Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXVII/170/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Recz na 2005 rok

Rada Miejska w Reczu

UCHWAŁA NR XXVII/170/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 9 marca 2005 roku


w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Recz na 2005 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 124 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 88,poz.961, Nr 96, poz. 874, Nr 121, poz.1264, Nr 153, poz.1271, Nr 273, poz.2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 407 978 zł z tytułu:

1. zwiększenia dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 204 389 zł, z tego:

1) § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 4 389 zł z tytułu zwiększenia planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) § 0310 – Podatek od nieruchomości o kwotę 150 000 zł, - planowane wpływy z zaległości z 2003 i 2004 r.
3) § 0320 – Podatek rolny o kwotę 50 000 zł, - planowane wpływy z zaległości z 2004 r.

2. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok o kwotę 203 589 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa,

§ 2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 367 583 zł
z przeznaczeniem na:
1) spłatę kredytu z GBS Oddział Choszczno w wysokości 313 340 zł
2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Szczecinie 54 243 zł
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 40 395 zł, z tego:
1.związanych z realizacją. bieżących wydatków własnych gminy o kwotę 15 395 zł
2. dotacji celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25 000 zł
w tym:
1.dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405-
Komendy powiatowe policji o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Reczu

2.dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wykonania zabezpieczenia obiektów zabytkowych – kościołów na
terenie gminy w wysokości 3 000 zł,
- remont murów obronnych 9 000 zł.

3. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa o kwotę 3 395 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych i odsetek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005r. na kwotę
36 400 zł, z tego:
1. zmniejsza się wydatki bieżące w :
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 31 400 zł, z powodu ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2004r. bez uwzględnienia zmian organizacyjnych grupy remontowo budowlanej od 1.06.2004r.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 –Ośrodki wsparcia o kwotę 5 000 zł.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadza się zmiany polegające na:
a. zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Opieka i prowadzenie świetlicy w Ośrodku Wspierania Rodziny w Nętkowie” o kwotę 10.188 zł ustaloną na podstawie kalkulacji kosztów wynikających z oferty OWR. W kalkulacji ujęte były koszty zatrudnienia dwóch pracowników. OWR w 2005 roku z przyznanej dotacji realizować będzie koszty zatrudnienia jednego pracownika.

b. zwiększeniu wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 –Ośrodki wsparcia o kwotę 5 188 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie różnicy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w OWR w Nętkowie w ramach prac interwencyjnych.

3) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale – 90001 - Gospodarka ściekowa o kwotę 36 400 zł z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Murarskiej w Reczu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 19-04-2005 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 14:20