decyzje. W ramach realizacji tego programu planuje się uruchomienie ścieżki edukacyjnej w Lubieniowie w miesiącach wiosennych i przy tej okazji odbędzie się konferencja popularno-naukowa w tamtym miejscu po to, żeby podczas tej konferencji o tej współpracy opowiedzieć, przedstawić. Taka mała miejscowość jak Lubieniów może być centrum takiej małej nauki i warto tam inwestować w takie działania tym bardziej, że jest tam aktywność lokalna społeczna.
Pani dr Anna Kiepas-Kokot dodała, że ta współpraca ma dla Akademii Rolniczej kluczowe znaczenie . Efekt tych działań jest widoczny a dla nas jest to bardzo kształcące i coraz bardziej chcemy być użyteczni dla samorządów. Przygotowujemy różne koncepcje odnoszące się do stanu środowiska i są to dokumenty przydatne, ponieważ są przygotowywane na zapotrzebowanie gminy a my przy okazji robimy rzeczy konkretne, użyteczne i potrzebne. Na zakończenie swej odpowiedzi poprosiła o pytania na które chętnie odpowie.
Pan Tadeusz Robaczek zapytał, czy te prace zakończone wymienione w informacji to są one dostępne w gminie, co potwierdziła Pani dr Anna Kiepas Kokot. Po czym dodała, że chce żeby studenci Akademii Rolniczej wywodzący się z tej gminy byli taki lokalnymi ambasadorami. Chcemy, żeby studenci pisali swoje prace magisterskie w oparciu o tą gminę i dla dobra tej gminy.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wymienił osiągnięcia Akademii Rolniczej wynikające z tej współpracy. Są to: zagospodarowanie osadów pościekowych, które będą przedmiotem pracy doktorskiej w tym roku bronionej i jest przekonany że te badania będzie można wykorzystać na naszej oczyszczalni ścieków, likwidacja składowiska odpadów stałych koło Pomienia jest jednym z tych elementów. Będzie można wykorzystać na tej likwidacji, są elementy małej architektury na ulicy Murarskiej, przeprowadzono badania natężenia dźwięku na terenie miasta związane z tym, że w mieście krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne droga krajowa i droga wojewódzka, przeprowadzono inwentaryzację parku miejskiego i zaproponowano koncepcję wykorzystania dla mieszkańców, program zapobiegania bezdomności zwierząt, działanie dotyczące ścieżki edukacyjnej w Pomieniu i prace w toku prowadzone na terenie Firmy Remor, koncepcje produkcji biomasy czy też aspekty prawne i ekonomiczne elektrowni wiatrowych jako inwestycji celu publicznego.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że analizując materiały widzi, że współpraca rozwija się bardzo dobrze między gminą a Akademią Rolniczą. Chciałby zwrócić uwagę na jeszcze inne zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w naszej gminie, bo ta współpraca przebiega na takich tematach nie kontrowersyjnych. Natomiast proponowałby aby ta współpraca też poszła w kierunku badania pewnych zagrożeń terenów pod względem ochrony środowiska np. park w Pomieniu gdzie jest wylewana gnojowica, nieczystości wylewane za Lubieniowem, dzikie wysypiska śmieci za Lubieniowem. Czy w tym kierunku nie można pójść i badać degradację środowiska naturalnego i podjąć pewne działania i pewne środki żeby zatrzymać ten proceder. Pewna grupa osób zajmowała się tym tematem ale jakoś Rada nie podjęła tego tematu i już dwa lata upływa i temat jest nadal aktualny. Zagrożenie środowiska w tych punktach, które wymienił jest to informacja prawdziwa.
Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim w odpowiedzi na powyższe jednoznacznie oświadczył, że tematy Lubieniowa zostały zlikwidowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych jak i Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Ina” i żadnych zagrożeń tam na dzisiaj nie ma, zostały usunięte dzikie wysypiska śmieci w Lubieniowie oraz została usunięta awaria kolektora. Jeśli chodzi o Pomień to faktycznie jest tam szambo ale szambo to pracuje z byłą oczyszczalnią, która pracowała na potrzeby byłej gorzelni, są tam osady i ona spełnia lepiej funkcję oczyszczalni biologicznej .
Pan Burmistrz dodał, że sprawy poruszone przez Pana Radnego Romanowskiego są oczywiście bardzo istotne i słusznie są podnoszone ale nieprawdą jest, że się nie zajmujemy tymi problemami. Ten problem wymaga nie współpracy z Akademią Rolniczą lecz bardziej to jest sprawa organizacyjna, bo ten temat będziemy omawiać przy okazji uchwalania regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, równie w wieloletnim planie inwestycyjnym mamy zapisane zadania związane z kanalizacją gminy. Wnioski Pana Radnego są jak najbardziej zasadne.
Na tym zamknięto ten punkt.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w tym miejscu poinformował, że aktualnie Rada Miejska obraduje w pełnym składzie, ponieważ przybyło 3 radnych.

AD. 4.
Informacja o realizacji programu ,,e-Vita – Wieś @ktywna – budowanie społeczeństwa informacyjnego”.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał załączone do protokółu wnioski komisji dotyczące w/w informacji.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza skorzystał z okazji, że są goście zaproszeni na sesję i ponieważ program e-Vita przewija się od kilku lat chciałby wyjaśnić i przedstawić efekty realizacji tego programu. Przypomniał, że trzy lata temu gmina nasza uczestniczyła w konkursie gdzie spośród osiemdziesięciu kilku gmin wybrano 6 do udziału w tym programie i w tych sześciu gminach jedna gmina Srebrna Góra Stoszowice realizowała program o wartości około 1,5 mln. zł. natomiast nasza gmina program o wartości około 200.000 zł. Dlaczego tak trudno ustalić jaka to jest wartość dlatego, że w kosztach tego programu są nie tylko zakupu sprzętu ale również szkolenia, które realizowała fundacja i my o tym nie mamy pełnej informacji. Na stronach tej fundacji można prześledzić jakie to były środki. Efekty tego programu były przedstawiane na dwóch konferencjach: w Międzyzdrojach i w Warszawie. Ta prezentacja multimedialna, którą za chwilę przedstawię to jest z Warszawskiej konferencji. Przypomniał następnie jak powstawała ta koncepcja. Otóż trzech radnych, trzech pracowników Urzędu i trzech przedstawicieli stowarzyszeń uczestniczyło w takim programie szkoleniowym w ramach programu rewitalizacji obszarów wiejskich gdzie została opracowana koncepcja ,,Gospodarcza pajęczyna”. Koncepcja polega na tym, że w miejscowościach wiejskich tworzymy centra aktywności wiejskiej i punkty dostępowe poprzez internet żeby tamci mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu gminy. Po kilku latach realizacji tego programu tych punktów dostępowych na wsiach nie mamy utworzonych ale uaktywniła się telekomunikacja polska, która zauważyła, że może istnieć zagrożenie, że straci rynek dlatego, że jeśli my sami swój własny system organizujemy, to znaczy, że nie będziemy korzystać z TPSA. Coraz mniejsze jest zapotrzebowanie na telefony stacjonarne z uwagi na rozwój telefonii komórkowej. W związku ich szansą jest rozbudowanie sieci internetowej i to jest oczywiste. Już wiadomo, że na przykład w Lubieniowie zaczyna być dostępna neostrada, co jeszcze miesiąc temu było to niemożliwe. Gmina w tym roku wprowadzi elektroniczny obieg dokumentów i wtedy te punkty dostępowe będą bardzo istotne i również wprowadzi elektroniczne podpisy i mieszkańcy w domach będą mogli załatwiać sprawy w Urzędzie nie wychodząc z domu a ci, którzy nie mają komputerów będą mogli załatwiać sprawy w tych punktach dostępowych nie przyjeżdżając w ogóle do Recza. Powstała strategia informatyzacji gminy, która nie była przyjmowana uchwałą Rady Miejskiej ale tak naprawdę to nie ma możliwości jej realizowania. Nasz projekt nie przeszedł i w związku z tym nie było potrzeby żeby ją wprowadzać. Generalnie chodzi o to, że ten sprzęt, który jest u nas zainstalowany ma taką możliwość, że możemy rozwijać sieć radiową nawet na teren całej gminy, na tereny wiejskiej. Rozbudowa tej sieci jest dość droga, bo trzeba by było budować wierze . Kilka tysięcy rocznie trzeba by było płacić dla telefonii komórkowej za to, że udostępniliby swoje maszty. Jeszcze jest w tym programie 100.000 zł. i zastanawiamy się, czy jest zasadne budowanie jednego takiego masztu gdzieś w największym punkcie naszej gminy tak, żeby z tym sygnałem dotrzeć do tych miejscowości, które nie będą miały szansy na to, że TPSA ich obsłuży. O tym będziemy informować, bo to się wiąże z kosztami. W ramach realizacji tego programu e-Vita w Urzędzie Miejskim zainstalowano sprzęt profesjonalny dzięki, któremu można było podłączyć wszystkie jednostki budżetowe znajdujące się przy ulicy Ratuszowej i jeszcze tylko Dom Kultury czeka na podłączenie.
Propozycja jest taka, żeby to Gminne Centrum Informacji przenieść do samego centrum miasta do Domu Kultury. Będzie nam zależało na tym, żeby do tego systemu po kolei podłączać miejscowości wiejskie. Dzisiaj w Urzędzie Miejskim mamy ponad 20 komputerów podłączonych w sieci, jednostki nasze gminne poprzez anteny i niezależne Gminne Centrum Informacji oraz osobno Urząd Stanu Cywilnego. Te objaśnienia Burmistrz podał z prezentacji multimedialnej, która przedstawia lata 2003-2005 jeśli chodzi o dostęp do internetu. W 2003 r. były szkolne pracownie internetowe podłączone do modema, potem pojawiło się SDI a obecnie mamy już 3 pracownie i oprócz tego 17 stanowisk, GCI, Biblioteka . Taka jest różnica w informatyzacji Urzędu. W 2003 r. było około 5 sztuk komputerów głównie służących do obsługi księgowej plus dwa inne stanowiska. Większość pracowników nie umiała wykorzystywać programów komputerowych a jedynie program Word był wykorzystywany powszechnie i nieliczni wykorzystywali Excel natomiast nasza strona była odwiedzana miesięcznie 158 razy w tamtym okresie i licznik wynosił 3680. Poczta elektroniczna była wykorzystywana dość słabo. Po dwóch latach mamy 20 komputerów podłączonych w sieci, wszyscy pracownicy potrafią wykorzystywać instrumenty, oprogramowanie do tego żeby wykorzystywać swoje własne narzędzia internetowe czyli bazy danych, czyli arkusze kalkulacyjne itd. Również korzystamy poprzez internet z usług bankowych, mamy aktywne wieloletnie plany inwestycyjne to znaczy takie, że są zapisane w tych arkuszach kalkulacyjnych formuły, które jeśli zmienimy jakąś pozycję to wszystkie pozostałe, które są konsekwencją tej zmiany też się automatycznie zmieniają i to od razu pozwala obserwować co się dzieje wraz z wprowadzeniem zmian. Jak widzicie Państwo często następują zmiany jeśli chodzi o wieloletnie plany inwestycyjne. To powoduje, że stajemy się sprawniejsi, że sobie w ogóle poradzimy, bo w przeciwnym razie musielibyśmy rozbudowywać w nieskończoność administrację co nie jest dobrym kierunkiem.
W styczniu 2006r. na naszej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej było około 25.000 wejść plus 4.000 niezależnych komputerów tę stronę odwiedzało. W opinii otoczenia całkiem nieźle radzimy sobie z wykorzystywaniem tego narzędzia. Gwałtownie z końcem poprzedniego roku wzrosła ilość osób korzystających z naszych stron, ponieważ weszła ta usługa telekomunikacji w postaci neostrady. W ramach małych grantów na naszym terenie zrealizowano 3 granty: Towarzystwo Miłośników Recza
,, Internetowa łąka”, Szkoła Podstawowa w Lubieniowie, kontakty poprzez interenet między szkołami ,, W poszukiwaniu przyjaciół”, Gimnazjum w Reczu ,, Okno na świat”.
Wartość tych trzech grantów około 12.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup kamery, aparatu cyfrowego, sprzętu komputerowego. Biuro obsługi interesantów będzie przetwarzało te dokumenty papierowe w elektroniczne i tam zaczyna się obieg dokumentów. Niezbędne było więc zatrudnienie informatyka, który musi całą tą aparaturę utrzymać w ruchu. W planie oprócz tego obiegu dokumentów chcemy jeszcze podłączyć do internetu świetlice wiejskie, opracować nową stronę, witrynę gminną, które będą sobie same aktualizowały podstrony.
Pan Józef Romanowski: zanim przejdę do zadawania pytań to chciałby zwrócić uwagę i zawnioskować, że dobrze, że nasi mieszkańcy mają dostęp do internetu ale tą dużą liczbę osób zaglądających do strony reczowskiej tworzą uczniowie. Wniosek mój idzie w kierunku, żeby zlikwidować księgę gości na stronie urzędowej bo to jest skandal i kompromitacja urzędu. Stworzyć osobną stronę żeby sobie tam pisali a nie w księdze gości w BIP. Czy na dzień dzisiejszy jest prowadzona symulacja i kosztów i przyszłości, bo jeżeli neostrada wchodzi już bardzo agresywnie do naszych miejscowości i cena byłaby konkurencyjna, to cena usługi gminnej musiałaby być bardzo dużo niższa. Czy teraz koszty tych masztów itd. będzie się zwracał i czy będzie na tyle słuszny i konieczny i czy warto z tym tematem iść dalej do przodu. Czy to przyniesie korzyść, bo technika idzie szybko w kierunku rozwoju .
Pan Kowalewski Dariusz dołączył do tematu, który poruszył przedmówca i wypowiedział się za nie likwidowaniem księgi gości tylko informatycy gminni powinni usuwać te treści, które wpisują gimnazjaliści, którzy obrzucają się wzajemnie błotem itd. Prosił żeby tę księgę gości zostawić a osoba odpowiedzialna niech codziennie sprawdzi sobie wpisy i powyrzuca te niewłaściwe i po jakimś czasie mogą przestać to wypisywać, bo mają księgę na stronie gimnazjum i tam mogą sobie wpisywać.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poparł powyższą wypowiedź Pana Kowalewskiego Dariusza. Nie możemy likwidować księgi gości, ponieważ wpisują się tam też osoby poważne. Informatyk może codziennie usuwać zapisy niewłaściwe.
Pan Juszczyk Mieczysław zapytał ile lat jeszcze musi upłynąć żeby komputer wrócił do Nętkowa? Już chyba 7 rok leci a obecnie jest ustawiony w kasie w Urzędzie Miejskim.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza również poparł wypowiedzi o nie likwidowanie księgi gości. Administrator ma takie zalecenie, żeby usuwać wszystkie wpisy, które są obraźliwe , które obrażają kogokolwiek. To jest aspekt, żeby to przedyskutować w szkole, żeby porozmawiać o odpowiedzialności za swoje słowa. To nie dotyczy tylko gimnazjalistów ale również ludzi dorosłych. Natomiast nie da się usuwać zapisów gimnazjalistów i najlepszym rozwiązaniem jest żeby administrator usuwał wpisy obraźliwe i nie oznacza to, że krytyczne wpisy będą usuwane.
Jeśli chodzi o koszt i przyszłość wniosek Pana Radnego Romanowskiego jest słuszny i Pan Burmistrz powiedział, że właśnie analizują obecnie te sprawy. Obserwujemy zachowanie partnerów i cieszę się jak nas zaskakują swoimi możliwościami. Jeśli chodzi o Nętkowo to w Nętkowie są już 2 czy 3 komputery, jest drukarka i aparat cyfrowy i to też nie bez wkładu Urzędu, który zabiegał żeby w konkursie uczestniczyło stowarzyszenie, żeby dofinansować zakup drukarki. Tam jest problem żeby te komputery podłączyć do internetu i to będzie krokiem naprzód. A to, że kiedyś ktoś pożyczył komputer do Urzędu Miejskiego to było nie elegancie ale już oddaliśmy ten komputer w innej formie. Jeszcze ten komputer też oddamy. Komputery się bardzo szybko starzeją.
Pan Juszczyk Mieczysław powiedział, że nie o to się rozchodzi, bo ma jeszcze dokumenty, które świadczą o tym, że 3 komputery zakupiono do Nętkowa i 1 sobie Urząd Miejski zatrzymał. Chodzi o to, że nie dano tego 3 komputera do Nętkowa. Co trzy stanowiska to nie dwa i niech się młodzież uczy.
Na tym punkt ten zakończono i ogłoszono 5 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady.

AD. 5-8.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec I., projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo, projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3, projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu w rejonie ulic Promenada- Kolejowa-Srebrna.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji do w/w projektów uchwał, które stanowią załącznik do protokółu.
Pan Burmistrz Recza zaproponował, żeby autorzy opracowań ogólnie żeby podały informacje jak te plany powstawały, jakie wnioski padały.
Rada Miejska bez głosowania zgodziła się na propozycję Burmistrza w sprawie omawiania wszystkich projektów uchwał łącznie.
Pani Karina Konarzewska z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, współautorka omawianych planów zagospodarowania przestrzennego omówiła ogólnie jak plany powstawały i czego dotyczyły one Grabowiec I, Nętkowo, Sokoliniec oraz Recz w obrębie lic Kolejowa-Srebrna-Promenada.
Pan Burmistrz poinformował, że w związku z opracowywaniem tych planów odbyła się debata publiczna, te projekty były publikowane szeroko i niestety w tej debacie publicznej nikt nie wziął udziału. Więc z inicjatywy urzędu Miejskiego odbyły się ogólne zebrania wiejskie podczas, których omawiano projekty. Bardzo istotną sprawą jest, żeby mieszkańcy uczestniczyli w takich debatach publicznych, ponieważ można na spokojnie z planem w ręku omówić propozycje i za jakiś czas właściciel danej nieruchomości może się zdziwić, że na swojej nieruchomości nie może realizować swoich planów. W tym roku przystąpimy do kolejnych planów czy do rewitalizacji miasta i stąd udział w debatach publicznych jest bardzo ważny.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję na ten temat i poddał pod głosowanie projekty uchwał w następującej kolejności:
1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec I.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/225/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/226/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/227/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu w rejonie ulic Promenada- Kolejowa-Srebrna.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/228/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 9.
Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych ,, Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu za 2005r.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji dotyczące w/w informacji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Dyskusji nad informacją nie stwierdzono i Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

AD. 10.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla ZUH Komunalnik Spółka z o.o. w Reczu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/229/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Burmistrz informował, że konieczność zmiany WPI zaszła dlatego, że Bank Gospodarstwa Krajowego przysłał faksem informację, że nie może podpisać umowy, ponieważ nie ma informacji o finansowaniu zadania ze środków własnych, bo nie wynika to z WPI.
Pani Skarbnik objaśniała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.
Dyskusji nad projektem uchwały nie zgłoszono i projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/230/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 12.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono i projekt uchwały poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/231/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

( W tym momencie na sali brakuje następujących radnych Pana Juszczyka Mieczysława oraz Izajko Marzanny).

AD. 13.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami biznesowymi.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Burmistrz Recza dokonał uzasadnienia do przedstawionego projektu uchwały informując, że Urząd Miejski w Reczu przystąpił do programu ,,Przejrzysta Polska”, który to program ma na celu takie przygotowywanie dokumentów i udostępnienie ich opinii publicznej żeby mieszkańcy gminy mogli wcześniej wiedzieć jakie są zamierzenia gminy i Urzędu i wprowadzać swoje ewentualne uwagi i propozycje. Program jest ogólny, który chcemy w tym roku tą współpracę wznowić. Urząd pracuje i pomaga w ten sposób, żeby jak najbardziej umożliwić realizowanie przez przedsiębiorców swoich celów niezależnie czy tworzą miejsca pracy czy nie. Będzie udostępniona baza o przedsiębiorcach. Będziemy się ściśle kontaktować z przedsiębiorcami żeby poznać ich oczekiwania. Chcemy wzmóc współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz z Centrum Obsługi Inwestora a także z Centrum Wspierania Przedsiębiorców Polskich. Ta ścisła współpraca z przedsiębiorcami będzie polegała na tym, żeby ich głosy liczyły się podczas opracowywania wieloletnich planów inwestycyjnych, planów miejscowych, planu rewitalizacji miasta Recza, co będzie magnesem żeby podróżujący trasą nr 10 chcieli przyjeżdżać do naszej gminy, chcemy konsultować podatki i opłaty z przedsiębiorcami oraz ulgi i zwolnienia.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/232/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 14.
Projekt uchwały w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Dariusz Kowalewski wnioskodawca projektowanej zmiany wycofał swój wniosek.
Pan Tadeusz Robaczek powiedział że popiera czipowanie psów. Dla nas radnych jest to trochę niespodzianka, gdyż po sesji budżetowej, na której uchwalono budżet i z tego wynika, że wskaźnik zadłużenia wynosi gdzieś około 9,8 % i dzisiaj dodajemy 15.600 zł. Jest to dla nas radnych trochę takie zaskoczenie. Inna rzecz, że tę kwotę należałoby rozłożyć na okres 2 lat. Są to takie ogólne uwagi, które skutkują w budżecie. Na zakończenie powiedział żartobliwie, że dobrze, że nasza Rada nie wprowadziła tak jak w Częstochowie zakazu szczekania psów.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że dodatkowych kosztów tutaj nie będzie dlatego, że 11.000 zł. jest zapisane na budowę i prowadzenie azylu oraz czipowanie.
Innych zmian ani wypowiedzi nie zgłoszono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 13 za, 1 wstrzymał się od głosu) podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/233/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD.15.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Wysoką Radę Miejską z opiniami i wnioskami komisji do w/w projektu uchwały. Następnie otworzył dyskusję.
W dyskusji kolejno głos zabrali:
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji dotyczące skargi na Dyrektora miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Juszczyk Mieczysław zapytał skarżącego się Pana Wetzel Edwarda jakie ma obywatelstwo i czy jest zameldowany na stałe na terenie naszej gminy.
Pan Edward Wetzel odpowiedział na powyższe w następujący sposób: Ja mam obywatelstwo niemieckie, zameldowany jestem. To jest nieważne.
Na wytworzoną polemikę między Panem Juszczykiem Mieczysławem a Panem Wetzel Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zareagował i przerwał ją pytając następnie czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie.
Pan Juszczyk Mieczysław poprosił ponownie o głos: Ja jeszcze nie skończyłem. Proszę dać mi się wypowiedzieć. Zwrócił się następnie do wszystkich radnych, żeby przeczytali na ostatniej stronie i żeby zobaczyli co ten Pan tam napisał. Przecież on wchodzi z buciorami w nasze życie polityczne i zawodowe. Tak nie można. Zwrócił się wprost do Pana Wetzel. Panie jest Pan obcokrajowcem i jest to Pana sprawa ale Proszę Pana czy nie za dużo Pan sobie pozwala? Ja gdybym pojechał do Niemiec nigdy bym się nie odważył tych słów użyć co Pan tu napisał, że zniszczy Pan tą osobę politycznie i zawodowo. Jak tak można? Do czego Pan zmierza?
Druga sprawa: Panie Burmistrzu przecież odnowiliśmy niemiecki cmentarz. Tak samo mógł Pan detem zepchnąć wszystko ale Pan tego nie zrobił, zrobił Pan po ludzku, pomnik postawiony i czego Pan jeszcze żąda Panie Wetzel?
Dziękuję.
Pan Wiesław Łoński Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury informował, że starał się wyjaśniać na wszystkich komisjach za wyjątkiem jednej, której termin zbiegł się z posiedzeniem Rady Powiatu, na której jako Radny musiał być.
Stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia, ponieważ uważał, że pismo Pana Wetzla jest tylko formą przypomnienia mi o możliwości skorzystania z prawa uwłaszczenia. Nie ma takiego obowiązku, bo Dyrektor może a nie musi skorzystać z takiego prawa uwłaszczenia. Takie stwierdzenia jak, że istnieje podejrzenie korupcji” czy ,,konszachtów radnych powiatowych” są chyba daleko posunięte. Pan Wetzel pisze o zniszczeniu mojej kariery politycznej i zawodowej to odpowiedział, że tu 45 lat mieszka i tu się urodził i nie traktuje swojej pracy i działalności jako kariery politycznej czy zawodowej. Patrząc na pobyt Pana Wetzla w Reczu to przypominają się słowa piosenki ,,Pojawiasz się i znikasz”.
Pan Wetzel prosił o głos ale Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że to radni Rady Miejskiej rozpatrują złożone przez niego materiały.
Pan Tadeusz Robaczek stwierdził, że chciałby się odciąć od tej drugiej części skargi a chce się odnieść do pierwszej części dotyczącej problemu uwłaszczenia budynku nr 1 przy ul. Rynek. Ja ten problem znam jak tylko zostałem radnym, powiedział Pan Radny Robaczek Tadeusz. sam Pan Dyrektor M/GOK informował go o tym. Ja bym prosił żeby ten problem przeciąć w jedną albo w drugą stronę. Zapytał, co takiego trzeba zrobić żeby podjąć męską decyzję? Jakie dokumenty, to można wykonać telefon do notariusza i on powie co trzeba zrobić. Ja wiem, że jest to decyzja trudna. Przeciąć to, czy uwłaszczyć, czy przekazać to do administrowania ZGKiM i nie będzie tutaj takich skarg. Sprawa ta ciągnie się już ponad dwa lata i proszę Pana Dyrektora o taką męską decyzję i żeby już nie wracać do tego tematu. Gdybyśmy przykryli to nazwisko to skarga jest zasadna dla tych co znają temat i sprawa się ciągnie. A na niektórych działa to nazwisko po prostu jak ,,płachta na byka”. To tyle.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że osobiście nie zgadza się z tym że tylko przykryć nazwisko i wszystko się zgadza. W tej skardze są wyraźne zarzuty takie jak: łamanie prawa przez ślubowanie, łamanie prawa przez naruszenie, łamanie prawa ... i czy Radny Robaczek się z tym zgadza, że tylko nazwisko przykryć i wszystko się zgadza. Dobrze, że ci, którzy mieszkają w tym budynku inwestują, bo inaczej to ten budynek by wyglądał źle z tego względu, że budżetu gminy nie stać na dbanie o ten budynek. Widzimy co jest na zewnątrz do zrobienia i pewno by się skończyło to tak jak z tymi zabytkami pięknymi na ulicy Tylnej, bo jeden trzeba było rozebrać i niedługo trzeba będzie drugi rozebrać i wszystkie z murem pruskim trzeba rozebrać, bo się rozsypują i nie stać budżetu gminy na dofinansowanie. Trzeba to jasno powiedzieć i jeśli jest ktoś zainteresowany, to trzeba to umożliwić. Wszystko ma być zgodnie z prawem ale nie tak żeby jeden obywatel z sąsiedniego kraju tutaj przyjechał i rozgrzebał inwestycję na terenie gminy, niszczeje to mimo, że jest to zabytkiem i konserwatorzy się tym zajmują to jeszcze próbuje zniszczyć ludzi. Zaczął od Pana Burmistrza, teraz zabrał się do Pana Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i tak po kolei będzie wszystkich rozliczał i my nie mamy na to wpływu. Wysłuchujemy Pana Wetzla a on zabiera się i jedzie na 2 miesiące do Niemiec i tam żyje sobie spokojnie i znowu przyjeżdża i tu mąci. Apelował do Pana Wetzel żeby zaprzestał tych historii, bo to nie jest potrzebne temu środowisku, bo my tu żyjemy i my tu chcemy inwestować i my tu chcemy coś zrobić lepszego a nie tylko niszczyć.
Pan Tadeusz Robaczek zwrócił się wprost do Pana Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Cymermana wyjaśniając, że jeżeli był dobrze słuchany to nie sugerował jaką decyzję ma podjąć Dyrektor M/G Ośrodka Kultury, tylko mówił o męskiej decyzji i tylko tyle.
Pan Józef Romanowski: Chciałby się ustosunkować też do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora M/G Ośrodka Kultury w Reczu. Rzeczywiście nie patrzmy kto napisał, ja się też odcinam od pewnych sformułowań, bo każdy odpowiada za swoje słowa. W tym momencie nie oceniajmy lecz merytorycznie podejdźmy do zagadnienia w sensie czy skarga jest zasadna czy nie.
Panie Dyrektorze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dwa i pół roku temu to Pan właśnie rzucił temat na spotkaniu słynnym andrzejkowym, gdzie nas tak pięknie opisali w internecie, że są czynione przez Pana Burmistrza kroki w celu przejęcia budynku. Przecież znane są nam Wysoka Rado pisma Pana Tadeusza Stangiłowskiego naszego mieszkańca i tamten pracownik się jednoznacznie określił i podpisał się pod tymi pismami. Być może radca prawny stracił pracę Pani Chojnicka –Grabarz, być może ten pracownik też stracił pracę czy przeszedł na rentę ale z jakich przyczyn to nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć czy oskarżać, bo nie mam na to dokumentu.
Panie Dyrektorze uważam, że rzeczywiście 2,5 roku trzeba się zastanowić czy Pan przez to nie działanie jednocześnie działa a więc działa na zwłokę, czy Pan przez to nie działanie w tej materii służy interesowi publicznemu czy interesowi jednej osoby, jednostki. Materia jest delikatna, że mieszka tam, jak raz Pan Burmistrz, ciekawe jakby ktoś inny mieszkał, czy też byłby problem, bo mieszka tam Burmistrz a więc jest to materia delikatna. Pytałem na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, czy względem Pana jest prowadzony mobbing, bo tak remont w tamtych latach, my tutaj pisaliśmy pisma a Pan Burmistrz nas nie poparł, Rada środków nie chciała znaleźć, bo takie miała prawo czy życzenie. Teraz ostatnia sesja Pan Burmistrz chciał zabrać 40.000 zł. z M/G Ośrodka Kultury i dzięki temu Panu Tadeuszowi Robaczkowi sprawa została załatwiona inaczej i wyjaśniona i ,, wilk syty i owca cała”. W związku z tym myślę, że w Pana jako Dyrektora Ośrodka Kultury jest w interesie żeby ten obiekt Rynek 1 był przy jednostce kultury a nie to skomunalizować i niech to ktoś kupi. Pan Dyrektor traci dochody, bo Pan ciągle mówi, że nie ma Dom Kultury pieniędzy, są teraz z działalności gospodarczej pieniążki plus rodzina, która mieszka płaci do Pana ten czynsz a tak to Pan utraci te swoje profity jeżeli budynek w przyszłości byłby sprzedany. Wysoka Rado proszę popatrzeć na te trzy myślniki, które są w skardze:
- łamanie prawa przez złamanie ślubowania.
No radny czy to gminny czy powiatowy w swoich ślubowaniach właśnie ślubuje, że będzie służył dla dobra właśnie publicznego. Czy w tym momencie ta zwłoka to nie działanie przeciw dobru publicznemu.
- łamanie prawa przez naruszenie kodeksu postępowania administracyjnego.
Jeżeli jest potwierdzone, że przez ileś tam miesięcy Pan Dyrektor nie odpowiadał na pismo to jest łamanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Więc ten zapis jest zasadny.
Trzeci zapis się jakby powtarzał. Czy my żyjemy w czasach dyktatury żebyśmy się bali pewnych decyzji. Ja przeżyłem mobbing i z roboty mnie próbowali wywalić i tak samo różne sytuacje były prowadzone. Znam to i wierzę, że nie było to miłe ale po to zostaliśmy wybrani jako radni żebyśmy dla tego społeczeństwa służyli. I Pan Panie Dyrektorze dla dobra interesu publicznego, dla dobra jednostki, którą Pan kieruje powinien Pan jak najszybciej, to jest moje zdanie i nie chcę uprzedzać, jak najszybciej napisać wniosek o uwłaszczenie.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pan Wetzel pisał sam tę skargę czy ktoś jemu pomagał?
Pan Wetzel Edward odpowiedział, że sam pisał tą skargę.
Pan Romanowski Józef powiedział, co to za pytanie?
Pan Wiesław Drabik radca prawny z Urzędu Miejskiego wyjaśniał następująco: Nie zgadza się z wypowiedzią Pana Józefa Romanowskiego dlatego, że nie naruszono przepisów art. 35 i 36 KPA, ponieważ dotyczą one aktu administracyjnego, którym może być decyzja lub postanowienie. Po drugie nie można się powoływać na jakieś spotkania prywatne na których były załatwiane interesy urzędowe, bo odpowiednim organem jest Burmistrz lub osoba urzędująca w budynku administracji publicznej. A więc to spotkanie o którym mówił Pan radny było spotkaniem prywatnym w celu wyrażenia jakiś tam prywatnych opinii, bo inaczej jakieś sprawy urzędowe można by było załatwiać na placu targowym co w pojęciu praworządności w ogóle się nie mieści do tego są siedziby organów gdzie powinno się sprawy załatwiać. Po trzecie do pozostałej części nie będzie się odnosił bo skarga ma inne podteksty niż podteksty prawne.
I jeszcze jedno do uwłaszczenia budynku nr 1 w Rynku nie wystarczy sam wniosek, bo trzeba mieć szczegółowo opracowaną dokumentacje geodezyjną i pomiary powykonawcze a po czwarte trzeba sobie zadać pytanie na które też sobie trzeba odpowiedzieć czy dom mieszkalny służy pełnieniu funkcji działalności kulturalnej. Te przepisy nie są takie proste, bo ustawa została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, bo w ten sposób przez uwłaszczenie pozbawia się mienia gminy.
Pan Józef Romanowski ponownie poprosił o głos i dodał, że Pan mecenas nie zna historii tych spotkań.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że Pan Radny Józef Romanowski nie mówi na temat, bo przed chwilą Pan przedstawił historię tego budynku na Rynku.
Pan Józef Romanowski prosił, by Pan Przewodniczący prowadził obrady obiektywnie a nie subiektywnie i żeby nie odbierał jemu głosu. Następnie wyjaśniał Panu radcy, że spotkanie o którym mówił wcześniej to nie było prywatne spotkanie. To było spotkanie pewnej grupy mieszkańców, która wystosowała petycję do Pana Burmistrza i następnie odbyło się spotkanie z Panem Burmistrzem w Urzędzie czyli spotkanie służbowe. To nie było, że ktoś coś sobie wymyślił i podpisał itd. Tu w Urzędzie odbyło się spotkanie na którym był Pan Burmistrz i byli pracownicy i wszystkie problemy i postulaty omawialiśmy i ustalaliśmy dalsze kroki wyjaśniające. Jeszcze raz podkreślił, że to nie było prywatne spotkanie.
Pan mecenas przypomniał , że wcześniej Pan Józef Romanowski powiedział, że było to na ,,spotkaniu andrzejkowym” a spotkanie to jest spotkaniem prywatnym.
Pan Kowalewski Dariusz przypomniał, że dyrektorzy szkół z wielką ulgą pozbyli się administrowania mieszkaniami szkolnymi i przejął je Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Te mieszkania były nowe i nie wymagały aż takich wielkich remontów jak w obiekcie zabytkowym. Trzeba się zapytać Pana Dyrektora M/GOK czy chciałby ten ciężar wziąć na głowę, bo jeśli będzie właścicielem tego obiektu i trzeba będzie wymienić dach to do kogo się mieszkańcy zwrócą. Na pewno zgłoszą się do Dyrektora M/G Ośrodka Kultury i wtedy skąd te pieniądze się znajdą. Utrzymywanie mieszkań to nie jest żadna działalność dochodowa i mówiąc o tym, że Dyrektor M’/G Ośrodka Kultury. pozbywa się dochodów z wynajmu mieszkania, jakież to są wielkie dochody? Jeśli przyjdzie wymienić dach i co wtedy?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że spotkanie o którym mówił Pan Radny Józef Romanowski nie było na temat kupna przeze mnie mieszkania tylko na temat nieuczciwego przejęcia lokalu Rynek1/1. To była skarga, która była rozpatrywana na posiedzeniu Rady i uznana była za bezzasadną.
Pan Józef Romanowski zwrócił się wprost do Pana Radnego Kowalewskiego mówiąc, pyta Pan gdzie środki i podał przykład Przedszkola, że jeśli jest potrzeba remontu to idą pieniążki z budżetu gminy. Tak samo tutaj Dom Kultury nie ma takich pieniędzy żeby remontować, to pieniądze powinny się znaleźć w budżecie gminy i Rada je powinna zapisać w budżecie gminy. Natomiast jeśli chodzi o pismo, które wystosował Pan Dyrektor jako odpowiedź do Pana Edwarda Wetzel, to ja zacytuję w dwóch punktach :
,, Oświadczam, że nigdy nie miałem i nadal nie mam zamiaru wyrażenia zgody jako Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego wręcz oficjalnie w obecności świadków odpowiedziałem Burmistrzowi, że takiej decyzji nie podejmę.” I punkt 2 .” Możliwość uwłaszczenia mieszkania przy ul. Rynek 1 jest przedmiotem moich ciągłych rozważań i analiz. Jestem na etapie kompletowania dokumentów dotyczących tej sprawy.” A więc to jedno drugiemu zaprzecza. Ja teraz nie rozumiem Panie Dyrektorze Pan pisze, że Pan nie wyraża zgody a tutaj w tym kierunku Rada idzie w innym kierunku. Proszę o wyjaśnienie czy Pan jest w zamiarze wystosować ten wniosek czy nie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie upomniał Pana Józefa Romanowskiego żeby prowadził dyskusję na temat.
Pan Józef Romanowski zapytał, czy mówi nie na temat i powiedział, że jest to ciekawe.
Pan Wiesław Łoński Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu stwierdził, że nadal podtrzymuje swoje stanowisko, które wymienił w punkcie 1 i dodał, że w przerwie obrad sesji grudniowej informował Pana Wetzel o swoim stanowisku i wydawało się Panu Dyrektorowi, że to wystarczy. Ja poprosiłem Pana Stangiłowskiego o pomoc, bo zna sprawę i siedział w tym temacie, żeby mi pomógł odszukać dokumentów i przepisów. Dalej mówił, że Pan Stangiłowski przyszedł do Dyrektora Domu Kultury dwukrotnie z dwoma pismami: jedno pismo dotyczyło oświadczenia, że zrzekam się tego budynku i przekazuję go na mienie komunalne a drugie pismo to wniosek o przekazanie w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ja o tym mówiłem ale nie wpłynął oficjalnie wniosek o umożliwienie kupna tego budynku. To jest na zasadzie takiego pomysłu gdzie my możemy przypuszczać, że mogłoby się tak wydarzyć. Nie miałem tak dobrych doradców i chcę podjąć decyzję w sposób świadomy. Uwłaszczenie to nie jest tylko przywilej to jest przede wszystkim obowiązek. Dla przykładu dekarz mu wycenił naprawę rynien na około 600 zł. i nie ma za co tego zrobić. Także jest to problem utrzymania tego obiektu i nie chciał by żeby za pół roku Rada go rozliczała za to, że obiekt jest zdewastowany i nie jest utrzymany w należytym stanie. Wniosek o uwłaszczenie wymaga konsultacji konserwatora zabytków, bo jest to obiekt zabytkowy. Przez ten okres sprawę bada i widzi, że jest tu bardzo wiele niejasności, które chciałby rozwiać i decyzja, którą podejmie żeby była w pełni przemyślana i świadoma. Pan radny tu powiedział, że temu od wielu lat towarzyszą emocje a ja nie chciałbym się kierować emocjami i innymi pobudkami. Teraz proszę mi powiedzieć, czy decyzja zgodnie z sugestią niektórych radnych i Pana Wetzla o uwłaszczeniu będzie prawidłową decyzją czy nie, bo ja tego nie wiem. Może właśnie, że nie podejmę sprawy uwłaszczenia to będzie dobra decyzja. Proszę nie wywierać na mnie jakichkolwiek nacisków.
Pan Wetzel Edward poprosił o głos.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Rada Miejska chce wysłuchać Pana Wetzla w tej sprawie i poddał to pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 1 za, 14 przeciwnych) nie chciała w tej sprawie wysłuchać Pana Wetzla i o tym został poinformowany Pan Wetzel przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na tym zamknął dyskusję Pan Przewodniczący Rady Miejskiej i przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 13 za, 2 przeciwnych) podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu, którą zarejestrowano pod Nr XXXIII/234/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną.

Po tym jednogłośnie ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.

AD. 16.
Informacja o realizacji planów pracy przyjętych na 2005r. przez poszczególne komisje Rady.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji w powyższej sprawie, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Dyskusji nad informacją nie stwierdzono.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska powyższą informację przyjęła bez głosowania.

AD. 17.
Zapoznanie z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lutego 2006r. na temat kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2005 roku.
Protokół Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokółu, w którym Komisja stwierdza prawidłową realizację uchwał podjętych w 2005 roku przez Radę Miejską w Reczu.
Dyskusji nad protokółem nie stwierdzono i na tym ten punkt zakończono.

AD. 18.
Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2005r.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji dotyczące w/w tematu, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad informacją nie stwierdzono i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska przyjęła informację bez głosowania.

AD. 19.
Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
W dyskusji nad informacją kolejno głos zabrali:
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił Pana Burmistrza Recza o ustosunkowanie się do wniosków wynikających z przeczytanego protokółu, bo to jakość tak umknęło a jednak pozostały zapytania faktycznie a nie wnioski bez odpowiedzi Burmistrza. Czy Pan Burmistrz ma to w planie może dzisiaj?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w punkcie wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi można na nie odpowiedzieć
Pan Radny Kowalewski Dariusz zapytał o Izbę Regionalną wraz z punktem informacyjnym, która ma być usytuowana w Baszcie Choszczeńskiej.
Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał o spotkanie z Zarządem Aquanet Poznań w Poznaniu gdzie rozważana jest sprawa żeby ta wielka spółka była inwestorem przy budowie hydroforni w Reczu w systemie partnerstwa publiczno-prawnego,
Na powyższe odpowiadał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:
- w sprawie punktu 15 informacji podał, że od dłuższego czasu kontakt z Panem Krzysztofem Knapem z Dobrzan, który ma duże zbiory historyczne i nie ma gdzie ich ulokować . Wyszedł więc z taką propozycją, żeby te zbiory eksponować w naszej gminie w obiektach zabytkowych. W związku z tym należy taki obiekt zaadoptować i stworzyć warunki np. przed wilgocią i zabezpieczenie jeśli chodzi o wejście. Może to być prosta adaptacja. Wejście musi być zabezpieczone i otwory okienne nie mogą przepuszczać wilgoci. Pojawiła się teoretyczna możliwość o dofinansowanie tej adaptacji w kwocie 30.000 zł. W tej sprawie byłem w Warszawie. To jest niepewna sprawa, bo wnioski często przepadają. Warunkiem też było, że będą zabezpieczone środki własne i dlatego z rezerwy budżetowej Burmistrz takie środki zabezpieczył i będą one uruchomione z chwilą kiedy ten wniosek przejdzie.
- W sprawie koncepcji budowy hydroforni w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśniał, że spółka Aquanet, która zajmuje się wodociągami na terenie Poznania i sąsiednich gmin, jak również inwestycjami w gminach odległych. Tę firmę odwiedziliśmy w celu zapytania czy chcieliby być inwestorem budowy hydroforni za środki własne. Polega to na tym, że za środki prywatne buduje się coś publicznego i z usług, z wpłat za te usługi ta inwestycja jest spłacana przez wiele lat, 10 czy 20 lat i powoli ta inwestycja przechodzi na własność gminy. To jest nowy program, bo ustawa weszła w ubiegłym roku i należy taką możliwość też rozpatrywać. Co nas skłoniło do podjęcia rozmów w tej sprawie ? Jest wniosek ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. żeby jako jedno z pilniejszych zadań przygotować inwestycję pn. budowa hydroforni w Reczu, które w WPI jest zapisane na rozpoczęcie tego zadania w 2008 roku. Chodzi o to, żeby jak najszybciej to zrealizować. Podał jeszcze dodatkową informację po rozmowie z zarządem firmy Aquanet w Poznaniu, że istnieją systemy rozprowadzania wody gdzie hydrofornia jest centralna i wodę się dostarcza do poszczególnych odległych miejscowości nawet, że to jest tańsze niż budowanie małych hydroforni na terenie gminy. Burmistrz myślał, że scentralizowanie kanalizacji jest uzasadnione a okazuje się, że tu też takie projekty są wdrażane na terenie Polski i dzisiejsza technologia pozwala na takie działanie. Czyli to, że uniknęliśmy błędu takiego, że z Pamięcina chcieliśmy zasilić system w Reczu to wydaje się, że ten kierunek był niewłaściwy i dzięki tej dyskusji, która się rozpętała to do tego nie doszło. Nigdy dotąd nie była opracowana koncepcja taka całościowa żebyśmy się mogli do tego przymierzyć i główne kierunki wyznaczyć. Taka koncepcja jak w przypadku ścieków jest opracowana i gmina Recz jest wpisana w system Aglomeracja Recz. To jest system, który nie pozwala w przyszłości popełnić błędu i nie wybudować sieci tam gdzie jest ona nieuzasadniona ekonomicznie.
- Pan Grzelak Leon zapytał o spotkanie w Warszawie z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie ,, Małe Przedszkole”. Tu pisze, że w gminie Recz planuje się utworzyć od 2-4 przedszkoli wiejskich. Zapytał więc jakie miejscowości są do tego zakwalifikowane i kto o tym będzie decydował.
- Pan Burmistrz Recza odpowiedział następująco, że Towarzystwo Oświatowe jest partnerem w realizacji takiego programu, gdzie na terenie 4 województw są tworzone małe przedszkola. Są to przedszkola edukacyjne czyli dzieci będą przyprowadzane przez rodziców na 3-4 godziny co dwa dni. Tak, że jedna przedszkolanka wyedukowana z pełnymi uprawnieniami będzie mogła obsługiwać dwa przedszkola i to będzie wymiar pełnego etatu. Harmonogram realizacji tego tematu jest następujący. W pierwszym etapie powstaną dwa przedszkola gdzieś w okolicach marca, w drugim etapie 8 i w trzecim 4 przedszkola. Stowarzyszenie Oświatowe jest realizatorem tego projektu a Burmistrz jest partnerem. Księgowość będzie prowadziło Towarzystwo Oświatowe, które otrzymało środki na 1 etat dla koordynatora i na ½ etatu dla księgowości. Chodzi w tym wszystkim o wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci wiejskich.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał w tym momencie wchodzącego na salę obrad Pana Andrzeja Chmielewskiego Wicestarostę Choszczeńskiego.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informował, że 17 stycznia odbył się przetarg na działkę na ul. Chyżej gdzie za działkę płaci się lekko ponad 1 zł. a wcześniej za 17 zł. i wadium wpłacało się przed tygodniem
Nie było chętnych i dopiero na godzinę przed przetargiem chętny wpłacił wadium i przystąpił do przetargu. Kiedyś było tak, że wadium wpłacało się w dniu przetargu. Sam byłem zainteresowany tą działka i jak zobaczyłem termin wpłacania wadium to zrezygnowałem Proszę mi wytłumaczyć jak to jest, czy przetarg ogłasza się pod nazwisko?
Pan Burmistrz: Na pytanie jak to jest Burmistrz proponuje żeby ta osoba, która prowadzi przetargi na piśmie Panu Romanowskiemu odpowiedziała. Wycenę działek robi ten sam wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Burmistrz osobiście tym się nie zajmuje i jeśli są potrzebne wyczerpujące informacje to Burmistrz to przygotuje. Na pytanie czy przetarg się robi pod konkretną osobę odpowiadam, że nie. Na pytanie, czy musi być tak długi termin od wpłacenia wadium do przetargu odpowiadam, że powinien być dlatego, że jeśli chodzi o przetargi, to przychodzą osoby, które chcą zarobić na tym interesie. Znane są takie przypadki w kraju, że wadium można wpłacić na godzinę przed przetargiem i wtedy pojawiał się taki ktoś z nikąd i podbijał ceny. Żeby tego uniknąć jeśli ktoś chce przystąpić do przetargu wpłaca wadium w określonym terminie . To tyle jeśli chodzi o pytanie.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej : Panie Burmistrzu Pana wypowiedź idzie w kierunku nie interesu publicznego, bo jeśli Pan mówi, że przychodzą i podbijają cenę, to chyba o to chodzi żeby gmina na tym więcej zarobiła. Tylko mi chodzi o to, żeby był obiektywizm, bo te dwie działki leżą obok siebie i mają tak różną cenę a przeznaczenie w planie przestrzennym dla obu działek jest jednakowe. A to, że będą sobie cenę podbijać to chyba dobrze dla gminy a Pan Burmistrz mówi jakby przeciwko interesowi gminy.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że też uczestniczył w kilku przetargach i powie tak, że wadium jest wcześniej wpłacane to jest bardzo dobrze. Przed przetargiem wadium ma być już na koncie. Pan nie zrozumiał wypowiedzi Burmistrza, bo często jest tak, że przed przetargiem podchodzi 2 gości z teczką i mówi tak, że nie przystąpi do przetargu ale dla niego 5 tysięcy złotych.
Pan Romanowski Józef wtrącił mówiąc, Panie ale gmina nie ma nic z tym wspólnego. Co to gminę obchodzi.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Burmistrz powiedział, że ma prośbę, żeby radny Romanowski na Burmistrza nie krzyczał.
Pan Józef Romanowski ponownie wystąpił przypominając, że jego pytanie było mniej więcej tej treści, dlaczego wycena działki jest tak różna tu jest 1 zł. a tu 16 zł. Pan Romanowski zastrzegł, że nie mówi o procedurze przetargowej bo jak raz się orientuje w procedurze przetargowej. Dlaczego te działki o tym samym przeznaczeniu zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego są o tak różnej cenie tu 1 zł. a druga działka 16 zł.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał wypowiedź Burmistrza, który informował, że działki te wycenia rzeczoznawca z uprawnieniami do tego. To kto to może podważyć?
Pan Józef Romanowski kontynuował temat informując, że Burmistrz ma prawo podwyższyć cenę działki jeśli jest zaniżona w interesie gminy to leży a nie oddawać za grosze.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że ten interes gminy nie zawsze jest taki czytelny, bo na naszym terenie wiele nieruchomości wykupili inwestorzy i dzisiaj są to zgliszcza. Zapytał, czy Pan Romanowski wie o tym? Nieraz lepiej sprzedać to taniej i niech inwestor zagospodaruje to porządnie.
Pan Tadeusz Robaczek zgłosił pytanie, które go zaniepokoiło. Wzorem lat ubiegłych to rzeczoznawca był wytypowany w drodze przetargu. Czy tak jest?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział na pytanie Pana Romanowskiego dlaczego cena działki jest tak duża w różnych miejscach. Różnica polega na tym, że działka może mieć jakiś zapis czy w planie miejscowym, czy też w studium, różnica może brać się też stąd w jaki sposób jest oddalona od głównych szlaków komunikacyjnych, czy jest możliwość inwestowania gospodarczego na tej działce, czy działka ma funkcję mieszkaniową i takich warunków wpływających na cenę działki jest bardzo dużo i tym się zajmuje rzeczoznawca, który często to robi metodą porównawczą czyli wybiera działki o podobnym charakterze z terenu naszej gminy czy z terenu gmin sąsiednich i robi taką średnią wycenę i przedstawia to Burmistrzowi, który daje taką cenę na przetarg.. W ocenie Pana Burmistrza, dla przykładu podał sprzedaż działek na ulicy Podgórnej, gdzie uczestnicy przetargu bardzo mocno wywindowali cenę i potem rzeczoznawca na podstawie tego wyceniał następne działki mieszkaniowe i teraz jest taka sytuacja, że ceny działek mieszkaniowych są wysokie i ostatnio nie udaje nam się sprzedać. Wszystko musi być wyważone i zdroworozsądkowe, oparte na czytelnych regułach i przejrzystych żeby nie było tak, że jedna osoba może o tym decydować . Burmistrz ma prawo obniżyć cenę działki w kolejnym przetargu. Burmistrz stara się tego nie nadużywać.
Do tej pory tego nie stosował, ale po 2 czy 3 latach kiedy się nie udało sprzedać a są przedsiębiorcy, którzy naprawdę chcą zainwestować na naszym terenie i dlatego może zastosuje taką możliwość zgodnie oczywiście z ustawą.
Rzeczoznawcę się wybiera zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, która mówi, że do 6.000 Euro nie trzeba przeprowadzać przetargu, co nie oznacza, że nie mamy obowiązku sprawdzenia najkorzystniejszej oferty. Zawsze to czynimy i zawsze staramy się wybrać tę ofertę najtańszą i rzeczową żeby nie mieć z tego tytułu później kłopotów. Te oferty zbieramy i staramy się wyważyć między sensowną ceną i solidnością wykonania pracy pod warunkiem, że jest to stosunkowo niewielka wartość czyli do 6.000 Euro.
Pan Józef Romanowski; Nie jest tutaj moim celem odbijanie piłeczki i polemizowanie ale swoje zdanie podtrzymuję. Panie Burmistrzu obniżanie ceny obojętnie czego dotyczy czy to jest działka zabudowana czy nie zabudowana wynika tylko w tym przypadku kiedy nie ma chętnych i wtedy się ogłasza drugi przetarg żeby cenę obniżyć, bo gmina jest zainteresowana zbyciem tej działki. Natomiast podtrzymuję swoje zdanie, że jeżeli cena jest za niska to w imię interesu publicznego to Burmistrz ma prawo podwyższyć wartość działki i od tego pułapu rozpocząć. Ja to sprawdzę, bo nie mamy na sali radcy prawnego.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że Pan radny powiedział bardzo istotną rzecz, że trzeba to sprawdzać i kontrolować. Powiedział, że ceny nieruchomości różnią się zdecydowanie wtedy kiedy jest częścią na powiększenie gospodarstwa a ceną samodzielnej nieruchomości. Ale oczywiście zgadza się z Panem Radnym, że trzeba to kontrolować i trzymać rękę na pulsie a Burmistrz nie ma zamiaru czegokolwiek ukrywać i nawet zależy jemu na tym, żeby ta kontrola była. Wolałby żeby ta dyskusja była na konkretnym przypadku i jak najbardziej popiera Pana Radnego Romanowskiego.
Innych uwag ani zapytań nie zgłoszono i na tym ten punkt zakończono.

AD.20.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że głównym zadaniem Przewodniczącego było przygotowanie i opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję, po drugie współorganizowanie VI już Dnia Seniora, w której wzięło udział około 100 osób a inicjatorem pierwszego spotkania był pan Józef Romanowski. Impreza była sympatyczna, ludzie się bardzo sympatycznie bawili i byli bardzo zadowoleni choć przyznaję z drugiej strony, że odebrał kilka telefonów od osób, którzy mieli pretensje, że nie byli zaproszeni ale jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Organizatorzy korzystali z listy, która była opracowana z lat poprzednich. Przy tej okazji podziękował Paniom z Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Reczu za kapitalną imprezę. Z tego co Pan Przewodniczący słyszał mówiono, że spotkanie było udane i mają nadzieję, że to będzie kontynuowane. Ponadto Pan Przewodniczący pełnił dyżury w siedzibie Rady Miejskiej w godzinach od 14 do 1530 i uczestniczył w pracach komisji Rady.
28 stycznia 2006r. w Gimnazjum w Reczu odbyło się uroczyste spotkanie, którego najważniejszą i najbardziej uroczystą częścią było rozdanie wyróżnień „Złote Reckie Koło” dla przedsiębiorców szczególnie wpływających na rozwój Miasta i Gminy Recz.
Wyróżnienia otrzymali:
Alutec Sp. z o.o. - za wysoki poziom inwestycji i utworzenie wielu nowych miejsc pracy,
·P.P.H.U Nowak - za stworzenie profesjonalnego wizerunku firmy, o dużym znaczeniu dla promocji Gminy,
FSO REMOR S.A. – za wkład w rozwój Miasta i Gminy Recz w całej historii istnienia firmy
Firma Nykiel - za inwestowanie na terenach wiejskich, szczególnie w rodzącej się tam branży turystycznej,
Robert Błądek - za popularyzowanie sztuki bonsai i promocję Gminy w Europie,
Towarzystwo Miłośników Recza - za promowanie zabytków i działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczych.
Jeszcze jedna będzie podobna impreza w marcu, jak dobrze pójdzie.
Pan Juszczyk Mieczysław zgłosił pretensję do organizatorów Dnia Seniora, ponieważ Pan Bujakowski Kazimierz nie był zaproszony na to święto a jest to osoba bardzo zasłużona dla Gminy Recz i jest najstarszą osobą Recza.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że wcześniej takie sygnały otrzymał i to sprawdził. Pan Bujakowski Kazimierz był na liście osób do zaproszenia pod nr 26 a dlaczego nie dostał nie wiemy, ponieważ zaproszenia roznosili uczniowie i trudne jest to do sprawdzenia.
Pan Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury potwierdził, że zaproszenie było wydrukowane i zakopertowane i teraz trudno jest sprawdzić dlaczego Pan Bujakowski nie otrzymał zaproszenia.
Innych zapytań nie zgłoszono i na tym ten punkt zakończono.

AD. 21.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i AD. 22 Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kolejno zgłaszali:
Pan Juszczyk Mieczysław zapytał Pana Burmistrza, czy ci co popsuli drogę z Nętkowa to wezmą się do roboty i naprawią szkody?
Pan Tadeusz Robaczek powiedział, że ma trzy pytania. Przypomniał, że walczono o 40.000 zł. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu i Rada w budżecie Gminy na 2006r. uchwaliła tą kwotę, to może coś z tej sumy Pan Dyrektor M/G Ośrodka Kultury przeznaczył by na wykonanie elewacji na budynku Domu Kultury od strony frontalnej. Nasza Remiza Strażacka to jest perła przy elewacji M/G Ośrodka Kultury.
Następnie zapytał Pana Burmistrza, czy mieszkańcy ulicy Środkowej zostali powiadomieni o pozytywnym załatwieniu ich wniosku w sprawie zakazu wjazdu Tirów na ul. Środkową, bo w Biuletynie Informacyjnym takiej informacji nie ma. Prośba jest taka żeby udzielić odpowiedzi mieszkańcom i poinformować ich o tej pozytywnej decyzji.
W imieniu Pana Sołtysa z Suliborka chciał ,,podziękować” za energię elektryczną w świetlicy w Suliborku. To podziękowanie jest oczywiście w cudzysłowiu, ponieważ tej energii nadal nie ma.
Pan Matczak Edmund zapytał, co z tą farmą wiatraków w Pamięcinie?
Ponadto wskazał na konieczność zabezpieczenia mieszkania Pani Kanturskiej w Pomieniu, ponieważ budynek ten jest w bardzo złym stanie.
Pan Kowalewski Dariusz w imieniu starszych wyborców wnioskował o naprawienie schodów i wykonanie poręczy, którymi schodzą starsi ludzie na ogrody działkowe położone przy ulicy Murarskiej ( schody znajdują się naprzeciwko furtki do Gimnazjum).
Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał na jakim etapie załatwiania jest sprawa zwrotu niesłusznie pobranych składek ZUS od szkół i Przedszkola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku naszej Gminy jest to kwota około 100.000 zł. Ponadto prywatnie nauczyciele też otrzymali by zwroty niesłusznie pobranych składek ZUS od pewnych dodatków dla nauczycieli. Poinformował, że przekazał materiały szkołom. Zapytał, co dalej z tym zrobiono.
Pan Józef Romanowski:
- Jesienią była awaria wody na terenie miasta a teraz kilkugodzinna i w związku z tym mieszkańcy pytają i wskazują, że należy dokonać oględzin i napraw pomp ulicznych, ponieważ gdzieś tam podano, że na terenie miasta jest 6 pomp.
- Pan Burmistrz informował, że możliwe jest, że gmina przystąpi do realizacji programu rewitalizacji starej części miasta a co z czatownią, która od 1,5 miesiąca jest nie przykryta i przeszła przez wszystkie śniegi, deszcze i Pan Burmistrz , który jest sercem za zabytkami nie widzi tego, że czatownia powinna być przykryta,
- Zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na ostatniej sesji miał być na dzisiejszej sesji przygotowany projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący Rady Miejskiej nie ma takiego projektu uchwały. Przegapił Pan.
- Druga sprawa dodał, że przegapił też Pan Przewodniczący Rady Miejskiej sprawę dotyczącą przywrócenia linii kolejowej Stargard Szcz. –Recz- Piła. Obiecał Pan, że wystosuje Pan pismo w imieniu Rady Miejskiej do Urzędu Marszałkowskiego a to powinno być zrobione za pomocą projektu uchwały Rady Miejskiej i to jest na dzień dzisiejszy nie zrobione. Proszę to wytłumaczyć, bo taka była deklaracja, że Rada Miejska od siebie wystosuje pismo w celu poparcia i przyspieszenia uruchomienia połączenia kolejowego Recz-Stargard Szcz. Zwrócił się z prośbą o potwierdzenie powyższego do Pana Grzelaka Leona, który potwierdził tą wypowiedź.
- Następnie zapytał, czy Pan Drabik Wiesław nadal reprezentuje ZGKiM w Reczu w sprawach sądowych o zaległości czynszowe.
- Dalej zgłosił zapytanie do Pana Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Cymermana, ponieważ jest w Zarządzie M/G Klubu Sportowego ,,Remor” w Reczu, co to za rozbiórka była na obiekcie gastronomicznym?
- Do Pana Burmistrza Recza zgłosił zapytanie, co Pan Burmistrz zrobi z tym fantem, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wstrzymanie trzynastek dla pewnej grupy osób zatrudnionych w sferze budżetowej jest niezgodne z zapisami art. 32 Konstytucji RP. Przypomniał, że w 2004 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o włączeniu trzynastki do wynagrodzenia Burmistrza, bo od 1 lipca tegoż roku były one zniesione dla niektórych pracowników sfery budżetowej. Rada Miejska była władna podwyższyć wynagrodzenie w związku z utratą trzynastki. Tu się teraz okazuje, że w dniu 21 lutego 2005r. o godz. 10 Trybunał Konstytucyjne orzekł, że ustawa tamta, która odbierała trzynastki pewnej grupie pracowników sfery budżetowej jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. W związku z tym jak Trybunał orzeknie, to z chwilą orzeczenia po 2 tygodniach ustawa przestaje działać .Zapytał więc Pana Burmistrza, co w związku z tym chce zrobić.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w tym wyroku na końcu jest zapis od kiedy to orzeczenie obowiązuje?
W odpowiedzi Pan Józef Romanowski odpowiedział, że jest to ściągnięte ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie TK odbyło się 25 lutego a tutaj jest informacja, że w praktyce trwa to nie dłużej niż do 14 dni. Ja tu nie jestem prawnikiem ale sądzę, że po 14 dniach wchodzi w życie to orzecznictwo.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że też nie jest prawnikiem ale jak się ktoś zapozna z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, to tam zwykle jest napisane, że to albo obowiązuje po pół roku albo po roku albo po jakimś czasie a nie po dwóch tygodniach. Proszę Pana, żeby ten wyrok obowiązywał, to należy zmienić ustawę sejmową. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienia ustawy sejmowej.
Pan Józef Romanowski stwierdził w nawiązaniu do powyższego, że niekoniecznie musi być nowa ustawa a Trybunał może unieważnić taką ustawę. Ale Pan Burmistrz na pewno zna temat. Więc pytam i proszę o odpowiedź.

W tym miejscu Pan Tadeusz Antosiewicz poinformował, że musi opuścić obrady, bo ma pilne wezwanie weterynaryjne.

Pan Barna Stanisław w imieniu Państwa Marciniaków, którzy mieszkają koło leśniczówki prosił, żeby naprawić w drodze dwie duże dziury, bo przez to ta droga stała się nieprzejezdna.
Następnie przyłączył się do wcześniejszej wypowiedzi Pana Matczaka Edmunda i prosił żeby Pan Burmistrz trochę więcej powiedział na temat planowanej farmy wiatraków w Pamięcinie, bo koncepcja była taka, żeby była to gmina antyprzemysłowa, żeby była to gmina ekologiczna, turystyczna. Te wiatraki są planowane w odległości około 300 m od zabudowań Radnego, który wie od inwestora, że wiatraki te będą powodowały hałas w granicach od 44-45 decybeli a jak będzie naprawdę, to nie wiadomo. Nie chciałby, żeby przez całe jego życie miał taki hałas wokół siebie.
Pan Marek Cybulski wnioskował o naprawę mostku koło Państwa Walerczyków oraz naprawę drogi do nich.
Pan Grzelak Leon zapytał, czy złożono wniosek do Funduszu Norweskiego w sprawie budowy kanalizacji Sicko- Sokoliniec-Recz i czy ten wniosek został rozpatrzony a jeśli tak, to jaka jest decyzja w tej sprawie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, że na ostatniej sesji była dyskutowana sprawa kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Obecnie Pan Radny Józef Romanowski zarzuca Panu Przewodniczącemu, że nie przygotował projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, ale jak można było projekt przygotować skoro się nikt nie zgłosił z deklaracją do pracy w Komisji Rewizyjnej. Przymusu stosować nie można. Jeśli się pojawi chętny do pracy w Komisji Rewizyjnej, to zostanie skład Komisji Rewizyjnej uzupełniony w drodze uchwały Rady Miejskiej i to nawet na dzisiejszej sesji. To tyle jeśli chodzi o Komisję Rewizyjna.
W sprawie komunikacji PKP potwierdził ten fakt, ale otrzymał pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który wnioskuje o uruchomienie komunikacji Stargard Szcz. – Kalisz od 1 września br. W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nie będzie się dublował skoro stanowisko Marszałka jest w tej sprawie.
Pan Józef Romanowski odpowiedział, że Pan Przewodniczący pięknie to wszystko obrócił kota ogonem To co, że ktoś wystosował pismo Panie Przewodniczący, Pan obiecał i my jako Rada ze swojej strony możemy przygotować pismo wspierające. Zapytał, czy w związku z pismem Marszałka ma Pan Przewodniczący gwarancję, że ta sprawa będzie załatwiona? Nie.
Jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną to był wniosek na poprzedniej sesji, że na tej sesji ma być dokonane uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. A że do Pana Przewodniczącego się nikt nie zgłosił, to Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powinien przygotować projekt uchwały i by Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Radę o kandydatury do pracy w tej Komisji. Komisja Rewizyjna nie może pracować w niepełnym składzie. Owszem jest quorum w komisji ale ile możemy tak pracować? Komisja Rewizyjna jest najważniejszą komisją i powinna pracować w pełnym składzie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział to dobrze, to proszę wskazać kandydata do pracy w Komisji rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski w odpowiedzi zapytał, to ja mam wskazać kandydata?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział pytaniem na pytanie a co ja mam wskazać?
Pan Józef Romanowski odpowiedział, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ma zapytać Radę Miejską o kandydata.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że na poprzedniej sesji Rady tylko Pan Juszczyk Mieczysław ponownie został wybrany w skład Komisji Rewizyjnej. Pozostali się w tej sprawie nie wypowiedzieli więc nie może zmuszać siłą do pracy w Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski wyjaśniał, że to nie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej decyduje lecz Rada Miejska i projekt uchwały powinien być zgłoszony na posiedzenie.
W odpowiedzi Pan Przewodniczący mówił, że Rada Miejska też nie może zmusić nikogo do pracy w Komisji Rewizyjnej.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza przystąpił do udzielania odpowiedzi na stawiane zapytania i wnioski:
- w sprawie farmy wiatrakowej w Pamięcinie Pan Burmistrz zdecydowanie chciał zdementować ewentualną pogłoskę, że nasza gmina jest antyprzemysłowa bądź antygospodarcza. Na pewno Panu Radnemu nie o to chodziło. Wyjaśniał dalej, że w studium zagospodarowania przestrzennego, który Rada Miejska uchwaliła w 1998 r. jest zapis, że pewien teren w okolicach Nętkowa jest przeznaczony na działalność fermy wiatrakowej. Ten teren jest zaplanowany jako przydatny do tego celu i tak został zapisany i przyjęty uchwałą Rady. Kiedy pojawił się inwestor, który wszczął procedurę ulokowania fermy wiatrakowej w okolicy Pamięcina . Namawiano inwestora, żeby pojechał i zobaczył teren koło Nętkowa, bo może tam się opłaca wykupić i lokować tę fermę, bo tam jest zapis w studium, które wcześniej było uzgodnione z Wydziałem Ochrony Środowiska. Jednak inwestor upiera się i twierdzi, że chce na swojej nieruchomości inwestować i tę fermę uruchomić. Rozpoczęto więc postępowanie na wniosek inwestora i na końcu tego postępowania okaże się, czy to jest w ogóle możliwe dlatego, że jest szereg ograniczeń m.in. że ten teren jest w obszarze chronionego krajobrazu oraz drugie ograniczenie w postaci korytarza ekologicznego, który tamtędy przebiega. Inwestor musi spełnić szereg wymogów formalnych m.in. raport oddziaływania na środowisko itd. itd. Ta sprawa już trwa około roku ale inwestor się uparł i chce sprawę doprowadzić do końca i chce wiedzieć czy tę fermę tam zlokalizuje. Burmistrzowi zależy na tym żeby nie popełnić żadnego błędu i żeby wszystkie strony mogły się wypowiedzieć w tej sprawie i argumentować.
- Jest to dla inwestora i dla nas droga przez mękę ale sam tego chciał mimo, że wcześniej informowaliśmy o innej możliwości. Odbyły się spotkania z mieszkańcami, które było rzeczowe. Wiadomo, że ktoś inny może mieć korzyści w związku z inwestycją a inny może stracić na tym. Burmistrz informował, że ta inwestycja nie może być bliżej położona niż w odległości 800 m od zabudowań mieszkalnych.
- Podobnie jest z uchwalaniem planów przestrzennego zagospodarowania, bo jeśli nie weźmiemy udziału w postępowaniu to może się okazać, że stracimy na tym. Powiedział, że jako Burmistrz nie może inaczej działać jak zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
- W sprawie Pana Radnego Romanowskiego, który się zapytał, czy Burmistrz się ustosunkuje do tego protokółu z kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej. Burmistrz stwierdził, że nie miał takiego zamiaru dlatego, że jest to protokół, który zapoznaje Radę z tym zapisem, z protokółem. Rada nie złożyła żadnego wniosku do Burmistrza, że istnieje jakaś potrzeba. Jeśli w trakcie kontroli są wnioski do wykonania to Burmistrz wtedy się ustosunkowuje. Natomiast jeśli jest jakieś pytanie to się zastanawiam jaki jest cel tego, bo można się było zapytać a Burmistrz by odpowiedział. Wezmę ten protokół i odpowiem nawet na piśmie, bo odpowiedzi na stawiane pytania są na pewno proste. Tylko apeluję jeszcze raz, żeby Komisja Rewizyjna również postępowała zgodnie z jakimiś zasadami i zapisami w Statucie. Burmistrz ustosunkowuje się do wniosków a nie do zapytań.
- W sprawie naprawy drogi do Nętkowa. Ta sprawa została zgłoszona na komisjach i nie zdążyliśmy poczynić jakiś kroków, ale i pogoda nie jest odpowiednia do naprawy drogi. Na pewno działania będą podjęte.
- W sprawie wyłączenia z ruchu ulicą Środkową ciężkich pojazdów Burmistrz wyjaśniał, że nie informował o tym mieszkańców dlatego, że nie ma ostatecznej decyzji. Zarząd Dróg Wojewódzkich wstępnie nie widzi problemu ale wymaga to uzyskania decyzji i Burmistrz do takiej decyzji zmierza, bo jest to decyzja o zmianie ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej. Sprawa trwa ale to nie z naszej przyczyny. Jeśli będzie już ta decyzja o zmianie ruchu drogowego na ulicy Środkowej to mieszkańcy zostaną powiadomieni o tym fakcie.
- W sprawie energii elektrycznej w świetlicy w Suliborku Pan Burmistrz stwierdził, że Pan radny ,, podziękował” za to.
- W sprawie mieszkania Pani Kanturskiej Burmistrz przypomniał, że już było jedno mieszkanie oferowane wcześniej ale Pani Kanturska się na to nie zgodziła dlatego, że uznała, że to nie jest zgodne z jej wyobrażeniami. Ten problem istnieje i Burmistrz to potwierdza, ale nie ma innej możliwości jak tylko przekwaterować tą osobę a obiekt albo rozebrać albo sprzedać, bo jest to obiekt komunalny. Naprawdę nie jest to zasadne, żeby inwestować w zdewastowany budynek. Jeśli chodzi o Przedszkola czy szkoły czy inne obiekty użyteczności publicznej to inwestowanie jest zasadne ale w mieszkaniówkę powinni sami ludzie inwestować i dbać o ich stan techniczny. Jeśli się tylko pojawi możliwość to zostanie zaproponowane Pani Kanturskiej następne mieszkanie do zamiany.
- W sprawie naprawy schodów i założenia poręczy prowadzących do ogrodów przy ul. Murarskiej tuż przy furtce do Gimnazjum stwierdził, że wniosek jest zasadny i przyjrzymy się temu . Schody te należy poprawić i to nie będą duże środki.
- W sprawie ZUS i reakcji szkoły poinformuje tylko tak, że szkoły na wyraźne Burmistrza pismo napisały do ZUS a ZUS odpowiedział im tak, że nie należy się i dopiero musiałem się ponownie zapytać co w tej sprawie to Burmistrzowi wtedy przysłano taką informację, że ZUS tak zareagował. Burmistrz uważa, że jeśli jest to zasadne to strony powinny sprawy kierować do Sądu. Tłumaczyłem to i jeszcze raz to ponowię takie działanie.
- W sprawie awarii dotyczącej przerw w dostawie wody wyjaśniał, że w sprawie napraw pomp ulicznych przyjmowaliśmy środki budżetowe zapisane na ten rok i na ten cel. Więc proponował Burmistrz uważniej się przyglądać, bo wniosek jest zasadny.
Pan Józef Romanowski zapytał kiedy to Pan Burmistrz zrobi na co Burmistrz odpowiedział, że nie zimą. Burmistrz mówił, że należy nie tylko przekazywać wnioski w taki sposób bezmyślny ale i informować o działaniach podejmowanych przez Radę odpowiadając, że tak Rada o tym pamięta i środki na ten cel są zapisane w uchwale budżetowej.
W sprawie dlaczego czatownia nie została zabezpieczona przed opadami śniegu jest to pytanie do zleceniobiorcy i Burmistrz też nad tym ubolewa ale przyjęliśmy taką zasadę, że chcemy wspierać naszą firmę, która dostała zlecenie i miała to wykonać przed zimą i nie zdążyła i mogę wystąpić na wniosek radnego o ukaranie tej firmy.
W sprawie Pana Wiesława Drabika czy nadal występuje przed Sądem w sprawach zadłużeń lokatorskich Burmistrz odpowiedział, że nie wie jaka jest sytuacja, bo w tej chwili nie ma na sali Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu.
I co zamierzam zrobić w sprawie swojej ,,trzynastki” Burmistrz odpowiedział, że nic. Natomiast jeśli chodzi o sprawę ,,trzynastek” swoich pracowników, to się przyjrzę i spróbuję znaleźć jakieś rozwiązanie, bo to jest nowa sprawa, która dwa dni temu się ukazała najpierw w internecie a później w gazecie więc jeszcze się Burmistrz nie zdążył zapoznać od kiedy , w jakich terminach, jakie to niesie zagrożenia i to właśnie będzie miał na uwadze.
W sprawie wniosku Pana Barny dotyczącego naprawy drogi do państwa Marciniak to wniosek jest zasadny i będziemy tę drogę remontować.
W sprawie kanalizacji Sicko-Sokoliniec Burmistrz wyjaśniał, że oba nasze wnioski do Funduszu Norweskiego przeszły etap formalny i jesteśmy zakwalifikowani do drugiego etapu. Burmistrz ma nadzieję, że wnioski zostaną zaakceptowane.
Pan Tadeusz Robaczek zwrócił się do Pana Burmistrza informując, że dzisiaj ma wyjątkową cierpliwość i jest pewien, że Pan Burmistrz dobrze zrozumiał pytania stawiane w imieniu Pana Packania Sołtysa Wsi Suliborek. Pan Packań przez dwie sesje występował w tej sprawie i Pan Burmistrz obiecał, że będzie energia elektryczna w świetlicy wiejskiej i ilu jest tu świadków i wszyscy potwierdzą, że tak było a Pan tu zrozumiał, że ja tu podziękowałem. Ja mówiłem, że jest to podziękowanie w cudzysłowiu i nie ma tam dalej światła Panie Burmistrzu. Pan przy całej Radzie i sołtysach powiedział, że światło tam będzie i dalej nie ma. Jest też wywiad na ten temat w Gazecie Lubuskiej.
Pan Wiesław Łoński Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu odniósł się do przypomnienia, że Rada Miejska zwiększyła środki na działalność M/G Ośrodka Kultury w Reczu na kwotę 40.000 zł. ale są to środki na działalność bieżącą a nie na remont. Informował, że ostatnio były na obiekcie Domu Kultury różne kontrole nadzoru budowlanego, których zaniepokoiły pęknięcia na ścianach i zalecono nową ekspertyzę.
Dyrektor wyraził opinię, że elewację można wykonać ale po zakończeniu remontu. Dyrektora też to boli, że ten budynek jest w takim stanie jakim jest.
Pan Józef Romanowski ustosunkował się do wypowiedzi Pana Burmistrza na zadane przez niego pytanie, że Pan Burmistrz nic nie zrobi w sprawie tej ,,trzynastki” a jeśli chodzi o pracowników to Pan Burmistrz rozpatrzy. Panie Burmistrzu, czy tą wypowiedź należy rozumieć w ten sposób, że Pan Burmistrz nie zaproponuje projektu uchwały w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia Pana w związku z tym, że uzyskuje Pan ponowne prawo do ,,trzynastki” bo jeżeli nie to jest skandal według mnie. Pan w drodze uchwały otrzymał podwyższenie wynagrodzenia tylko dlatego, że tracił Pan ,,trzynastkę” a dzisiaj Pan mówi, że w tej sprawie nie zrobi Pan nic czyli po prostu będzie Pan pobierał ,,trzynastkę” oraz ta pensja pozostanie. No, gratuluję.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadając Panu Radnemu Romanowskiemu powiedział, że Pan Radny dobrze wie, że pobory Burmistrzowi ustala Rada. Więc nie Burmistrz będzie stawiał propozycje tylko Rada Miejska ma zaproponować. A poza tym Panie Radny należy się zapoznać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i zobaczyć jakie tam wyroki zapadły i o jakich terminach rozmawiamy a dopiero dyskutować czy należy się ,,trzynastka” Burmistrzowi czy się nie należy bo na razie błądzimy we mgle.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Zarządu MKS ,,Remor” w Reczu odpowiedział na temat rozbiórki przy obiekcie MKS ,,Remor” w Reczu. Informował, że przy tym obiekcie prace wykonywały dwie firmy i to jest ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. i jak się ociepli to dokonają tam uporządkowania terenu i druga firma to dzierżawca, który dobudował sobie przybudówkę, rozebrał ją i wyjechał. Ustalono, że w tym tygodniu ze środków klubowych sprzątniemy to co on zrobił a on jak wróci to nam to pokryje.
Pan Józef Romanowski: Nie wiem. Nie będę podejrzewać i oskarżać, bo może ma Pan mniejszą wiedzę. Ja po prostu pytam, czy to jest prawda, że ta dobudówka była wykonana niezgodnie z prawem budowlanym i nie było na to pozwolenia budowlanego, bo Pan jest w zarządzie Klubu a Klub jest właścicielem tej nieruchomości zabudowanej.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że po co tu dyskutować nad czymś czego już nie ma. Chce Pan mącić znowu?
Pan Krzysztof Sakowicz starszy aspirant nowy Kierownik Posterunku Policji w Reczu przedstawił swoją dotychczasową pracę w Policji oraz strukturę organizacyjną i plan działania miejscowego Posterunku Policji w Reczu. Apelował o pomoc i współpracę Rady, mieszkańców Gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Pan Mieczysław Juszczyk zapytał o funkcjonowanie telefonu o nr 112 i Pan Sakowicz Krzysztof Kierownik Posterunku Policji wyjaśniał, że pod tym telefonem zgłosi się Policja ale jest to problem ogólnokrajowy i ten numer nie działa jeszcze jak należy. Jest to wszystko w sferze działań ogólno organizacyjnych.
Pan Robaczek Tadeusz poprosił o udzielenie odpowiedzi na stawiane przez niego pytanie do Pana Burmistrza.
Pan Burmistrz poprosił o powtórne sformułowanie pytania. Czy Pan wnioskuje żeby ten licznik założyć?
Pan Tadeusz Robaczek stwierdził, że Pan Burmistrz obiecał na sesji, że nie ma problemu i ten licznik w świetlicy wiejskiej będzie założony. Było to około 20 grudnia 2005r. W tej chwili mówię, że nie ma tego licznika.
Pan Burmistrz odpowiedział następująco: Myślę, że zrobimy kolejny wyjątek w naszej Gminie i taki licznik zainstalujemy skoro jest takie zapotrzebowanie i taka konieczność założenia tego. Od dłuższego czasu realizujemy Program Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Mieszkańców gminy i kierujemy środki tam gdzie mieszkańcy wykazują swoją aktywność. Wielokrotnie już mówił o tym, że w kolejce po środki jest bardzo dużo miejscowości wiejskich tylko, że niektóre miejscowości wiejskie poprzez swoich liderów, sołtysów sami organizują się, wychodzą z inicjatywą, realizują ciekawe różne projekty i nawet znajdują dofinansowanie. Burmistrz stara się takie informacje przekazywać m.in. na sesjach Rady Miejskiej. I tak było z Ośrodkiem Wspierania Rodziny, który uczestnicząc w konkursach zdobywa jakieś nagrody, które wspierają podstawową działalność. Środowiska w Rybakach dostało mały grant i rozliczyło już projekt. W tej chwili realizujemy projekt realizacji świetlicy wiejskiej w Pomieniu i tam przeznaczonych jest ponad 18.000 zł. środków zewnętrznych. Towarzystwo oświatowe realizuje duży projekt itd. Uaktywniło się środowisko w Lubieniowie. Takie były nasze założenia i Burmistrz myślał, że jest to wiążąca sprawa i że Rada Burmistrza popiera, bo staramy się kierować te środki w środowiska aktywne. Kiedyś Pan Sołtys z Suliborka powiedział, że on już nic nie potrzebuje, że się z rzeka diety za udział w sesjach i sam założy energię a później się z tego wycofał. To ,,podziękowanie” jeśli jest takim znakiem, że jest zapotrzebowanie na to, że jest tam jakaś grupa, która domaga się założenia tej energii, bo po ciemku nie da się prowadzić spotkań, zajęć i działalności to już uczyniłem i prosił żeby Pani Skarbnik Burmistrzowi przypomniała i już od poniedziałku zrobimy i założymy tam licznik i nie będzie problemu. W ślad za tym będziemy pytać o programy działalności, o aktywność. Burmistrzowi się bardzo podobały pytania w sprawie wykorzystania środków na Dom Kultury, które Szanowna Rada przyznała, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Pytajmy się jak te środki, które wydajemy z budżetu jak są realizowane. Nie o to chodzi żeby komuś coś zablokować, czy komuś coś nie dać. Tylko chodzi o to, żeby środki skierować tam gdzie one są najlepiej wykorzystywane. Czy taka odpowiedź Pana Radnego satysfakcjonuje?
Pan Tadeusz Robaczek powiedział, że jeśli to będzie tak jak Pan Burmistrz mówi to tak, bo po raz drugi Burmistrz się zadeklarował.
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął punkt ,,Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”.

AD. 23.
Wolne wnioski i zapytania.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań.
Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie informował Wysoką Radę o zmianach organizacyjnych jakie zaszły ostatnio w Policji na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
Następnie poprosił o wysłuchanie informacji, którą chce przekazać Wysokiej Radzie o środkach, które przyznano Firmie Nykiel w Reczu w latach 2002-2005 w formie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy w ramach pomocy publicznej w wysokości 223.860,54 zł. W ramach tych środków firma utworzyła 20 miejsc pracy w tym 3 w ramach pożyczki, która została w całości spłacona. Informację tą podaje dlatego, że wśród mieszkańców naszej gminy krąży plotka na ten temat a ta informacja posłuży do sprostowania plotki. Informacja w załączeniu do protokółu.
Pan Stekiel Andrzej Sołtys Wsi Lubieniów podziękował Burmistrzowi za pomoc udzieloną dwóm mieszkańcom Lubieniowa w zaopatrzeniu w opał. Mówił też, że w gazetach czytał, że w innych Gminach są zabezpieczane środki na pomoc dla ludzi ciężko chorych i starszych
Pan Edward Wetzel obywatel Niemiec zamieszkały na terenie Gminy Recz zapytał Pana Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ponieważ jak twierdził chciał coś wyjaśnić.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w tym momencie przypomniał Panu Wetzel, że ten temat jest już zakończony, bo została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i prosił, żeby tego tematu już nie podnosić. Dalej kontynuował wypowiedź Pan Wetzel Zwrócił się do Pana Burmistrza czy te zbiory historyczne z Dobrzan to są tylko wypożyczone czy te zbiory pozostaną na stałe. Oczywiście nie ma miejsca na ich składowanie. Baszta choszczeńska powinna być wyremontowana o odrestaurowana, bo tam jest 5 rodzajów cegieł a w Pomieniu stoi szkoła pusta, czy nie lepiej tam urządzić jakąś izbę czy muzeum oraz czy jest tam możliwość przekazania tego obiektu Komunalnikowi po to żeby tam urządzić jakiś hotel, bo koszty utrzymania tego obiektu i tak się ponosi.
Pan Janiak Daniel Dyrektor ZGKiM został zatrudniony przez Pana Burmistrza i tu jest pytanie, czy w tej umowie jest zawarty termin do kiedy Pan Janiak Daniel ma uzyskać licencję na gospodarowanie mieszkaniami i to się wiąże z tym co Pan Romanowski Józef się pytał, bo Pan Janiak przez to, że nie ma tych uprawnień musi korzystać z Pana Drabika, bo nie może do Sądu wystąpić z pozwem i dlatego robi to Pan Drabik co jest powodem, że dłużnik musi płacić jeszcze 2.400 zł. Nie wie czy Burmistrz wie o tym, że jest rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które daje możliwość odciążenia dłużnika, bo jeśli my jeszcze te opłaty wpakujemy to go dobijemy i niech te zaległości ściąga a nie te opłaty.
Trzecia sprawa to na sesji w listopadzie Pan Przewodniczący poinformował, że przekazano sprawy przeciwko 2 radnym do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i tu chciałem poinformować, że Wojewoda zmienił decyzję Pana Sylwestrzaka i sprawę Przewodniczącego Rady przekazał do Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że nie będzie się do powyższego ustosunkowywał, bo szkoda słów.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że nie wie jak się zabrać do odpowiedzi, ponieważ niektóre osoby zadawały pytania nie oczekując odpowiedzi. Odnoszę wrażenie, że Pan Wetzel jest taką osobą, bo już wielokrotnie Pan zadawał pytania a Burmistrz odpowiadał i potem temat wracał ponownie. Więc myśli, że jako obywatel niemiecki może sprawy przekaże na inne tory. Jeśli chodzi o zbiory Burmistrz wyjaśniał, że to nie tylko Pan z Dobrzan ale również Pan Krajewski z Recza posiada takie zbiory i na razie przymierzamy się do tego, żeby takie muzeum uruchomić. W muzealnictwie jest taka sytuacja, że często organizuje się wystawy eksponatów wypożyczonych i na przykład Muzeum Regionalne czy Muzeum Narodowe wypożycza często eksponaty dlatego, że ma
te zbiory w swoich piwnicach i nie są często wykorzystywane i to jest odpowiedź na to, że nie ma problemu z takim zagospodarowaniem takiego miejsca a większy problem jest ze znalezieniem środków na to. Stara się informować Szanowną Radę o podjętych krokach nawet tych , które są krokami podjętymi na zapas, bo jeszcze nie wiadomo jak będzie. Pytanie czy baszta choszczeńska czy Pomień szkoła to jest pytanie do Szanownej Rady i jeśli będzie taki czas to będziemy dyskutować na temat środków ale w momencie gdy ich nie ma to nie ma o czym debatować. Szkoda tylko, że obiekty zabytkowe w Sokolińcu jak również w Reczu nie są zagospodarowywane i też nie są tam tworzone projekty czy programy a środki unijne leżą ponoć szczególnie dla obywateli Unii Europejskiej. Burmistrz by się bardzo cieszył i nawet byłby gotów zrezygnować z takiego miejsca w Reczu na rzecz Sokolińca na przykład, bo nie ważne jest gdzie ale ważne jest by takie miejsce było, które uatrakcyjnia naszą gminę.
W sprawie Dyrektora Janiaka z ZGKiM jest on zatrudniony w zakładzie budżetowym i tam z tego co wiem nie wymagana jest licencja .
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dobrzaniecki: Miałem nie zabierać głosu a jednak zabiorę, bo wysłuchując tu Pana Edwarda Wetzel zastanawiam się nad jedną rzeczą. Pan Wetzel twierdzi w tych pismach swoich, że jest mieszkańcem Recza ale żeby podejmował jakieś działania, które by służyły mieszkańcom, czy Gminie i Miastu Recz, to ja na razie nie usłyszałem nic. Nawiązując do tej wypowiedzi odnośnie Pomienia, w sprawie Baszty Choszczeńskiej i innych zabytków w Reczu to ja sądziłem, że Pan Wetzel tu wstanie i powie Proszę Państwa ja tam nawiązałem kontakty na zachodzie i są ludzie, którzy chcieliby to zagospodarować i mają na to pieniądze. Słyszeliście Państwo coś takiego, bo ja nie. Więc takie postępowanie na zasadzie żeby komuś tylko dokopać i pisanie skarg po gazetach i Wojewodach co do spraw, które sprawy zostały już dawno załatwione i zapadły prawomocne decyzje, to ja bym wolał żebyście się Państwo wzięli jednak i jeżeli chcecie w tym mieście mieszkać i żyć z nami wspólnie, żebyście nam pomagali robić dobrze a nie robić cały czas źle.
Pan Barna Stanisław chciał skorzystać z obecności Pana Wicestarosty Choszczeńskiego i chciał zapytać o remonty dróg.
Pan Andrzej Chmielewski Wicestarosta odpowiadał, że kontaktował się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Choszcznie i pytał go o plany remontów na terenie gminy Recz, ponieważ spodziewał się takiego pytania. Dyrektor zapewnił Starostę, że drogi gruntowe i żużlowe będą naprawiane wiosną i są to drogi Pomień – Rzecko, Pomianka, Rybaki i oczywiście te, które będą zgłaszane na telefon i o takie telefony prosił czy to wprost do Wicestarosty czy też do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
Pan Wiesław Łoński Radny Rady Powiatu podziękował Panu Wicestaroście za wsparcie w staraniu się radnych Rady Powiatu w sprawie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Recz u Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
Innych głosów nie stwierdzono.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej o godz. 1530 .
Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:
Podinspektor
Krystyna Samonek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-03-2006 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:13