Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIII/228/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recza dotyczącego terenu w rejonie ulic : Promenada - Kolejowa – Srebrna

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCY TERENU W REJONIE ULIC PROMENADA-KOLEJOWA-SREBRNA sporządził: Burmistrz Recza opracował: Zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie w składzie: mgr Wanda Stolarska kierująca pracami zespołu projektowego, członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie wpisana pod numerem WA-258 mgr inż. arch. krajobrazu Karina Konarzewska, członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie wpisana pod numerem WA-348 mgr inż. Joanna Pasek Warszawa 2006 UCHWAŁA Nr XXXIII/228/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recza dotyczącego terenu w rejonie ulic : Promenada - Kolejowa – Srebrna Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) uchwala się co następuje: DZIAŁ I Przepisy ogólne § 1.1 Zgodnie z uchwałą nr XII/80/03 z dnia 30 października 2003 roku oraz uchwałą nr XXVIII/180/2005 z dnia 22 kwietnia 2005r. Rady Miejskiej w Reczu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie: ulic Promenada – Kolejowa - Srebrna, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 9 lipca 2003 r. 2. Plan miejscowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni 31,2 ha, którego granice ustala rysunek planu miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały: 1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w skali 1:1000; 2) załącznik nr 2 – wyrys ze studium; 3) załącznik nr 3 – określenie rozstrzygnięcia uwag do planu miejscowego; 4) załącznik nr 4 - określenie sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 4. Przedmiotem planu jest całościowe opracowanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem funkcji: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, usług, usług sportu i rekreacji, stacji paliw, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, parkingów wraz z obsługą w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz terenów zieleni izolacyjnej i terenów zieleni nieurządzonej. § 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) symbole terenu złożone z oznaczenia cyfrowo-literowego; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 5) podziały na działki budowlane. § 3.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą zakazuje się wprowadzania wszelkich budynków, z pominięciem należących do nich loggi, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku oraz elementów wejść budynków: schodów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń; 2) obiektach obsługi technicznej – należy przez to rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg i zieleni gminnej oraz inne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym; 3) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w całości lub części służące działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych; 4) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki; 5) wysokość budynku – należy przez to rozumieć mierzoną w pionie odległość od poziomu terenu, przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy dachu. 2. Pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami odrębnymi. Rozdział II Ustalenia ogólne § 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 1) teren stacji transformatorowej oznaczony symbolem – 1-E; 2) teren stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I i II stopnia – oznaczony symbolem – 2-G; 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – oznaczone symbolem 3-MN,U; 4-MN,U; 5-MN,U; 6-MN,U; 7-MN,U; 8-MN,U; 9-MN,U; 10-MN,U; 11-MN,U; 12-MN,U; 4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług – oznaczone symbolem 13-MW; 14-MW; 15-MW; 5) teren stacji paliw - oznaczony symbolem 16-KSP; 6) tereny usług – oznaczone symbolem 17-U; 18-U; 19-U; 20-U; 7) teren usług i parkingu – oznaczony symbolem 21-U,KP; 8) tereny usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – oznaczone symbolem 22-P; 23-P; 9) tereny usług sportu i rekreacji – oznaczony symbolem 24-US; 10) tereny wód powierzchniowych - oznaczone symbolem 25-WS; 26-WS; 27-WS; 28-WS; 29-WS; 30-WS; 11) teren zieleni izolacyjnej – oznaczony symbolem 31-ZI; 12) tereny zieleni nieurządzonej - oznaczone symbolem 32-ZR; 33-ZR; 34-ZR; 13) teren drogi publicznych klasy drogi głównej – oznaczony symbolem 035-KDG; 14) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej– oznaczone symbolem 036-KDL; 037-KDL; 038-KDL; 039-KDL; 040-KDL; 15) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej – oznaczone symbolem 041-KDD; 42-KDD; 43-KDD; 16) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolem 044-KDW; 045-KDW; 046-KDW; 047-KDW; 17) tereny ciągów pieszo-jezdnych – oznaczone symbolem 048- KPJ; 049- KPJ. § 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) w zakresie ochrony środowiska ustala się: a) ustala się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany za wyjątkiem: – dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, – obiektów infrastruktury technicznej, – inwestycji na terenach oznaczonych symbolem : 16-KSP; 22-P; 23-P, – inwestycji określonych w przepisach odrębnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu ”Choszczno-Drawno”, b) zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objętym niniejszym planem miejscowym, c) w celu ochrony urządzeń wodnych ustala się, że: – wszelkie roboty ziemne mogące mieć wpływ na podstawowe urządzenia melioracji wodnych, w szczególności niwelacje gruntu zagrażające zasypaniem otwartych rowów melioracyjnych oraz wykopy głębsze niż 1,2 m poniżej poziomu gruntu rodzimego zagrażające przerwaniu sieci drenarskich, muszą być uzgodnione z ich zarządcą, – nakazuje się zachowanie minimalnej odległości 2,0 m od górnej krawędzi rowu do budowli i ogrodzeń w celu umożliwienia konserwacji rowu; 2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego: a) obszar objęty niniejszym planem miejscowym w całości znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ”Choszczno-Drawno” - obowiązują ustalenia określone przepisami odrębnymi, b) ustala się zakaz wprowadzenia inwestycji, które mogą spowodować naruszenie walorów krajobrazowych, c) wzdłuż cieków i zbiorników wodnych zabrania się grodzenia terenu oraz wszelkiego zagospodarowania, które uniemożliwi dostęp do wód zwierzętom dziko żyjącym. § 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) wyznacza się tereny dróg publicznych klasy drogi: głównej, lokalnej i dojazdowej jako obiekty przeznaczone na cele publiczne; 2) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, urządzenia wodne i melioracji można realizować na każdym terenie elementarnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego; 3) w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym dopuszcza się lokalizowanie reklam i znaków plastycznych na budynkach pod warunkiem, że powierzchnia pojedynczego znaku, reklamy nie przekroczy 3 m2, ustalenia te nie dotyczą gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znaków drogowych; 5) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 6) w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym zabrania się lokalizowania obiektów o powierzchni sprzedaży większej niż 1000 m2. § 7. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnym sposobie zagospodarowania określone na rysunku planu; 2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na terenach elementarnych, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. § 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 1) oznaczone na rysunkach linią przerywaną projektowane granice działek ilustrują zasady parcelacji; 2) ustala się minimalne powierzchnie działek według ustaleń szczegółowych; 3) w przypadku podziału działek, jeśli rysunek planu nie wskazuje inaczej, należy przyjąć wielkości wskazane dla poszczególnych terenów elementarnych: a) tereny na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług : - minimalny front działki 18 m - 20 m, - maksymalny front działki 50 m -60 m, b) tereny na cele zabudowy wielorodzinnej i usług : - minimalny front działki 50m -60m, - maksymalny front działki 70 m -75m, 5) ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego następować będzie obsługa komunikacyjna działki budowlanej od 35o do 90o. § 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązujące dla całego obszaru objętego ustaleniami planu: a) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować na terenie lokalizacji własnej, b) ilość miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów musi być zgodna z ustaleniami szczegółowymi; 2) ustala się, że drogi publiczne klasy drogi głównej, lokalnej i dojazdowej stanowią główne elementy układu komunikacyjnego obszaru objętego planem miejscowym, pozostałe drogi mają charakter dróg wewnętrznych lub ciągów pieszo-jezdnych; 3) ustala się, że powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem miejscowym z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają drogi publiczne klasy drogi głównej, lokalnej i dojazdowej. 4) Jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, utrzymuje się dotychczasową obsługę komunikacyjną do istniejących działek budowlanych. § 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) podziemne sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności w liniach rozgraniczających dróg publicznych; 2) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki ściekowej: a) odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego niniejszym planem miejscowym za pomocą istniejącej sieci kanalizacyjnej o parametrach kolektora Ćod 200 – do 400 mm zlokalizowanego w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznej, częściowo w ul. Polnej oraz w ul. Sienkiewicza, ul. Srebrnej, a także częściowo ulic Kolejowej i Promenada, które znajdują się poza granicą opracowania, b) ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w szczególności poprzez budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o parametrach: - dla kanalizacji tłocznej - Ć od 60 - do 90 mm, - dla kanalizacji grawitacyjnej - Ć od 200 - do 300 mm, c) ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków, d) dopuszcza się dla mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w granicach działek budowlanych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków, e) zbiorniki bezodpływowe muszą mieć charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej winny ulec likwidacji, f) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług dopuszcza się lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w granicach działek budowlanych, g) wody opadowe z terenów utwardzonych dróg publicznych i terenu stacji paliw oznaczonego symbolem 16-KSP winny być ujmowane w system kanalizacji deszczowej, h) ustala się w miarę potrzeb rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o istniejący kolektor kanalizacji deszczowej o parametrach Ć od 200 - do 300 mm, i) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z terenów pozostałych dróg oraz działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe do gruntu w granicach działki, j) podczyszczenie wód deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 3) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę: a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej oraz projektowanej sieci wodociągowej, b) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej w oparciu o istniejącą magistralę wodociągową o parametrach Ć 110mm zlokalizowaną w ul. Słonecznej, ul. Polnej oraz w ul. Sienkiewicza, ul. Srebrnej, częściowo ulicach Kolejowej i Promenada, które znajduje się poza granicą opracowania, c) wskazuje się parametry nowoprojektowanego sieci wodociągowej: Ć od 90 do110 mm, d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni wykonanych w granicach działek budowlanych, e) dopuszcza się lokalizowanie awaryjnych studni głębinowych na zasadach obowiązujących w gminie; 4) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną: a) zasilanie w energię elektryczną musi odbywać się z istniejących lub projektowanych linii napowietrznych 15 kV i 0,4kV oraz istniejących stacji transformatorowych typu miejskiego 15/0,4 kV: Srebrna S-3218, Osiedle S – 3200, PKP S – 3400, Recz Kotłownia S – 3512, Mleczarnia S – 3475, Dolinki S – 3508 i Promenada S – 3263, b) nowe budynki będą zasilane w energię elektroenergetyczną po zrealizowaniu odpowiedniej infrastruktury energetycznej wykonanej w oparciu o warunki przyłączenia oraz plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia w energię elektryczną, c) istniejące linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia, kolidujące z projektowanym zainwestowaniem terenu - do przebudowy poprzez ich stopniową likwidację i zastępowanie, w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi, d) ustala się możliwość realizowania dodatkowych stacji transformatorowych słupowych typu miejskiego w pobliżu przebiegu linii napowietrznych SN na wszystkich terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, e) zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz lokalizowania nasadzeń zieleni wysokiej w odległości mniejszej niż 5 m od osi linii elektroenergetycznych 15 kV. 5) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energie cieplną i gaz: a) wszystkie budynki muszą posiadać źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii, b) zaopatrzenie w ciepło z istniejącej kotłowni na biomasę o wydajności 1,5 MB – docelowo 4,5 MB zlokalizowanej poza granicą opracowania przy ul. Kolejowej, c) dopuszcza się indywidualne źródła dostarczania ciepła, d) ustala się zasilanie gazem przewodowym niskiego i średniego ciśnienia doprowadzonym z istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej I i II stopnia, e) dopuszcza się rozbudowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, f) ustala się strefę kontrolowaną od osi linii istniejącego gazociągu śr/c DN 250 o szerokości 3 m zgodnie z przepisami odrębnymi, g) dopuszcza się możliwość realizacji w granicach obszaru objętego planem gazociągu wysokiego ciśnienia dn > = 500 mm relacji Stargard Szczeciński – Kalisz Pomorski zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenie od osi gazociągu strefy kontrolowanej zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) telekomunikacja: a) ustala się zachowanie istniejącej kablowej sieć telekomunikacyjnej i jej rozbudowę według potrzeb, b) istniejące telekomunikacyjne linie napowietrzne, kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy poprzez ich stopniową likwidację i zastępowanie, w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi, 7) ustala się, że gromadzenie odpadów oraz ich składowanie musi być zgodne z zasadami gospodarowania odpadami obowiązującymi w gminie Recz. DZIAŁ II Ustalenia szczegółowe Rozdział I § 11. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-E: 1) przeznaczenie terenu – stacja transformatorowa; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 20 m², b) dopuszcza się realizację innych urządzeń i obiektów pomocniczych związanych z przeznaczeniem terenu, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 0%, d) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) warunki podziału nieruchomości – ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 037 KDL lub drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 043 KDD zgodnie z rysunkiem planu; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, b) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 12. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 2-G: 1) przeznaczenie terenu – stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa I i II stopnia;; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 30 m², b) dopuszcza się realizację innych urządzeń i obiektów pomocniczych związanych z przeznaczeniem terenu, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 0%, d) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) warunki podziału nieruchomości – ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi gminnej znajdującej się poza granicami opracowania zgodnie z rysunkiem planu; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, b) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 13. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 3-MN,U; 4-MN,U; 5-MN,U; 6-MN,U; 7-MN,U; 8-MN,U; 9-MN,U; 10-MN,U; 11-MN,U; 12-MN,U: 1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) funkcja dopuszczalna – usługi - w ramach budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wyłącznie wolnostojąca, b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 60% powierzchni działki, d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0.7, e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 10m w tym jedna kondygnacja pełna (nadziemna) i jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej - 5 m, g) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, h) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej lub szary, i) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, j) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, k) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, l) ogrodzenia należy lokalizować w granicach działek budowlanych; 3) warunki podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 800 m2, b) ustala się podziały zgodne z rysunkiem planu; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji zgodnie z rysunkiem planu: - dla terenu 3-MN,U – dojazd z ciągów pieszo-jezdnych 048-KPJ i 049-KPJ; utrzymuje się dotychczasową obsługę komunikacyjną do istniejących działek budowlanych z drogi gminnej znajdującej się poza granicami opracowania, - dla terenu 4-MN,U – dojazd z drogi wewnętrznej 044-KDW oraz drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 041-KDD; utrzymuje się dotychczasową obsługę komunikacyjną do istniejącej działki budowlanej z drogi gminnej znajdującej się poza granicami opracowania, - dla terenu 5-MN,U – dojazd z drogi wewnętrznej 044-KDW oraz drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 041-KDD, - dla terenu 6-MN,U - dojazd z dróg wewnętrznych 044-KDW oraz 046-KDW oraz drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 041-KDD, - dla terenu 7-MN,U – dojazd z drogi wewnętrznej 046-KDW oraz drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 041-KDD, - dla terenu 8-MN,U – dojazd z dróg publicznych klasy drogi lokalnej 037-KDL i drogi dojazdowej 042-KDD , - dla terenu 9-MN,U – dojazd z dróg publicznych klasy drogi lokalnej 037-KDL i dojazdowej 041-KDD i 042-KDD, oraz drogi gminnej znajdującej się poza granicami opracowania, - dla terenu 10-MN,U – dojazd z drogi gminnej znajdującej się poza granicami opracowania, - dla terenu 11-MN,U – dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 037-KDL, - dla terenu 12-MN,U – dojazd utrzymuje się dotychczasową obsługę komunikacyjną do istniejących działek budowlanych z dróg publicznych klasy drogi lokalnej 038-KDL i 039-KDL oraz z drogi gminnej znajdującej się poza granicami opracowania, b) warunki parkingowe: - ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%. § 14. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 13-MW: 1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane w budynki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o powierzchni nie przekraczającej norm określonych przepisami odrębnymi; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, b) obiekty garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 30%, d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2.0, e) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy funkcji podstawowej - 3 kondygnacje, f) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej -12 m, g) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, h) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej, i) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, j) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, k) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, l) teren biologicznie czynny należy zagospodarować zielenią urządzoną; 3) warunki podziału nieruchomości - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 5000 m2; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji : - dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 037-KDL oraz dróg publicznych klasy drogi dojazdowej 041-KDD, 042-KDD zgodnie z rysunkiem planu, - dopuszcza się wydzielenie sięgacza dojazdowego o minimalnej szerokość 6,0m, wyposażonego w plac manewrowy o pow. minimum 400 m² umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do działek budowlanych, b) warunki parkingowe: - ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych przy czym kubatura brutto pojedynczego obiektu nie może przekraczać 400 m3; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 15. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 14-MW, 15-MW: 1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane w budynki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o powierzchni nie przekraczającej norm określonych przepisami odrębnymi; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, b) ustala się zakaz rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz istniejącej zabudowy gospodarczej, c) wprowadza się zakaz nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych oraz budynków gospodarczych i garażowych, d) ustala się zakaz zmiany konstrukcji dachu istniejących budynków wielorodzinnych, e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 30%, f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 3,0, g) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy funkcji podstawowej - 5 kondygnacji, h) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej -15 m, i) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej – 5m, j) dachy – płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, k) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej, l) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, m) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, n) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, o) teren biologicznie czynny należy zagospodarować zielenią urządzoną; 3) warunki podziału nieruchomości - zabrania się dokonywania wtórnych podziałów na działki budowlane; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 037-KDL oraz drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 043-KDD zgodnie z rysunkiem planu, b) warunki parkingowe: - ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych przy czym kubatura brutto pojedynczego obiektu nie może przekraczać 400 m3; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 16. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 16 - KSP: 1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa – stacja paliw wraz z obiektami obsługi pojazdów - minimum 70% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej, b) funkcja dopuszczalna – usługi - maksimum 30% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 20% powierzchni, c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.4, d) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m, e) dachy – płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25o do 45o, przy czym główne połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, f) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) warunki podziału nieruchomości - zabrania się dokonywania wtórnych podziałów na działki budowlane; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 040-KDL zgodnie z rysunkiem planu, b) warunki parkingowe: - ustala się minimum pięć miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego jeden obiekt stacji paliw lub inny obiekt związany z obsługą pojazdów, - ustala się minimum jedno miejsce parkingowe parkingu ogólnodostępnego na każde 100m² powierzchni użytkowej innych usług; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych przy czym kubatura brutto pojedynczego obiektu nie może przekraczać 400 m3; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 17. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 17-U: 1) przeznaczenie terenu – usługi, 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 40% powierzchni, c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0, d) maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 10m, e) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej - 7 m, f) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach od 25o do 45o, przy czym główne połacie dachów muszą posiadać jednakowy spadek, g) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej, h) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, i) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, j) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) warunki podziału nieruchomości - zabrania się dokonywania wtórnych podziałów na działki budowlane; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z dróg publicznych klasy drogi lokalnej 039-KDL oraz 040-KDL,zgodnie z rysunkiem planu, b) warunki parkingowe - ustala się minimum dwa miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego na każde 100m² powierzchni usług; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%. § 18. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 18-U: 1) przeznaczenie terenu – usługi, 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 30% powierzchni, c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.7, d) maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 10m, e) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej - 7 m, f) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach od 25o do 45o, przy czym główne połacie dachów muszą posiadać jednakowy spadek, g) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej, h) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, i) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, j) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) warunki podziału nieruchomości – minimalna powierzchnia nowowydzielannej działki budowlanej – 1200m2; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji – dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 040-KDL oraz z drogi wewnętrznej 047- KDW zgodnie z rysunkiem planu, b) warunki parkingowe - ustala się minimum trzy miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego na każde 100m² powierzchni usług; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych przy czym kubatura brutto pojedynczego obiektu nie może przekraczać 400 m3; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%. § 19. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 19-U, 20-U: 1) przeznaczenie terenu – usługi, 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 40% powierzchni, c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.7, d) maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 10m, e) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej - 7 m, f) dachy – płaskie lub dwuspadpowe lub wielospadowe o spadkach od 25o do 45o, przy czym główne połacie dachów muszą posiadać jednakowy spadek, g) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej, h) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, i) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, j) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) warunki podziału nieruchomości – minimalna powierzchnia nowowydzielannej działki budowlanej – 1000m2; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji: - dla terenu 19-U – dojazd z drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 043-KDD oraz drogi wewnętrznej 047- KDW, - dla terenu 20-U - z drogi wewnętrznej 046- KDW; dopuszcza się, obsługę komunikacyjną z drogi krajowej znajdującej się poza granicami opracowania, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody przez zarządcę drogi, b) warunki parkingowe - ustala się minimum dwa miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego na każde 100m² powierzchni usług; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%. § 20. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 21-U,KP: 1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - usługi - maksimum 50% udziału powierzchni terenu dla każdej działki budowlanej, b) funkcja dopuszczalna - – parking dla samochodów osobowych - minimum 50% udziału powierzchni terenu dla każdej działki budowlanej 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 40% powierzchni, b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0, c) maksymalna wysokość zabudowy - 10m, d) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach od 25o do 45o, przy czym główne połacie dachów muszą posiadać jednakowy spadek, e) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej, f) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, g) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, h) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, i) miejsca parkowania pojazdów i dojazdów winny mieć nawierzchnię utwardzona; 3) warunki podziału nieruchomości – minimalna powierzchnia nowowydzielannej działki budowlanej – 1500m2; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji – dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej znajdującej się poza granicami opracowania oraz drogi wewnętrznej 047-KDW zgodnie z rysunkiem planu, b) warunki parkingowe - ustala się minimum dwa miejsca parkingowe na każde 100m² powierzchni użytkowej usług; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%. § 21. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 22-P, 23-P: 1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - usługi, produkcja, składy, magazyny, działalność hurtowa, warsztatowa, b) funkcja dopuszczalna - mieszkania funkcyjne w ramach budynków funkcji podstawowej - maksimum 20% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 30% powierzchni, c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0, d) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej - 10m, e) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej – 7 m, f) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać ujednolicony kształt dachu oraz wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, g) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, h) obszary zawarte pomiędzy liniami rozgraniczającymi poszczególnych terenów elementarnych, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy zagospodarować szpalerami drzew; 3) warunki podziału nieruchomości – minimalna powierzchnia nowowydzielannej działki budowlanej – 1500m2; 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji: - dla terenu P-22 – dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 036 KDL; utrzymuje się obsługę komunikacyjną z drogi krajowej znajdującej się poza granicą opracowania, zgodnie z rysunkiem planu, - dla terenu P-23 – dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 036 KDL oraz drogi wewnętrznej 045-KDW zgodnie z rysunkiem planu, b) warunki parkingowe : - ustala się minimum 5 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 500m2 powierzchni użytkowej usług, obiektów produkcyjnych, warsztatów oraz obiektów dystrybucyjnych, - ustala się minimum 5 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 500m² powierzchni użytkowej magazynów i hurtowni, - ustala się minimum 3 miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego dla samochodów o ładowności powyżej 5 ton na każde 1000m² powierzchni użytkowej magazynów i hurtowni, - ustala się 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie funkcyjne, 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) zaopatrzenie w ciepło i gaz – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 5, e) telekomunikacja – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 6, f) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych przy czym kubatura brutto pojedynczego obiektu nie może przekraczać 400 m3; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%. § 22. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 24-US: 1) przeznaczenie terenu – usługi sportu, rekreacji i wypoczynku, place zabaw; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zabrania się lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej, b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 80% powierzchni terenu; 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi wewnętrznej 047-KDW zgodnie z rysunkiem planu, b) warunki parkingowe - ustala się minimum pięć miejsc parkingowych dla obsługi terenu elementarnego; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w wodę - zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 3, c) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, d) gospodarka odpadami – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 7, e) zaopatrzenie w pozostałe media nie jest wymagane; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 23. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 25-WS, 26-WS, 27-WS, 28-WS, 29-WS, 30-WS: 1) przeznaczenie terenu – tereny wód powierzchniowych; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - wszelkie zagospodarowanie może polegać na powszechnym, zwykłym lub szczególnym korzystaniu z wód, 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – dojazd z dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo jezdnych zgodnie z rysunkiem planu; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w media nie jest wymagane; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 24. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 31-ZI: 1) przeznaczenie terenu – zieleń izolacyjna; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zabrania się lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej, b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 95% powierzchni, c) teren biologicznie czynny należy zagospodarować szpalerami drzew i krzewów z przewagą gatunków roślin liściastych; 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – obsługa komunikacyjna – dojazd z drogi publicznej klasy drogi lokalnej 036-KDL zgodnie z rysunkiem planu; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w media nie jest wymagane; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 25. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 32-ZR , 33-ZR , 34-ZR: 1) przeznaczenie terenu – zieleń nieurządzona, łąki, pastwiska, nieużytki; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) zabrania się lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej, b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego – 95% powierzchni; 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – dojazd z dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo jezdnych zgodnie z rysunkiem planu; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w media nie jest wymagane; 6) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 26. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 035-KDG: 1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy drogi głównej – kategoria drogi – droga krajowa; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - teren w całości przeznaczony na cele modernizacji istniejącej drogi klasy głównej ruchu przyśpieszonego, która po realizacji obwodnicy miasta Recza stanie się drogą klasy głównej; 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane; 5) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 27. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 036-KDL, 037-KDL, 038-KDL, 039-KDL, 040-KDL: 1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy drogi lokalnej – kategoria drogi – droga gminna; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach rozgraniczających dla 036-KDL od 12m do 24m zgodnie z rysunkiem planu, b) szerokość w liniach rozgraniczających dla 037-KDL 12m, c) szerokość w liniach rozgraniczających dla 038-KDL od 16,0 m – 17m, d) szerokość w liniach rozgraniczających dla 039-KDL 14m, e) szerokość w liniach rozgraniczających dla 040-KDL od 12m – 14m, f) wzdłuż pasa drogowego, jeśli istniejące zagospodarowanie na to pozwala, należy wykonać chodniki o szerokości minimum 1.5m. 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane; 5) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 28. Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 041-KDD, 042-KDD, 043-KDD: 1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy drogi dojazdowej – kategoria drogi – droga gminna; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających wynosi 10 m, b) wzdłuż pasa drogowego, jeśli istniejące zagospodarowanie na to pozwala, należy wykonać chodniki o szerokości minimum 1.5m; 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane; 5) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 29. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 044-KDW, 045-KDW, 046-KDW, 047-KDW: 1) przeznaczenie terenu – droga wewnętrzna ogólnodostępna; 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, b) plac manewrowy o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu, c) droga powinna być utwardzona; 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane; 5) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. § 30. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 048-KPJ, 049-KPJ : 1) przeznaczenie terenu – ciąg pieszo-jezdny, 2) ustalenia dotyczące parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 6m do 7m, b) teren powinien być utwardzony, 3) warunki podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki drogowej po liniach rozgraniczających terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); 4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) gospodarka ściekowa – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 2, b) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 pkt. 4, c) zaopatrzenie w zakresie pozostałych mediów nie jest wymagane; 5) sposób tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%. DZIAŁ III Rozdział I Ochrona gruntów rolnych § 31. Na obszarze objętym planem nie występują grunty rolne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze. Rozdział II Postanowienia końcowe § 32.1.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Recza. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Recz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-03-2006 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2006 08:18