Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXIV/2006 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 marca 2006r.

Protokół Nr XXXIV/2006
z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 30 marca 2006r.


Otwarcia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej, który powitał zebranych radnych oraz zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że na sali znajduje się12 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Na sesji nieobecni byli następujący Radni:
1. Pan Zajączkowski Zbigniew nieobecny usprawiedliwiony
2. Pan Barna Stanisław
3. Pan Cybulski Marek
( lista obecności radnych w załączeniu do protokółu)
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powitał serdecznie niżej wymienionych gości zaproszonych:
1. Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza
2. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego
3. Panią Błaszczak Halinę Dyrektora Przedszkola Miejskiego
4. Pana Wiesława Łońskiego Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu, Radnego Rady Powiatu w Choszcznie.
5. Panią Kiłoczko Jolantę Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.
6. Pana Chmielewskiego Andrzeja Wicestarostę Choszczeńskiego.
7. Pana Rusakowicza Marka Prezesa Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Poznaniu.
8. Pana Erdmana Mariusza Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wlkp.
oraz sołtysów z terenu gminy Recz.
( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu do protokółu).
Do porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zgłosił następujące wnioski:
Prosił o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o trzy punkty:
1) Informacja o sytuacji związanej z zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę w sezonie 2005/2006 na terenie miasta.
2) Projekt uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Recz w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie remontu chodnika na ul. Środkowej w Reczu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151.”
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Innych wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski, które w oddzielnym głosowaniu przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem powyższych zmian odczytał
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej i poddał go pod głosowanie.


W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad sesji w następującym brzmieniu.

1. Sprawy regulaminowe:
a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad sesji,
c. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Informacja o sytuacji związanej z zaopatrzeniem w ciepło i ciepłą wodę w sezonie 2005/2006 na terenie miasta.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Recz w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie remontu chodnika na ul. Środkowej w Reczu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151.”
5. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.
7. Projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
8. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie między sesjami nie wpłynęły do protokółu uwagi ani wnioski do ostatniego protokółu z sesji. Wobec powyższego zaproponował, żeby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez jego odczytania. Propozycję powyższą poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej bez odczytania.

AD. 2.
Informacja o sytuacji związanej z zaopatrzeniem w ciepło i ciepłą wodę w sezonie 2005/2006 na terenie miasta.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informując, że w grudniu 2005 roku była poważna awaria na kotłowni na biomasę. Dnia 6 grudnia 2005 r. odbyło się spotkanie zespołu kryzysowego, w którym wzięli udział:
Burmistrza Recza, Prezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pan Marek Rusakiewicz, Dyrektor WARR Janusz Kuc, Kierownik Rozdzielni Gazu Józef Szebel, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Daniel Janiak i pracownicy Urzędu Miejskiego Pan Krzysztof Lipka i Andrzej Hejza.
Celem tego spotkania było odnalezienie jakiegoś rozwiązania, ponieważ istniało zagrożenie, że miasto może być pozbawione ciepła. Podczas tego spotkania zespół postanowił podjąć takie działania:
1. Na czas kiedy zostanie odremontowany ten podajnik i rozdrabnianie słomy przywrócimy ogrzewanie z kotłowni gazowych po to żeby biociepłownia mogła ogrzewać Osiedle Słoneczne. Natomiast te istniejące gazownie gazowe mogłyby odciążyć biociepłownię naszymi kotłowniami gazowymi. Ta sytuacja miała trwać miesiąc, półtora do momentu wyremontowania, ale jak wszyscy wiemy to ten remont nie został przeprowadzony i tak dotrwamy do końca sezonu grzewczego. Po drodze mieliśmy kłopoty żeby uruchomić gaz, ponieważ nasz ZGKiM zalegał do Zakładu Gazowniczego kwotą 18.000 zł. jak również spółka WARR również miała i ma jeszcze zobowiązania w stosunku do Zakładu Gazowniczego. Zakład Gazowniczy powiedział, że kiedy zostaną wyrównane te zaległości, to wtedy będzie można mówić o podłączeniu i dostarczeniu gazu do kotłowni gazowych. Dzięki Spółce WARR udało się spłacić zobowiązanie gminne w kwocie 18.000 zł. ale WARR jeszcze nie w pełni zrealizował te zobowiązania no i długo trwało żeby przekonać Zakład Gazowniczy, że nie ma innej drogi tylko musimy włączyć dostawy gazu, bo w przeciwnym razie większa część miasta nie będzie ogrzewana w okresie zimowym. Jednocześnie żeby zabezpieczyć środki na opłaty za dostarczenie gazu Urząd Miejskie ze spółką WARR podpisał umowę cesji z tych należności, które dla WARR-u mają i mieli odbiorcy ciepła i z tych należności mamy zapłacić za dostawę gazu przy czym nikt się nie spodziewał, że te środki będą aż takie duże. Okazuje się, że sama opłata za gaz to jest to, co dzisiaj mieszkańcy płacą za ciepło. Wszystkich nas to zaskoczyło, że cena gazu jest tak wysoka. Po tej wpłacie i podpisaniu umowy z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie następowała realizacja. Myśmy podpisywali kolejne umowy na dostarczanie gazu, bo mieliśmy nadzieję, że z każdym miesiącem wrócimy do ogrzewania na biomasę i tak prawie dotrwaliśmy do końca sezonu grzewczego. Sytuacja finansowa jest obecnie następująca.
Poniesione koszty za dostarczanie gazu i utrzymanie kotłowni na dzisiaj wynoszą 268.000 zł.
Z realizacji umów cesji z tych środków otrzymaliśmy 120.000 zł.
W tej chwili mamy nadpłacone ponad 130.000 zł. i jeszcze musimy ponieść opłaty związane z utrzymaniem ciepłowni i łącznie jeszcze nie mamy środków w kwocie 166.000 zł. W tej chwili oczekujemy na realizację następnych faktur ze spółki WARR i do końca nie wiemy jaka jest sytuacja. Jak wszyscy wiemy niepokoimy się o tą spółkę, bo są tam takie perturbacje, że wszyscy się boją, bo Recz jest niewielką miejscowością to mniej więcej się orientujemy co się dzieje w spółce. Wiemy co się dzieje na naszym terenie natomiast nie wiemy co się dzieje w całej spółce WARR czy my wracamy do ogrzewania gazowego czy też są jakieś inne rozwiązania i o to prosi Pana Prezesa Marka Rusakiewicza o wyjaśnienie tej sytuacji.
Pan Prezes Marek Rusakiewicz z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego informował, że chciałby wyjaśnić tę sytuacje jaka zaistniała z dużym naszym udziałem, bo podjęliśmy się budowy i eksploatacji kotłowni na biomasę . Jeden system został wykonany wadliwie to jest podawanie i rozdrabnianie słomy. Ten sezon pokazał to dokładnie. Podjęliśmy szereg działań z wykonawcą i mimo usilnych starań nie udało nam się zapewnić działania tego systemu w taki sposób, żeby był bezpieczny i bezawaryjny. Ten sezon związany był z tym, że potrzeby na ciepło były większe i w tym momencie ten system nie zadziałał. W tym sezonie działaliśmy półśrodkami tylko po to żeby dostarczać ciepło do Osiedla Słonecznego, które nie posiada kotłowni na gaz oraz do Remoru. Znaleźliśmy drugiego wykonawcę, który stwierdził, że nie da się tego naprawić i należy dokonać wymiany całego systemu podawania i rozdrabniania słomy. W tym okresie spółka uzyskiwała straty i powstawały zobowiązania m.in. do Zakładu Gazowniczego. Informował, że mają kłopoty z wykonawcą, bo te koszty naprawy tego systemu są dość duże i spółkę nie stać na tak poważny remont i między innymi szukaliśmy partnera już od dłuższego czasu. Obecnie trwają rozmowy z Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej w Gorzowie Wlkp. Wymiany tego systemu można dokonać jedynie po sezonie grzewczym. Jesteśmy na etapie rozmów z PEC Gorzów, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie przeniesienia pożyczki i do przygotowania listu intencyjnego. Chcemy doprowadzić do stabilności dostaw ciepła i cen za dostawę ciepła.
Pan Erdman Mariusz Dyrektor Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej w Gorzowie Wlkp. informował, że firma ta jest na rynku od 35 lat najpierw w województwie gorzowskim a obecnie w mieście Gorzowie. W tej firmie pracuje od 7 lat. Firma jest sprywatyzowana
( PEC i Elektrociepłownia Gorzów). Firma jest stabilna i zawsze wypracowywała zyski. Średnia cena za GJ to 45 zł. ale cena nie jest jednolita i zależy od wielu czynników. Za 2005 rok firma wypracowała 195.000 zł. zysku. Stwierdził, że ciepło w Reczu jest dość tanie. Ceny przedstawiane przez PEC są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Cen. Podał, że do 30.09.br. kotłownia na biomasę należałaby do WARR a od 1 października br. do PEC Gorzów.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że w tym momencie na salę przybył Pan Józef Romanowski Radny Rady Miejskiej.
Do przedstawionych informacji kolejno pytania zgłaszali:
Pan Tadeusz Robaczek zapytał:
Jak to się będzie miało podpisanie nowego listu intencyjnego w stosunku do tego w sprawie powołania spółki EKOEN?
Zgłosił uwagi co do sposobu uiszczania opłat za dostawę ciepła poprzez blankiety czekowe. Można to było zrobić inaczej, prościej, bo wiadomo, że z ciepła korzystają starsi ludzie i im jest trudno te druki wypełniać.
Nie dokonano rozliczenia za ciepło za miniony sezon i w związku z tym nie podpisano umów na następny sezon.
Trzecie pytanie zgłosił do Prezesa PEC Gorzów i prosił o podanie jaką zaliczkę by płacił mieszkaniec za 1m2 powierzchni oraz za 1 m3 ciepłej wody? Jaka to by była skala?
Na powyższe w pierwszej kolejności odpowiedział Pan Marek Rusakiewicz Prezes WARR:
W sprawie blankietów czekowych informował, że było to rozwiązanie przejściowe, ponieważ WARR nie powinien podpisywać umów indywidualnych. Umowy powinno się zawierać ze Wspólnotami ale Wspólnoty są lecz nie wyłoniły swoich zarządów. Obecnie sprawy te należy uporządkować z chwilą wejścia nowego inwestora. Chcemy to rozliczyć i zamknąć tą formę współpracy jednorazowo.
Powyższe uzupełnił Pan Mariusz Erdman z PEC Gorzów Wlkp. informując, że oni zawierają umowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i zarządcami lub też z wspólnotami lub z indywidualnymi odbiorcami. My nie liczymy za 1 m2 ciepła, bo wszystko jest opomiarowane. Najwyższe ceny są na kotłowniach lokalnych i mimo tych wysokich cen PEC ma straty na tych kotłowniach i ceny te powinny być wyższe. Staramy się tam gdzie jest możliwe podłączać te budynki do sieci. Na cenę nie wpływają tak ceny węgla co koszty osobowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Zdaje sobie sprawę, że poziom dochodów ludności między Reczem a Gorzowem jest istotny i też będzie brany pod uwagę przy ustalaniu cen na ciepło. Dla Recza ustalimy oddzielną taryfę i później jeszcze będziemy analizować przez 2 czy 3 miesiące. Nie ukrywam, że ten projekt musi być satysfakcjonujący i dla gminy i dla nas to znaczy ten projekt musi zwrócić nam poniesione nakłady w odpowiednim horyzoncie czasowym.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował na wstępie, że Pan Radny Robaczek Tadeusz po raz kolejny zadaje Burmistrzowi pytanie, co z listem intencyjnym spółki EKOEN i to, że Rada Miejska zaakceptowała pomysł wspólnej spółki czy udziału w tym całym przedsięwzięciu. Ale jak pamiętamy to ta uchwała Rady Miejskiej nie mówiła o tym, że zobowiązuje się Burmistrza do zawiązania czy do wejścia do tej spółki i tylko, że wyraża zgodę na taki udział. Pan Prezes Marek Rusakiewicz nie naciskał na zawiązanie tej spółki a Burmistrzowi też nie zależało na tym żeby tego dokonać, ponieważ póki to przedsięwzięcie nie jest zbilansowane i zamknięte to nasz udział byłby iluzoryczny i nawet groziłby gminie jakąś wpadką. Jeśli w przyszłości byłaby taka chęć czy konieczność to wtedy, to być może poinformuję Wysoką Radę, że coś takiego powstało, że jest taka możliwość ale na pewno w tej chwili nie będzie do tego dążył. Jeśli jest teraz inna wola Rady to będzie to opiniował negatywnie dlatego, że sprawa się reguluje i nasz udział jest w tej chwili tam niepotrzebny. Dodał, że gmina posiada tam pewien majątek, którym Agencja dysponuje i zobaczymy co będzie w przyszłości. To w tej chwili funkcjonuje, to pracuje. Jeśli okaże się, że sieci będą dla firmy przydatne to albo zrobimy z tego udziały, albo będziemy je likwidować, albo firma odkupi i jakieś sensowne rozwiązanie znajdziemy. Jeśli chodzi o kotłownie gazowe to zobaczymy jak to funkcjonuje i jak Wysoka Rada widzi to dość roztropnie postępujemy mimo tych wszystkich kryzysów, które wystąpiły to mieszkańcy są zaopatrywani w ciepłą wodę i ciepło bez przerw. Po prostu bezpieczeństwo jest zachowane. Natomiast jak będzie modernizacja, jak będzie nowa technologia to również albo te kotłownie odsprzedamy, albo do firmy wejdziemy jako drobny malutki udział a może odsprzedamy komu innemu jeśli zajdzie taka możliwość, bo być może będziemy likwidować te kotłownie. Chciałbym przy tej okazji jeszcze zdecydowanie zaprotestować że nie mamy zarządów tych Wspólnot, bo w ciągu tych trzech lat całkiem nieźle to działa i funkcjonuje, zarządy Wspólnot są powszechne przy czym problem jest innego rodzaju. Ciągle te zarządy Wspólnot są bojaźliwe, niepewne swego, nie chcą brać odpowiedzialności za całą Wspólnotę, która też nie wykonuje ruchów zmierzających do wzięcia odpowiedzialności przez te zarządy. Jest to proces, który nieuchronnie zmierza ku temu żeby zarządy brały odpowiedzialność za zarządzanie tymi wspólnotami, albo komuś będą zlecać zarządzanie i administrowanie wspólnotami. Jeśli w przyszłości tym administratorem mógłby być Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, to nie widzę przeszkód. Decyzja jednak należy do Wspólnoty. Przy okazji mówił, że sam jest zdziwiony, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jeszcze funkcjonuje i całkiem nieźle sobie radzi po tych przekształceniach i przyszła Rada zdecyduje co dalej z tym Zakładem.
Pan Józef Romanowski:
Być może padło to pytanie ale byłem nieco spóźniony i pozwoli sobie zadać ponownie pytanie:
Jaka była przyczyna awarii kotłowni na biomasę? Wszystkie instytucje korzystają z opału gazowego a nie tak jak wcześniej zakładano, że obsłuży je kotłownia na biomasę.
Pan Prezes wspominał, że cena 1 GJ na terenie Recza jest jeszcze za niska. Tak jak to mieszkańcy mówią to wszystko zostało rzucone na żywioł, ewentualnie kontroluje to Urząd Regulacji Energetyki, bo taki jest obowiązek. Natomiast jest tu duża obawa i tu jest pytanie do panów prezesów jak duża ta cena jest podniesiona, czy ona będzie nadal porównywalna z opałem gazowym, czy będzie wyższa, bo nie takie były założenia porozumienia i nie taki był cel inwestycji.
I tu Panie Burmistrzu pytanie podobne, które zgłosił Pan Tadeusz Robaczek. List intencyjny i uchwała, w której Rada Miejska wyraziła zgodę Panu Burmistrzowi jako organowi wykonawczemu określały jakieś warunki, bo przecież nie podpisuje się w ciemno tak ważnych dokumentów. Proszę odpowiedzieć Panie Burmistrz, czy jest tam obwarowane, że cena musi być porównywalna i nie może być wyższa. My pójdziemy w tym kierunku, że firma, która weszła na nasz rynek będzie w tym momencie podnosić sobie cenę i będzie monopolistą. Sprawy idą w złym kierunku, bo chodzi o to, żebyśmy mieli pełną kontrolę.
Pan Tadeusz Antosiewicz z wypowiedzi Pana Burmistrza zrozumiałem, że w tej chwili gmina jest na minusie w kwocie 166.000 zł. plus rachunki za dostawę gazu i to będzie już dużo więcej. Kto poniesie konsekwencje tego. Druga sprawa to na sesji Pan Prezes mówił, że miała to być bardzo nowoczesna kotłownia, która miała być już sprawdzona jeśli chodzi o technologię. Miała to być świetlana przyszłość i nagle krach.
No jak to się stało? To znaczy, że dyskwalifikuje to Pana jako Prezesa tej spółki.
Pan Wiesław Łoński przypomniał, że dość długo zabiegał o zorganizowanie spotkania w sprawie dostarczania ciepła i opłat za nie przez Dom Kultury. Wreszcie udało się tą sytuację załatwić. Zwrócił się następnie do Pana Prezesa PEC, bo mówiono tu o nakładach i w związku z tym o zwrocie kapitału, czy mógłby Pan Prezes trochę bliżej nam, wyjaśnić jaki mechanizm zostanie zastosowany albo w jakiej formie zostanie to zrekompensowane.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o koszt inwestycji polegającej na wymianie wadliwego systemu do ładowania i rozdrabniania słomy.
Pan Jan Jagiełło zapytał i prosił o ewentualne sprostowanie. Krążą takie informacje po mieście, że ta kotłownia na biomasę nie jest odebrana przez inspekcję budowlaną i działa nielegalnie.
Na powyższe odpowiadał Pan Marek Rusakiewicz Prezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Poznaniu:
- Awaria dotyczyła podawania i rozdrabniania słomy. Ona nie spełnia wymogów rozdrabniania. Po prostu słoma zapycha się, zacina się i w związku z tym nie dostarcza paliwa do kotła. To jest główna przyczyna.
-w sprawie technologii informował, że technologia była przedmiotem przetargu ogłoszonego przez WARR. Wygrała firma, która ma duże kompetencje w tym zakresie. Ta firma zajmowała się projektowaniem i przygotowywaniem tego typu kotłowni. Przetarg był ogłoszony jakby pod klucz. Przetarg był ogłoszony na projektowanie i wykonanie kotłowni czyli również projektowanie technologii. To nie jest jedyne przedsięwzięcie i wiele z nich działa, chociaż faktem jest, że część z nich miało podobny problem jak my czyli z podawaniem i rozdrabnianiem słomy. Wykonawca zaproponował w tym naszym wypadku rozwiązanie swoje, autorskie, które nie było testowane przez EKOFUNDUSZ, ale na etapie wstępnego rozruchu wyglądało tak, że będzie funkcjonowało dobrze. Nikt nie miał takich obaw i Ekofundusz również nie miał obaw. My do końca tej kotłowni nie odebraliśmy. My trwamy w tej chwili w tym co się nazywa rozruchem technologicznym, który zamiast trwać kilka dni to trwa już rok czasu. Tak to wygląda z punktu widzenia formalnego. Nie odebraliśmy tej kotłowni całkowicie. Odebraliśmy jej pewne elementy i tu nie ma większych uwag, ale okazuje się, że system podawania i rozdrabniania słomy nie działa. Dostawy ciepła prowadzimy w oparciu o rozruch technologiczny. Nie chcieliśmy podchodzić do kolejnych odbiorów, ponieważ uważamy, że system został wykonany wadliwie. Takie jest nasze stanowisko.
-Koszt wymiany systemu podawania i rozdrabniania słomy jest na poziomie 500.000 zł. Mamy takie zapewnienia ze strony i ekspertów i firmy wykonawczej, która jest w stanie to zadanie w krótkim terminie wykonać.
Pan Erdman Mariusz z PEC w Gorzowie odpowiadał na pytania skierowanie pod jego adresem. Z informacji, które wcześniej posiadamy podał, że ciepło z gazu uzyskiwane kosztuje około 60 zł. za 1 GJ ale myśli, że będzie można obniżyć ją, ale ceny będą większe od cen obecnie stosowanych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w Poznaniu. Cena zależy od ceny słomy, zarobków i innych mniejszych kosztów. Apelował o spokojne podejście do cen. Firma będzie opomiarowywać budynki.
Trzeba będzie opracować założenia do zaopatrzenia gminy w ciepło. Na zakończenie podziękował za zaproszenie na sesję i umożliwienie zaprezentowania firmy PEC na sesji Rady Miejskiej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej podsumował dyskusję i wypowiedź prezesów. Stwierdził, że Firma PEC z Gorzowa Wlkp. gwarantuje dostawę ciepła a ceny ustali Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. My musimy na takie rozwiązania pójść , a firma gwarantuje nam, że te problemy zostaną rozwiązane. Na razie musimy czekać i zobaczyć jak się sytuacja rozwinie i jak się temat rozwiąże jeśli chodzi o Wielkopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w Poznaniu i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wlkp. oczywiście biorąc pod uwagę opinię Burmistrza i Rady Miejskiej.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział na pytania, które były skierowane do Burmistrza. Nie zgodził się z Panem Radnym Romanowski, że sprawy idą w złym kierunku związane z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie powołania spółki EKOEN. Spółka ta miała zarządzać dostarczaniem ciepła i my mieliśmy mieć tam niewielki procent udziału. Nigdy by nie było takiej możliwości żeby gmina miała pełną kontrolę nad tą spółką. Tak, że chciałby to zdementować, że kiedykolwiek była mowa o tym, że gmina miałaby pełną kontrolę nad tym. Natomiast spółka z nami otwarcie dyskutuje i przedstawia swoje problemy i informacje. Natomiast ta cena ciepła, która tu będzie to ona wynika też z możliwości, które mają mieszkańcy Recza oraz wynika też z tego żeby te ceny ciepła były konkurencyjne w stosunku do innych mediów dostarczanych z innych źródeł. Jeśli nie będzie konkurencyjny to i tak nie pomoże temu przedsięwzięciu, bo odbiorcy będą się odcinać i odchodzić od tego systemu. W interesie naszym wspólnym jest żeby to zadziałało. Jeśli będzie dyskusja niełatwa na temat kosztów, to będziemy negocjować z udziałem kilku stron takich jak spółdzielnia mieszkaniowa itd. Natomiast Pan Radny Romanowski przypomniał tutaj list intencyjny, w którym były zagwarantowane ceny na pewnym poziomie za dostarczone ciepło i pewnie ma na myśli list podpisany między poprzednim Burmistrzem Panem Mojeckim a Prezesami. Wtedy Pan Radny Romanowski był Przewodniczącym Rady Miejskiej i mógł łatwo odnaleźć dokumenty i zapoznać się z tym. I tam w tym liście było napisane na jakim poziomie mają być te ceny wyjściowe i jakie są możliwości zwiększania cen w skali roku. Jest jakaś ciągłość funkcjonowania samorządu i zobowiązania wzajemne zamierzam egzekwować. Jest to jednak inny temat, nie ten, który mnie dotyczy czyli list intencyjny w celu zawiązania spółki z niewielkim udziałem gminy. Jeszcze pytanie Pana Tadeusza Antosiewicza kto poniesie konsekwencje finansowe. Jeśli będzie funkcjonowała firma to koszty poniesie firma. Burmistrz cieszy się, że firma PEC wchodzi na nasz rynek. Burmistrz ma nadzieję, że rozmowy się powiodą i zrealizują wzajemne zaufania.
Pan Józef Romanowski: Panie Burmistrzu ja tak się zastanawiam ile razy będzie Pan wracał do historii. Czy za dziesięć lat też Pan powie, że kiedyś była jakaś kadencja i że ja byłem tym czy tym.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał tą wypowiedź i poprosił o zgłaszanie pytania czy wniosku.
Pan Józef Romanowski kontynuował informując, że w tamtym czasie kiedy był Przewodniczącym Rady Miejskiej rzeczywiście były rozmowy prowadzone na etapie wstępnym. Ja nie dysponuję i nie dysponowałem żadnymi dokumentami odnośnie porozumień. Te rozmowy były prowadzone na Zarządzie Miejskim i w związku z tym nie mogę dzisiaj stwierdzić jakie stawki były uzgadniane. Natomiast kotłownia została uruchomiona za tej kadencji i za tej kadencji następuje finalizacja tej inwestycji. Dzisiaj Pan jest Burmistrzem i Pan odpowiada za to jako organ wykonawczy. Ja Panie Przewodniczący proponowałbym na przyszłość, bo my nie wiedzieliśmy a Pan wiedział, że będzie mowa o cieple, na przyszłość zapraszać też przedstawiciela Zakładu Gazowniczego, bo ja tutaj nie podejrzewam, że Pan Prezes mówił może nie wszystko o tych składnikach, które wpłyną na cenę ciepła ale ze wstępnych rozmów, na które nie mogę się powołać, może ta cena by była niższa jeśli chodzi o ciepło pochodzenia gazowego. W związku z tym jeśli byłby taki przedstawiciel Zakładu Gazowego to mógłby się na tym spotkaniu wypowiedzieć.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zamknąć dyskusję na temat informacja o sytuacji związanej z zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę w sezonie 2005/2006 na terenie miasta i przejść do punktu następnego.
Powyższą propozycję poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła powyższą propozycję. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i przeszedł do punktu następnego.

AD. 3.
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r., którą zarejestrowano pod Nr XXXIV/235/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 4.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Recz w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie remontu chodnika na ul. Środkowej w Reczu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151.”

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza omówił powyższy projekt uchwały.
Informował, że ten projekt uchwały jest konsekwencją wieloletnich działań w celu wyremontowania chodników nie z naszych środków, bo są zarządcy odpowiednich dróg W 2005 roku zrobiono chodnik wyremontowano wzdłuż ulicy Środkowej po jej obu stronach na krótkim odcinku za kwotę 120.000 zł. Gmina wykonała parking koło kościoła oraz krótki chodniczek do kościoła. Natomiast teraz w 2005 roku złożyliśmy wniosek o zmodernizowanie drugiej części ulicy Środkowej i całą ulicę Kolejową. Marszałek Województwa niestety odrzucił nam ten wniosek. Marszałek w tym roku nie będzie realizował żadnych projektów wspieranych przez środki Unii Europejskiej, ponieważ ten okres jest już zamknięty. Więc wymyślono wspólne finansowanie zadań z udziałem gmin w proporcjach 70 % Marszałek i 30% gmina. Burmistrz na taki układ się nie chciał zgodzić i wynegocjował taką sytuację, że 90.000 zł. daje Marszałek a 7.000 zł. gmina. Wydaje się, że taki koszt gmina mogłaby ponieść a my będziemy mieć ładny kawałek w centrum wyremontowane.
Pan Jan Jagiełło poparł przedstawioną przez Burmistrza propozycję ale zapytał skąd weźmiemy na to pieniądze, bo w budżecie gminy tych środków nie zaplanowano.
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiedziała, że po upływie I kwartału br. dokonamy analizy realizacji budżetu gminy i być może jakiegoś zadanie nie będzie można zrealizować to zostaną środki. Ponadto jest jeszcze rezerwa, z której też to zadanie można zrealizować.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXIV/236/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
AD. 5.
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na ostatniej sesji padł zarzut, że takiego projektu uchwały nie przedstawił. Tak się złożyło, że minął miesiąc i żadna propozycja dotycząca uzupełnienia składu nie wpłynęła. Zapytał, czy obecnie jest jakaś propozycja odnośnie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej prowadził rozmowy, bo to Pan powinien pytać radnych, nakłaniać, tłumaczyć itd. Pan czeka aż przyjdą radni do Pana do biura?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że nie ma zamiaru nikogo zmuszać do pracy w Komisji Rewizyjnej. Liczył na to, że skoro państwo zgłaszają uwagi odnośnie uzupełnienia Komisji Rewizyjnej, to liczył na wasze propozycje w tej sprawie ale widzi, że nie. A ja jak powiedziałem na wstępie nie mam zamiaru nikogo nakłaniać, przymuszać itd. .itd. powiedział Pan Przewodniczący. Ponownie zapytał, czy w dniu dzisiejszym są jakieś propozycje do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że propozycji nie widzi i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

AD. 6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że projekt powyższy został zdjęty z porządku obrad poprzedniej sesji z powodu na pewne uwagi. Obecnie został poprawiony i przedstawiony ponownie pod obrady. W związku z powyższym zapytał, czy są uwagi, wnioski lub inne propozycje.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że w czasie od przesłania materiałów na sesję odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm, które zgłosiły pewne uzasadnione uwagi do projektu. W związku z powyższym zaproponował przyjąć te autopoprawki tak jak przedstawiono na załączonym druku. Następnie Pan Burmistrz odczytał te autopoprawki, które brzmiały następująco:
,,Autopoprawki do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.
1.W Rozdziale II § 4 pkt 1 należy dodać słowo „pojemników” ( … dostateczna ilość pojemników)
2.W Rozdziale II § 4 pkt 6 lit.a należy dodać:
„właściciel nieruchomości i przedsiębiorca przystępujący do selektywnego zbierania odpadów zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r., w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219 poz. 1858)”
3. W Rozdziale II § 4 pkt 6 lit.e należy zapisać
„odpady nieselekcjonowane odbierane są: na obszarach wiejskich w najmniej dopuszczalnym cyklu miesięcznym”
4. W Rozdziale II § 4 pkt 7 należy dodać zapis
„ w pojemnikach o wielkości dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców nieruchomości.”
5.W Rozdziale III § 6 pkt 4 lit.g należy usunąć zwrot „odrębnych na opakowania”
6. W Rozdziale III § 7 powinno być:
- niebieski: przeznaczony na papier i tekturę
- biały: przeznaczony na opakowania ze szkła
7.W Rozdziale III § 9 pkt 3 należy dodać
„zatłuszczony papier” a zamiast „prospekty, foliowane i lakierowane katalogi” zapisać „foliowane i lakierowane prospekty i katalogi”
8. W Rozdziale VI § 24 proponuje się w miejsce istniejącego zapis o treści
„odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Recz odbierane są przez podmiot uprawniony posiadający zezwolenie Burmistrza Recza i przekazywane do sortowni należącej do podmiotu uprawnionego bądź należącej do innego podmiotu, z którym podmiot uprawniony posiada umowę, a po przesortowaniu do podmiotów zajmujących się odzyskiem i recyklingiem.”
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w Rozdziale II § 4 pkt. 20jest zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.
Pan Burmistrz na powyższe odpowiedział, że powyższy zapis jest zgodny z ustawą i nie podlega ochronie.
Pan Krzysztof Cymerman uważa, że taki zapis powinien być, bo chodzi o zarządcę.
Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek prosił o wykonanie regulaminu dla sołtysów w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
Pan Józef Romanowski powiedział, że na sesji nie ma radcy prawnego, który by wyjaśnił, czy zapis Rozdziału II § 4 pkt. 20 jest zgodny z prawem, to proponuje w związku z tym materiał ten rozpatrzyć na następnej sesji. Następnie wniosek ten jednak wycofał.
Pan Andrzej Hejza inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim potwierdził, że kwestionowany zapis Rozdziału II § 4 pkt. 20 jest zgodny z prawem i to jest opinia radcy prawnego, z którym ten zapis był konsultowany. Wyczerpująco też wyjaśnił inne uwagi redakcyjne.
Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz wraz z autopoprawkami Burmistrzami, którą zarejestrowano pod Nr XXXIV/237/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD.7
Projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza dokonał wprowadzenia do dyskusji nad projektem
uchwały w sprawie opłaty administracyjnej. Dotychczas takiej opłaty nie było W innych gminach ją stosują. Obecnie posiadamy opracowane i uchwalone plany miejscowe i powinniśmy mieć taką uchwałę na podstawie, której stosować będziemy opłatę administracyjną. Proponowane opłaty nie są wysokie porównując inne gminy.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o wysokość opłat stosowanych w innych gminach i czy dużo wydaje się takich decyzji, że taka jest kwota proponowana.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał w jaki sposób tą opłatę skalkulowano, że akurat wyszło 100 zł.?
Pani Skarbnik informowała, że jest obowiązek ustalania i pobierania takich opłat przez gminy. Po ostatniej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej zalecono nam wprowadzenie takiej opłaty. Ponadto na szkoleniu Skarbników również zwracano nam uwagę na brak uchwał w sprawie opłaty skarbowej. Ta opłata wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest to dla nas zadanie
Pan Burmistrz powiedział, że w innych gminach te opłaty wynoszą około 200 zł. a my zaproponowaliśmy średnią czyli 100 zł.
Pan Juszczyk Mieczysław i wielu innych chcieli wiedzieć jaka jest opłata w innych gminach.
Pan Krzysztof Lipka inspektor ds. budowlanych z Urzędu Miejskiego w Reczu odpowiadał, że w innych gminach opłaty te kształtują się w wysokościach od 70 do 120 zł. Celem wprowadzenia tej opłaty jest zrekompensowanie kosztów związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata administracyjna za wydanie decyzji o warunkach zabudowy kosztuje obecnie 100 zł. Po kalkulacji kosztów opłaty administracyjnej wyszło, że opłata powinna wynieść 117 zł. ale Pan Burmistrz zaproponował 100 zł. tak jak za wydanie decyzji.
Pan Juszczyk Mieczysław proponował obniżyć tę proponowaną opłatę o 50%.
Zdaniem radnego te opłaty są niesprawdzone i nie wiadomo jest ile inne gminy stosują.
Nasi mieszkańcy są tak biedni, zubożali i najlepiej rzucić stówkę.
Pan Krzysztof Lipka inspektor z Urzędu Miejskiego ponownie wyjaśniał, że każda decyzja o wydanie warunków zabudowy kosztuje 100 zł.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w tej chwili nie będzie wydawania decyzji, bo będzie plan i z niego będzie się wykonywało wyrysy i wypisy i na jedno wychodzimy. Gdyby nie było planu miejscowego, to i tak należałoby zapłacić 100 zł.
Ale Pan Mieczysław Juszczyk zgłosił wniosek o obniżenie proponowanej kwoty o 50 % i poddał ten wniosek pod głosowanie. Wniosek powyższy uzyskał następującą ilość głosów ( 3 za, 4 wstrzymujących się, 3 przeciwnych) i nie uzyskał większości głosów.
Pan Krzysztof Lipka inspektor z Urzędu Miejskiego podał opłaty administracyjne stosowane w innych gminach: Tuczno 80 zł., Boleszkowice 65 zł. Tego nie można jedną miarą mierzyć, ponieważ koszty opracowania planów są bardzo różne.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej, który został przedłożony przez Burmistrza Recza wraz z materiałami na sesję.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 6za, 3 przeciw, 2 wstrzymujących się) podjęła uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej, którą zarejestrowano pod Nr XXXIV/238/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 8.
Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza ustnie przedstawił informację o swojej pracy w okresie między sesjami:
1 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza z przedstawicielami Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w celu ustalenia planów na przyszłość, ponieważ wtedy jeszcze tych planów nie było.
2 marca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w Żeliszewie związane z fermą wiatraków. Sprawa jest w toku.
2 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gospodarczego, który opracował założenia, które zostaną przesłane do sołtysów i mieszkańców po to by na ten temat się wypowiadali. Będzie to forma ankiety.
2 marca 2004r. w Starostwie Powiatowym w Choszcznie odbyło się posiedzenie poświęcone zagrożeniem ptasią grypą. Mówiono o tym jak się zachowywać i co należy do obowiązków gminy na wypadek zagrożenia ptasią grypą.
4 marca 2006r. pracownik Urzędu Miejskiego Pan Kozina Paweł odebrał certyfikat z akcji ,, Przejrzysta Polska”.
Uroczyste zakończenie akcji odbyło się w siedzibie Gazety Wyborczej, która wraz z Fundacją Agora jest jednym z organizatorów tego programu. Akcja polegała na propagowaniu jawności pracy samorządu, wprowadzeniu kodeksu etycznego pracowników, opracowaniu i wdrożeniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, inne.
W całym kraju udział w akcji wzięły 403 samorządy. W Zachodniopomorskiem certyfikaty ukończenia akcji „Przejrzysta Polska” odebrały 24 samorządy.
Wkrótce Urząd Miejski w Reczu przystąpi do kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska” podejmując się realizacji nowych zadań, propagując tym samym ideę budowania demokracji. Chcemy wszyscy , aby Polska się rozwijała, by władza budziła zaufanie, była uczciwa i otwarta dla swych obywateli. Ludzie muszą wiedzieć, co władza zamierza robić, muszą rozumieć i akceptować jej działania. A sprawujący funkcje publiczne muszą szanować opinie i potrzeby tych, którzy im władzę powierzyli. Program „Przejrzysta Polska” właśnie taką szkołę stanowi.
4 marca br. odbyło spotkanie Towarzystwa Rozwoju Wsi Lubieniów podczas, którego wybrano nowe władze. To towarzystwo będzie wspierało działalność ,,Małe Przedszkole”.
10 marca br. pracownik Urzędu uczestniczył w Warszawie w sprawie obwodnicy w mieście Recz. Po zakończeniu obwodnicy Stargardu Szcz. będą budowane obwodnice Recz i Mirosławiec.
14 marca br. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcą Panem H. Möhlem z Alutecu. Który zabiega o to, żeby uruchomić jak najszybciej rozwijać swoją działalność i buduje nowe hale. Burmistrz zaproponował, że będzie osobiście interweniował u nowego dyrektora Enea w Poznaniu w sprawie dostarczenia energii o dużej mocy. Jest zapis, że taka linia będzie budowana ale nie ma terminu a właściwie jest przewidziany dopiero w latach 2008/2009 ale to dla naszych inwestorów jest za późno i będą się starali, by to przyspieszyć. Tu przypomniał, że nasze interwencje również w Poznaniu odnośnie modernizacji oświetlenia ulicznego przyniosły pozytywny skutek i z tego co wie to nasza gmina jest prekursorem w województwie gorzowskim.
15 marca br. odbyły się pierwsze konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie dofinansowania imprez z budżetu gminy zgodnie z uchwałą Rady.

21 marca br. odbyło się spotkanie ze Starostą w sprawie organizacji w Reczu Dożynek Powiatowych na którym Burmistrz zadeklarował chęć zorganizowania tych dożynek w Reczu zgodnie z wolą radnych i sołtysów, którzy wielokrotnie zgłaszali takie zapotrzebowanie. Teraz rozumiem, że nie jest to inicjatywa Burmistrza tylko naszej gminy i wszystkich środowisk wiejskich. Burmistrz wyraził nadzieję, że w kwietniu zrobimy spotkanie z udziałem Starosty, który jest odpowiedzialny za organizację tych dożynek i podczas tego spotkania rozpiszemy sobie zadania co do kogo należy i my również włączymy się w organizację. Plan jest taki, żeby w poszczególnych sołectwach odbyły się wiejskie dożynki w różnej formie. Zależy nam żeby podczas imprezy gminno-powiatowej odbył się konkurs wieńców. Burmistrz zaprosił wszystkich do udziału w organizacji imprezy i stwierdził, że nie wyobraża sobie organizacji tego przedsięwzięcia bez środowisk wiejskich.
24 marca 2006r. odbyło się spotkanie konsorcjum turystycznego w Barlinku i jest to nowa inicjatywa polegająca na tym, że cały ten region położony wzdłuż drogi 151 przystępuje do takiego przedsięwzięcia, żeby propagować turystykę na terenach wiejskich po to tylko żeby w przyszłości czerpać jakieś korzyści. My tam uczestniczymy i mamy najmniejsze w tym interesy ale Burmistrz nie chce żeby go to w przyszłości ominęło gdyż w przyszłości po wybudowaniu obwodnicy musimy wymyślić jakiś sposób, żeby podróżni chcieli do miasta zajechać.

29 marca br. odbyło się spotkanie zespołu ds. rewitalizacji miasta. Przypomniał, że od 2005r. współpracujemy z firmą GOR przy pomocy, której znaleźliśmy partnera do współpracy z miejscowości Malchem. Będziemy chcieli przedstawić szanownej Radzie najpierw koncepcję a później program rewitalizacji miasta, który już przyjmie następna Rada Miejska po to, żeby w latach 2007-2013 ubiegać się o środki unijne.
Pan Józef Romanowski miał ten wniosek zgłosić przy końcu sesji. Ten zgłasza teraz. Czatownia jest odkryta. W sobotę przeszły poważne deszcze, całą zimę śniegi. To jest stary budynek historyczny. Pan się zajmuje ochroną zabytków i te działania idą chyba w kierunku żeby ta czatownia się rozmyła, posadzka jest stara, stare krokwie. Wnioskuje jeszcze raz do Pana Burmistrza o zabezpieczenie tej czatowni. To jest obiekt historyczny, bardzo drogi, wartościowy. Od ostatniej sesji minęło już 1,5 miesiąca i nic w tej sprawie nie zrobiono.

AD. 9
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następująca informację o działaniach podjętych między sesjami:
- w każdą środę pełni dyżury w biurze Rady Miejskiej,
- przygotowanie materiałów na sesję,
- udział w imprezach wiejskich na które był zapraszany.
Pan Józef Romanowski zapytał, czy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej będzie informował o pismach jakie wpływają do biura Rady Miejskiej. Czy do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły jakieś pisma?
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że o pismach, które wpływają do Przewodniczącego Rady Miejskiej nie będzie informował bo niby dlaczego. Jeśli chodzi o pisma, które musi rozpatrywać Rada Miejska to owszem będzie informował.
Pan Józef Romanowski powiedział, że w takim razie pociągnie temat i wątek. Zostałem poproszony przez Księdza Kanonika o zwrócenie się do Pana z wnioskiem w celu odczytania pisma, które Ksiądz Kanonik skierował do Pana jako Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Czy ma Pan to pismo? Po uzyskaniu potwierdzenia zapytał, to dlaczego Pan nie informuje Radę, że takie pisma wpłynęły.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w odpowiedzi zwrócił się do Pana Radnego niech Pan mi pokaże, że ja mam taki obowiązek, że ja muszę. To pismo było skierowane na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej a nie do Rady. To pismo było podane tylko do wiadomości Przewodniczącego Rady a nie po to żeby było rozpatrywane na posiedzeniu Rady.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że Pan nawet nie informuje, że takie pisma przychodzą do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że nie informuje, bo by musiał pisać o takich sprawach co wpłynęło i jak wpłynęło a to już nie jest informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Józef Romanowski: Co Pan powie?
Pan Juszczyk Mieczysław powiedział, że to pismo dostał od księdza i to nie jest spowiedź.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie stwierdził, że to nie jest pismo, które ma rozpatrywać Rada Miejska.
Pan Kowalewski Dariusz powiedział, że Ksiądz Kanonik napisał na niego skargę. Powiedział, że to odbiera jako paszkwil i nie konsultował z nim w ogóle tego co tam zostało napisane. Powołał się na jakieś bliżej nieokreślone relacje, nie zadawał Radnemu w ogóle pytania czy takie zdarzenia miało miejsce i to pismo skierował do wiadomości do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do Dyrektora Szkoły i do Kuratora Oświaty dlatego, że ośmieliłem się postąpić zgodnie z Konstytucją i wygłosić poglądy, które mam prawo wygłosić dlatego, że nie są sprzeczne z prawem. Mówił, że spodziewał się, że dzisiaj zostanie ,,kopnięty” i doskonale się do tej dyskusji przygotował i jeśli Pan Radny Romanowski chce porozmawiać z nim na tematy teologiczne to chętnie z nim porozmawia.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w tej chwili omawiany jest punkt informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym. Jeśli nie ma innych pytań w tej sprawie, to przechodzimy do punktu następnego.


AD. 10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
AD.11. Wnioski i zapytania.
AD.12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Pan Tadeusz Robaczek zgłosił wniosek formalny odnośnie tego co Pan Kowalewski Dariusz podnosił. Najprościej by było żeby to pismo było odczytane i zamknięte.
Pan Radny Kowalewski powiedział, że jeżeli Wysoka Rada chce się zajmować na sesjach pomówieniami, paszkwilami, to on nie widzi przeciwwskazań. Oświadczył, że on został poproszony przez Panią Dyrektor Gimnazjum na rozmowę i po jego wyjaśnieniach Pani Dyrektor nie miała żadnych negatywnych uwag i rozeszli się w zgodzie i w spokoju. Jeżeli Wysoka Rada chce robić z tego lokalną sensację, to proszę bardzo. Pan Kowalewski powiedział, że posiada też pismo spodziewając się, że będzie coś takiego na sesji, że zostanie uderzony, bo to jest taka specyfika postępowania niektórych radnych, że trzeba wszystko wyciągnąć i za wszelką cenę dołożyć swemu przeciwnikowi politycznemu. Powiedział, że jest do tej dyskusji przygotowany.
Pan Radny Robaczek wyjaśniał, że nie ma żadnych zamiarów. O tym piśmie tylko słyszał. Po prostu myślał, że będzie tylko wspomniane przez Pana Przewodniczącego, że takie pismo do niego wpłynęło. Treści tej pisma nie zna.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że skoro Pan Radny powiedział, że nie zna treści tego pisma to prosił o skończenie tej dyskusji, ponieważ i tak Pan Radny nie wie o czym mówi.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zamknąć dyskusję na ten temat i poddał to pod głosowanie.
Pan Józef Romanowski przypomniał, że był pierwszy wniosek o odczytanie tego pisma.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że zaproponował zamknięcie dyskusji na ten temat i to oznacza, że nie będziemy odczytywali tego pisma.
Pan Józef Romanowski powiedział, że to Pan Przewodniczący Rady Miejskiej tak uważa, co w odpowiedzi Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że niech sobie Pan Radny uważa jak uważa i na tym zamknął dyskusję na temat pisma Księdza Kanonika.
Pan Juszczyk Mieczysław prosił o wysypanie drogi w Nętkowie frezem asfaltowym, ponieważ w okresie suszy bardzo się kurzy z tej drogi a w okresie opadów deszczowych w normalnych butach do domów nie można się dostać. Następna sprawa dotyczy ulicy Srebrnej. Jest tam znak ulica ślepa, potem jest ulica, następny znak na ulicę Słoneczną. Proponował postawić następny znak ,, ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Na tej ulicy zaczynają się wyścigi samochodowe. Prosił o powstrzymanie tego.
Pan Cymerman Krzysztof przypomniał, że już kilka lat temu rozważano zmianę tego znaku, ale znak ulica ślepa postawiono po to, żeby w ogóle duże samochody nie wjeżdżały na tą ulicę. Ograniczenie prędkości nic nie daje. Tak jest wszędzie w naszym mieście. Po prostu trzeba uczulić policję niech tych piratów drogowych kasuje i to poważnie, bo skoro ich stać na samochód to będzie ich stać również na mandaty w przypadku przekraczania prędkości.
Juszczyk Mieczysław jeszcze jedną ma prośbę w sprawie zatrudnienia mieszkańca ulicy Srebrnej, który go informował, że jest samotnym ojcem wychowującym dzieci, żyjący w bardzo trudnych warunkach materialnych, posiadający tylko 80 zł. pomocy finansowej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mówił, że Burmistrz jemu obiecywał w kampanii wyborczej złote góry, mówił, że chodził od domu do domu i namawiał mieszkańców do głosowania na Burmistrza a teraz on chodzi i dla niego pracy nie ma. Prosił o zatrudnienie tego Pana, bo sam wychowuje dzieci, prosił o trochę sumienia.
Pan Jan Jagiełło mówił, że Pan Gieniuk Ryszard z ulicy Wolności pytał, czy był przetarg na remont ulicy Wolności itd. Chodzi o to, żeby przed remontem tych ulic Komunalnik żeby przejrzał istniejącą kanalizację wraz ze studzienkami i żeby te wszystkie dojścia, dopływy, odpływy uszczelnić, bo bez sensu będzie naprawa ulic i pieniądze pójdą, jak to się mówi, w błoto. Chciałby na ten temat uzyskać informację, bo rzeczywiście ten temat jest bardzo ważny.
Druga sprawa to sprawa Pana Mrozika, który się kilkakrotnie zwracał do Pana Burmistrza i obecnie do Pana Radnego się zwraca. Było zapewnienie, że jak zrobi kanalizację do swego mieszkania, to dalej to zostanie włączone do kanalizacji miejskiej. On to zrobił, ale nadal nie jest podłączony do kanalizacji. Studzienki są, ale między studzienkami nie ma kanalizacji, którą miał zrobić Komunalnik i włączyć to do kanalizacji. Pan Mrozik jako jedyny mieszkaniec nie jest podłączony do kanalizacji na naszej ulicy. Nie zna przyczyn tego, że zrobiono te studzienki ale jeszcze z błędem, bo studzienka na trawniku z włazem żeliwnym a studzienka na wjeździe z włazem betonowym, która się w tej chwili rozwala.
Pan Robaczek Tadeusz powiedział, że chciałby, żeby adwersarzem na jego pytanie była Pani Skarbnik, bo Pan Burmistrz bardzo niechętnie od pewnego czasu udziela jemu odpowiedzi. Kiedyś się zgłosiłem telefonicznie z interwencją, to kazał jemu więcej nie dzwonić. Dzisiaj też mówi, że się powtarzam z pytaniami i dlatego prosił, żeby na to pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik. Pytanie jest od drobnych handlowców, którzy handlują odzieżą, obuwiem, artykułami AGD. Nie ma na dzisiejszej sesji Pana Komendanta, który by powiedział, czy sprawdzono tych handlujących, czy mają koncesję. Właściciele sklepów mają takie pytania, czy na pewno te opłaty targowiskowe, bo tak się nazywają, które pobiera nasz strażnik ochrony środowiska, są z mocy prawa słuszne, ponieważ pobierane są nie z handlu z targowiska lecz z innych placów w mieście lub z prywatnych posesji.
I drugie pytanie czy właściciele tych prywatnych posesji wyrażający na to zgodę nie powinni być objęci innym podatkiem np. od nieruchomości czy od gruntu.
Pan Matczak Edmund wnioskował o odkrzaczenie drogi Żeliszewo-Jarostowo.
Drugi wniosek dotyczy drogi powiatowej, bo chodzi o mostek, który się wali przy wjeździe do Pomienia. Na drodze tej są również duże dziury, które grożą wypadkiem.
Następna sprawa to studnia na Rajsku, czy ona będzie remontowana.
Sprawa drogi Pomień-Żeliszewo trzeba coś zrobić, bo w tej chwili jeździ tą drogą ciężki sprzęt z drzewem wywożonym z lasu i droga jest rozjeżdżona. Może niech policja coś z tym zrobi albo niech Nadleśnictwo niech poniesie koszty naprawy tej drogi.
Pan Józef Romanowski:
Wnioskował, żeby Burmistrz zwrócił się do właściciela nieruchomości, chodzi o Ośrodek Zdrowia, o naprawę schodów, które są wykruszone a do Ośrodka Zdrowia przychodzą ludzie chorzy. Należy więc zwrócić się o naprawę schodów.
Zgłosił zapytanie, na jakim etapie jest realizacja uchwały w sprawie budowy schroniska dla psów? Mieszkańcy wiedzą, że taka uchwała została podjęta a psy dalej biegają i było nawet kilka pogryzień.
Następny wniosek skierowany jest do Pana Burmistrza i do Pana Ryszarda Dobrzanieckiego jako Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Są lokale na terenie Recza na ul. Tylnej po sierotach, lokal jest rozszabrowany i zniszczony a należało zabezpieczyć wcześniej lub wprowadzić rodzinę i wie, że zamieszkali by tam niektórzy z chęcią ale wnioski te zostały oddalone. Drugi lokal mieszkaniowy jest też na ul. Tylnej, który jest własnością, ale Panie Burmistrzu proszę zwrócić się też albo o zabezpieczenie albo o podjęcie innych działań zmierzających przejęcia przez gminę . Jest to nieruchomość zabytkowa z murem pruskim.
Trzecia nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego jest na ul. Staromiejskiej, nie ma tam zgody na zamieszkanie a też wiem, że są wnioski a Komisja mieszkaniowa nie podejmuje decyzji a sprawa ta jest od roku czasu wisi w powietrzu. Mamy na terenie gminy głód mieszkaniowy i rodziny czekają na mieszkania.
Zapytał następnie Pana Burmistrza, co w sprawie połączenia kolejowego w Sokolińcu. Są do Pana Radnego telefony i chce zapytać, czy od ostatniej sesji są nowe informacje w tej sprawie.
Pan Grzelak Leon:
Zapytał, czy odbył się przetarg na utrzymanie dróg gruntowych, bo chodzi o to, czy została w tym zadaniu umieszczona droga czereśniowa. Chodzi o jej przejezdność, bo zadanie to miało być wykonane z funduszu interwencji.
Następnie chodzi o łącznik drogi do drogi nr 10, drogi krajowej . Chodzi o łącznik ulicy Stargardzkiej, ten kawałek koło baszty, bo tam jest dziura na dziurze, jest to droga powiatowa raptem 300 metrów . Rozmawiamy o tej drodze od kilku kadencji i ta droga jaka była taka jest.
Następnie zapytał, czy jest jakiś określony termin na rozstrzygnięcie wniosku złożonego do sfinansowania przez Fundusz Norweski w sprawie budowy kanalizacji Sokoliniec-Sicko-Recz .Wnioskował, żeby kościół w Sokolińcu wpisać do rejestru zabytków. Byliśmy w Szczecinie i się okazało, że nie on wpisany do rejestru zabytków.
W sprawie wiejskich przedszkoli. Zdaniem Radnego powinno się je tworzyć tam gdzie nie ma szkół. To jest sztuka dla sztuki. Nie rozumiem. Nie taka była intencja
Pan Józef Romanowski zapytał, czy było prowadzone rozeznanie, jakieś szacunki czy będą dzieci w tych przedszkolach i czy będzie odpłatność ustalona za pobyt dzieci w przedszkolu.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na powyższe wnioski, zapytania i interpelacje.
Pan Burmistrz odpowiadał następująco:
- Wnioski Pana Juszczyka zostaną rozpatrzone i zobaczymy czy możliwości realizacji.
- W sprawie wniosku dotyczącego przejrzenia kanalizacji na ul. Wolności przed remontem ulic skierujemy pismo do przedsiębiorstwa żeby dokonali przeglądu kanalizacji i jej naprawienia zanim przystąpią do pobieżnej naprawy ulic.
- W sprawie Pana Mrozika dzisiaj nie udzieli informacji ale wielokrotnie się tą sprawą zajmowano. Proponował zasięgnąć informacji u źródeł czyli w Urzędzie Miejskim i wtedy dowiemy się dlaczego do tej pory nie został podłączony do kanalizacji miejskiej. Ten Pan nie przystąpił do podłączenia się do kanalizacji miejskiej w momencie kiedy ta inwestycja była realizowana kiedy wszyscy mieszkańcy się podłączali a potem musiał spełnić określone warunki. Jeśli Pan Radny nie zechce zapoznać się sam z tą dokumentacją to Burmistrz prześle ją pisemnie w celu zapoznania. Następnie zwrócił się do Pana Andrzeja Hejzy o zapamiętanie tego wniosku i odpisanie Panu Radnemu Jagielle z pełną dokumentacją zdarzenia.
- Odkrzaczanie drogi Pomień – Żeliszewo zostanie objęte nadzorem przez firmę, która wygra przetarg na bieżące utrzymanie dróg jak również droga Jarostowo-Żeliszewo będzie pod nadzorem tej firmy. Będziemy interweniować i sprawdzimy to w sprawie jazdy ciężkim sprzętem po drodze Pomień-Żeliszewo.
- W sprawie mostku walącego się na drodze do Pomienia oraz naprawy łącznika ul. Stargardzkiej do drogi nr 10 to poprosił Pana Przewodniczącego komisji Rady Powiatu w Choszcznie, który uczestnicy w sesji.
- W sprawie studni na Rajsku odpowiedział, że studnia ta nie jest przewidziana do modernizacji, ponieważ jest tam wodociąg i wniosek wydaje się nieuzasadniony.
- Pan Andrzej Hejza inspektor w Urzędzie Miejskim w Reczu uzupełnił odpowiedź, że studnia na Rajsku była remontowana jesienią 2005r. i należy ją po prostu zalać to będzie działać nadal.
- W sprawie wniosków Pana Józefa Romanowskiego w sprawie schodów prowadzących do Przychodni odpowiedział, że w tej sprawie zwrócimy się do właściciela
- W sprawie schroniska dla zwierząt jak również wolnych lokali poprosi o wyjaśnienie Pana Andrzeja Hejzę inspektora w Urzędzie Miejskim, który odpowiedział, że planowane środki w budżecie gminy nie będą przeznaczone na schronisko lecz na azyl dla zwierząt, który będzie wybudowany na terenie oczyszczalni ścieków, będzie to pięć stanowisk. Podobny azyl dla zwierząt jest koło Włodawy w miejscowości Sikorki i tam pracownicy zostaną zawiezieni, żeby zobaczyli jak to wygląda i coś podobnego zrobili by na oczyszczalni. Planuje się to wykonać w pierwszej dekadzie kwietnia.
- W sprawie lokalu na ulicy Tylnej nie można było podjąć żadnych kroków, ponieważ w tym lokalu były zameldowane dwie panie, które opuściły Dom Dziecka. One od kilku lat tam nie przebywają. Została wydana decyzja o wymeldowaniu z Urzędu i dzisiaj mija 14 dniowy okres odwołania od decyzji. Jeśli ta sprawa się całkowicie wyjaśni to Dyrektor ZGKiM przystąpi do naprawy tego lokalu. Najemca tego lokalu już jest .
- Jeśli chodzi o budynek ten z pruskiego muru na ul. Tylnej to jego stan prawny jest trochę dziwny, bo właścicielem gruntu jest gmina a budynku nawet trudno dociec. Ten budynek nadaje się do rozbiórki i nie jest on traktowany jak zabytek.
- W lokalu w baroku dostał przydział Pan Kondratiuk i trwa tam drobny remont i będzie zamieszkiwał.
- Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił drobną uwagę do tego co Pan Radny Romanowski powiedział, że Komisja Mieszkaniowa podejmuje decyzję, to jest pan Romanowski w błędzie, bo Komisja ta opiniuje wnioski a decyzję o przydziale lokali mieszkaniowych podejmuje Burmistrz.
- Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza kontynuował udzielanie odpowiedzi na stawiane wnioski i zapytania. Dodał do powyższego, że oczywiście Burmistrz najchętniej do opinii Komisji Mieszkaniowej najczęściej się przychyla chyba, że opinia nie jest zgodna ze zdrowym rozsądkiem czy prawem ale najczęściej jest prawidłowa.
- W sprawie kolei podał, że 15 marca br. odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami wszystkich gmin, które położone są wzdłuż kolei. Gmina Kalisz Pomorski i Recza są najbardziej zainteresowane uruchomieniem linii kolejowej na tej trasie. Marszałek odpowiedział, że jest zainteresowany uruchomieniem tej linii ale jest zdania, żeby gminy weszły we wspólne finansowanie przy czym nie zaproponował żadnych konkretnych warunków. Każda z gmin wysłała do Marszałka taką informację, że jesteśmy zainteresowani utrzymaniem tej linii nawet jeśli chodzi o część dofinansowania to gminy to rozważą, ale chcą wiedzieć z jakimi kosztami należy się liczyć. Te sprawy zostaną skierowane do Rady Miejskiej w celu podjęcia decyzji, bo jest to związane ze środkami.
- Czekamy na odpowiedź Pana Marszałka w tej sprawie.
- Pan Przewodniczący Rady miejskiej poinformował, że w tej chwili z przyczyn usprawiedliwionych obrady opuścił Pan Dariusz Kowalewski Radny Rady Miejskiej.
- W sprawie drogi Czereśniowej Pan Andrzej Hejza poinformował, że przetarg wygrał Komunalnik na bieżące utrzymanie dróg łącznie z zimowym utrzymaniem.
- Pan Leon Grzelak powiedział, że chce konkretnie wiedzieć, czy droga czereśniowa jest objęta tym przetargiem, bo do przetargu jest wyszczególnienie dróg.
- Pan Burmistrz odpowiedział, że zaraz sprawdzimy, bo będzie za chwilę dostarczony będzie wykaz dróg.
- W sprawie terminu rozpatrzenia wniosków gmin starających się o środki z Funduszu Norweskiego wyjaśniał, że nie ma takiego terminu i nas tylko informują po podjęciu decyzji. Nasze wnioski przeszły ten etap formalny i przeszły do drugiego etapu. Jeśli będzie jakakolwiek informacja to będziemy informować na bieżąco. W ostatnim dniu składania wniosków była ogromna kolejka na kilka pięter i być może sami nie wiedzą kiedy te wnioski ocenią. Czekamy na informacje.
- W sprawie kościoła w Sokolińcu Burmistrz powiedział, że sprawdzimy czy jest wpisany do rejestru i odpowiemy a jaki sposób należy tego dokonać.
- W sprawie przedszkoli wiejskich Burmistrz powiedział tak, że przedszkole to jest jakiś tam poziom edukacyjny. Akurat został zaproponowany Lubieniów do utworzenia tego pierwszego przedszkola, bo są tam lepsze warunki do prowadzenia takiego przedszkola Zgodnie z ministralnymi wymogami są tam minimalne wymagania. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubieniowie zabiegał o takie przedszkole, przygotowywał się do tego i akurat tak się złożyło, że jednocześnie pojawił się ten program do sfinansowania tego przedsięwzięcia. O tyle jest to ważne, by było pierwsze przedszkole w Lubieniowie, bo to jest duża miejscowość i nie wykluczone, że będą uczestniczyły dzieci z okolic a przede wszystkim chodzi o to , że przedszkole to ma za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych.
- O tym nie decyduje gmina lecz gmina tylko opiniuje.
- Pan Grzelak Leon wtrącił, że takimi działaniami pogłębia się jeszcze różnice w poziomie edukacyjnym , bo jakie wyrównanie szans mają dzieci z Sokolińca, gdzie tam nie ma nawet szkoły.
- Burmistrz wyjaśniał, że nie można tak rozmawiać, bo pewne ustalenia są jeśli chodzi o Sokoliniec, chodzi o lokal na świetlicę. Tak samo w Pomieniu uruchomiono świetlicę, bo są możliwości, napisano projekt, pozyskano środki. Będziemy pisać następne projekty by ten program rozszerzać.
- W sprawie zapytania Pana Romanowskiego, czy dokonano rozeznania dotyczącego zapotrzebowania dzieci na udział w zajęciach przedszkolnych Burmistrz odpowiedział, że dokonano rozeznania, zapotrzebowanie jest duże i odpłatności nie będzie.
- Pani Skarbnik odczytała projekt umowy, który będzie podpisany z Komunalnikiem, który wygrał przetarg na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych:
- Suliborek-Słutowo,
- Żeliszewo-Pomień,
- Żeliszewo- Recz,
- Żeliszewo-Jarostowo
- ul. Rybacka w Reczu
- ul. Wolności
- Kolonia Pomień
- Grabowiec-Kraśnik
- Lubieniów-Lestnica
- Lubieniów-Rybnica
- Droga Stawowa w Reczu
- Żeliszewo-Chełpina do byłej leśniczówki
- Są to drogi, które znalazły się w wykazie do przetargu, który wygrał Komunalnik.
- Pan Wiesław Łoński Radny Rady Powiatu informował, że interweniował w sprawie łącznika do drogi nr 10 w Reczu, odbyło się spotkanie i następnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej nawet i naprawa tego odcinka zostanie wykonana w pierwszej kolejności.
- Sprawą schodów w Przychodni będziemy interweniowali, bo to jest obiekt powiatowy.
- Następnie odczytał informację przekazaną przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
- Pan Matczak Edmund informował o sposobie wyrównywania dróg przez Komunalnika, który zrobił takie sanki i tym wyrównywał dziury w drogach.
- W sprawie Pani Kanturskiej powiedział, że ta Pani nadal do radnego przychodzi i mówi, żeby chociaż ktoś się tym zainteresował i zobaczył jak ona mieszka, w piecu nie chce jej się palić a czynsz płaci comiesięczny.
- Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej informował, że temat jest znany i wielokrotnie był omawiany na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. Opinia Komisji była taka, żeby Pani Kanturska zamieszkała w Reczu a ta Pani odmówiła przyjęcia proponowanego lokalu. Wyjaśnienie to podaje dlatego, żeby nie było przeświadczenia, że ta Pani została pozostawiona sama sobie.
- Pan Juszczyk Mieczysław jeszcze zapytał, czy ta droga Nętkowo-Głębokie skrzyżowanie nadal jest nie naprawiona, trzeba dopilnować żeby te drogę naprawiono, bo niedługo rolnicy nie będą mogli w pole wyjechać.
- Pan Tadeusz Robaczek informował Radę, Miejską, że w tamtym roku Komisja rewizyjna sprawdziła około 95% dróg gminnych po remontach i te drogi wyjątkowo naprawdę były dobrze zrobione. Szczególnie fachowo była zrobiona droga Sulibórz –Suliborek.
- Pan Robaczek Tadeusz powiedział, że droga Czereśniowa nie miała być objęta bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
- Pan Radny Romanowski Józef jako Przewodniczący komisji Rewizyjnej potwierdził powyższą wypowiedź i stwierdził, że wykonanie remontu dróg gminnych w 2005 r. było diametralnie lepsze niż za 2004r. Wykonywała te remonty firma nasza Komunalnik. Mogą być małe niedociągnięcia ale jakie pieniądze taka praca. Pieniądze na remonty dróg były za małe i w tym budżecie Pan Radny przypuszcza, że też żebyśmy nie oczekiwali, że wszystkie drogi będą zrobione ładnie, bo środki są niewystarczające a Zakład Komunalnik zostawia sobie pewne środki na odśnieżanie zimowe. Należy stwierdzić, że w 2005 roku jakość dróg gminnych się poprawiła.
- Pan Burmistrz powiedział, że cieszy się, że Komisja Rewizyjna taką opinię wyraziła. Jedna droga jest na pewnym odcinku źle wyprofilowana ale Komunalnik wie o tym i w tym roku w miarę możliwości ten błąd naprawi. Komunalnik wygrał przetarg ponownie i cieszy to Burmistrza, bo Komunalnik wkłada tyle serca ile potrafi i na pewno będziemy go w tych wysiłkach wspierać. Droga Czereśniowa musi być przywrócona do użytkowania ale nie jest wpisana w przetarg.
- Pan Grzelak Leon zaproponował, żeby porozmawiać z dzierżawcą pól w Sokolińcu, to może te drogę udrożni.
- W sprawie utrzymania zimowe dróg zlecaliśmy każdorazowo Komunalnikowi. W tym roku jest inaczej, bo środki na utrzymanie zimowe w wysokości środków z 2005r. zleciliśmy Komunalnikowi. Wierzymy, że Komunalnik sobie tak poukłada to, ze będzie zadowolony, bo zależy od zimy czy będzie łagodna czy też nie i czy środki w związku z tym zostaną.
- Pan Józef Romanowski powiedział, że w 2005 roku na pewno Komunalnik wystawiał dodatkowe faktury, bo przecież nie można przewidzieć jaka będzie zima i ile śniegu spadnie. Nie zgodziłby się jeśli chodzi o czatownię, bo Pan Burmistrz wspomniał, że nie będziemy ingerować w firmę tylko będziemy zlecać. Przecież firma wygrała przetarg, później jest podpisywana umowa i jeśli chodzi o remont czatowni, to terminy dawno się skończyły a obiekt nie jest zabezpieczony. W związku z tym taki jest wniosek kolejny, żeby tą czatownie przynajmniej zabezpieczyć. Tutaj Burmistrz powinien tych spraw pilnować, bo podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg. Pan Jagiełło Jan podał, że rozmawiał z Dyrektorem ZUH ,,Komunalnik” i prawdopodobnie jest do wymiany część dachówki, która się nie nadaje. Z tym tematem zwrócił się do inspektora Lipki, bo już było o tym mowa na poprzedniej sesji i tu chyba jest coś po środku chyba urzędnik gminny też sprawę zawalił.
- Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że to jest coś nie tak i zaproponował, żeby ten temat u źródeł sprawdzić i dopiero takie opinie wydawać.
- Pan Jagiełło Jan wyjaśniał, że rozmawiał z Dyrektorem Komunalnika.
- Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby ten temat Pan Burmistrz sprawdził u źródeł i sprawę wyjaśnił.
- Pan Burmistrz informował, że na tyle ile potrafił to Komunalnik zabezpieczył tą czatownię. Folia jest ale nie na całej powierzchni, bo chodzi o to żeby się woda nie dostawała głębiej, do środka. Komunalnik zrobił tyle ile potrafił i ile mógł. Tak naprawdę to ten remont powinien być zakończony już przed końcem ubiegłego roku. Remont będzie zrealizowany jak tylko będą sprzyjać warunki atmosferyczne. Gdyby to była firma zewnętrzna to Burmistrz by wyegzekwował od niej tą umowę łącznie z konsekwencjami finansowymi ale jest to nasza firma i Burmistrz uważa, że Komunalnik poprawi tą cała sprawę i stanie na wysokości zadania i wykona remont czatowni.
- Pan Juszczyk Mieczysław proponował, żeby na przyszłość na zimę nie planować takich remontów.
- Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, żeby Pan Burmistrz podjął takie działania, żeby na przyszłą sesję nie było tematu czatowni.
- Pani Skarbnik odpowiedziała na pytanie Pana Tadeusza Robaczka w sprawie dotyczącej opłaty targowej. Informowała, że opłatę targową płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku. Targowiskiem zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych jest uważane każde miejsce gdzie jest dokonywana sprzedaż. Natomiast nie płacą opłaty targowej właściciele nieruchomości, którzy prowadzą działalność handlową. Opłata targowa jest dzienną opłatą. W listopadzie taka uchwała została podjęta, w której wprowadzono 50% obniżki opłaty dla tych, którzy handlują na targowisku. Swego czasu była podjęta uchwała i to miejsce przy ulicy Tylnej zostało wyznaczone jako targowisko.
-
- Pan Stekiel Andrzej proponował, żeby ten grys podzielić chociaż po przyczepie na każdą wioskę.
- Druga sprawa to była kiedyś sesja objazdowa i wszyscy widzieliśmy jak w czynie społecznym została wybudowana szatnia w Sokolińcu, w której śmiało mogłaby być świetlica wiejska. W budżecie gminy jest zapisane 56.000 zł. na remont budynku na świetlicę wiejską w Sokolińcu a jak w Lubieniowie powstało Małe Przedszkole, to Pan Radny Grzelak Leon zaraz nam wytknął.

Pani Wojtysiak Bogumiła Sołtys wsi Sulibórz stwierdziła, że Małe Przedszkola powinny powstawać tam gdzie nie ma nic, ani szkoły. Pan Burmistrz powiedział, że zależy to od aktywności mieszkańców. Nie każdy ma dyrektora szkoły w swej miejscowości, żeby zabiegał o utworzenie Małego Przedszkola. Dobrze by było, że kolejne przedszkola otwierać w tych miejscowościach gdzie nie ma żadnych szkół, żadnych możliwości edukacji.

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Na zakończenie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał Radnym, że w terminie do 30 kwietnia 2006r. należy składać oświadczenia o stanie majątkowym za 2005r. wraz z kopiami PIT.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej o godzinie. 15 45 .

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:
Podinspektor
Krystyna Samonek
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-04-2006 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 03-07-2006 15:47