Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIII/227/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU MIEJSCOWOSCI SOKOLINIEC NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 145/3

sporządził:
Burmistrz Recza
opracował:
Zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
w składzie:
mgr Wanda Stolarska kierująca pracami zespołu projektowego, członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie wpisana pod numerem WA-258
mgr inż. arch. krajobrazu Karina Konarzewska, członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie wpisana pod numerem WA-348
mgr inż. Joanna Pasek

Warszawa 2006

UCHWAŁA Nr XXXIII/227/06
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 23 lutego 2006 roku


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) uchwala się co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1.1 Zgodnie z uchwałą nr XII/84/03 z dnia 30 października 2003 roku Rady Miejskiej w Reczu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 9 lipca 2003 r.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni 34,4 ha, którego granice ustala rysunek planu miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – wyrys ze studium;
3) załącznik nr 3 – określenie rozstrzygnięcia uwag do planu miejscowego;
4) załącznik nr 4 - określenie sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

4. Przedmiotem planu jest całościowe opracowanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem funkcji zabudowy rekreacyjnej, usług, usług sportu, rekreacji i turystyki, parkingów wraz z obsługą w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zielenią parkową i izolacyjną.

§ 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole terenu złożone z oznaczenia cyfrowo-literowego;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) podziały na działki budowlane;
6) obszar stanowiska archeologicznego.

§ 3.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą zakazuje się wprowadzania wszelkich budynków, z pominięciem należących do nich loggi, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku oraz elementów wejść budynków: schodów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń;
2) obiektach obsługi technicznej – należy przez to rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg i zieleni gminnej oraz inne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym;
3) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w całości lub części służące działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;
4) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki;
5) wysokość budynku – należy przez to rozumieć mierzoną w pionie odległość od poziomu terenu, przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy dachu.

2. Pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu:
1) teren stacji transformatorowej - oznaczony symbolem 1-E;
2) teren parkingu– oznaczony symbolem 2-KP;
3) tereny wolnostojącej zabudowy rekreacji indywidualnej – oznaczone symbolem 3-ML; 4-ML; 5-ML; 6-ML; 7-ML; 8-ML; 9-ML; 10-ML; 11-ML; 12-ML; 13-ML; 14-ML;
4) teren zabudowy usługowej – oznaczony symbolem 15-U;
5) teren usług sportu i rekreacji – oznaczony symbolem 16-US;
6) teren usług turystyki – oznaczony symbolem 17-UT;
7) teren zieleni izolacyjnej – oznaczony symbolem 18-ZI;
8) tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolem 19-ZP; 20-ZP; 21-ZP; 22-ZP;
9) teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej– oznaczony symbolem 023-KDL;
10) teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej – oznaczony symbolem 024-KDD;
11) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolem 025- KDW; 026- KDW; 027- KDW; 028- KDW; 029- KDW; 030- KDW; 031- KDW; 032- KDW; 033- KDW; 034- KDW; 035- KDW;
12) tereny ciągów pieszych – oznaczone symbolem 036-CP; 037-CP; 038-CP; 039-CP; 040-CP; 041-CP; 042-CP; 043-CP; 044-CP; 045-CP; 046-CP; 47-CP.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) w zakresie ochrony środowiska ustala się:
a) ustala się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany za wyjątkiem dróg publicznych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objętym niniejszym planem miejscowym;
2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala się zachowanie w miarę możliwości istniejącego drzewostanu,
b) ustala się, że wszelkie prace niwelacyjne należy ograniczyć do koniecznego minimum starając się zachować naturalne ukształtowanie terenu,
c) ustala się zakaz wprowadzenia inwestycji, które mogą spowodować naruszenie walorów krajobrazowych.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się ochronę zabytku archeologicznego w formie strefy ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu i oznaczonych numerem zgodnie z tabelą nr 1.

Tab. Nr 1.
miejscowość obszar AZP funkcja okres uwagi
Sokoliniec AZP:34-14/47 ślad osadnictwa wczesne średniowiecze VIII-IX w . stanowisko nie eksponowane w terenie

2) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego ustala się:
a) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym ochroną konserwatorską stanowiska archeologicznego, obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych - poprzedzających proces inwestycyjny- na koszt inwestora,
b) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnienia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) wskazuje się następujące tereny przeznaczone na cele publiczne:
a) tereny dróg publicznych klasy drogi: lokalnej i dojazdowej,
b) tereny zieleni urządzonej;
2) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, urządzenia wodne i melioracji można realizować na każdym terenie elementarnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego;
3) w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym wprowadza się zakaz lokalizowania reklam i znaków plastycznych za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 15-U,16-US oraz 17-UT;
4) zakaz lokalizowania reklam i znaków plastycznych nie dotyczy gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znaków drogowych;
5) w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-handlowych za wyjątkiem terenu elementarnego oznaczonego symbolem 16-US,
6) w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym zabrania się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 1000 m2.

§ 8. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnym sposobie zagospodarowania określone na rysunku planu;
2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na terenach elementarnych, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1) oznaczone na rysunkach linią przerywaną granice działek ilustrujące zasady parcelacji;
2) w przypadku podziału działek budowlanych, jeśli rysunek planu nie wskazuje inaczej, należy przyjąć wartości wskazane w ustaleniach szczegółowych.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązujące dla całego obszaru objętego ustaleniami planu:
a) ustala się lokalizację parkingu ogólnodostępnego w liniach rozgraniczających terenu elementarnego 2-KP,
b) poza parkingiem ogólnodostępnym, potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować na terenie lokalizacji własnej,
c) ilość miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów musi być zgodna z ustaleniami szczegółowymi;
2) ustala się, że drogi publiczne klasy drogi lokalnej i dojazdowej stanowią główne elementy układu komunikacyjnego obszaru objętego planem miejscowym, pozostałe drogi mają charakter dróg wewnętrznych lub ciągów pieszych;
3) ustala się, że powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem miejscowym z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają drogi publiczne klasy drogi lokalnej i dojazdowej.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności w liniach rozgraniczających dróg publicznych;
2) ustalenia dotyczące gospodarki ściekowej:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego niniejszym planem miejscowym za pomocą projektowanej sieci kanalizacyjnej o parametrach kolektora kanalizacji tłocznej Ć od 60 - do 90 mm i kolektora kanalizacji grawitacyjnej Ć od 200 - do 300 mm,
b) projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie podłączona do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w liniach rozgraniczających drogi relacji Wapnica – Sokoliniec zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem miejscowym,
c) ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków,
d) na działkach budowlanych zabudowy rekreacji indywidualnej i usług dopuszcza się, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w granicach działek budowlanych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,
e) zbiorniki bezodpływowe muszą mieć charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej winny ulec likwidacji,
f) zakazuje się lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ścieków,
g) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z terenów dróg oraz działek budowlanych do gruntu w granicach działki;
3) ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej o parametrach Ć od 90 do110 mm,
b) projektowana sieć wodociągowa zostanie podłączona do istniejącej magistrali wodociągowej o parametrach Ć 110 mm zlokalizowanej we wsi Sokoliniec poza granicami obszaru objętego planem miejscowym,
c) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się pobór wody ze studni wykonanych w granicach działek budowlanych,
d) dopuszcza się lokalizowanie awaryjnych studni głębinowych na zasadach obowiązujących w gminie;
4) ustalenia dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zasilanie w energię elektryczną z projektowanych linii napowietrznych 15 kV i 0,4kV oraz projektowanej stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
b) nowe budynki będą zasilane w energię elektroenergetyczną po zrealizowaniu odpowiedniej infrastruktury energetycznej wykonanej w oparciu o warunki przyłączenia oraz plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia w energię elektryczną,
c) ustala się możliwość realizowania dodatkowych stacji transformatorowych słupowych w pobliżu przebiegu linii napowietrznych SN na wszystkich terenach elementarnych w trakcie realizacji planu,
d) zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz lokalizowania nasadzeń zieleni wysokiej w odległości mniejszej niż 5 m od osi linii elektroenergetycznych 15 kV.
5) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energie cieplną i gaz:
a) ustala się obowiązek posiadania indywidualnego lub zbiorowego źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii,
b) w przypadku rozbudowy sieci gazowych na terenie gminy Recz docelowo ustala się podłączenie terenu objętego planem do projektowanych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia dla potrzeb rekreacji i usług;
6) telekomunikacja - ustala się zachowanie istniejącej kablowej sieć telekomunikacyjnej i jej rozbudowę według potrzeb;
7) ustala się, że gromadzenie odpadów oraz ich składowanie musi być zgodne z zasadami gospodarowania odpadami obowiązującymi w gminie Recz;

DZIAŁ II
Ustalenia szczegółowe

§ 12. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-E:
1) przeznaczenie terenu – stacja transformatorowa;
2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 20 m²,
b) dopuszcza się realizację innych urządzeń i obiektów pomocniczych związanych z przeznaczeniem terenu,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 0%,
d) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
3) warunki podziału nieruchomości – ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 023-KDL zgodnie z rysunkiem planu;
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
b) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 13. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 2-KP:
1) przeznaczenie terenu – parking dla samochodów osobowych
2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) miejsca parkowania i dojazdów pojazdów winny posiadać nawierzchnię utwardzoną,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 20% powierzchni,
c) powierzchnie biologicznie czynną należy zagospodarować zielenią urządzoną,
d) ustala się zakaz grodzenia terenu;
3) warunki podziału nieruchomości – ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 023-KDL zgodnie z rysunkiem planu;
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 2,
b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 3,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
d) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7;
e) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 14. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 3-ML; 4-ML; 5-ML; 6-ML; 7-ML; 8-ML; 9-ML; 10-ML; 11-ML; 12-ML; 13-ML; 14-ML:
1) przeznaczenie terenu:
a) funkcja podstawowa – zabudowa rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym,
b) funkcja dopuszczalna - dopuszcza się przekształcenie zabudowy rekreacyjnej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – tereny elementarne 12-ML, 13-ML, 14-ML położone częściowo w granicach stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 6;
3) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) budynki wyłącznie wolnostojące,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 60% powierzchni działki,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0.4,
e) maksymalna wysokość zabudowy rekreacji indywidualnej lub zabudowy mieszkaniowej - 10 m w tym jedna kondygnacja pełna (nadziemna) i jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym,
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej - 5 m,
g) zabrania się wykonywania podpiwniczeń w noworealizowanej zabudowie,
h) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek,
a) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej lub szary,
b) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych,
c) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej,
d) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
e) ogrodzenia należy lokalizować w granicach działek budowlanych,
f) wzdłuż terenów oznaczonych symbolem 19-ZP, 20-ZP, 21-ZP oraz drogi publicznej klasy drogi lokalnej 023- KDL ustala się jednakową wysokość ogrodzeń na 1,60 m;
4) warunki podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,
b) ustala się podziały zgodne z rysunkiem planu;
5) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) zasady obsługi w zakresie komunikacji zgodnie z rysunkiem planu :
- dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 023-KDL,
- dojazd z drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 024-KDD,
- dojazd z dróg wewnętrznych – 025-KDW, 026-KDW, 027-KDW, 028-KDW, 029-KDW, 030- KDW, 031-KDW, 032-KDW, 033-KDW, 034-KDW, 035-KDW;
b) warunki parkingowe - ustala się minimum 2 miejsca parkingowe na jeden budynek rekreacji indywidualnej lub mieszkalny;
6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 2,
b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 3,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 5,
e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 6,
f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 7;
7) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
8) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 20%.

§ 15. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 15-U:
1) przeznaczenie terenu – usługi, w tym usługi użyteczności publicznej,
2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obiekty garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach budynków usługowych,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 60% powierzchni działki,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0.9,
e) maksymalna wysokość zabudowy -10m,
f) zabrania się wykonywania podpiwniczeń w noworealizowanej zabudowie,
g) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek,
h) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej lub szary,
i) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych,
j) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej,
k) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
3) warunki podziału nieruchomości - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1500 m2,
4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 023-KDL zgodnie z rysunkiem planu,
b) warunki parkingowe - ustala się 2 miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego na każde 100m² powierzchni usług;
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 2,
b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 3,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 5,
e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 6,
f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 7;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 16. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 16-US :
1) przeznaczenie terenu – usługi sportu, rekreacji i wypoczynku, plaża miejska, place zabaw;
2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) obiekty kubaturowe wyłącznie tymczasowe bez podpiwniczenia, drewniane,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 95% powierzchni,
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0.1,
e) maksymalna wysokość zabudowy -3m,
f) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 250 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek,
g) w obrębie terenu elementarnego wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej,
h) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi gminnej relacji Wapnica –Sokoliniec zlokalizowanej poza granicami opracowania, zgodnie z rysunkiem planu,
b) warunki parkingowe - zaspokojenie potrzeb parkingowych z projektowanego parkingu oznaczonego symbolem 2- KP;
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – dla tymczasowych toalet publicznych odprowadzanie ścieków do przenośnych, szczelnych pojemników i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,
b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 3,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
d) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 7,
e) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 17. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 17-UT :
1) przeznaczenie terenu – usługi turystyki w szczególności: pensjonat lub hotel z obiektami towarzyszącymi;
2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 60% powierzchni,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0.7,
d) maksymalna wysokość zabudowy rekreacji indywidualnej lub zabudowy mieszkaniowej - 12 m w tym dwie kondygnacje pełne (nadziemne) i jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym,
e) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej - 5 m,
f) zabrania się wykonywania podpiwniczeń w noworealizowanej zabudowie,
g) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek,
h) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej lub szary,
i) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych,
j) w obrębie terenu elementarnego wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej,
k) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi wewnętrznej 025-KDW zgodnie z rysunkiem planu,
b) warunki parkingowe - ustala się 3 miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego na każde 100m² powierzchni usług;
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 2,
b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 3,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 5,
e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 6,
f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 7;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 20%.

§ 18. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 18-ZI:
1) przeznaczenie terenu – zieleń izolacyjna;
2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) zabrania się lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów określonych w § 7 pkt. 2),
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 95% powierzchni,
c) teren biologicznie czynny należy zagospodarować szpalerami drzew i krzewów z przewagą gatunków roślin liściastych;
3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna –dojazd z drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 024 KDD zgodnie z rysunkiem planu;
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w media nie jest wymagane;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 19. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 19-ZP; 20-ZP; 21-ZP; 22-ZP:
1) przeznaczenie terenu – zieleń parkowa;
2) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – tereny elementarne 21-ZP, 22-ZP położone częściowo w granicach stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 6;
3) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) zabrania się lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów określonych w § 7 pkt. 2),
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 80% powierzchni,
c) dopuszcza się realizację utwardzonych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,
d) teren należy zagospodarować zielenią urządzoną z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu,
e) teren powinien być oświetlony;
4) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
5) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna – dojazd z drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 024-KDD oraz ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – dla tymczasowych toalet publicznych odprowadzanie ścieków do przenośnych, szczelnych pojemników i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,
b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 3,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
d) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 7,
e) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane;
7) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
8) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 20. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 023-KDL:
1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy drogi lokalnej – kategoria drogi – droga gminna;
2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12m zgodnie z rysunkiem planu,
b) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodniki o szerokości minimum 1.5m;
3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 2,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane;
5) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 20. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 024-KDD:
1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy drogi dojazdowej – kategoria drogi – droga gminna;
2) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – teren elementarny położony częściowo w granicach stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 6;
3) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10m zgodnie z rysunkiem planu,
b) wzdłuż pasa drogowego należy wykonać chodniki o szerokości minimum 1.5m;
4) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 2,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 22. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 025-KDW; 026-KDW; 027-KDW; 028-KDW; 029-KDW; 030-KDW; 031-KDW; 032-KDW; 033-KDW; 034-KDW; 035-KDW :
1) przeznaczenie terenu – droga wewnętrzna ogólnodostępna;
2) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – teren elementarny 035-KDW położony częściowo w granicach stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 6;
3) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,
b) plac manewrowy o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu,
c) droga powinna być utwardzona,
4) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 2,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§ 23. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 036-CP; 037-CP; 038-CP; 039-CP; 040-CP; 041-CP; 042-CP; 043-CP; 044-CP; 045-CP; 046-CP; 047-CP:
1) przeznaczenie terenu – ciąg pieszy ogólnodostepny;
2) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – tereny elementarne 045-CP, 046-CP i 047-CP położone częściowo w granicach stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 6;
3) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 4 m,
b) teren powinien być utwardzony,
4) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu);
5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 2,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 11 pkt. 4,
c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane;
6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

DZIAŁ III

Rozdział I
Ochrona gruntów rolnych

§ 24. 1. Na obszarze objętym planem dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych IV klasy bonitacyjnej pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 29,70 ha, za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego – pismo znak:SR-R-6-7711-83/2005 z dnia 11 października 2005 roku.

2. Na obszarze objętym planem dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych R V klasy bonitacyjnej pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 6,35 ha.


Rozdział II
Postanowienia końcowe

§ 25.1.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrz Recza.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Recz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-03-2006 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2006 08:16