Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIV/237/06 w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.

UCHWAŁA Nr XXXIV/237/06
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175,poz.1457z 2006r. Nr 17, poz. 128) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 2. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
9) utrzymanie czystości i porządku na ogrodach działkowych położonych na terenie Recza.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);
2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
na terenie wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym, przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi;
na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
1) najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy, w celu posiadania możliwości uzyskania indywidualnych zniżek w opłatach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
2) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;
3) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
4) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003,
5) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć, zgodnie z docelowymi zapisami KPGO, że w kolejnych latach gminy powinny od jednej osoby odbierać selektywnie następujące ilości odpadów:
a. kuchennych ulegających biodegradacji:
· w miastach w roku 2006 – 5 kg, w 2007 – 15 kg, w 2008 – 30 kg, w 2009 – 45 kg, w 2010 – 60 kg,
· na wsi w roku 2006 – 2 kg, w 2007 – 4 kg, w 2008 – 7kg, w 2009 – 10 kg, w 2010 – 13 kg;
b. opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:
· w mieście w roku 2006 – 59 kg, w roku 2007 – 108 kg,
· na wsi w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 – 36 kg;
c. odpadów wielkogabarytowych:
· w mieście w roku 2006 – 6 kg, w roku 2007 – 8 kg, w roku 2008 – 10 kg, w roku 2009 – 12 kg, w roku 2010 – 15 kg, w roku 2011 – 17 kg, w roku 2012 – 19 kg, w roku 2013 – 20 kg, w roku 2014 – 21 kg,
· na wsi w roku 2006 – 4 kg, w roku 2007 – 5 kg, w roku 2008 – 6 kg, w roku 2009 – 8 kg, w roku 2010 – 10 kg, w roku 2011 – 11 kg, w roku 2012 – 12 kg, w roku 2013 – 13 kg, w roku 2014 – 14 kg;
d. odpadów budowlanych:
· w mieście w roku 2006 – 9 kg, w roku 2007 – 14 kg, w roku 2008 – 20 kg, w roku 2009 – 26 kg, w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, w roku 2012 – 46 kg, w roku 2013 – 54 kg, w roku 2014 – 62 kg;
· na wsi w roku 2006 – 9 kg, w roku 2007 – 14 kg, w roku 2008 – 20 kg, w roku 2009 – 26 kg, w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, w roku 2012 – 46 kg, w roku 2013 – 54 kg, w roku 2014 – 62 kg;
e. odpadów niebezpiecznych:
· w mieście w roku 2006 – 0,45 kg, w roku 2007 – 0,70 kg, w roku 2008 -0,95 kg, w roku 2009 – 1,2 kg, w roku 2010 – 1,5 kg;
· na wsi w roku 2006 – 0,3 kg, w roku 2007 – 0,8 kg, w roku 2008 – 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku 2010 – 2,4 kg;
6) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
7) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
8) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
9) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
10) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
11) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO, jednostkami wdrażającymi system gospodarki przeterminowanymi środkami farmaceutycznymi są gminy;
13) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
14) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
15) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
16) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa posiadające wydane przez Burmistrza Recza ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
17) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
21) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
22) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
23) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
5) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji
właściciele nieruchomości, na której wytwarzane są odpady ulegające biodegradacji, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania uprawnionemu podmiotowi lub dostarczenie do ogólnodostępnych punktów zbiórki. Z tego obowiązku zwolnione są osoby fizyczne, które we własnym zakresie i na własne potrzeby dokonują kompostowania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia,
właściciel nieruchomości i przedsiębiorca przystępujący do selektywnego zbierania odpadów zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r., w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219 poz. 1858).
b) odpady niebezpieczne odbierane będą w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał
c) odpady wielkogabarytowe odbierane będą:
1 razy na kwartał lub na indywidualne zgłoszenia właścicieli nieruchomości
d) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;
e) odpady nieselekcjonowane odbierane są:
- na obszarach wiejskich w najmniej dopuszczalnym cyklu miesięcznym,
- w miastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu tygodniowym; w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu;
7) zbieranie w pojemnikach o wielkości dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców nieruchomości , a więc:
- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
- szkła nieopakowaniowego,
- odpadów mineralnych,
- drobnej frakcji popiołowej,
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
9) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu;
10) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
11) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;
12) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
13) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, , kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;
14) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść , bram , itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
15) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;
16) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
17) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
18) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
19) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;
20) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,
b) imię i nazwisko i adres osoby bądź adres podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
c) regulamin porządkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególności: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, straży gminnej, pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego, pogotowia gazowego;
21) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;
22) utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;
23) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
24) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie drożności;
25) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach, itp.;
26) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
27) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
28) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
29) naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
30) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
31) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;
32) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
33) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;
34) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
35) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
36) zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Reczu tel. 095 765 4461 wew. 30 faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;
37) spalenie, w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94)
§ 5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych;
3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;
5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
9) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
11) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);
14) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
2) liczba pojemników i częstotliwość ich opróżniania z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.
3) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie. Ilość wytwarzanych nieczystości ciekłych dla nieruchomości wylicza się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 Nr 8, poz. 70)
4) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 0.8m3 do 3m3
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
f) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności wystarczającej do umieszczenia w nich odpadów wytwarzanych przez osoby korzystające z nieruchomości w okresach pomiędzy kolejnymi opróżnieniami pojemników, wynikającymi z umowy z podmiotem uprawnionym.
g) odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem;
- w mieście - w zabudowie jednorodzinnej składane są do worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu zgodnie z harmonogramem; w zabudowie wielorodzinnej składane są do worków i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na bieżąco do lokalnych/mobilnych punktów odbioru selektywnego,gdy najemca/właściciel lokalu podpisał odrębną umowę z podmiotem uprawnionym. Gdy najemca/właściciel umowy nie podpisał, odpady składane są do odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;
- mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami;
h) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony.
i) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.
§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
Na terenie Gminy Recz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność od 0,8 do 3 m³ i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:
- biały: przeznaczony na opakowania ze szkła
- niebieski : przeznaczony na papier i tekturę
- żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;
1) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo–usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
- odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 m;
- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
- wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 pkt. 3;
2) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie;
§ 8. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;
4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
5) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej mogą także być oddane w terminach przewidzianych harmonogramem do LPOS;
7) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;
8) zasady rozmieszczania koszy ulicznych określa § 7 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
§ 9. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
- opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
- kalkę techniczną,
- zatłuszczony papier,
- foliowane i lakierowane prospekty i katalogi;
4) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
- lustra,
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyby samochodowe;
5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
- opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;

zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być
dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 11. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i w koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu oraz gruzu betonowego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, zabrania się spalania w pojemnikach i koszach jakichkolwiek odpadów.
§ 12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością ustaloną z przedsiębiorcą eksploatującym stacje zlewną.
§ 13. Odpady niebezpieczne odbierane będą w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 14. Odpady wielkogabarytowe zbiera się 1 razy na kwartał lub na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.
§ 15. Surowce wtórne zbiera się w zależności od zapełnienia pojemników, lecz nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
§ 16. Właściciele nieruchomości zapewniają wykonanie obowiązków, o których mowa w § 7 i § 9 poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym lub przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym.
§ 17. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania informacji związanych z odbiorem odpadów komunalnych i usuwania nieczystości ciekłych oraz przedstawiania do wglądu dokumentów, o których mowa w § 16 osobą posiadającą stosowne upoważnienie Burmistrza Recza.

§ 18 Konsekwencje niezrealizowania obowiązków:
1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków wójt (burmistrz, prezydent miasta), wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968)
2) Burmistrz Recza dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Burmistrz, wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
4) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie 1 miesiąca od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym Burmistrza;
6) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w terminie1 miesiaca, wykona to za niego gmina i obciąży kosztami.
§ 19. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
a) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
b) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie;
c) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.
d) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie;
e) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 20 w wyniku przebudowy pomieszczeń parteru budynku ZGKiM przy ul. Środkowej 7 na dz. nr ewid. 236/1 w roku 2006 Gmina Recz utworzy szalet publiczny. Eksploatacja szaletu zostanie powierzona dla ZUH Komunalnik Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione
§ 21. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:
w mieście:
- 115 kg/osobę/rok w roku 2010,
- 76 kg/osobę/rok w roku 2013,
- 53 kg/osobę/rok w roku 2020,
na wsi:
- 38 kg/osobę/rok w roku 2010,
- 25 kg/osobę/rok w roku 2013,
- 18 kg/osobę/rok w roku 2020.
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.
§ 22. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów podane w § 3 pkt10

ROZDZIAŁ VI

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 23. Niesegregowane odpady komunalne z terenu gminy Recz, które nie mogą być poddane odzyskowi można składować na składowiskach, którymi podmiot uprawniony posiada stosowną umowę.
§ 24. Odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Recz odbierane są przez podmiot uprawniony posiadający zezwolenie Burmistrza Recza i przekazywane do sortowni należącej do podmiotu uprawnionego bądź należącej do innego podmiotu, z którym podmiot uprawniony posiada umowę, a po przesortowaniu do podmiotów zajmujących się odzyskiem i recyklingiem.
§ 25. Maksymalny poziom odzysku odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji, zebranych z terenu gminy Recz dopuszczony do składowania określa Plan Gospodarki odpadami przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Reczu Nr XXIX/183/05

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 26. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 27. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
- oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym poprzez poddanie wszczepienia „czipa”
- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
- opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy,
- systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
- uzyskanie zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
- stały i skuteczny dozór,
- niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów–przewodników,
- niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,
- niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy,
4) postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.
§ 28. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna Uchwała Nr XXXIII Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 lutego 2006r., w sprawie: programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz.

ROZDZIAŁ VIII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 29. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2.Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3.Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4.Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–4 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta).
5.Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
3) przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
4) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;
5) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
6) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
7) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 30. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
§ 31. Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie podaje Burmistrz Recza w terminie do 30 października roku kalendarzowego w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie,.
§ 32. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Recza, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
§ 33. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe
§ 34. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 35. Nadzór nad realizacja obowiązków wynikających z Regulaminu, sprawuje Burmistrz Recza.
§ 36. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust.2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 37. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 38. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXVII/161/97. z dnia 02 lipca 1997. Rady Miejskiej w Reczu.


UZASADNIENIE
Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) nałożył na gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.
Ponadto, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458), rada gminy zobowiązana jest uchwalić nowy regulamin, uwzględniając wymogi określone przez ustawodawcę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-04-2006 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2006 08:47