Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/181/05 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ w ramach pomocy de minimis

Rada Miejska w Reczu

Uchwała Nr XXVIII/181/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 22 kwietnia 2005r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ w ramach pomocy de minimis.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 u art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr162,poz.1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz.1683 z 2003 r. Nr 96,poz.874, Nr 110,poz.1039, Nr 188,poz. 1840,Nr 200,poz.1953, Nr 203,poz.1966 oraz z 2004 Nr 92, poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje :


§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (DZ.URZ. WE L nr 10 z 13.01.2001).
2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100tys.Euro.
3. Uchwały nie stosuje się do pomocy:
1) udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją,
przetwarzaniem wprowadzeniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku Nr 1
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
2) pomocy udzielanej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
3) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami
przywożonymi.
§ 2. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność handlową, gastronomiczną oraz stacje paliw.
§ 3. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale przysługuje przedsiębiorcom, którzy spełniają następujące warunki:
1) nie posiadają wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001r. Nr 17 poz. 209 ze zmianami),
2) nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001r. Nr 17 poz. 209 ze zmianami).
§ 4. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy taką działalność na terenie Gminy RECZ.
2. Zwolnienie, o którym mowa w § 4 ust. 1, przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i stanowi pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji.
3. W drugim roku prowadzenia działalności przez dany podmiot stosuje się ulgę polegającą na obniżeniu podatku od nieruchomości o 50%.
4. Zwolnienie i ulga, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, nie przysługuje:
a) przedsiębiorcy, który już raz korzystał z ulgi, a następnie uzyskał wykreślenie z
rejestru przedsiębiorców i zarejestrował rozpoczęcie nowej działalności,
b) przedsiębiorcy, który skorzystał z ulgi, a następnie zmienił nazwę lub przedmiot
prowadzonej działalności,
c) przedsiębiorcy, który skorzystał z ulgi, a następnie zmienił formę prawną
prowadzonej działalności albo skład osobowy przy prowadzonej działalności.
§ 5. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie Gminy Recz nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod następującymi warunkami:
1) zainwestowana kwota musi przekraczać równowartość 10 tys. EURO,
2) utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Recz.
2.Przez nowe inwestycje o których mowa w § 5 ust.1 uchwały należy rozumieć poniesione nakłady finansowe:
1) w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
2) w środki trwałe związane z zakupem lub rozbudową istniejącego już przedsiębiorstwa,
3) w środki trwałe służące rozpoczęciu w istniejącym przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego,
3. Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 10 tys. EURO i utworzono co najmniej 5 miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Recz,
2) 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 20 tys. EURO i utworzono co najmniej 10 miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Recz,
4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie
6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.
§ 6. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 5 może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 7. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługują na okres jednego roku także przedsiębiorcy już istniejącemu, u którego został zwiększony stan zatrudnienia, za każdego dodatkowo zatrudnionego mieszkańca Gminy Recz, na okres co najmniej jednego roku na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości 15 % najniższego miesięcznego wynagrodzenia.
§ 8. 1. Zwolnienia i ulgi, o których mowa w § 4 - 6 przyznaje się na udokumentowany wniosek podatnika wraz z informacją o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku i obowiązują nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2007r.
2. Wniosek dotyczący zwolnień, o których mowa w § 5 i 6 musi zostać złożony w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku.
3. Zwolnienia i ulgi, o których mowa w § 4 - 6 przyznawane będą ze skutkiem finansowym od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi:
1) rozpoczęcie po raz działalności na terenie Gminy Recz, o którym mowa w § 4,
2) dokonanie nowej inwestycji i utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w § 5,
3) dokonaniem nowej inwestycji, o której mowa w § 6,
4) utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w § 7.
§ 9. 1. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,
2) poziomu zatrudnienia,
3) kosztów zatrudnienia pracowników,
4) wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających nowy rok podatkowy.
2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
5. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Miejski co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
6. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XV/112/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 12 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-06-2005 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2005 09:55