Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXX/2005 z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 września 2005r.

Protokół Nr XXX/2005
z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 28 września 2005r.

Otwarcia XXX sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały ( lista obecności radnych w załączeniu).
Następnie powitał Wicestarostę Pana Andrzeja Chmielewskiego, Pana Eugeniusza Nykla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Pana Wiesława Łońskiego radnego Rady Powiatu, kierowników i dyrektorów jednostek i zakładów budżetowych oraz sołtysów ze szczególnym uwzględnieniem nowo wybranego sołtysa wsi Sokoliniec Pana Pawła Grzelaka, któremu złożył serdeczne gratulacje .
Następnie poprosił Pana Janusza Szuberta Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Pana Jana Jagiełłę.
Pan Janusz Szubert Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Panu Janowi Jagielle zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Reczu i serdecznie pogratulował mu życząc sukcesów w pracy w Radzie Miejskiej.
Następnie przystąpiono do ślubowania radnego. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że po odczytaniu przez niego roty ślubowania radny wypowiada słowo ,,ślubuję” bądź ,, Tak mi dopomóż Bóg”. Wszystkich zebranych poprosił o powstanie i odczytał następujący tekst ślubowania : „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." Pan Jan Jagiełło wypowiedział słowo ,,ślubuję” i podpisał akt ślubowania, który stanowi załącznik do protokółu.
Pan Jan Jagiełło zapewniał, że jako radny chce współpracować w tej Radzie nie na zasadzie przeciwnika lecz będzie podchodził do tematów merytorycznie. Myśli i ma nadzieję, że współpraca ze wszystkimi kolegami i koleżankami radnymi będzie się układała pozytywnie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Wysoką Radę, że powstał Klub Radnych pod nazwą ,,Porozumienie” w skład, którego weszli następujący radni:
Pan Dariusz Kowalewski Przewodniczący Klubu
Pan Krzysztof Cymerman
Pan Zbigniew Zajączkowski
Pan Edmund Matczak
Pani Marzena Izajko
Pani Zenona Skowrońska
Następnie zapytał, czy są wnioski lub uwagi do porządku obrad, który został przesłany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Do porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej wnioski kolejno składali:
Pan Józef Romanowski:
1. Wnioskował o przeniesienie punktów 18 – Interpelacje , wolne wnioski i zapytania radnych i 19 – Wolne wnioski i zapytania już tradycyjnie wnioskuje o umieszczenie jako punkt 2 porządku obrad.
2. Następnie przenieść punkt 15 - Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną po tym punkcie tj. przed informacją o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.
3. Następnie punkt 4 - Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych przenieść przed informacją o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.
Tak, że składam oficjalnie trzy w/w wnioski o zmianę porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
Pan Tadeusz Robaczek:
Chciałby poprzeć wniosek Pana Józefa Romanowskiego dotyczące przeniesienia punktów 18 i 19 zaraz po punkcie 2. Wniosek ten wyszedł od kilku pań , panów sołtysów , ponieważ oni nie mogą wnioskować o przeniesienie punktów porządku obrad.
Grupa radnych prosi o przeniesienie punktów 18 i 19 porządku obrad na dzień dzisiejszy punkt 2.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy może Pan Radny powiedzieć jaka to jest grupa radnych, która zgłasza powyższy wniosek?
Pan Tadeusz Robaczek odpowiedział, że są to ci radni, którzy poprzednio głosowali i nie będzie dzisiaj wymieniał.
1. Następnie zapytał, dlaczego w dzisiejszym porządku obrad nie znalazły się dwa punkty, które były trzy miesiące (29 czerwca 2005r.) temu wyraźnie sygnalizowane, że zostaną przeniesione na następną sesję? Zacytował zapis z protokółu z XXIX sesji ,, Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował również o zdjęcie z programu dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz. Projekt regulaminu został zbyt późno dostarczony ZNP Oddział w Reczu w celu konsultacji i ZNP nie jest w stanie wypracować opinii na temat przedłożonego projektu w tak krótkim czasie. Projekt regulaminu zostanie przedłożony pod obrady na następnej sesji Rady Miejskiej.”
2. Drugie pytanie dotyczy zmian w Statucie Gminy Recz i zacytował zapis z protokóle z XXIX sesji ,,Na sesji wrześniowej Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponuje do porządku obrad zmiany do Statutu Gminy Recz.”
Pan Radny Robaczek stwierdził, że nie widzi w porządku obrad w/w punktów i prosił o wyjaśnienie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że odnośnie punktu 2 przedstawionego przez Pana Radnego Robaczka zaproponował na ostatniej sesji i tu zacytował zapis z protokółu : ,, Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Wysokiej Rady przypominając, że na ostatniej sesji były zgłaszane wnioski o zmianę Statutu Gminy. Minęło już trochę czasu i należy przystąpić do zmian w Statucie Gminy. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Wysokiej Rady o zgłaszanie proponowanych ewentualnych zmian na piśmie do biura Rady Miejskiej.” Tak się złożyło, że żadna propozycja nie została zgłoszona. W związku z powyższym nie ma punktu na dzisiejszej sesji.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz, nie został jeszcze skonsultowany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, co jest wymogiem ustawowym. W związku z tym nie można było tego projektu uchwały zgłosić.
Pan Józef Romanowski zgłosił jeszcze jeden wniosek o zmianę porządku obrad o dołączenie jeszcze jednego punktu w dowolnym miejscu aby tylko nie na końcu sesji, a mianowicie
,, Informacja w sprawie postanowienia o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową” jako osobny punkt.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że wszyscy radni otrzymali postanowienie Prokuratury Rejonowej w Choszcznie o umorzeniu śledztwa i Pan Przewodniczący nie widzi potrzeby wstawiania tego jako osobnego punktu w porządku obrad dzisiejszej sesji. Zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski o zmianę porządku obrad sesji. Innych wniosków nie zgłoszono.
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian w porządku obrad sesji w kolejności ich zgłaszania:
1. Pan Józef Romanowski wnioskował o przeniesienie punktów 18 – Interpelacje , wolne wnioski i zapytania radnych i 19 – Wolne wnioski i zapytania już tradycyjnie wnioskuje o umieszczenie jako punkt 2 porządku obrad.
Powyższy wniosek poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wniosek ten uzyskał 4 głosy za, 7 przeciwnych i 2 wstrzymujące się i większością głosów został odrzucony.
Następnie poddano pod głosowanie n/w dwa wnioski Pana Radnego Józefa Romanowskiego.
2. Pan Józef Romanowski : Przenieść punkt 15 - Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną po tym punkcie tj. przed informacją o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.
3. Następnie punkt 4 - Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych przenieść przed informacją o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.
W/w wnioski poddano pod głosowanie i w wyniku głosowania wnioski te uzyskały 5 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujących się. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wnioski zostały przyjęte większością głosów.
Kolejno poddano pod głosowanie wniosek Pana Józefa Romanowskiego o zmianę porządku obrad, o dołączenie jeszcze jednego punktu w dowolnym miejscu aby tylko nie na końcu sesji, a mianowicie ,, Informacja w sprawie postanowienia o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową” jako osobny punkt.”
W wyniku głosowania wniosek ten uzyskał 4 głosy za, 9 przeciwnych. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że większością głosów wniosek ten został odrzucony.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem przyjętych przez Radę wniosków i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska bezwzględną większością głosów ( 10 za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujących się) przyjęła następujący porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) ślubowanie nowo wybranego radnego Rady Miejskiej w wyborach uzupełniających,
c) przyjęcie porządku obrad sesji,
d) przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji.
3. Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
4. Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych.
5. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
8. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz.
9. Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem dotacji otrzymywanych z budżetu gminy Recz.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu „ i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla ,,in blanco” Gminy Recz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Recz ul. Chyża-Choszczeńska.
12. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
13. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006r.
14. Projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
15. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,, Komunalnik”.
16. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie między sesjami do protokółu z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag. Wobec powyższego zaproponował przyjęcie protokółu bez konieczności jego odczytania. Wniosek ten poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej bez odczytania.

AD. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Grzegorz Adamiak w wyniku złożonej rezygnacji z radnego Rady Miejskiej ubył z Komisji Rewizyjnej. Nowo wybranym radnym został Pan Jan Jagiełło. W związku z powyższym mamy brakujące miejsce w Komisji Rewizyjnej i dlatego taki projekt uchwały przedstawiono Wysokiej Radzie.
Następnie poprosił o zgłaszanie propozycji zmian w składzie komisji.
Pan Józef Romanowski radny Rady Miejskiej zgłosił wniosek aby Pan Jan Jagiełło pracował w Komisji Rewizyjnej.
Pan Radny Robaczek Tadeusz zaproponował, żeby nowo wybrany radny Pan Jan Jagiełło miał prawo, jak to było w zwyczaju, wyboru komisji, w której chciałby pracować.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Pana Radnego Jana Jagiełłę, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej?
W odpowiedzi Pan Jan Jagiełło wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
Pan Dariusz Kowalewski Radny Rady Miejskiej i jako Przewodniczący Klubu Radnych ,,Porozumienie” zaproponował, żeby do Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Zbigniew Zajączkowski . Pan Dariusz Kowalewski uzasadniał swoją kandydaturę tym, że art.18a ustawy o samorządzie gminy ust. 2 mówi, że ,,W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.” Dodał, że na mocy ustawy Klub Radnych ,,Porozumienie” musi mieć przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej i w tym momencie zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Zajączkowskiego.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pan Radny Zajączkowski Zbigniew wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej na co odpowiedział twierdząco Pan Zbigniew Zajączkowski.
Pan Mieczysław Juszczyk zapytał w związku z powyższym, no to jak to teraz będzie? Pan Zajączkowski będzie sam siebie kontrolował? Coś tu nie jest tak .
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że spółka ,,Komunalnik” nie podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski : Moglibyśmy równie dobrze określić się w jakim jesteśmy ugrupowaniu, partii itd. i tych partii jest tak dużo a tylko 4 członków jest w Komisji Rewizyjnej. W związku z tym uważa, że najwięcej powinniśmy cenić tu wolę samego kandydata, bo my też deklarowaliśmy gdzie chcemy pracować na początku kadencji. Nie można przymuszać.
Pan Dariusz Kowalewski powiedział, że nie chciałby żeby traktowano Pana Radnego Zajączkowskiego jako osobę bezwolną, bo też wyraził wolę swoją a Statut Gminy mówi wyraźnie, że w Radzie Gminy można powoływać Kluby Radnych a ustawa o samorządzie gminnym wskazuje wyraźnie, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy inny wynik głosowania niż ten, który został zaproponowany będzie sprzeczny z ustawą o samorządzie gminnym.
Pan Jan Jagiełło nowo wybrany radny stwierdził, że kandydując miał nadzieję, że nie będzie podziałów a tutaj widzi, że są podziały na ,,my” i na ,,wy”.
Pan Robaczek Tadeusz zaproponował 5 minut przerwy w obradach w celu zebrania się kilku radnych. I to jest mój wniosek formalny, powiedział.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał Panu Radnemu Jagielle , że art. 18a ustawy o samorządzie gminnym daje prawo Klubowi Radnych Porozumienie i z tego prawa korzystają, co nie oznacza, że są przeciwko Panu Radnemu Janowi Jagielle i zaproponował Panu Jagielle Janowi pracę w innej komisji.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie 5 minutowej przerwy w obradach. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 9 za,1 przeciwny,3 wstrzymujących się) zarządziła 5 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Pan Józef Romanowski powiedział, że nie wie dlaczego powstał Klub Radnych, ale jest to wola was , państwa radnych. Czy się obawiacie, że Komisja będzie prężnie pracować dla dobra gminy, bo chyba do tego jesteśmy stworzeni i powołani, żeby uczciwie, obiektywnie pracować dla dobra gminy a próbujecie robić jakąś politykę w tym momencie. Tak to odbieram i mam nadzieję, że społeczeństwo też tak odbierze.
Pan Dariusz Kowalewski , krótka riposta. Pan Radny między wierszami przemyca taką myśl, że Klubowi Radnych zależy na tym, żeby Komisja Rewizyjna pracowała nieuczciwie i niesumiennie. Ja nie rozumiem Pana radnego wypowiedzi, powiedział Pan Radny Kowalewski.
Pan Józef Romanowski: Przed chwilą Pan radny Mieczysław Juszczyk wspomniał, że nie wskazane by było, żeby Pan Radny Zajączkowski Zbigniew pracował w Komisji Rewizyjnej dlatego, że jest pracownikiem naszej spółki ,,Komunalnik” ze 100% udziałem gminy i stąd ta moja wypowiedź. Podtrzymuję swoje zdanie, że jeżeli sam kandydat Pan Jan Jagiełło deklaruje się pracować w Komisji Rewizyjnej, to powinniśmy to uszanować. I to podtrzymuję i nic nie wycofuję co do tej pory powiedziałem.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że Pan Józef Romanowski jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien wiedzieć, że Komisja Rewizyjna co do kontroli spółki ,,Komunalnik” to nie ma nic. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Komisja Rewizyjna nie ma prawa wchodzić i kontrolować spółkę. Spółka może tylko składać informację o działalności itd. ale Komisja Rewizyjna jako taka nie ma prawa kontroli.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeśli chodzi o taryfy na wodę itd. to mamy wpływ.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do obecnego na sesji mecenasa Pana Wiesława Drabika z problemem natury prawnej. Powiedział, że mamy zgłoszone dwie kandydatury zgłoszone przez Komisję Rewizyjną ( 1 kandydatura) i przez Klub Radnych Porozumienie (1 kandydatura), który zgodnie z ustawą ma prawo mieć swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z literą prawa, to członek Klubu Radnych Porozumienie powinien wejść automatycznie w skład Komisji Rewizyjnej i w związku z tym poprosił o opinię.
Pan Wiesław Drabik mecenas poprosił o 10 minut przerwy na sporządzenie opinii prawnej, ponieważ musi skorzystać ze Statutu Gminy oraz z ustawy o samorządzie gminnym.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by przerwać obrady nad punktem 2 w związku z oczekiwaniem na opinię prawną i w tym czasie przejść do realizacji punktu 3. Po otrzymaniu opinii prawnej powrócimy do realizacji punktu 2.
Powyższą propozycję poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła propozycję Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.

AD. 3. Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uprzedził Wysoką Radę, że Komisja sporządziła 5 protokółów z kontroli. Prosił więc o cierpliwość i gdyby były jakieś pytania to Komisja będzie udzielała odpowiedzi bądź Burmistrz.
Następnie odczytał protokół z kontroli z dnia 3 sierpnia 2005r. na temat kontrola wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 7 miesięcy 2005r. Protokół z kontroli w załączeniu do niniejszego protokółu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w tym miejscu przywitał przybyłego na obrady Pana Tadeusza Krawca redaktora Gazety Lubuskiej.
Po odczytaniu protokółu Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał skąd mają być środki na remont Domu Kultury? Czy z budżetu gminy, czy z budżetu Domu Kultury, czy z innych instytucji, czy z dotacji, którą otrzymuje Dom Kultury? Z tego co wiemy były środki zabezpieczone w budżecie gminy.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy jest to pytanie do niego skierowane?
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej potwierdził, że jest to pytanie do Komisji Rewizyjnej .
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśniał, że są przypadki zmian w budżecie, przesuwamy środki z rozdziałów i działów i w związku z tym należało by spotkać się i tę sprawę przeanalizować. My jako Komisja Rewizyjna wystosowaliśmy taki wniosek jako konieczność na dzień dzisiejszy po raz drugi a gdzie znaleźć środki to jest kwestia tylko dyskusji.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Komisja Rewizyjna ma jakąś propozycję skąd wziąć środki na dzień dzisiejszy?
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma .
Następnie przystąpił do odczytywania protokółu z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 10 sierpnia 2005r. na temat kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu za 6 miesięcy 2005r. Protokół z kontroli w załączeniu do niniejszego protokółu.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał z jakiej pozycji w budżecie gminy Rada ma podjąć decyzję żeby przekazać pomoc finansową dla ZGKiM? Czy Komisja Rewizyjna ma swoją propozycję?
W odpowiedzi Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że pytanie jest podobne jak poprzednio. Będzie omawiany już niedługo projekt budżetu gminy na 2006r. Dzisiaj Komisja Rewizyjna nie ma takiej propozycji.
Pan Tadeusz Robaczek Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej potwierdził odpowiedź udzieloną przez Pana Józefa Romanowskiego. Ponadto powiedział, że prędzej czy później i tak te pieniądze będą musiały się znaleźć w budżecie gminy. Komisja Rewizyjna złoży jakieś tam propozycje przesunięcia środków w budżecie gminy. Na dzień dzisiejszy nie możemy walnąć tu takiej sumy około 400.000 zł. jak my to widzimy. Nie widzimy na dzisiaj.
Prędzej czy później tego tematu się nie zostawi.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że zadał tylko pytanie czy Komisja Rewizyjna ma swoją propozycję, bo na razie dwa protokóły kontroli i Komisja nie ma swojej propozycji.
Pan Robaczek Tadeusz odpowiedział, że Komisja Rewizyjna będzie miała propozycje.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśniał, że Komisja poprzez kontrolę stwierdza fakty i wnioskuje. Nie ma w zadaniu pokazywania palcem gdzie i co ma być przesunięte. Od tego są obrady poszczególnych komisji. Problem jest i znamy ten problem od dawna i my nie mamy w obowiązku w tym momencie wskazywać gdzie znaleźć pieniądze.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy nie ma prawa zadawać pytań?
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że ma prawo zadawać pytania.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że zadał pytanie, usłyszał odpowiedź i to wszystko.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza przypomniał, że sprawa trudnej sytuacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest nam znana już od wielu lat. Pamiętamy, że półtora roku temu dokonano przekształcenia tej firmy w spółkę a pozostał zakład budżetowy z ogromnym zadłużeniem tym, które narosło w latach ubiegłych. W tej chwili jest sytuacja taka, że obie te firmy prowadzą niezależną działalność przy czym zobowiązania pozostały w zakładzie budżetowym. Burmistrz ma nadzieję, że ta działalność na koniec roku będzie mogła wykazać, że decyzje, które podjęto sprzed 1,5 roku były właściwe i były podjęte na rzecz i dla uporządkowania finansów publicznych. Są już w tej chwili przesłanki takie, które pozwalają stwierdzić, że tak w rzeczy samej jest. Jeśli chodzi o sytuację ZGKiM, to musi powiedzieć, że nie ze wszystkim się Burmistrz może zgodzić co zapisano w protokole z Komisji Rewizyjnej odczytanego przed chwilą. Po pierwsze sytuacja tego zakładu już nie jest aż tak dramatyczna jak by wynikało z tego materiału. Burmistrz ma przed sobą trzy zestawienia sprzed półrocza 2004r. z czerwca, ma zestawienie z końca grudnia 2004r. i ma zestawienie z półrocza 2005.
Okazuje się, że należności i zobowiązania ZGKiM maleją. Kwoty w połowie roku 2004 –592.000 zł. na dzisiaj czyli w połowie roku mamy 453.000 zł. czyli zmniejszyły się zobowiązania tej firmy, która działa, funkcjonuje i spłaca na bieżąco te zobowiązania o jakieś 140.000 zł. Koszty maleją. Na początku było 691.000 zł. zobowiązań wobec innych kontrahentów a obecnie jest 357.000 zł. Niezależnie od tego również ZGKiM sam spłaca zaległości i ten bilans jest na korzyść zakładu, bo więcej spłaca niż się zadłuża czyli ta tendencja jest właściwa. Niepokoi fakt narastania zaległości czynszowych z 308.000 zł. w 2004r. obecnie jest 360.000 zł. Tempo narastania zaległości maleje z powodu działań ZGKiM dyscyplinując płatników. Wzrastały zobowiązania ZGKiM w stosunku do naszego Komunalnika. Obecnie to zadłużenie się zmniejszyło. Jednocześnie ZGKiM zmniejszył zobowiązania wobec ZUS-u. ZGKiM zarządza substancją mieszkaniową, które jest coraz mniejsze w wyniku sprzedaży mieszkań. Nabywcy spłacają zaległości. Ten kierunek jest właściwy. Pod koniec roku ponownie dokonamy analizy, by podjąć właściwą decyzję na rok przyszły. Zakład na bieżąco dokonuje remontów na kwotę około 32.000 zł. w I półroczu.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, jeśli się Rada zgodzi, żeby na sesji listopadowej przedstawić informację o działalności ZGKiM i Spółki ,,Komunalnik”.
Są dwa odrębne zdania wg. Komisji Rewizyjnej jest dobrze a z drugiej strony niedobrze a wg. Burmistrza jest bardzo dobrze.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza natychmiast zdementował tą pogłoskę, że jest bardzo dobrze.
Pan Robaczek Tadeusz dodał, że fakt, że nie rosną tak drastycznie zaległości w czynszach mieszkaniowych, to jest zasługa Pana Janiaka Dyrektora ZGKiM, który umiał wynegocjować z Wielkopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w Poznaniu umowę na dostawę ciepła na indywidualne umowy. To byłaby główna przyczyna zadłużania się zakładu. Na dzień dzisiejszy ma taką informację, że 50 % wystawionych faktur za dostawę ciepła jest niezapłaconych poprzez indywidualnych odbiorców głównie z mieszkań ZGKiM. Gdyby ta kwota przeszła na zadłużenie ZGKiM to zadłużenie to wyglądało by inaczej, ale jest to zasługa Dyrektora ZGKiM, który umiał wynegocjować umowę.
Pan Tadeusz Antosiewicz poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie pozycji zobowiązania wobec Remoru i dlaczego nie zostały skompensowane długi wobec Remoru.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz odpowiada, ze sprawa wzajemnych zobowiązań zmieniała się stale i jest zupełnie różna kiedy przystępowaliśmy do działań zmierzających do pomocy Remorowi niż później po tym fakcie. Otóż kiedy Prezes Remoru zwracał się o pomoc to był zadłużony na 5 mln. zł. 2,5 mln. zł. udało się zdobyć a drugie 2,5 mln. zł. musiało być zrestrukturyzowane i spłacane na bieżąco. Wtedy Remor zalegał dla gminy 224.000 zł. a ZGKiM był winny Remorowi około 73.000 zł. ( za ciepło) . Wtedy nie można było pomóc Remorowi poprzez umorzenie podatków. Robiliśmy to etapami i po pierwsze przejęliśmy hydrofornie na kwotę 86.000 zł. i to była spłata zadłużenia za 2002 rok. Następnie uchwalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej umorzenie podatków za rok 2003. Pozostała kwota w tym czasie się zmniejszyła i okazało się, że po tym fakcie ZGKiM jest winien Remorowi 45.000 zł. Nie było takiej możliwości i takiej potrzeby żeby dokapitalizować ZGKiM, który by zapłacił Remorowi.
Pan Józef Romanowski powiedział, że uważnie słuchał, ale wydaje się jemu, że jest coś nie tak. Panie Burmistrzu, powiedział we wrześniu była podjęta uchwała o nabyciu nieruchomości od Remor S.A. za zaległości podatkowe. No i rzeczywiście przejęliśmy hydrofornię prawo wieczystego użytkowania do gruntu, bo zadaniem własnym gminy jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Więc żeby nie kupować wody przejęliśmy hydrofornię. Druga strona medalu to jest taka, że ta hydrofornia to jest po prostu trup. Trzeba będzie się zastanowić czy ona jeszcze rok pociągnie, bo będziemy mieć problemy z dostawą wody na terenie miasta. I czegoś tu nie rozumiem jeśli Pan Burmistrz w czerwcu wiedział, że są takie zobowiązania ZGKiM wobec Remoru a później na jesień się umarza te ponad 80.000 zł. to Pan Romanowski nie widzi tu przeciwwskazań żeby nie doszło do tej kompensaty wzajemnych zobowiązań. Nie widzi. Jako gospodarz powinno się tak zrobić. Odpowiadamy za budżet całej gminy. Remor jest spółką Skarbu Państwa i ta kompensata to nie byłaby powaleniem jej na nogi. To zadłużenie byłoby w mniejszym wymiarze a my byśmy uwolnili nasz zakład od zapłacenia za wodę. ZGKiM by był odciążony od tej kwoty.
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski wyjaśniała, że to nie jest tak, że z dnia na dzień możemy zmieniać wcześniej podjęte decyzje. Saldo zaległości Remoru wobec budżetu to był 2003 rok. Wniosek Remoru to był listopad 2003 roku. Zanim została podjęta decyzja i przeprowadzona cała procedura o umorzeniu podatków i kompensacie to nie dotyczyło zaległości 2004 roku tylko zaległości 2003 roku. Pół roku jeszcze działał ZGKiM i między czasie wzajemne kompensaty Zakładu ZGKiM z Remorem. Saldo, które było 73.000 zł. w ZGKiM wobec Remoru za 2003 rok spadło w ramach tej działalności do 45.000 zł. Decyzje ostateczne były podjęte w listopadzie a w miesiącu wrześniu była przejęta hydrofornia a umorzenie nastąpiło w listopadzie ale przygotowanie materiałów do umorzenia to było I półrocze 2004r. Ostateczny wynik to dzień 30 czerwiec 2004 roku. Tak, że to saldo nie mogło być kompensowane w ramach tych zaległości. Obecnie Remor wobec budżetu nie ma żadnych zaległości.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że skoro Komisja Rewizyjna stwierdziła, że ZGKiM ma jakieś zadłużenia w stosunku do Remoru i te pieniądze musimy przeznaczyć z budżetu gminy. W związku z powyższym zaproponował, żeby w dniu dzisiejszym przerwać dyskusję na ten temat skoro będziemy omawiali propozycje do budżetu na 2006 rok i wtedy niech padnie konkretna propozycja, która zostanie przedyskutowana i poddana pod głosowanie.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że skoro trzeba wydawać środki z budżetu gminy na spłatę tego zobowiązania przez ZGKiM to uważa, że ZGKiM powinien ściągnąć te pieniądze od swoich dłużników wszelkimi środkami możliwymi i oddać dla Remoru a nie z budżetu gminy bo w budżecie trzeba znowu komuś zabrać żeby tam dać. Był sygnał, że mieszkańcy zalegają z płatnościami dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ale Agencja upomni się o te pieniądze i nie będzie 50% zalegających ale będzie musiała się zmniejszyć ilość dłużników. Jeśli się korzysta z dostaw ciepła nie płacąc to też jest nie w porządku.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji nad protokółem z kontroli wykonania budżetu w ZGKiM za okres 6 miesięcy.
W wyniku głosowania wniosek ten uzyskał 11 głosów za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że większością głosów wniosek powyższy został przyjęty i zamknięto dyskusję nad protokółem Komisji Rewizyjnej na temat kontroli wykonania budżetu w ZGKiM za okres 6 miesięcy br.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej apelował do Państwa Radnych, żeby pamiętać i podczas omawiania projektu budżetu na 2006 rok ten temat przedyskutować i rozpatrzyć.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by w tym momencie powrócić do punktu 2 porządku obrad, ponieważ Pan Wiesław Drabik sporządził już opinię prawną dotyczącą wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
Pan Krzysztof Cymerman i Pan Józef Romanowski zaprotestowali przeciwko temu i proponowali zakończyć punkt 3 i dopiero powrócić do punktu 2.
Wniosek powyższy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie wypowiedziała się za kontynuacją punktu 3 i po zamknięciu tego punktu powrócić do realizacji punktu. 2.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał kolejny protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 17 sierpnia 2005r. na temat kontrola prawidłowości przyznawania środków na pomoc społeczną.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że cieszy go , że protokół Komisji Rewizyjnej jest dobry, bo jeszcze dwa lata temu źle się mówiło o opiece społecznej i występowało tam dużo nieprawidłowości. Dzisiaj jeden kamień z serca nam spada i cieszymy się, że to dobrze funkcjonuje. Pamiętamy, że byliśmy zadłużeni na dodatkach mieszkaniowych na kwotę 140.000 zł. W tym roku spłaciliśmy ostatnie 25.000 zł. Sytuacja jest rzeczywiście korzystna, co nie oznacza dobra. Biedy w naszej gminie jest jeszcze dużo i należy się przez cały czas się przyglądać i przeciwdziałać tej biedzie i bezrobociu. Natomiast jeśli chodzi o wniosek dotyczący zakupu samochodu to uważa, że Komisja ten wniosek powinna złożyć do budżetu i będziemy ten wniosek rozpatrywać. Burmistrz uważa, bo OPS składał wniosek już w ubiegłym roku i inicjatywa zakupu samochodu nie była podjęta i to jest dobrze, bo jeszcze spłacaliśmy ostatnie raty za samochód, który obecnie jeździ w OPS. Druga sprawa to Ośrodek Pomocy Społecznej powinien wystąpić z inicjatywą i zaproponować, że tyle jest zaoszczędzonych środków własnych i proponujemy sprzedać samochód. Jeśli jest szansa zamiany samochodu na dobrego Busa, który może mniej palić, to dlaczego nie. W ubiegłym roku dofinansowaliśmy zakup samochodu dla straży pożarnej a w tym roku dla policji. To powinno być uporządkowane i oczekuje od Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej konkretnej propozycji w tej sprawie.
Pan Józef Romanowski powiedział będziemy głosować, głosować. Ja w takim razie zgłaszam wniosek, żeby Rada Miejska podjęła decyzję aby w budżecie gminy na 2006r. zabezpieczyć środki na zakup Busa dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. Organ wykonawczy wtedy przygotuje projekt przyszłego budżetu gminy na 2006r.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że na koniec roku będzie dużo innych wniosków i proponował, żeby kompleksowo rozpatrzyć te sprawy podczas projektowania budżetu na 2006r.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej proponował, żeby zgłoszone wnioski przez radnych i mieszkańców rozpatrzyć kompleksowo podczas analizowania projektu budżetu gminy na 2006r. Zgłoszony wniosek o zakup samochodu dla OPS jest bardzo ważny ale są też inne bardzo ważne wnioski i należy je razem omówić i wprowadzić do budżetu na 2006 r.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska nie jest w stanie dzisiaj podjąć uchwały w sprawie zakupu samochodu Busa dla OPS, ponieważ nie zna kwoty jaką należy wyasygnować z budżetu gminy na ten cel.
Pan Antosiewicz Tadeusz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych zwrócił uwagę na fakt, że w tym punkcie porządku obrad Rada Miejska miała wysłuchać informacji o przeprowadzonych kontrolach i nic więcej. Więc poprosił o stosowanie uchwalonego porządku obrad.
Pan Dariusz Kowalewski poparł powyższą wypowiedź Pana Tadeusza Antosiewicza i odczytał punkt porządku obrad, który brzmi ,, Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną” a nie wnioskowanie możliwości zakupu samochodu. Pan radny został zapoznany z protokołami kontroli przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną i proponuje przejść do punktu następnego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest za tym, żeby protokóły z kontroli odczytywać na Radzie Miejskiej, bo taka decyzja była, ale wnioski z kontroli powinny być złożone do projektu budżetu gminy na 2006 r. i przy rozpatrywaniu budżetu wnioski te powinny być rozpatrywane. Zbyt wczesne deklaracje nie są słuszne, bo jeśli dzisiaj podejmiemy decyzję o kupnie samochodu a okaże się że zabraknie nam środków na jeszcze ważniejsze sprawy.
Pan Robaczek Tadeusz powiedział, że jeśli dzisiaj byśmy się dobrze przyjrzeli i pogłówkali to być może jeszcze w tym roku znaleźlibyśmy te 20.000 zł. czy więcej na zakup samochodu. Tak jak to zrobiły inne gminy. I znowu będziemy debatować nad wnioskiem czy uwzględnić albo nie uwzględnić i znowu nam ten samochód ucieknie. Możemy próbować jeszcze w tym roku znaleźć środki w budżecie gminy na 2005r. A nie tak, że zostawmy to a później Pan Przewodniczący Cymerman zaproponuje głosowanie nad projektem Burmistrza i te wszystkie wnioski radnych i sołtysów idą w łeb.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział jeśli Państwo Radni mówicie, że w tegorocznym budżecie można znaleźć środki na zakup budżetu to oczekuję na zgłaszanie propozycji.
Pan Tadeusz Robaczek odpowiedział, że propozycja Komisji Rewizyjnej była właśnie taka, że jest oszczędność na dodatkach mieszkaniowych w kwocie 85.000 zł. i można było z tych pieniędzy wyasygnować 25 % zakupu samochodu. Taki zapis jest w protokóle Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeśli Komisja Rewizyjna uważała, że chce złożyć propozycję do zmiany obecnego budżetu, to dlaczego komisja nie zgłosiła projektu uchwały w tej sprawie i nie wprowadziła jej do dzisiejszego porządku obrad. Projekt byłby zgłoszony, komisje by się w tej sprawie wypowiedziały i mielibyśmy czystą sytuację w tej sprawie. A teraz brniemy w niepotrzebną dyskusję na ten temat.
Pan Juszczyk Mieczysław zapytał, czy litr zakupu benzyny a litr zakupu ropy, to nie ma różnicy w kosztach?. Bus pali o połowę mniej i zabiera 9 osób. Prosił o zastanowienie się nad tym.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że nie rozumie tej sytuacji, bo czy ktoś powiedział, że nie trzeba kupić samochodu dla OPS?
Następnie zaproponował zamknąć dyskusję na ten temat i zwrócił się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zakupu samochodu i na następnej sesji podejmiemy decyzję. Poddał pod głosowanie swój wniosek w sprawie zakończenia dyskusji nad protokółem przedstawionym przez Pana Józefa Romanowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zobowiązanie Komisji Rewizyjnej do przedstawienia projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków zaoszczędzonych z dodatków mieszkaniowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.
Wniosek ten poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 8 za, 2 przeciwnych) przyjęła powyższy wniosek.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do Panów Radnych głosujących przeciw, czy nie chcą żeby zakupiono ten samochód?
Pan Romanowski Józef zapytał jak Pan Przewodniczący Rady Miejskiej sformułował ten wniosek?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma jeszcze jakiś protokół do odczytania i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poprosił Pana Józefa Romanowskiego o odczytanie kolejnego protokółu.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał czwarty protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 9 września 2005r. przez Komisję Rewizyjną na temat kontrola wykorzystania dotacji na kluby sportowe oraz kontrola wykorzystania dotacji dla OSP w Reczu za okres 8 miesięcy 2005 roku. Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza ustosunkował się do powyższego protokółu. Jest problem Klubu w Suliborzu, bo brakuje im około 3 tys. zł. wg. wniosku Klubu. Gmina Dobrzany wycofała się z dofinansowania Klubu ale jest to nieformalne wycofanie się, ponieważ nigdy nie było podpisane porozumienie w tej sprawie. Powstał Klub Sportowy w Pomieniu został utworzony i wnioskował o kwotę 4.700 zł. na sfinansowanie działalności do końca sezonu sportowego. Klubowi Remor brakuje na dzień dzisiejszy ponad 9.000 zł. Burmistrz zaproponował z rezerwy budżetowej inne środki i tak dla WKS Sulibórz 1,5 tys. zł., bo im pozostał jeden dalszy wyjazd., dla Klubu w Pomieniu tylko 3.000 zł. i dla Klubu Remor 6 tys. zł. W tych kwotach mieszczą się jeszcze te środki, które nie wykorzystał Klub w Lubieniowie ze względu na to, że zakończył swoją działalność w połowie roku.
Pan Matczak Edmund powiedział, że przysłuchiwał się Panom, którzy mówili, że są środki na zakup samochodu. Są następne wydatki na kluby sportowe . Środki dla Iskry Pomień są zbyt małe, bo jest to klub, który dopiero powstał.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, by o środkach na kluby sportowe dyskutować w oddzielnym punkcie, który jest w dzisiejszym porządku obrad i dotyczy działalności klubów sportowych.
Piąty protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 17.09.2005r. na temat ,,kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.” odczytał Pan Józef Romanowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Protokół ten stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie o jakie materiały chodzi, które Komisja otrzymała zbyt późno do kontroli budżetu gminy?
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski informowała, że kontrola była przeprowadzana na podstawie sporządzonej informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r. Taką informację sporządziła do 31 sierpnia 2005r. i złożyła w biurze Rady Miejskiej. W tym czasie podinspektor ds. Rady przebywała na urlopie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie zapytał, czy przy kontroli członkowie Komisji posiadali materiały na podstawie których mogli przeprowadzić kontrolę?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli mieli materiały na podstawie, których przeprowadzali kontrolę. Pani Skarbnik była na posiedzeniu Komisji i wszelkich wyjaśnień udzielała.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Komisja Rewizyjna wykazała czego nie zrobiono ale czy Komisja się zainteresowała jakie były przyczyny, że nie wykonano podatków i Komisja dowie się jakie były przyczyny nie wykonania pewnych parametrów w budżecie na 2005r. Czy Komisja Rewizyjna się tym zainteresowała czy tylko stawia pytania Burmistrzowi Recza?
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiadał, że organem wykonawczym gminy jest Pan Burmistrz a rolą Komisji Rewizyjnej jest kontrolować i wyciągać wnioski oraz kierować je na posiedzenie Rady Miejskiej. Podczas kontroli obecna była tylko Pani Skarbnik a Pana Burmistrza nie było. Nie mogliśmy zadawać wszystkich pytań, bo od tego jest sesja, by Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zawarte w protokole wnioski i uwagi. Nie rozumie dlaczego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Komisja Rewizyjna posiadała materiały w dniu kontroli i zapytał, czy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej też tak przystępuje od razu mając taką książeczkę? Trzeba dać Komisji Rewizyjnej dzień czy dwa na zapoznanie się z materiałami. Prosił Pana Burmistrza o przesłanie materiałów na kilka dni wcześniej w celu zapoznania się z materiałami i dopiero można przeprowadzać kontrolę.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że spróbuje odpowiedzieć na te punkty z pozycji 1 i 2. To się będzie wiązało z informacją o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych, która znajduje się w następnym punkcie. W momencie kiedy składaliśmy dokumenty planistyczne wiedzieliśmy, że są w planach uruchomienie programów unijnych i należy się przygotować z materiałami, z dokumentami wszystkimi po to, żeby zdążyć w odpowiednich terminach złożyć wnioski o dofinansowanie. Dlatego przyjmowaliśmy uchwałą budżet i zmienialiśmy Wieloletni Plan Inwestycyjny wpisując nawet takie zadania, które wcześniej w WPI nie były zapisane jak na przykład ta platforma cyfrowa. Ale też pamiętamy, że była szansa na uzyskanie dodatkowych środków z funduszy unijnych na informatyzację Urzędu Miejskiego. Ze środków własnych pewną kwotę wyasygnowaliśmy na to zadanie i w ten sposób mogliśmy złożyć wniosek . Po rozpatrzeniu pod względem formalnym wszystkie trzy wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych zostały sprawdzone i stwierdzono, że są poprawnie sporządzone, przeszły pierwszy etap. Niestety potem, w kolejnych etapach nie uzyskały dofinansowania. W związku z tym nie możemy ich teraz wdrożyć do realizacji. Akurat ten wniosek na platformę cyfrową miał najlepszy wynik tzn. już się otarł o listę rezerwową, co nie oznacza, że nie będziemy go realizować w innej formie. Z grupą gmin można przystąpić do większego projektu, wspólnego z tą naszą częścią i wtedy ewentualnie złożymy. Przypomniał, że jest przygotowana strategia w ramach eVita i ten program eVita też jest realizowany, kontynuowany i będzie zakończony w tym roku jeszcze. Wtedy będziemy przypominać, że są jeszcze takie zadania i że proponujemy powrót do wnioskowania o dofinansowanie.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pamięcinie oraz remont stacji uzdatniania wody w Kraśniku. Pamiętamy dyskusję z lat ubiegłych kiedy to rezygnowaliśmy celowo z realizacji z tego zadania, bo ono było zbyt drogie. Dofinansowanie z SAPARDu miało zbyt małe i nie zdecydowaliśmy na modernizację stacji w Pamięcinie jak również budowy sieci do Recza. Podjęliśmy taką decyzję, żeby modernizować w taki sposób, żeby ta stacja mogła funkcjonować i woda miała być dobrej jakości i to zostało zrobione. Z tym wnioskiem, który był wpisany do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nie występowaliśmy o dofinansowanie, bo takich możliwości nie było a przygotowywaliśmy aż trzy duże wnioski. Studnia rezerwowa w Pamięcinie jest uruchomiona. Ten remont w Pamięcinie zapewni nam dostawę wody na szereg następnych lat. Współpracujemy ściśle z zespołem zaopatrzenia w wodę choć jest to zespół nieformalny jak i z Komunalnikiem. W punkcie turystyka też był wpisany ten wniosek, taka symulacja, że mogliśmy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania, ale uznaliśmy, że mamy pilniejsze rzeczy do realizacji a to zadanie nie wymagało aż takich dodatkowych nakładów więc ze środków własnych zadanie zostało wykonane i plaża została przystosowana.
O platformie cyfrowej już Burmistrz mówił a teraz przeszedł do omawiania sposobu realizacji wniosku dotyczącego hali sportowej. Wniosek został złożony i na komisjach już Burmistrz mówił, że na 70 wniosków, które złożono tylko jeden został zaakceptowany i to był wniosek ze Szczecina. Niezależnie od tego poszukiwaliśmy innych środków . Mamy kwotę 1,5 mln. zł. przyznaną i musimy się zastanowić co z nią zrobić ale jest to punkt odrębny dzisiejszej sesji.
Jeśli chodzi o wniosek budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej Sicko-Sokoliniec i modernizacja oczyszczalni ścieków to był wniosek, który złożyliśmy wspólnie z gminą Suchań i Burmistrz był przekonany, że on ma największą szansę powodzenia i stało się inaczej. Również tych środków było mniej. Jedna czwarta wniosków znalazła dofinansowanie, nasz wniosek się w tej grupie nie znalazł. Na komisjach już informował, że to zadanie musi być zrealizowane wcześniej czy później, ponieważ wydaliśmy zbyt dużo środków na wykonanie dokumentacji i musimy znaleźć jakieś sposób na jego realizację. Przypomniał, że całe zadanie ma kosztować około 8 mln. zł. Nie jest możliwe, żeby ze środków budżetu gminy wydać taką kwotę na ten cel i musimy mieć dofinansowanie. W tej chwili przygotowujemy się do innego programu finansowego Norweski Mechanizm Finansowy żeby znowu w terminie złożyć i żeby szansę wykorzystać.
To samo dotyczy sieci kanalizacyjnej Trzebiń-Szumin, bo to jest część tego zadania i modernizacja oczyszczalni ścieków. Obecna oczyszczalnia pod względem technologicznym nie będzie mogła przyjąć więcej ścieków, chodzi głównie nie o ilość ale o technologiczną część. Te dwa zadania są ze sobą sprzężone. Kanalizacja na Osiedlu Słonecznym musi być wstrzymana do czasu uchwalenia planu miejscowego, bo wcześniej i tak byśmy nie dostali pozwolenia na budowę. Ma nadzieję, że to zadanie do końca tego roku zostanie wykonane .
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że gdyby takie pytania od Komisji Rewizyjnej skierowano do Pana Burmistrza i gdyby udzielił na nie odpowiedzi, które by ujęto w protokóle, to byśmy mieli o połowę mniej dyskusji. Nigdzie nie jest powiedziane, że Komisja ma trwać godzinę, dwie czy jeden dzień. Komisja może trwać i dwa dni i trzy dni w zależności jaka będzie potrzeba. Komisja stwierdza, że coś nie zostało wykonane ale brakuje odpowiedzi dlaczego komisja tak twierdzi i tego w protokóle nie znajduję, takiej odpowiedzi nie znajduję, powiedział Pan Przewodniczący Rady Miejskiej.
Dlaczego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ma pytać Burmistrza skoro Komisja Rewizyjna robi kontrolę. To jest zdanie Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej na ten temat.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że chyba Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapomniał jak przewodniczył tej komisji i trzeba by było przeczytać te protokóły, że Pan Przewodniczący tak samo wnioskował do Rady Miejskiej i tak samo nie szukał przyczyn lecz zapisywane były stwierdzenia komisji i przekazywane do Rady Miejskiej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za uwagi pod jego adresem i powiedział, że spodziewał się takiego wystąpienia.
Następnie zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji nad protokółem odczytanym przez Pana Józefa Romanowskiego na temat kontroli wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
Wniosek ten poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 10 za, 1 wstrzymujący się, 2 przeciwnych) wniosek ten przyjęła i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję na powyższy temat.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek w sprawie ogłoszenia 5 minutowej przerwy.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby dokończyć realizację punktu 2 porządku obrad i zapytał co Państwo Radni na to?
Państwo Radni prosili o przerwę. Wobec powyższego wniosek w sprawie ogłoszenia 5 minutowej przerwy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek ten przyjęto jednogłośnie i ogłoszono 5 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady .

AD. 2. Kontynuacja punktu 2 porządku obrad to jest ,,Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji”.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Wiesława Drabika radcę prawnego w Urzędzie Miejskim o odczytanie opinii prawnej .
Art. 22 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że organizację wewnętrzną organów gminy określa Statut Gminy. Zatem mając taką delegację ustawową chciałby powiedzieć, że procedura głosowania została określona w Statucie Gminy przede wszystkim w paragrafie 63, która mówi, że Rada ustala sposób głosowania a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna. Zgłaszanie kandydatów odbywa się na zasadzie przewidzianym w regulaminie. I to jest sprawa jasna. Odnośnie klubów, to w Statucie Gminy Recz są uregulowania odnośnie klubów ale w przepisie ogólnym jest zapis, że każdy z klubów powinien mieć swojego przedstawiciela w Radzie więc skąd tylu. Żeby móc przeprowadzić trzeba jasno i szczerze powiedzieć, że Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób zgodnie ze Statutem. Najpierw należałoby odwołać ubyłego radnego i przystąpić do wyboru brakującego członka Komisji Rewizyjnej.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym jest zapis, że kluby radnych mają prawo mieć swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej i odczytał zapis ust. 2 w art. 18a, który brzmi:
,,W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.”
Czyli przedstawiciele wszystkich klubów powinny wejść do Komisji Rewizyjnej. Póki co w naszej Radzie zawiązał się jeden klub i mamy prawo swojego przedstawiciela skierować do Komisji Rewizyjnej.
Pan Wiesław Drabik radca prawny odpowiadał, że należało by wtedy zwiększyć liczbę członków Komisji Rewizyjnej bowiem Rada Miejska wybiera a jeśli Rada nie wybierze, to ma być desygnowany przez Klub? Zapis ten jest pobożnym życzeniem, bo to zależy od woli Rady wyrażonej w wyborach członka Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Rada ma ustalić czy wybiera się członka Komisji Rewizyjnej w wyborach jawnych czy w tajnych?
Pan Wiesław Drabik radca prawny odpowiedział, że tak Rada ustala sposób głosowania. Dodał, że zasadą jest i z orzecznictwa to wynika iż we wszelkich sprawach osobowych powinno się głosować tajnie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do ustalania sposobu głosowania, czy głosować się będzie tajnie czy tez jawnie.
Pan Robaczek Tadeusz powiedział, że najpierw powinniśmy odwołać radnego Zajączkowskiego z Komisji ds. GKiM, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Pan Krzysztof Cymerman powiedział, że jest propozycja żeby z innej Komisji przeszła osoba do Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zgłoszonych kandydatów:
Pan Zajączkowski Zbigniew kandydat do Komisji Rewizyjnej jest członkiem Klubu Porozumienie i członkiem Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Drugim kandydatem do Komisji Rewizyjnej jest Pan Jan Jagiełło nowo wybrany radny.
Czy w tej sytuacji Pan radny Zajączkowski musi zrezygnować już w tej chwili z pracy w Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej?
Radca prawny odpowiedział, że z pracy w dotychczasowej Komisji Pan Zajączkowski powinien zrezygnować po dokonanym wyborze na członka Komisji Rewizyjnej.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dodał, że Statut Gminy mówi, że radny pracuje tylko w jednej komisji. Tak, że po wyborze Pan Zajączkowski zrezygnuje z pracy w dotychczasowej komisji.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przystąpienie do ustalenia sposobu głosowania związanego z wyborem członka Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski przypomniał, że art. 14 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że ,,Art.14.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.”
Tajność głosowania wymagana jest przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. W związku z tym głosowanie w celu wyboru członka Komisji Rewizyjnej powinno być jawne, powiedział Pan Józef Romanowski.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Pan Wiesław Drabik mecenas wyjaśniał już, że orzecznictwo sądu opowiada się za głosowaniem tajnym w sprawach osobowych.
Wobec powyższego obecnie do Rady należy ustalenie sposobu głosowania nad wyborem członka Komisji Rewizyjnej. Opinia radcy prawnego w tej sprawie jest.
Następnie poddał pod głosowanie następujący wniosek ,, Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby wyboru członka Komisji Rewizyjnej dokonać w sposób tajny”?
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (9 za, 3 przeciwnych, 1 wstrzymujący się) ustaliła, że wybór członka Komisji Rewizyjnej nastąpi w drodze głosowania tajnego.
Wobec powyższego przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego dla wyboru członka Komisji Rewizyjnej. Z sali zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:
Pan Grzelak Leon
Pani Izajko Marzanna
Pan Juszczyk Mieczysław
Komisję Skrutacyjną w w/w składzie powołano jednogłośnie i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisję o przystąpienie do pracy, przygotowanie kart do głosowania .
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę na czas przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie wznowiono obrady.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej objaśnił sposób głosowania na przygotowanej przez Komisję Skrutacyjną kartce do głosowania do przeprowadzenia głosowania tajnego członka Komisji Rewizyjnej. I tak na karcie do głosowania umieszczono dwa nazwiska i obok nazwisk kratki. Kto głosuje za stawia krzyżyk w kratce obok nazwiska kandydata. Nie postawienie krzyżyka w żadnej kratce lub postawienie dwóch krzyżyków czyni kartkę nieważną.
Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania i sporządzenie protokółu z głosowania tajnego. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Przed ogłoszeniem kolejnej przerwy Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza ogłosił, że laboratorium badań RTG zostawiło u nas ogłoszenia z prośbą o rozdanie sołtysom, że prześwietlenie klatki piersiowej odbędzie się w dniach od 6 do 11 października w godzinach od 8-14 koło Remizy Strażackiej. Dodał, że na ogłoszeniu jest informacja, że prześwietlenie jest obowiązkowe, czego nie mogło laboratorium umieścić. Prześwietlenie jest dobrowolne i nie jest obowiązkowe, dodał Pan Piotr Bohdziewicz.
Po tym Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady i Pani Izajko Marzanna w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania nad wyborem członka Komisji Rewizyjnej.
Z protokółu wynika, że spośród kandydatów otrzymali następującą ilość głosów:
Pan Zbigniew Zajączkowski – 9 głosów za,
Pan Jan Jagiełło – 4 głosy za.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na członka Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym został wybrany Pan Zbigniew Zajączkowski.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Wiesław Drabik radca prawny poinformował, że Pan Zbigniew Zajączkowski powinien obecnie zrezygnować z pracy w Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, ponieważ w Statucie Gminy zamieszczono zapis, że radny może pracować tylko w jednej komisji.
Wobec powyższego Pan Zajączkowski Zbigniew nowo wybrany członek Komisji Rewizyjnej złożył rezygnację z pracy w Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Następnie Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji, który mówi w § 1. Z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odwołuje się Pana Zbigniewa Zajączkowskiego.
W §2. Do Komisji Rewizyjnej powołuje się Pana Zbigniewa Zajączkowskiego.
W §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Następnie zapytał radcę prawnego o poprawność prawną i merytoryczną odczytanego projektu uchwały.
Pan radca prawny potwierdził poprawność projektu uchwały.
W związku z powyższym projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr XXX/193/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W dalszej kolejności przystąpiono nad ustaleniem sposobu głosowania w sprawie powołania Pana Jana Jagiełło do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Rada Miejska większością głosów (11 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się) ustaliła, że przeprowadzi głosowanie tajne dla wyboru członka Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z opinią prawną wyrażoną ustnie przez Pana Wiesława Drabika radcę prawnego Urzędu Miejskiego. W tym celu jednogłośnie postanowiono, że głosowanie tajne przeprowadzi ta sama Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przeprowadziła głosowanie tajne nad wyborem członka Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pani Izajko Marzanna Przewodnicząca Komisji Skrutacyjna odczytała wyniki głosowania i tak Pan Jan Jagiełło uzyskał 12 głosów za i został wybrany na członka Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Następnie Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził nieobecność na sali Pana Tadeusza Antosiewicza radnego Rady Miejskiej.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXX/194/05 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 4. Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie do informacji o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
W dyskusji nad informacją kolejno głos zabrali:
Pan Józef Romanowski zapytał, jak wyłoniono wykonawcę na przywrócenie zabytkowej części ulicy Murarskiej (pkt. 6 informacji), ponieważ na to zadanie nie było przetargu?
Pan Robaczek Tadeusz zapytał, czy wykreślono ostatnie dwa zdania informacji, ponieważ napisano w niej, że ,, Reasumując powyższe należy stwierdzić, że przyjęty w budżecie roku 2005 zakres inwestycji i remontów jest realizowany planowo.” Wszyscy tu się zgodzimy, że nie jest on realizowany planowo, powiedział Pan Radny.
Wyjaśnień i odpowiedzi udzielał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza :
W sprawie wykreślenia ostatnich dwóch zdań z informacji Burmistrz zaproponował autopoprawkę i prosił o wykreślenie tych dwóch zdań z załączonej informacji zgodnie z wnioskiem Pana Radnego.
Wniosek Pana Radnego Józefa Romanowskiego zbiega się z wcześniejszym wnioskiem Pana Tadeusza Antosiewicza w związku z tym poprosił o zgodę, żeby całą informację i całą sytuację o tym zadaniu przedstawił Pan Krzysztof Zygmunt Lipka inspektor ds. budownictwa.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wobec braku sprzeciwu Rady poprosił Pana Krzysztofa Zygmunta Lipkę inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim o wyjaśnienie spraw zgłoszonych przez radnych odnośnie ulicy Murarskiej.
Pan Krzysztof Zygmunt Lipka inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim wyjaśniał następująco:
Realizacja tego punktu wynika z zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część robót modernizacji ulicy Murarskiej była ujęta w umowie realizowanej w 2004r., która przewidywała realizację części zajętej nawierzchni do 30 kwietnia 2004r. W dniu 31 marca 2004r. była wizytacja i oględziny miasta i terenów przyległych do obiektów zabytkowych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Dokonali również lustracji i oględzin realizacji zadania przy ulicy Murarskiej. Pani wizytator konserwator powiedziała zdecydowanie nie na przywracanie nawierzchni w takiej wersji jak na odcinku od Murarskiej 2 do Opieki Społecznej. To zobowiązało Burmistrza do wystąpienia o wydanie wytycznych w jakiej formie ma być ta nawierzchnia przywrócona. W dniu 1 kwietnia 2004r. jest wystąpienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 14 kwietnia 2004r. Burmistrz otrzymuje wytyczne w jakiej formie to można wykonywać. 18 kwietnia 2004r. Burmistrz występuje z wnioskiem o wydanie decyzji jak również załącza projekt uproszczony przywrócenia tej nawierzchni. Z wytycznych oraz z projektu jasno wynikało, że ta nawierzchnia ma być wykonana w taki sposób, że trzeba wybrać całą masę ziemi, która tam jest na pół metra w głąb, zrobić odpowiedni podsyp i zrobić izolację warstwą folii na styku nawierzchnia-mur i dokonała jeszcze w dniu 31 marca rozmowy z wykonawcą dotychczasowym dokonującym wymiany sieci kanalizacyjnej, która między innymi miała też przywrócenie nawierzchni ulicy. Pani Konserwator Zabytków po zasięgnięciu opinii nie tylko naszej ale po rozmowie z wykonawcą w dniu 28 kwietnia 2004r.wydała decyzję Panu Burmistrzowi na wykonanie przywrócenia nawierzchni ulicy Murarskiej w ściśle określony sposób jak również od razu wskazuje, z uwagi na to, że jest to obiekt w rejestrze zabytków, na firmę, która mogłaby to wykonać i która daje gwarancję należytego wykonania prac. W dniu 29 kwietnia spotykamy się z wykonawcą sieci, który oświadcza, że posiada stosowny potencjał oraz ludzi do wykonania tego zadania i jednocześnie stwierdza, że w przypadku zerwania z nim umowy w zakresie przywrócenia nawierzchni tracimy gwarancję na wymianę sieci i zagęszczanie gruntu.. Dnia 4 maja Komisja Przetargowa spotyka się z dotychczasowym wykonawcą na organizowanym przetargu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji i negocjuje stawki na wykonanie tego zadania. Stawki zostały wynegocjowane i przedstawił ich wielkości. Po negocjacjach została zawarta umowa z terminem wykonania do 31 sierpnia 2005r. i termin ten został dotrzymany. Ten odcinek akurat wykonano, ponieważ jest to odcinek najliczniej uczęszczany przez pieszych prowadzący do szkoły, do przedszkola jak również do zakładów pracy jak Remor czy Alutek.
Przy tej okazji rozmawiano z firmą ENEA, by tam ułożyć kabel do oświetlenia tej ulicy.
Jaki koszt pytano. Zakupu płytek dokonano od producenta z Drawska , który dawał należytą jakość płytek. Koszt netto wyniósł 108.000 zł. z czego robocizna 28.000 zł., materiał 42.000 zł. sprzęt 38.000 zł.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przybycie na salę obrad Pana Radnego Tadeusza Antosiewicza.
Pytania zadawali:
Pan Józef Romanowski powiedział, że z uwagą wysłuchał wyjaśnień Pana Krzysztofa Zygmunta Lipki inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim. Mogę w bajki wierzyć, ale już jestem dorosły. Koszt 120.000 zł. za 200 mb. Poprawy nawierzchni na ulicy Murarskiej. Pan tutaj mówił, że trudności były z dostawą. Dlaczego wytypowano akurat tę firmę Pana Kobeszki, bo Pan informował, że Konserwator ze Szczecina wskazał tą firmę, że zrobi najlepiej. Nieprawda. Ja swoje stanowisko podtrzymuję. Powinien być ogłoszony przetarg, bo proszę państwa to jest 120.000 zł. powyżej 6.000 euro obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. Wtedy jeśli taka firma jedna, czy druga jest to przystępuje do przetargu i urząd ją jako fachowca wynajmuje i z nią podpisuje umowę na wykonanie tych robót a nie w ten sposób, że ktoś kogoś typuje. Weźmy otwórzmy oczy proszę państwa i to jest mój wniosek następny, bo już kiedyś wnioskowałem, nawet do prokuratury tylko nie do choszczeńskiej. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca w naszej gminie. Tutaj mówimy o dofinansowaniu 20.000 zł. na zakup samochodu a tu przeleciało 120.000 zł. na 200 metrach. Szanujemy te pieniądze czy nie? Obudźmy się w końcu proszę państwa. Ustawa o zamówieniach publicznych funkcjonuje. Burmistrz na najbliższej sesji informuje Radę Miejską, że musiał to zrobić, czy to jest kataklizm, czy to jest sytuacja wyjątkowa? Powódź była czy coś innego? Już nie raz robiliśmy na jesień pewne inwestycje i akurat obecnie teraz pogodę mamy. Trzeba było zrobić spokojnie, z przetargiem i byśmy wiedzieli, bo może nie 120.000 zł. a za 80 czy 70.000 zł. i byłoby na samochód dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie mamy pieniędzy a tutaj takie pieniądze koło nosa przeszły. To jest wniosek do prokuratury zgłaszam oficjalnie tylko nie choszczeńskiej, mówił Pan Radny Romanowski Józef.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o konkretne zgłoszenie i sprecyzowanie wniosku.
Pan Józef Romanowski wyjaśniał, żeby tą sprawę zgłosić do prokuratury. My jako Komisja Rewizyjna możemy wejść ale jeżeli Rada pozwoli, ale znam później tego wynik omawiania na sesji niestety. Muszą wejść tutaj fachowcy żeby sprawdzić.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie prosił Pana Józefa Romanowskiego o sprecyzowanie wniosku.
Pan Józef Romanowski przeprosił za zdenerwowanie, ale stawia wniosek o doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na robotach na ulicy Murarskiej.
Pan Robaczek Tadeusz informował, że w dniu wyborów mówił mieszkaniec Kraśnika, że nie mogą z wody korzystać ze swego ujęcia. Ta osoba mówiła z jakiego powodu tak się dzieje ale Pan radny nie chce tego powtarzać. On i inni kupują wodę z Grabowca ze sklepu. Pan Radny to sygnalizuje, ponieważ to zadanie inwestycyjne zniknęło z powodu tego, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie dofinansowała tego zadania. Coś trzeba zrobić z wodą. Pan Radny już nie raz powtarzał, że nie mamy na terenie gminy beczki do wożenia wody zdatnej do picia. Po raz kolejny wnioskuje o zakup jednej beczki do przewozu wody na wypadek awarii, które się zdarzały a na gminie mieszka 6.000 mieszkańców.
Pan Józef Romanowski zgłosił podobne pytanie odnośnie punktów 2 i 7 informacji, czy był organizowany przetarg? Mówi się o wydatkowaniu za I półrocze 2005 roku kwoty 111.675 zł. a związane to było z opracowaniem dokumentacji budowlanej, studium wykonalności, wniosku.. Pytam się, czy był przetarg na wykonawcę tego zadania? To jest ogromna suma powyżej 6.000 euro. To samo w pozycji 7 likwidacja komunalnego składowiska odpadów koło wsi Pomień.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy te pytania były zadawane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która analizowała materiały na sesję?
W odpowiedzi Pan Józef Romanowski zapytał, dlaczego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej to jemu zarzuca i odpowiada, że tych pytań nie stawiał podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Dalej kontynuował wypowiedź wskazując na punkt 7 informacji dotyczący likwidacji komunalnego składowiska odpadów koło wsi Pomień gdzie wykazuje się, że koszt prac projektowych oraz budowlano-montażowych wyniósł 52.898,60 zł. Ponownie zapytał, czy był przetarg na te zadania?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej informując, że Komisja Rewizyjna przegłosowała ( 1 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu) informację podczas posiedzenia komisji. Żadne tego typu rewelacje, które teraz Państwo przedstawiacie nie padały na posiedzeniu komisji. To co wyście robili na tym posiedzeniu komisji? Stawiacie potężne zarzuty, że zostało naruszone prawo, że trzeba złożyć doniesienie do prokuratury. Dlaczego tego nie postawiliście na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej?
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiadał, że przeciwny przyjęciu tej informacji był on. Nie zadawał tych pytań podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ponieważ nie było merytorycznego pracownika od spraw inwestycji i wtedy pytanie byłoby bez odpowiedzi a uważa, że przy takim punkcie powinien być pracownik merytoryczny.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że jeśli Rada Miejska miałaby wnosić sprawę do prokuratury to musi mieć jakieś konkretne dowody a nie to, że Pan radny mówi, że zostało naruszone prawo, że zostało popełnione przestępstwo.
Pan Józef Romanowski powiedział, że przecież wypowiedział dowody we wniosku.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że już raz zgłosiliśmy sprawę do prokuratury i żeśmy się ośmieszyli.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że nie ośmieszyliśmy się. Sprawa jest na tyle poważna, że dzisiaj ją zgłasza. Jeszcze raz informował, dlaczego nie zgłosił tego podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zapytał, czy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej mówi o przedmiocie czy o podmiocie? Bo tu trzeba się skupić na problemie a nie na procedurze, bo z tym się też z Panem nie zgadzam, powiedział Pan radny Romanowski.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poprosił o głos mówiąc, że jako kierownik kontrolowanego podmiotu jest za tym, żeby te wszystkie wnioski Pana Radnego przyjąć do realizacji, żeby zbadać dokładnie, żeby skierować wnioski do prokuratury jeśli będzie miał Pan Radny ochotę żeby to była prokuratura stargardzka, zachodniopomorska, jakakolwiek, bo uważa, że powinno na tym polegać nasze działanie, bo przede wszystkim powinniśmy działać zgodnie z literą prawa. Uważa, że Komisja zanim takie zarzuty przytoczy, dokładnie nie wie co to jest za pozycja 52.000 zł. i od razu chce kierować do prokuratury czy zarzuty, że nie zostały spełnione jakieś formalne sprawy. Chyba to powinna Komisja zbadać jeśli chodzi o ten przypadek. Natomiast jeśli chodzi o przypadek ten związany z ulicą Murarską to on był już prześwietlony i przebadany i to już trzeba skierować do prokuratury i może ktoś niezależny zbada . Ja osobiście jestem zdania, że powinniśmy być na tyle otwarci na przejrzystość działań w gminie, że nie powinniśmy rezygnować nawet z takich drastycznych form sprawdzania nieprawidłowości zdaniem komisji. Wielokrotnie już słyszeliśmy tu na tej sali, wielokrotnie mówiliśmy o wnioskach do prokuratury i komisja sprawdzała i uważa Pan Burmistrz, że powinno się kontynuować tę drogę, bo to jest jasność działania. Po co się mamy kłócić tutaj gdzie nie mamy dokumentów przed sobą, gdzie nawet ten zarzut nie został dokładnie sformułowany . Burmistrz uważa, że te dokumenty są jawne, można tam zajrzeć jeśli komisja zawnioskuje, że w takim a takim dniu chciałaby się zapoznać z materiałami z wyboru i oczywiście zawsze tak było, że materiały te były udostępnione, te które zażądała. I Pan Burmistrz uważa, że to powinno być tak przeprowadzone.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeśli Pan Radny Romanowski twierdzi, że zostały popełnione podejrzenie o przestępstwo to prosi, żeby złożył doniesienie do prokuratury, ponieważ Pan Romanowski Józef jako obywatel Recza ma takie prawo i niech prokuratura zajmuje się tym co do niej należy a Pan Romanowski będzie czekał na wynik tego śledztwa.
Pan Józef Romanowski zapytał Pana Cymermana Krzysztofa mówiąc, że z tego wynika, że Pan Krzysztof Cymerman nie jest zainteresowany sprawą i najlepiej jest uciec.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odpowiadał, że jest za wyjaśnieniem sprawy ale jest najgorzej jak często Pan Romanowski robi, snuje podejrzenia, sprawa zostaje wyjaśniona a Pan Romanowski dalej w to nie wierzy i tak jest na okrągło , od początku kadencji. Dalej mówił wprost, że najpierw Pan Romanowski podejrzewa a później się wycofuje jak raczek, nie przeprasza Pan i to się powtarza od początku kadencji.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że padł wniosek Pana Józefa Romanowskiego, żeby zgłosić do prokuratury sprawę, bo jest podejrzenie popełnienia przestępstwa. Tylko proszę mi powiedzieć czym ja mam ten wniosek uzasadnić?
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zgłasza wniosek o sporządzenie wniosku wraz z uzasadnieniem przez Komisję Rewizyjną i wtedy Rada Miejska podejmie decyzję w tej sprawie.
Pan Juszczyk Mieczysław podał przykład Suliborka, Komisja Rewizyjna była na miejscu i sprawdziła. Teraz trzeba pojechać i zobaczyć co zrobiła Komisja Rewizyjna, zmusiła wykonawcę do poprawienia dając wniosek do Prokuratury. Trzeba zobaczyć jak tam teraz jest. Wykonawca dał trzech ludzi, którzy robili przez pół miesiąca i zapytał to co wykonawca na wczasy ich tam wysłał? Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że poszedł wniosek do prokuratury zawiadamiając, że zostało popełnione przestępstwo . Prokuratura odpowiedziała, że nie stwierdzono żadnego przestępstwa. A że tam na Suliborku byli pracownicy, to doskonale Pan Juszczyk wie będąc na kontroli, że w okresie gwarancyjnym gmina wymusiła na wykonawcy wykonanie tego co było złe. Między innymi jest to zasługą Komisji Rewizyjnej ale nie to, że prokuratura wymusiła. Prokuratura umorzyła dochodzenie.
Pan Juszczyk Mieczysław powiedział, że prokuratura wymusiła poprawienie remontu Suliborek 5.
Pan Krzysztof Cymerman wcześniej zgłosił wniosek, żeby Pan radny Romanowski złożył do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa w tej materii.
Pan Józef Romanowski: Drodzy Państwo. Przecież ja wyraźnie mówiłem gdzie jest problem.
Jest ustawa o zamówieniach publicznych. Jest zadanie na dużą kwotę powyżej 6.000 euro i powinien być przeprowadzony przetarg. Panie Burmistrzu Pan mówi, że tu dwóch może wykonywać te 52.000 zł. Jak by nie patrzył dzieląc tę kwotę na 2 to jest 26.000 zł. a to jest już powyżej 6.000 euro czyli jeden musiał mieć przetarg i drugi musiał by mieć przetarg. W związku z tym Panie Przewodniczący moja podstawa prawna została przytoczona. Zostały naruszone przepisy prawo o zamówieniach publicznych i stąd kieruję wniosek.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że tylko powiedział, że nikt nie zbadał skąd wynika ta kwota. Burmistrz proponuje, żeby ją zbadać i jeśli dalej komisja będzie tego zdania, to należy ją skierować do właściwych organów o sprawdzenie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek żeby Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek wraz z uzasadnieniem i wtedy sprawę skierujemy do prokuratury lub nie czy też wysyłamy tak jak Pan Radny mówi zawiadomienie o treści
,, Panie prokuraturze jest podejrzenie popełnienia przestępstwa i niech pan podejmie działanie.”
Pan Juszczyk Mieczysław członek Komisji Rewizyjnej zaprotestował informując, że on jako członek Komisji Rewizyjnej nie badał sprawy ulicy Murarskiej i nie będzie składał wniosku.
Pan Józef Romanowski wyjaśniał, że nie mówił w imieniu Komisji Rewizyjnej składając wniosek w sprawie zbadania zadania na ulicy Murarskiej lecz mówił jako Radny Józef Romanowski.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, żeby Pan Radny Józef Romanowski przygotował wniosek wraz z pełnym uzasadnieniem i wtedy sprawę skierujemy do prokuratury.
Powyższe poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (12 za) przyjęła wyżej wymieniony wniosek. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Jan Jagiełło prosił Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwolnienie go z dalszej części obrad z uwagi na złe samopoczucie i z tego powodu na sali znajduje się 12 radnych.
Pan Józef Romanowski powiedział, że w wyniku głosowania Rada Miejska zobligowała go do sporządzenia wniosku do prokuratury wraz z uzasadnieniem dotyczącym wykonania nawierzchni ulicy Murarskiej i oświadczył, że wykona to.
Następnie powiedział, że nie uzyskanie środków na halę gimnastyczną oraz na budowę kanalizacji Sicko-Sokoliniec oraz Szumin –Promenada wraz z modernizacją oczyszczalni mogła zaważyć taka przyczyna, że były za wysoko wycenione, bo hala na 8 mln. zł. i te inne inwestycje też na 8 mln. zł. Są preferowane wnioski mniejsze tak jak mówił na poprzedniej sesji gdzie za 3 mln. zł. można halę wybudować z pełnym zapleczem i widownią. A więc to odstraszyło i prawdopodobnie to mogło się przyczynić. To tylko moje oświadczenie , powiedział Pan Józef Romanowski.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nie udzielił głosu zgłaszającemu się Panu Burmistrzowi i zaproponował zamknięcie dyskusji nad informacją o wykonaniu zadań remontowych i inwestycyjnych w I półroczu 2005r.
Następnie poddał propozycję pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (6za, 2 przeciwnych, 4 wstrzymujących się) zamknęła dyskusję nad informacją o wykonaniu zadań remontowych i inwestycyjnych w I półroczu 2005r.

AD. 5. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś jeszcze uwagi do realizacji budżetu za I półrocze 2005r.poza tymi, które wypowiedziano we wcześniejszych punktach porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (9 za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujących się) przyjęła informację o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.

AD. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski zgłoszone przez komisje do w/w projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski omówiła projekt uchwały.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono.
Następnie poddał pod głosowanie, żeby projektu uchwały nie odczytywać z uwagi na fakt, że projekt uchwały był omawiany na komisjach i do projektu nie wniesiono żadnych zmian. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (11 za, 1 przeciwny) postanowiła nie odczytywać projektu uchwały i poddać go pod głosowanie.
W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. bez odczytania.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (11 za,1 przeciwny) podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r., którą zarejestrowano pod Nr XXX/195/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski zgłoszone przez komisje do w/w projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokół.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie bez jego odczytania, ponieważ do projektu nie wniesiono żadnych zmian i projekt był omawiany podczas obrad komisji.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 8 za, 4 przeciwnych) podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r., którą zarejestrowano pod Nr XXX/196/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 8. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie zgłoszone przez komisje do informacji o sytuacji w rolnictwie w gminie Recz. Opinie i wnioski stanowią załącznik do protokółu.
Pan Matczak Edmund Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego powiedział, że to był jego wniosek w sprawie wyjaśnienia dlaczego Agencja Nieruchomości Rolnych przymusza rolników do wykupu ziemi. Rolnik dzierżawca gruntów rolnych od ANR, któremu kończy się umowa dzierżawy zwraca się do Agencji o przedłużenie umowy, to Agencja proponuje mu kupno ziemi i odmawia dzierżawy.
Pani Helena Niebieszczańska przedstawicielka Agencji Nieruchomości Rolnych odpowiedziała, że jest to nieprawda. Agencja wychodzi rolnikom naprzeciw i proponuje kupno ziemi, ponieważ dzierżawca ma prawo pierwokupu ziemi. Przymusu wykupu ziemi ze strony Agencji nie było i nie ma.
Pan Matczak Edmund dalej pytał o przeznaczeniu 20% gruntów na terenie wsi Pomień do wykupu przez rolników indywidualnych. Zapytał kiedy to nastąpi? Rolnicy składają wnioski i czekają.
Pani Helena Niebieszczańska przedstawicielka Agencji Nieruchomości Rolnych odpowiedziała, że 110 ha na terenie wsi Pomień jest wyłączonych ze sprzedaży, które przeznaczono pod potrzeby rolników. Dotychczas są złożone dwa wnioski o zakup ziemi na terenie wsi Pomień.
Pan Matczak Edmund pytał kiedy to nastąpi?
Pani Helena Niebieszczańska przedstawicielka Agencji Nieruchomości Rolnych odpowiedziała, że opóźnienia mogą być spowodowane przejmowaniem nieruchomości rolnych od byłego dzierżawcy, które odbywa się drogą sądową i z tego powodu są te opóźnienia.
Innych pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego informację poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania informację o sytuacji w rolnictwie w gminie Recz przyjęto jednogłośnie, która stanowi załącznik do protokółu.

AD. 9. Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem dotacji otrzymywanych z budżetu gminy Recz.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie zgłoszone przez komisje do w/w informacji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
W dyskusji nad powyższą informacją kolejno głos zabrali:
Pan Matczak Edmund wypowiedział się odnośnie WKS Iskra Pomień. Klub ten dopiero powstał i początek jest bardzo kosztowny. Zarząd Klubu prosił o utrzymanie środków w takiej wysokości jak zgłoszono we wniosku do Burmistrza Recza, ponieważ tak jak już powiedział Klub ten wznawia działalność po dłuższej przerwie i koszty są bardzo duże.
Pan Radny deklarował, że będzie kontrolował klub pod względem oszczędności środków.
Pan Robaczek Tadeusz mówił, że Pani Sołtys z Suliborza prosiła o wsparcie finansowe WKS Znicz w Suliborzu o kwotę 2 tys. zł. , ponieważ współfinansowanie z gminą Dobrzany nie wyszło.
Pan Romanowski Józef poparł te dwa wnioski zgłoszone przez radnych, ponieważ na tych wioskach już nic nie ma. Jedynie ten sport ratuje młodzież. Świetlic nie ma i wioski zostały zapomniane. W związku z powyższym popiera te dwa wnioski, żeby nie została zamknięta działalność klubów.
Pan Grzelak Leon powiedział, że Wiceprezes WKS Sulibórz składał wniosek o dofinansowanie klubu na kwotę 3 tys. zł. W związku z tym prosił określić tak kwotę, żeby temu klubowi starczyło do końca tego roku, żeby tych środków im nie zabrakło.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz zaproponował z rezerwy budżetowej przeznaczyć środki na dofinansowanie klubów po negocjacjach z nimi, bez inwestowania w tych klubach gdzie to było nie planowane. Tak żeby ten klub mógł przetrwać godnie i zapłacić za transport.
Prosił o przychylenie się do tego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że padły cztery wnioski o dofinansowanie klubów sportowych.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprezes MKS Remor w Reczu powiedział, że MKS też złożył wniosek o dofinansowanie. Spłacono część długu za poprzedni zarząd m.in. za stroje z Wałcza . Z zaległości na ponad 8 tys. zł. obecny zarząd spłacił kwotę 1,5 tys. zł. ze środków, które otrzymujemy z budżetu gminy i od sponsorów. Jest także wymóg pilnego remontu dachu, który był od lat nie remontowany. Trudno powiedzieć, czy te 6 tys. zł., którą proponuje budżet czy nam wystarczy do końca roku. Z tego obiektu korzystają szkoły i inni. Najlepiej w centrum miasta przydałoby się wybudować boisko trawiaste. Jest taka wielka potrzeba i dla szkoły i dla młodzieży poza szkołą. Klub udostępnia stadion, ale jest to wielka odpowiedzialność, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić jeszcze opiekuna.
Pan Juszczyk Mieczysław wnioskował, żeby na wioskach gdzie nie mamy klubów też trzeba by było 2-3 piłki dać żeby mieli czym się zająć. Dać pieniądze sołtysom żeby kupili młodzieży piłki np. w Lubieniowie czy w Nętkowie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby przyjąć propozycję Pana Burmistrza i w miarę posiadanych środków regulować potrzeby niezbędne dla klubów.
Pan Tadeusz Robaczek proponował, żeby dzisiaj nie podejmować żadnej takiej uchwały w sprawie dofinansowania klubów, ponieważ pan Burmistrz się zadeklarował wesprzeć te kluby w środki niezbędne na przetrwanie do końca sezonu piłkarskiego z rezerwy budżetowej po negocjacjach z klubami.
W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zakończyć na tym dyskusję i przyjąć deklarację Pana Burmistrza a o realizacji tych wszystkich ustaleń porozmawiamy na najbliższej sesji w kontekście czy one były realizowane czy też nie.
Na zakończenie zapytał, kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji na temat informacji o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem dotacji otrzymywanych z budżetu gminy Recz i poddał to pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (11 za, 1 przeciwny) zamknęła dyskusję na powyższy temat i na tym ten punkt zakończyła.

AD. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu „ i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla ,,in blanco” Gminy Recz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji na powyższy temat, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono.
Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w w/w sprawie, którą zarejestrowano pod Nr XXX/197/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
AD. 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Recz ul. Chyża-Choszczeńska.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji na powyższy temat, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał następująco: Gmina ma obowiązek opracowywania planów miejscowych W uchwalonym naszym studium zostały wyznaczone tereny dla których ten obowiązek musi być bezwzględnie spełniony. Jest tych terenów wyznaczonych piętnaście. W tej chwili i na następnej sesji prawdopodobnie jeśli zostaną te wszystkie warunki spełnione będziemy obradować na temat przyjęcia pięciu planów miejscowych. Natomiast w rejonie ulica Choszczeńska-Chyża nie ma obowiązku opracowania planu miejscowego, ale inwestor wystąpił z takim wnioskiem, żeby przede wszystkim żeby wydzielić część nieruchomości jaką jest droga ulica Chyża i odsprzedać na potrzeby inwestora. Nie mogę wydać takiej decyzji w tej sprawie dlatego, że po pierwsze Burmistrz nie może zmienić przeznaczenia nieruchomości jaką jest droga gminna i w trybie wydania decyzji o warunkach zabudowy czyli w trybie podziałowej, decyzji podziałowej nie da się tego problemu rozwiązać. W związku z tym zwróciliśmy się do pani architekt o zaproponowanie i wyznaczenie terenu jaki musi być objęty opracowaniem tego planu miejscowego i ta propozycja jest przedstawiona na dzisiejszej sesji. To wystąpienie inwestora wynika stąd, że tam została pobudowana opaska betonowa na naszym gruncie. W 2004 roku wezwany został inwestor do usunięcia szkody na rzecz gminy ale Powiatowy Inspektor Budowlany, który chyba już wszczął postępowanie wydał decyzję administracyjną o umorzeniu ze względu na to, że nie było się do czego odnieść, ponieważ ten inwestor w tamtym czasie nie posiadał pozwolenia na budowę. I tak sprawa została w zawieszeniu. Podejrzewam, że jest etap przygotowywania nowej dokumentacji i dlatego inwestor musi mieć tytuł prawny do danej nieruchomości. Kiedy badaliśmy też sprawę okazuje się, że opracowanie planu miejscowego byłoby potrzebne po to, żeby dokonać korekty tej drogi czyli trzeba by było ją przesunąć, żby te 25 cm. można było wydzielić i sprzedać jeśli taki plan miejscowy powstanie. Jest to zadanie własne gminy i gmina musi na to przeznaczyć środki finansowe na opracowanie tych planów i szacujemy, że to może kosztować około 15.000 zł. Jak również do czasu opracowania planu miejscowego musimy wstrzymać się z procedurą przygotowania i realizacji remontu nawierzchni na ulicy Chyżej, bo wtedy nie dostalibyśmy pozwolenia na budowę jeśli o takie pozwolenie byśmy wystąpili a przygotowanie dokumentacji jest już zlecone.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie projekt uchwały, który odczytał i projekt ten stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Projekt ten uzyskał 2 głosy za, 9 głosów przeciwnych oraz 1 głos wstrzymujący się. Tak więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że przedstawionego przez Burmistrza projektu uchwały Rada Miejska nie przyjęła.

AD.12. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. Opinie te stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. W związku z powyższym projekt uchwały po odczytaniu przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła w/w uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXX/198/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
AD. 13. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006r.
AD. 14. Projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie do projektów uchwał. Opinie te stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza przypomniał, że te projekty uchwał omawiano na komisjach Rady Miejskiej. Chce jednak skorzystać z obecności sołtysów i wyjaśnić, że posiadanie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest obowiązkowe i wynika z ustawy o pożytku publicznym. Natomiast dobrze by było żeby gmina miała takie zasady współpracy z tymi organizacjami i te zasady są opisane i zaproponowane w Karcie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Przypomniał, że organizacjami pozarządowymi są Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń sportowych itd. Generalnie w programie chodzi o to, żeby te organizacje pozarządowe uczestniczyły w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań własnych gminy poprzez organizacje pozarządowe czyli żeby było również powołane jakieś ciało w naszej gminie, które by miało moc opiniotwórczą i na tej podstawie łatwiej z udziałem społeczności lokalnej podejmować decyzje takie jak na przykład sport, imprezy kulturalne itd.
Dyskusji nad projektami uchwał nie stwierdzono. W związku z powyższym, że projekty uchwał w sprawach Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Kartą Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi się ze sobą wiążą, to Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby je przegłosować jednocześnie. Głosów sprzeciwu nie stwierdzono. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006r. oraz projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi po odczytaniu każdego projektu uchwały przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej poddano pod głosowanie.
W wyniku łącznego głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła w uchwałę w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006r., którą zarejestrowano pod Nr XXX/199/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu oraz Uchwałę w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
uchwałę w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, którą zarejestrowano pod Nr XXX/200/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Józef Romanowski poprosił o głos mówiąc: Panie Przewodniczący to już drugi raz na dzisiejszej sesji. Jakby Pan się umawiał na kawę czy piwo to by Pan mógł spytać ,, prawda?” czy ,,dobra?”. Każdą decyzję Rady musi Pan przeprowadzać poprzez głosowanie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o czym Pan Józef Romanowski mówi?
Pan Józef Romanowski wyjaśniał, że chodzi o decyzję, że dwie uchwały Pan przegłosował, najpierw jedną później drugą. Trzeba było wniosek o łącznym głosowaniu poddać pod głosowanie a nie dobra, dobra, bo tak może Pan na kawę się umawiać.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że o tym należało mówić w momencie kiedy to zaproponował a nie po czasie a stanowisko radnych było zgodne, żeby te dwie uchwały przegłosować.
Pan Józef Romanowski powiedział, że nie było zgody.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał kto był przeciwny?
Pan Józef Romanowski powiedział, że głosuje się a nie mówi się dobra, dobra i Pan Józef Romanowski wychodził z sali.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o pozostanie na sali, ponieważ w tej chwili chce poddać wniosek pod głosowanie w sprawie 5 minutowej przerwy.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wniosek o zarządzenie 5 minutowej przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pani Izajko Marzanna Radna Rady Miejskiej opuściła salę narad z przyczyn usprawiedliwionych.
Pan Tadeusz Antosiewicz zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o wycofanie wody mineralnej z powodu tego, że jest ona przeterminowana.

AD. 15. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,, Komunalnik”.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji do przedstawionego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu..
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono i projekt uchwały poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 1 przeciwny) podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,, Komunalnik”, którą zarejestrowano pod Nr XXX/201/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 16. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
Do przedstawionej pisemnej informacji zgłoszono następujące zapytania:
Pan Józef Romanowski poprosił o szersze wyjaśnienie punktów 6, 14 i 15 ze strony pierwszej oraz punktów 3 i 8 ze strony drugiej informacji.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał następująco:
Odnośnie punktu 6 informował, że chodzi o pompy ręczne , które są m.in. na Rynku i nie widnieją na stanie gminy. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że się zamortyzowały już dawno i ktoś je zdjął ze stanu a przecież wiadomo jest, że dopóki się fizycznie nie zużyją to na stanie powinny być i mogą mieć wówczas zerową wartość z uwagi na całkowitą amortyzację. Stąd to Burmistrza zarządzenie, bo Burmistrz uważa, że powinny być zinwentaryzowane, żeby były pod stałą opieką i utrzymania oraz żeby przynajmniej były ozdobą naszego miasta.
W sprawie punktu 14 i 15 dotyczy przystąpienia do programu Przejrzysta Polska i to są programy, których się podjęliśmy i będziemy realizować. Po pierwsze Kodeks Etyczny przyjęliśmy wśród pracowników Urzędu Miejskiego i zamierzamy go stosować. Natomiast jeśli chodzi o kartę świadczonych usług, to chodzi o to, żeby te wszystkie procedury, które są w Urzędzie Miejskim stosowane żeby były w tej karcie opisane, żeby były podane podstawy prawne i terminy załatwienia sprawy. Rzecz w tym, że dzisiaj jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu informacje zarówno dostępną przez Internet jak również fizycznie w Urzędzie Miejskim żeby każdy mógł przyjść i zapoznać się w jakim trybie ma załatwić daną sprawę i na jaką podstawę prawną ma się powołać i jakie są obowiązki urzędnicze w tym zakresie.
Dnia 3.09.br. odbyło się spotkanie ze studentami Akademii Rolniczej ze Szczecina. Przedstawiono dwie koncepcje modernizacji fragmentu ulicy Murarskiej i wstępną koncepcję zagospodarowania osadów pościekowych. Mamy współpracę z Akademią Rolniczą i co jakiś czas studenci wykonują jakieś ćwiczenia na których się uczą i ćwiczą swoje umiejętności. Chodzi o tę część ulicy Murarskiej przy której położony jest stadion sportowy . Ta koncepcja nie jest przyjęta i nie jest tak, że będzie realizowana, bo gdyby była realizowana to by była przedstawiona na Radzie Miejskiej.
Druga sprawa związana z zagospodarowaniem osadów pościekowych jest znacznie poważniejsza, bo to jest praca, którą wykonuje Pani Elżbieta Dusza i pod opieką Pani dr Kiepas-Kokot stara się znaleźć rozwiązanie jak zagospodarować osady pościekowe. Okazuje się, że sprawa jest trudniejsza niż się wydawało na początku, ponieważ okazuje się, że mają bardzo dużą zawartość metali ciężkich i to wyklucza w taki sposób wykorzystania tych osadów. Nad tematem pracują dalej. Jest propozycja żeby znacznie rozrzedzić te osady innymi czy osadami pościekowymi, czy innymi w taki sposób, żeby uzyskać odpowiednie stężenia.
W sprawie punktu 8 to sprawa jest prosta. Nasze zabiegi, które rozpoczęliśmy przed trzema laty żeby ta droga nr 151, żeby była remontowana i w następnym roku żeby nastąpił kolejny etap realizacji tego zadania. Rozmawiał z Panem Marszałkiem ale on jednoosobowo nie może podjąć takiej decyzji, bo jest jakaś procedura przygotowania budżetu, ale umówiliśmy się tak, że składamy ten wniosek o dalszą realizację i modernizację ulicy i chodników przy ulicy Środkowej i Kolejowej, bo tak będziemy wnioskować. Pan Marszałek zaproponował żebyśmy dokonali jakieś wstępnej oceny ile to może kosztować, żeby mógł przedstawić tę propozycję na Sejmiku Wojewódzkim. Natomiast potem realizowanie i finansowanie powinno być przez Zarząd Dróg Wojewódzkich .Od razu powiedział, że niemożliwe jest jego zdaniem modernizacja tego fragmentu ulicy czyli drogi nr 151 łącznie z ułożeniem nawierzchni asfaltowej. Pytał, czy my nie chcemy się do tego dołożyć. Wynegocjowaliśmy, że składamy wniosek o modernizację chodników a za dwa lata między czasie Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotuje projekt, wniosek do złożenia go do ZPORR, o dofinansowanie z funduszy unijnych ale to nie będzie nasze zadanie tylko dalej Zarządu Dróg Wojewódzkich. Co się stanie po ich wyremontowaniu? Zanim te drogi nie zostaną wyremontowane to nasza Rada nie zdecyduje się na przejęcie ulicy Środkowej jako drogi gminnej, bo taka jest propozycja a Zarząd Dróg Wojewódzkich chciałby przejąć drogę odcinek ulicy Stargardzkiej żeby do drogi nr 10 się dostać a powiat choszczeński miał by przejąć wtedy ulicę Kolejową, bo to jest przedłużenie tego odcinka do Lubieniowa i dalej bo to jest droga powiatowa. To co teraz Burmistrz powiedział nie ma związku ze zmianą koncepcji zmiany ruchu drogowego odnośnie tirów jeżdżących ulicą Środkową. Wniosek w tej sprawie został złożony czyli o wyłączenie ulicy Środkowej i Kolejowej z takiego ruchu. Jest to jednak odrębny temat i są działania w tej sprawie.
Pan Józef Romanowski zapytał, czy te panie studentki jak będą przygotowywały te dwie koncepcje modernizacji fragmentu ulicy Murarskiej, czy będą z gminy pobierać wynagrodzenie, czy gmina w związku z tym ponosi jakieś koszty?
Pan Burmistrz odpowiedział, że gmina nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.
Pan Romanowski Józef jeszcze zapytał, czy w punkcie 14 informacji wprowadzenia Kodeksu Etycznego w Urzędzie Miejskim dotyczy to również Pana Burmistrza?
Po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej poinformował Radę Miejską, że raz został wyproszony z Urzędu przez Burmistrza Recza mimo, że się grzecznie zachowywał i przyszedłem z mieszkańcem. Pan Burmistrz powiedział, że w obecności radnego nie będzie rozmawiał.
No i ostatnie pismo to mieszkańcy też tak odebrali jeśli chodzi o ulicę Środkową.

AD.17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że ma zawsze kłopot z opracowaniem informacji w tym punkcie, ponieważ do obowiązków ustawowych Przewodniczącego Rady Miejskiej należy organizacja, zwołanie i prowadzenie obrad sesji Rady Miejskiej. Głównym zadaniem Przewodniczącego jest przygotowanie sesji, opiniowanie materiałów na sesję, uzgodnienie z Burmistrzem listy gości zaproszonych.
Ponadto udział w imprezach organizowanych pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej a ostatnio Turniej Lekkoatletyczny Szkół, w którym udział wzięły Szkoła Podstawowa w Reczu i Lubieniowie. Impreza była bardzo sympatyczna i warto było patronować takiej imprezie. Poza tym bieżąca korespondencja i ewentualnie w sprawach problematycznych zasięganie opinii prawnej u radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Reczu, prowadzenie dyżurów.
Pan Józef Romanowski zapytał, czy do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej zwracają się mieszkańcy w różnych sprawach, z prośbą, pomocą, jakieś pisma piszą. W ogóle, czy przychodzą. Kiedyś był zeszyt dyżurów i podczas dyżurów mieszkańcy przychodzili do Pana Przewodniczącego i jego zastępcy. Czy tacy mieszkańcy przychodzą, bo to, że Pan Przewodniczący dostał pismo od Pana Burmistrza itd. to jest wiadome.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadał, że dyżury się odbywają w każdą środę tygodnia i te dyżury pełnimy co środę na przemian z zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej. W początkowym okresie przychodzili a w tej chwili nie pojawia się nikt. Nie zna przyczyny ale te dyżury są prowadzone od 14 do 16.
Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na jego dyżurze była Pani, która przedstawiła swoją trudną sytuację rodzinna i finansową i prosiła o pomoc. Odwrotnie sprawę przekazałem do rozpatrzenia i załatwienia przez Burmistrza Recza.

AD. 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kolejno zgłaszali:
Pan Robaczek Tadeusz powiedział, że dla niego nie jest żadnym zaskoczeniem, że Prokuratura Rejonowa w Choszcznie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zaistniałych nieprawidłowości przy organizowaniu przetargu przez Urząd Miejski w Reczu na remont dachu na budynku mieszkalnym socjalnym w miejscowości Suliborek i dlatego wnioskował o wyłączenie Prokuratury Choszczeńskiej. Jest postanowienie i nie będzie z nim dyskutował, powiedział Pan Tadeusz Robaczek. zgłasza zapytanie czy Pan Polaczyk inspektor nadzoru zatrudniony przez Urząd Miejski wyliczył w kosztorysie różnicowym kwotę 1469,11 zł., którą wykonawca Lidex zobowiązał się do zapłacenia dla Urzędu Miejskiego. To co tam wykonano, to jak powiedział radny Juszczyk Mieczysław, to były sprawy w ramach gwarancji. W związku z powyższym zgłosił pytanie konkretne, czy ta kwota w/w została na dzień dzisiejszy wpłacona przez Lidex na konto Urzędu Miejskiego?
Drugie pytanie: na poprzedniej sesji został przegłosowany wniosek w sprawie protokółu odnośnie kanalizacji w Nętkowie i zacytował ,, Na wszystkie uwagi odnośnie kanalizacji w Nętkowie odpowie Pan Burmistrz Radzie Miejskiej i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ma nadzieję, że wtedy ten temat będzie załatwiony”. Chodziło o tą zapłatę wcześniejszą niż wykonano kosztorys. To zostało przegłosowane przez Radę Miejską i to obliguje Burmistrza do udzielenia odpowiedzi na piśmie, bo tak tu pisze w protokole. Ja nie dostrzegłem w tych materiałach na sesję, żeby taka odpowiedź Burmistrza była udzielona Radzie Miejskiej. Prosił o wyjaśnienie tej sprawy.
Następne pytanie dotyczyło dożynek gminnych. Pan Robaczek Tadeusz stwierdził, że jesteśmy jedyną gminą, w której nie zorganizowano dożynek gminnych. Dlaczego tych dożynek nie było a może jeszcze one będą?
Na razie zgłosił te trzy pytania, ale jeszcze będą później następne.
Pan Józef Romanowski , radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :
W sprawie remontu budynku socjalnego Suliborek 5 prosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: jakie prace i w jakich ramach były wykonywane przez 1,5 miesiąca na tym budynku przez pracowników. Dalej mówił: My byliśmy samochodem na tym obiekcie i życzę wszystkim, żeby tak strych wyglądał jak u nich . Murłaty wymienione, wszystko jest zielone, jest tak wszystko pociągnięte tą impregnacją, gdzie wcześniej mówiono, że została zrobiona. Więc było kłamstwo, oszustwo. Wszystko jest wzmocnione, bele wymienione itd. proszę , zapraszam i kto ma czas może zobaczyć. I to co Pan mówił, że ośmieszyliśmy się przed Prokuraturą. Nie, właśnie została sprawa naprawiona ale jeszcze ktoś powinien za to odpowiedzieć, bo jakbyśmy my nie interweniowali, to ten bałagan by został i te pieniądze byłyby zmarnotrawione. Proszę powiedzieć, kto na obiekcie pracował przez te 1,5 miesiąca i w ramach jakiej umowy?
Pan Burmistrz zapytał, czy ma podać nazwiska osób pracujących na budynku Suliborek 5?
Pan Józef Romanowski odpowiedział, że nie chodzi o nazwiska lecz o firmę, nazwę zakładu, czy to były jakieś usterki naprawiane, czy roboty, czy po prostu zacieranie śladów, bo on nie wie co to było.
Pan Burmistrz poprosił o sformułowanie pytania.
Pan Józef Romanowski: Tam przez 1,5 miesiąca, jak mówił wcześniej radny Juszczyk Mieczysław, pracowała pewna grupa osób. Proszę Pana Burmistrza, żeby odpowiedział co to byli za pracownicy i w ramach jakich zleceń tam pracowali.
Pan Juszczyk Mieczysław powiedział: Mnie się rozchodzi o to, bo Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zarzucił, że nie potrzeba , po co to do Prokuratury podawać. Właśnie ci wykonawcy co tam robili wzięli to pod uwagę i dopiero nastał prawidłowy remont tego obiektu. I jest jeszcze jedna sprawa. To są budynki socjalne i ktoś powinien tego doglądać, bo pomimo, że został zrobiony teraz piękny remont, to ja tam teraz widzę, że facet zrobił sobie na strychu rąbanie drzewa i nikt mu uwagi nie zwróci. To też jest niedobrze, bo obiekt ten powinien być prawnie chroniony skoro został wyremontowany za podatników pieniądze.
Właśnie Komisja Rewizyjna zrobiła dobrą robotę, bo udowodniła, że partactwa być nie może, bo idzie to z podatników pieniędzy.
Pan Józef Romanowski zgłosił następne pytanie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczy odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Dlaczego Pan Burmistrz na dzisiaj nie przygotował stosownego projektu uchwały? Żeby zalegalizować ten pomnik. Na sesji mówił Pan Burmistrz, że sprawdzimy, zobaczymy i na dzisiaj też nie ma odpowiedzi. Od mieszkańców słyszałem, że artykuł ,, Kość niezgody” był tak przygotowany, że ludzie odebrali to, że my na sesji mówiliśmy o tym, czy ma być lub czy nie ma być. Ja zadałem pytanie i powiedziałem, że musi być odsłonięcie zgodnie z prawem a więc oznacza to, że musi być stosowna uchwała. Chodzi o treść napisu a nikt tutaj nie powiedział, że nie chcemy takiego pomnika a tak zostało odebrane, że my się tutaj spieraliśmy. To może jest jakaś gra słów ale tak zostało to odebrane w tym artykule. Tak, że jest pytanie, dlaczego na dzień dzisiejszy nie ma stosownej uchwały, żeby zalegalizować ten pomnik?
Następnie zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej: Dlaczego Pan nie odpowiedział na pismo, które do Pana wystosowałem w sprawie uchwały dotyczącej diet radnych?
Kolejne pytanie skierował do Pana Burmistrza Recza, czy na dzień dzisiejszy już podjął decyzję w sprawie uwłaszczenia sprawy przez Dom Kultury a dotyczy budynku nr 1 na ul. Rynek w Reczu? Jeżeli nie, to proszę powiedzieć dlaczego. Czy dalej Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury nie wystosował stosownego wniosku w tej sprawie, bo taka jest procedura.
Dalej powiedział, że Pan Krzysztof Lipka inspektor mówił, że było 4 kosztorysy i nie wiadomo o który chodzi. Wiadomo, wiadomo, bo ja te dokumenty mam i to był jeden główny kosztorys, tu są numery umowy, koszt był wyceniony wcześniej na 320 tys. zł. i wszystko się zgadza. W związku z tym pytanie, które Rada wcześniej przyjęła jako wniosek i nie mamy odpowiedzi. Za kosztorys inwestorski niewykonany zapłacono w czerwcu a pracę dopiero Pan Ryszard Gieniuk wykonał w sierpniu i mam tutaj na to dowody.
Następne pytanie zadam w formie żartu. Mieszkańcy domniemują , że te nowe lampy zostały wymienione tylko do momentu gdzie Romanowski mieszka, bo do baszty dalej nie są wymienione a tylko do Czardasza i to z tej strony. Proszę powiedzieć dlaczego, czy Zakład Energetyczny zapomniał, że tam zostało 4 lampy jeszcze i ta ostatnia nowa też już nie świeci chyba żebym ja już nie korzystał z niej. Tak to śmiesznie wygląda, bo miało być od baszty do baszty.
Dalej informował Pan Romanowski, że kiedyś wnioskował, żeby brzozy ściąć czy podciąć na ul. Tylnej w Reczu. Te brzozy tak zostały podcięte, że w ogóle nie odbiły, są martwe i wyglądają jak kaktusy w Arizonie. Teraz trzeba po prostu trzeba je ściąć przy ziemi, bo są i tak chore, spróchniałe i od razu należało podjąć decyzję o ich wycięciu.
Jeśli chodzi o pismo, które wspólnie z radnym Robaczkiem w imieniu mieszkańców ulicy Środkowej od których zebraliśmy 96 podpisów. Pismo trafiło na ręce Pana Burmistrza. Nasza prośba dotyczyła aby Pan Burmistrz zwrócił się do Dyrekcji Dróg Wojewódzkich w Koszalinie aby na tej ulicy ograniczyć ruch kołowy do 40 km/godz. oraz tonaż do 3,5 tony. No i Panie Burmistrzu, czy Pan zawsze traktuje od nas pisma, że to jest atak na Pana osobę? My Pana wspieramy w takiej poważnej rzeczy. To jest 96 podpisów. Czy Pan w ogóle to pismo wykorzystał w tym pojęciu, że wysłał jako wniosek mieszkańców i dwóch radnych do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich jako wsparcie, wiatr dla Pana żagli. Czy to zostało gdzieś pchnięte, bo przecież jest to poparcie społeczeństwa a nie, że my uprawiamy jakieś populizm polityczny. To wyszło od mieszkańców a my się tylko zadeklarowaliśmy, że zbierzemy podpisy żeby miało moc, przebicie, bo to jest bardzo poważny problem na dzień dzisiejszy. Jesteśmy u progu realizacji programu rewitalizacji starej części miasta a tu po prostu takie niespodzianki.
Następnie zapytał, co z projektami uchwał w sprawie rozwoju wsi Pomień i Lubieniów? Tu Pan Burmistrz wspominał, że to się odwleka ale ja przypuszczam, że to była troszeczkę nasza zasługa dlatego, że my wytknęliśmy, że w kościele będą się spotykać członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i kibice piłki nożnej. W związku z tym, czy Pan już nie planuje zgłoszenia projektów uchwał w sprawie rozwoju tych wsi?
Rada Miejska nie jest informowana na bieżąco o realizacji niektórych uchwał Rady Miejskiej, powiedział Pan Józef Romanowski. Ja bym prosił w związku z ukazaniem się artykułu, ale chciałbym wyjaśnić. Jak Państwo pamiętacie Rada Miejska w 2003 roku podjęła Uchwałę o Nr VIII/47/03, wystosowała pismo do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie właśnie mandatu Pani Marzeny Żybko, która odeszła. Proszę odpowiedzieć, czy jest odpowiedź od Trybunału Konstytucyjnego i jeśli jest, to jaka jest decyzja? Jeśli dzisiaj Pan Burmistrz nie może odpowiedzieć, bo to jest problem szukania w dokumentach, to prosił ewentualnie na piśmie a jak będzie potrzeba to poinformujemy Radę Miejską.
Dalej pytał, co ze Spółką EKOEN? Czy gmina weszła do spółki? Tak to wszystko było hucznie jakoś było organizowane a dzisiaj nic nie wiemy. Czy jesteśmy w tej Spółce EKOEN czy też nie? Wchodziliśmy aportem majątkowym i na dzisiaj ta sprawa jest nie wiadoma. Nie wiemy co się dzieje. Tablice ogłoszeń nowe zostały wybudowane i na nich nic nie wisi. Więc ja nie wiem po co to budują, powiedział Pan Józef Romanowski.
Pan Robaczek Tadeusz ustosunkował się do udzielonej przez Pana Burmistrza odpowiedzi w sprawie ograniczenia prędkości jazdy i tonażu pojazdów poruszających się ulicą Środkową w Reczu. Wszystkich mieszkańców informuje, że Pan Burmistrz jeśli trzeba to potrafi odpowiedzieć w ciągu trzech dni. Na złożony wniosek w dniu 5 września br. wszyscy mieszkańcy otrzymali odpowiedź szybką pocztą kurierską. Panie Burmistrzu Pan zawsze daje informacje o pracy Burmistrza w okresie między sesjami na piśmie. Okres przygotowywania Kupieckiego Szlaku był trudny i burzliwy i być może Pan Burmistrz nie zdążył opracować informacji o swojej pracy na piśmie. Dlatego taka informacja została złożona ustnie na sesji w dniu 29 czerwca 2005r., która została zapisana w protokóle z obrad sesji ale tam nie ma informacji, że w dniu 20 kwietnia 2005r. wystosował Pan takie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Później Pan pisze ,, Podejmowanie inicjatywy zbierania podpisów pod wnioskami, które wcześniej zostały już przyjęte do realizacji może wywołać błędne przeświadczenie wśród mieszkańców, że są radni, którzy nie orientują się w sprawach ważnych dla naszej gminy. Panie Burmistrzu, ja żebym wiedział, że takie pismo wyszło , to ja bym też ponowił, bo 5 miesięcy nie ma odpowiedzi tylko bym troszeczkę treść zmienił. Stwierdził, że przyłącza się do tego, co mówił radny Romanowski , że każdy inny Burmistrz, podejrzewam, każdy inny, to by się cieszył, że ma wsparcie jeszcze żeby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. I pytanie jest konkretne, to co powiedział Pan na komisji, że nie będzie Pan ponawiał tego wniosku, to ja informuję, że jeśli Pan nie wznowi tego wniosku, to ja i Pan Romanowski sami zwrócimy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich z takim wnioskiem, bo też mamy prawo jako obywatele, jako radni, jako mieszkańcy.
Pan Matczak Edmund powiedział, że chodzi o drogę Żeliszewo – Jarostowo. Na odcinku Żeliszewo do Pana Kaczmarka prosiłby, żeby tą drogę odkrzaczyć, bo nie można nią przejechać.
Pan Grzelak Leon:
Informował, że w poniedziałek tj. 26 września 2005r. odbyło się ogólne zebranie mieszkańców wsi Sokoliniec podczas, którego w obecności około 60 osób wybrano nowego sołtysa.
Na koniec zebrania zgłoszono szereg wniosków i mieszkańcy zobligowali radnego do przedstawienia tych wniosków na sesji, co czyni.
Pierwszy wniosek dotyczy drogi gruntowej Recz- Sokoliniec tzw. drogi czereśniowej, która jest odkrzaczona ale jest ona nieprzejezdna. Mieszkańcy chcą jeździć tą drogą rowerami do Recza. Chodzi o doprowadzenie tej drogi do stanu przejezdności.
Druga sprawa dotyczy wycieku szamba przy blokach w Sokolińcu. Był wniosek dwóch pań, którym zalano ogródki. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulinie nie wywozi tego szamba na czas i szambo się przelewa i cuchnie.
Następna sprawa to sprawa utworzenia świetlicy w Sokolińcu. Był wniosek, żeby taką świetlicę utworzyć w pomieszczeniach socjalnych, które ma były dzierżawca.. Na dzisiaj trzeba zająć się inną koncepcją, żeby ten budynek na świetlicę powstał, bo potrzeba jest duża. Wieś Sokoliniec jest jedną z większych wsi i w tej wsi nic nie ma. Nie ma szkoły, nie żadnej świetlicy środowiskowej a z tym się wiąże możliwość skorzystania z internetu, który był podnoszony przez mieszkańców. Prośba mieszkańców, żeby wejść w kontakt z Agencją Nieruchomości Rolnych, żeby wydzielić jakikolwiek inny obiekt, który by można było przystosować na świetlicę wiejską.
Następna sprawa uczestnictwa dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w Reczu i Gimnazjum w kółkach zainteresowań itp. Dzieci przyjeżdżają o godz. 15 i siedzą w domu. Mieszkańcy wnioskują, żeby dzieciom i młodzieży dojeżdżającej umożliwić korzystanie z zajęć poza lekcyjnych, kółkach zainteresowań prowadzonych w szkołach lub w Domu Kultury.
Kolejna sprawa jaka wynikła podczas zebrania mieszkańców to słaba dbałość o drogę powiatową nr 207. Ona jest zaniedbana przez powiat zwłaszcza w okresie zimowym i mieszkańcy nie mogą dojechać do pracy. Prosił poprzez Urząd zwrócić się Zarządu Dróg Powiatowych o większą dbałość o tę drogę i utrzymanie jej w stanie przejezdności zwłaszcza w okresie zimowym.
Ostatni wniosek sam się nasuwa . Nie wiem jak to zrobić organizacyjnie ale chodzi o to, żeby Pan Burmistrz był chociaż raz w roku na zebraniu wiejskim w każdej wsi, bo wtedy wynika więcej problemów, wtedy się czuje co na tej wsi należy zrobić. Żeby nie było tak, że radny sobie coś tam wymyśla, ale będzie to powiedziane przez mieszkańców i będzie wiadomo czego potrzeba na danej wsi.
Pan Matczak Edmund powiedział, że chodzi o te drogi powiatowe i nie wie, czy chodzi o to, że im więcej się mówi o tych drogach, to mniej się robi. Czy to jest złośliwość powiatu, bo chodzi o drogę do Pomienia. Ta droga do Pomienia to od zimy dziury pozostawione i tam jeszcze nikt nie był. Był tam kiedyś Przewodniczący Rady Powiatu ale tych dziur nie zauważył. Był na kampanii wyborczej. Dlatego ponawia wniosek o naprawę drogi powiatowej do Pomienia. Pan radny już nie wie jak docierać do tego powiatu, żeby coś poprawili.
Innych wniosków i zapytań radni nie zgłosili.
Na stawiane wnioski i zapytania odpowiadał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:
- w sprawie poruszanej przez Robaczka a dotyczącej kwoty wynikającej z kosztorysu różnicowego wynoszącej 1469,11 zł. proponował, żeby sprawę wyjaśniła Pani Skarbnik, która odpowiedziała, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła ta kwota od firmy Lidex. Trzeba wrócić do sprawy, bo w takim wypadku powinna być wystawiona od nas nota obciążeniowa za różnice w kosztorysie.
Pan Krzysztof Lipka inspektor z Urzędu Miejskiego podał, że o ile go pamięć nie myli to Urząd Miejski jeszcze powinien dopłacić wykonawcy.
Pan Burmistrz widząc reakcję niektórych radnych poprosił, żeby się nie denerwowali, wyjaśnimy to i damy odpowiedź na piśmie.
W sprawie kanalizacji w Nętkowie informował, że jeszcze raz po sesji sprawdzi dokładnie jego treść i spowoduje, żeby ta odpowiedź na piśmie była. Przeprosił i jeśli okaże się, że jest to niedopatrzenie to informację tą jak najszybciej na piśmie prześle.
W sprawie dlaczego nie odbyły się dożynki gminne Pan Burmistrz odpowiadał, że chyba wszyscy wiemy dlaczego się nie odbyły. Za mało inicjatywy lokalnej. Wielokrotnie zachęcam do tych spraw, mówił Burmistrz. Mieliśmy już kiedyś dożynki w Żeliszewie, jeszcze wcześniej w Sicku był pomysł żeby zorganizować itd. Myślę, że w końcu kiedyś to nastąpi. Burmistrz deklarował swoją pomoc jeśli chodzi o organizacyjną pomoc, merytoryczną a sprawy finansowe, to Burmistrz powiedział, że z tych środków, które przeznaczamy na imprezy zawsze znajdzie się jakiś pieniądz żeby taką imprezę zorganizować.
W sprawie grupy ludzi która pracowała 1,5 miesiąca na budynku socjalnym Suliborek 5 zwrócił się do Pana Krzysztofa Lipki z zapytaniem, czy potrafi na to pytanie odpowiedzieć.
Pan Krzysztof Lipka inspektor ds. budownictwa odpowiedział, że nikt z Urzędu Miejskiego na Suliborku 5 nie pracował.
Pan Burmistrz kontynuował, że być może byli to ludzie od zarządcy czyli od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej albo wykonawca. Urząd Miejski nie uczestniczył w tym. Być może wykonawca usuwał te usterki, które były przez Komisję Rewizyjną wskazane. Jeśli tak to jest wszystko w porządku powiedział Pan Burmistrz i wszystko jedno ile to trwało.
W sprawie odsłonięcia tablicy pamiątkowej wyjaśniał, że tablica pamiątkowa była zaproponowana przez grupę Niemców . Zgodnie z ustawą jeśli Rada przygotowuje i chce ustawić i uchwalić jakiś pomnik czy tablicę pamiątkową komuś konkretnie, to wtedy podejmuje taką uchwałę.
Pytałem się radcy prawnego. Natomiast tutaj była sytuacja inna. Istniał kamień gdzie grupa Niemców zaproponowała tekst. Ta informacja była szeroko upowszechniana wśród radnych. Koncepcja była przedstawiana na komisjach i również treść na tej tablicy. Informacja wyczerpująca taka była również zamieszczona w internecie. Moim zdaniem nie ma potrzeby zalegalizowywania uchwałą Rady odsłonięcia tej tablicy pamiątkowej.
W sprawie domu mieszkalnego nr 1 w Rynku w Reczu powiedział, że już odpowiadał na to pytanie. W świetle prawa Dom Kultury jest właścicielem tego obiektu, to nie podlega żadnej dyskusji.
Pan Józef Romanowski wtrącił pytając, czy Pan Burmistrz wydał uwłaszczeniową decyzję w tej sprawie? Czy wpłynął wniosek Dyrektora Domu Kultury w tej sprawie?
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie wydawał decyzji. Nie wpłynął też wniosek Dyrektora Domu Kultury.
W sprawie Nętkowa poprosił Pana Józefa Romanowskiego o ponowne przytoczenie treści zapytania, ponieważ Pan Burmistrz nie zdążył zanotować.
Pan Józef Romanowski wyjaśniał, że chodzi o kanalizację Nętkowo. Umowa na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego przewidywała termin wykonania na koniec czerwca. Natomiast może stwierdzić, że taki kosztorys inwestorski został sporządzony dopiero w sierpniu. A więc zostało zapłacone za coś co nie zostało jeszcze wykonane.
Pan Burmistrz na powyższe odpowiedział, że Pan Radny tak dokładnie nie sprawdził tych dokumentów
Pan Józef Romanowski odpowiedział, że te dokumenty ma przy sobie obecnie.
Pan Krzysztof Lipka inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim jeszcze raz wyjaśniał, że kosztorys obejmujący roboty rozbiórkowe łącznie z oczyszczalnią ścieków sporządzony był w kwietniu a może w maju najpóźniej 2003 roku. Jest dokumentacja, że w oparciu o ten kosztorys wystąpiliśmy do ANR w czerwcu z wnioskiem na który otrzymaliśmy odpowiedź, że roboty rozbiórkowe związane z oczyszczalnią ścieków nie mieszczą się w uchwale Agencji Nieruchomości Rolnych i nie podlegają dofinansowaniu. Na nasz wniosek inspektor nadzoru wykonujący ten kosztorys pierwotny sporządził drugi kosztorys wyłączając z kosztorysu roboty rozbiórkowe oczyszczalni ścieków i ten kosztorys ma datę sierpień, za który już Pan Gieniuk Ryszard nie otrzymywał za to pieniędzy. Jeszcze raz podkreślił, że kosztorys był wykonany w terminie za który otrzymał wynagrodzenie za wykonaną usługę.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że nie zgadza się z tym. Tu jest napisane 7/04 i pisze się, że wynagrodzenie dla Pana 0,8 % odnośnie inwestycji około 320.000 zł. itd. itd. W umowie o dzieło jest ten sam numer umowy itd. Tutaj kwota jest taka sama. To było tematem kontroli . Nam dostarczono tylko ten kosztorys i na podstawie tego kosztorysu rozpoczęły się roboty. Dopiero w miesiącach listopad/ grudzień były te kosztorysy dodatkowe ale może nie tyle kosztorysy, co typowanie robót. Komisja jeździła i typowała roboty, bo wynikły nowe sprawy, nieprzewidziane. Tak że my kontrolując mieliśmy jeden główny kosztorys, który opiewa na tą sumę na którą są tu umowy i proszę panie inspektorze nie wprowadzać Rady w błąd. Od tego się nie da ucieknąć. Ja będę podtrzymywał swoje zdanie.
Pan Tadeusz Robaczek powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na przegłosowany wniosek przez Radę Miejską . Zapis ten jest na str. 19 protokółu w sprawie kanalizacji w Nętkowie. Być może Pan Burmistrz przeoczył. Może Pan dzisiaj powie, że takiej odpowiedzi nie dawałem i sprawa załatwiona. Jeszcze raz powtórzył Pan Robaczek, że takiej odpowiedzi nie otrzymał.
Pan Burmistrz stwierdził, że jest jakaś różnica zdań i nie umie już teraz używać innych argumentów niż te, które zostały już tutaj wypowiedziane i przytoczone przez inspektora budowlanego. Pan Burmistrz powiedział, że ponownie należy zerknąć do dokumentacji bądź sformułować jakiś zarzut, bądź cokolwiek. W każdym razie my nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem, że jest tu jakaś nieprawidłowość ale jeśli uważają inni, że jest jakaś droga, to proszę skorzystać z tej drogi. Natomiast jeśli chodzi o kanalizację w sprawie Nętkowa, to rzeczywiście przeprasza, że Pan Radny nie otrzymał tej odpowiedzi. Jeszcze raz powtórzył Pan Burmistrz, że Pan Radny otrzyma tę odpowiedź na piśmie.
Pan Robaczek Tadeusz sprostował, że jest to wniosek całej Rady a nie radnego Robaczka.
Pan Burmistrz przyznał, że cała Rada otrzyma odpowiedź w tej sprawie, bo wniosek był przegłosowany.
W sprawie oświetlenia na ulicy Środkowej w Reczu Pan Burmistrz mówił żartując, że wykonawca pewnie też się Pana radnego obawia i też dba o to żeby Pan radny był zadowolony. Ale tak poważnie, to chodzi o coś innego i wykonawcą jest ENEA, który realizuje program modernizacyjny. ENEA ma czas do końca listopada żeby zakończyć całą modernizacją ulic wraz z tą rewitalizacją, z tymi wymianami lamp. Na tym odcinku zakończył chwilowo, bo być może dostawca nie dostarczył jemu większej ilości słupów i z tego co Pan Burmistrz wie to właśnie o to chodzi, bo słupy nie wpłynęły wszystkie w tym samym terminie. Jednocześnie ENEA wykonuje zdania na innych ulicach i na terenach wiejskich. Wszędzie są wymieniane te lampy na energooszczędne i do końca listopada zadanie zostanie zakończone.
W sprawie wycięcia brzóz na ul. Tylnej stwierdził, że wniosek jest zasadny. Być może nie było wniosku, bo w tym przypadku powinna być decyzja w tej sprawie. Pan Burmistrz sprawdzi to.
W sprawie wniosku dotyczącego ograniczenia ruchu samochodowego na ul. Środkowej, który został podpisany przez 96 mieszkańców. Zdaniem Pana Burmistrza jeśli jest jakiś wniosek, to należy sprawdzić na jakim etapie realizacji jest ten wniosek i w przypadku gdy on nie jest realizowany mimo wcześniejszych ustaleń czy decyzji Rady to ewentualnie wtedy można zwrócić się do mieszkańców, żeby pomogli przekonać wtedy Radę, Burmistrza czy nawet Zarząd Dróg żeby ten wniosek zrealizować. Burmistrz w tym piśmie zwyczajnie odpowiedział, że działania w tej sprawie zostały podjęte. Nie została żadna odpowiedź udzielona od Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy zostanie ta zmiana w ruchu drogowym dokonana i w jakim terminie. Czekamy na tą odpowiedź i tylko tyle. Natomiast podejmowanie inicjatyw wymuszających żeby jakiś wniosek zrealizować, który jest już w trakcie realizacji to Burmistrz uważa, że to jest jakieś dziwne.
Pan Józef Romanowski powiedział nie pytając o głos, że my pomagamy a nie przeszkadzamy.
Pan Burmistrz odpowiadał, że nie wie w czym skoro wniosek jest w realizacji a piszemy i informujemy mieszkańców, że potrzebne jest złożenie takiego wniosku.
W sprawie uchwały o rozwoju wsi Pomień informował, że rzeczywiście nie został złożony taki projekt mimo, że są te plany opracowane. W tej chwili nie ma takiej potrzeby, żeby w tej chwili je uchwalać dlatego, że nie ma już tego programu gdzie były one niezbędnym wymogiem. Należy pamiętać, że chodziło o środki żeby dokonać remontu dachów kościołów w Lubieniowie i Pomieniu.
Później były podjęte decyzje i dach na kościele jest wyremontowany przez działania podjęte przez księdza kanonika samodzielnie natomiast w Lubieniowie nie jest wyremontowany. Wniosek ten nie mógł być realizowany jako wspólny, bo problem jest taki, że wnioskodawcą powinna być organizacja, która dysponuje prawem do takiego obiektu i mógłby to być Caritas, Parafia. O kościele w Lubieniowie nie należy zapomnieć i należy wesprzeć to dążenie mieszkańców do naprawy dachu jeśli się jakaś możliwość pojawi. Sam remont będzie bardzo kosztowny i bez środków parafii nie będzie możliwe żeby gmina sama wyremontowała ten kościół. Takie jest zdanie Burmistrza ale jeśli Rada przy uchwale budżetowej podejmie inną decyzję to będzie to realizować.
W sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącej mandatu Pani Marzeny Żybko odpowiedział, że nie jest to pytanie do Burmistrza chociaż było do Burmistrza skierowane jeśli chodzi o informowanie o realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Trybunału Obywatelskiego w sprawie radnej Marzeny Żybko. To nie Burmistrz występował do Trybunału to chyba Rada Miejska. Ja nie znam odpowiedzi i do Pana Burmistrza nic nie wpłynęło w tej sprawie.
Pan Józef Romanowski wszedł w słowo Panu Burmistrzowi i przypomniał, że w uchwale o której mowa jest, że wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza. Jeśli przyszła odpowiedź to czy Pan Burmistrz przekazał do biura Rady i wtedy biuro Rady informuje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz powiedział, że jeśli tak to wysłano do Trybunału Obywatelskiego i dodał, że wszystkie odpowiedzi trafiają do biura Rady Miejskiej.
Pan Józef Romanowski powiedział, że prosi o sprawdzenie.
W sprawie spółki EKOEN mimo tych czarnych scenariuszy to ona funkcjonuje i to coraz sprawniej, chociaż nie bez kłopotów i perturbacji. Był taki okres, mimo że podjęliśmy decyzję, żeby przystąpić do spółki EKOEN zarządzającej ciepłownią, to ta decyzja nie była realizowana z prostej przyczyny. Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego nie naciskała na nas w tej kwestii, ponieważ wiedziała, że może być jakimś problemem dla gminy, że zadanie to nie jest spięte i zakończone a oczekuje się od nas, że my będziemy udziałami uczestniczyć w tym całym projekcie. W związku z tym doszli do wniosku, że trzeba najpierw uporządkować te wszystkie sprawy i ma się bilansować całe przedsięwzięcie i nie ma być całego zagrożenia. Wtedy ponowią jeszcze raz, żeby przystąpić do negocjacji i do tego żeby taką spółkę zawiązać i mam sygnał, że taka wola się tam rodzi i że WARR podtrzymuje ten wniosek ale oczywiście niepochopnie i tak żeby interesy gminy były zabezpieczone.
W sprawie o tablicach wykonanych to nie będę poruszał i komentował.
W sprawie odkrzaczenia drogi Żeliszewo-Jarostowo. Rzeczywiście jeśli jest taka potrzeba i jeśli jest w bieżącym utrzymaniu Komunalnika to zwrócimy się do Komunalnika, żeby spowodował działania. Burmistrz nie jest za tym, żeby wycinać krzewy, drzewa całkowicie tylko żeby udrażniać przejazd dla pojazdów.
W sprawie dróg powiatowych to tu na tej sali mówiono wiele razy ale chce poinformować Szanowną Radę, że w tym roku po raz pierwszy wykonano pobocze drogi na odcinku Grabowiec – Lubieniów i dalej. Jest to zrobione ładnie i dobrze. Nie zrobiono jak się okazuje bo nie było w planie, mimo, że powiadomiłem Nętkowo, że jest przetarg i decyzja jest podjęta o tym, żeby zrobić pobocze drogi do Grabowca i Nętkowa. Sam byłem wprowadzony w błąd i nie wiedziałem o tym, ale to zadanie, pobocze, w końcu będzie zrealizowane, bo się w końcu umówiliśmy ( trzy strony się umówiły). Umówiły się Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych oraz gmina i my załatwimy frez z drogi nr 10 spod Kalisza a Zarząd Dróg Powiatowych wykona to pobocze na drodze Grabowiec-Nętkowo jeszcze w tym roku. Frez będzie dostępny pod koniec września i na początku października. Wszystko robimy żeby ten temat zakończyć, który się ciągnie nie od czterech lat ale znacznie wcześniej.
W sprawie drogi tzw. Czereśniowej Recz-Sokoliniec nie jest objęta bieżącym utrzymaniem przez Komunalnika. Wniosek jest zasadny i należy go wdrożyć do realizacji.
Wyciek szamba w Sokolińcu to jest sprawdzana ilość ścieków produkowanych przez mieszkańców a ilość ścieków wywożonych. Ten problem może być tylko rozwiązany poprzez budowę sieci kanalizacyjnej. Jeszcze raz się przyjrzymy ale podejrzenie jest takie, że tam się dostają wody gruntowe albo jakieś inne źródła dostają się do tego szamba.
W sprawie przejęcia obiektu należącego do Agencji Nieruchomości Rolnych na świetlicę wiejską w Sokolińcu odpowiedział, że w tej sprawie wystąpi z wnioskiem do Agencji, która odpowiedziała, że jest taka możliwość ale trzeba jeszcze sprawdzić co na to Konserwator Zabytków.
Wtedy sprawę przedstawimy na komisjach i sesji Rady Miejskiej, ponieważ decyzja o przejęciu leży w gestii Rady Miejskiej.
W sprawie o uczestnictwie dzieci wiejskich w kołach zainteresowań, to Burmistrz, że rację mają ci mieszkańcy na terenach wiejskich, że nie dość, że nie ma możliwości utworzenia świetlic, to jeszcze nie mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań. Są dwa problemy ta świetlic i udział w kołach zainteresowań. Burmistrz zaproponuje takie rozwiązanie, żeby zwracać za bilety dzieciom dojeżdżającym na zajęcia w kołach zainteresowania, bo są takie możliwości, że dzieci autobusami mogą dojechać i są takie miejscowości gdzie dzieci nie mogą dojechać. Być może ta dopłata, którą byśmy spróbowali uchwalić i wdrożyć w życie pomogłaby w dowożeniu np. poprzez rodziców tych dzieci. Utalentowanej młodzieży jest kilka lub kilkanaście osób i oni są poszkodowani podwójnie, bo nie mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań i nie mają możliwości dojazdu.
W sprawie naprawy drogi nr 207 wniosek zasadny i należy się upominać o jej remont. Oczywiście wniosek ten ponowimy. Trzeba się upominać i tak jak wymogliśmy o remont tych dróg, które były uporządkowane obecnie.
W sprawie spowodować, żeby Burmistrz chociaż raz w roku na zebraniach mieszkańców uczestniczył, to odpowiedział, że jest na zawołanie mieszkańców, grupy mieszkańców, sołectwa. Tego wniosku nie rozumie.
Pan Grzelak Leon stwierdził, że ma to rozumieć, że Burmistrz na każde zaproszenie przyjedzie do każdej miejscowości. Taki zarzut padł, że od trzech lat był Burmistrz pierwszy raz w Sokolińcu.
Burmistrz odpowiedział, że naturalnie i zawsze to mówił. Są tacy mieszkańcy, którzy nie mieli okazji być na tych zebraniach na których on był, ale nie można powiedzieć, że pierwszy raz od trzech lat był Burmistrz w Sokolińcu. Burmistrz przypomniał, że był w sprawach zniszczeń na przystanku w Sokolińcu, był na wszystkich imprezach organizowanych w Sokolińcu.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Pan Józef Romanowski Radny Rady Miejskiej złożył zapytanie w sprawie diet radnych. Sprawę tę odłożył na dzisiejszą sesję, żeby móc wszystkich radnych poinformować. Pan Józef Romanowski zwrócił się do Pana Przewodniczącego RM z prośbą, by wystąpił o opinię prawną do radcy prawnego z następującym zapytaniem ,, Czy według Uchwały Nr XXVII/167/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 marca 2005r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach były podstawy prawne do wypłacenia diet radnym za udział w posiedzeniach w maju 2005r.?” Prosił o opinię prawną na piśmie.
Odczytał następnie opinię prawną radcy prawnego, która brzmiała następująco :
W zakresie czy były podstawy prawne do wypłacenia diet w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Reczu Nr XXVII/167/05 z dnia 9 marca 2005r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach za miesiąc maj, w którym nie odbyło się posiedzenie Rady i Komisji Rady.
Poruszoną kwestię reguluje przepis art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, który normuje, iż radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych przez Radę.
Rada Miejska uchwałą z dnia 9 marca 2005r. Nr XXVII/167/05 określiła, w jakich przypadkach przysługuje radnemu dieta.
W § 1 przedmiotowej uchwały ustalono zryczałtowaną dietę dla Radnych za udział w obradach sesji i posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w określonej wysokości.
Na tej podstawie można wysnuć wniosek, iż dieta przysługuje tylko radnym za pracę w Radzie Miejskiej, a jej wysokość uwzględniająca wszystkie funkcje pełnione przez Radnego nie może przekraczać obowiązującego limitu.
W tym stanie prawnym brak było podstaw do wypłaty diet.”
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że główną intencją uchwalenia ryczałtów na sesji w marcu było to, żeby płacić za pracę w Radzie Miejskiej, w komisjach i w innych, ponieważ radny nie pracuje tylko na komisjach i sesji ale również w swoim okręgu wyborczym. To można wyczytać w protokole z sesji i taka była intencja podjętej uchwały. W tej uchwale zaopiniowanej przez radcę prawnego użyto tego nieszczęśliwego sformułowania , za pracę w posiedzeniach Rady, ponieważ intencja Rady była zupełnie inna. Dlatego zapis w czerwcowej uchwale jest zupełnie inny i tam zapis jest już taki właściwy , do którego nikt nie ma pretensji ,, za pracę w Radzie Miejskiej”. To jest tylko to. Intencja była inna i zapis w uchwale pojawił się inny. Diety zostały wypłacone niewłaściwie ale zgodnie z intencją, która przyświecała tej uchwale Rady Miejskiej. To tyle odnośnie komentarza w sprawie pisma o którym mówił Pan Radny Romanowski.
Następna sprawa to sprawa Suliborka, którą poruszył Pan Radny Juszczyk. Przypomniał, że wszyscy radni otrzymali postanowienie Prokuratora Rejonowego o umorzeniu postępowania. Prokurator doszedł do wniosku i jest konkluzja taka, że śledztwo należy umorzyć wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienie przestępstwa. To jest konkluzja w postanowieniu Prokuratora. Odniósł się jeszcze do tego co powiedział Pan Juszczyk Mieczysław i wyjaśnił, że nigdy nie powiedział, że to co zrobiła Komisja Rewizyjna to było złe. Nawet dzisiaj o tym mówiliśmy, że działanie Komisji wymusiły na wykonawcy wykonanie prac związanych z gwarancją, którą udzielił na dane roboty i jest tak jak jest. Czyli tutaj Komisja Rewizyjna przyczyniła się do tego, że jest lepiej niż było.
Pan Juszczyk Mieczysław wtrącił mówiąc, że wykonawca się zląkł prokuratury i dobrze wykonał.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że czy się zląkł tego nie wie ale w każdym bądź razie usterki zostały wykonane, które przez Komisję zostały stwierdzone i z tego wynika, że Prokurator nie dopatrzył się znamion przestępstwa i postępowanie w tej sprawie umorzył. To tyle.
Pan Józef Romanowski powiedział, że na krótko wróci jeszcze do sprawy Suliborek 5. Ja też nie kwestionuję tego postanowienia, bo to są urzędy, prokuratura itd. ale jak się dobrze wczytamy to na jakiej podstawie Prokuratura umorzyła. Z wypowiedzi tych panów czyli dzisiaj przesłuchuje jednego, drugiego i zaręczyli wręcz, że ten sam program ale jeden drugiemu nie zaglądał i nie dał. No jak tak można? Na obiekcie nikt nie był, materiały nie wbudowane itd. Ja tak sądzę, że nawet nikt nie przyjechał, żeby to sprawdzić na miejscu czyli to wszystko było robione za biurkiem.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej : Panowie , czy będziecie uczyli prokuratorów pracy?
Pan Józef Romanowski: Dlatego mówię, że nie komentuję tego postanowienia.
Dalej mówił o dietach, czy słusznie zostały wypłacone diety w miesiącu maju br. No ma Pan odpowiedź radcy prawnego zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i dlaczego Pan mnie tej odpowiedzi nie przysłał? Dnia 26 sierpnia br. zwracałem się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej a Pan do dzisiaj mi nie odpowiedział i sprawa by nie stanęła na forum, ale że stanęła to też jest dobrze.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że radca prawny udzielił odpowiedzi Panu Przewodniczącemu 6 września br. Dlatego czekałem na sesję żeby o tej sprawie poinformować i Pana Radnego i całą Radę Miejską.
Pan Józef Romanowski : Dzisiaj mamy 28 września br. Czyli Pan Radca prawny potwierdza moją myśl, tak?- zapytał. Co w takim razie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej proponuje, bo to jest kara za to, że my mieliśmy projekt uchwały na kolanie, nie wczytaliśmy się. Ja mówiłem, że nie powinniśmy płacić, był inny mecenas za Pana Drabika, który powiedział, że będzie wydawał taką opinię w zależności od tego kto mu płaci. Tu radca prawny też inną wersję przedstawił. Weszliśmy w błąd. Radni mają na dzień dzisiejszy karę. Ja tylko chcę w tej sprawie tyle powiedzieć, że ja w tej sprawie zwróciłem się do Wojewody Zachodniopomorskiego, który potwierdził w piśmie do mnie moją wątpliwość i wskazuje ustawę o samorządzie gminnym, że my stosując ten zapis za udział powinniśmy brać diety tylko wtedy kiedy są posiedzenia komisji i sesji. W maju nie było posiedzeń a Komisja Rewizyjna miała kontrolę ale to wynikało z planu pracy Komisji.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że uchwała, o której mowa została zmieniona i że jest aktualnie zapis ,, za pracę w Radzie Miejskiej”.
Pan Józef Romanowski prosił o nie przerywanie wypowiedzi i wskazał, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej mówi o faktach późniejszych a on mówi o faktach wcześniejszych. Tamten projekt go nie interesuje. Proszę Pana wypłacono niezgodnie z uchwałą, żeby nie było naruszenia dyscypliny budżetowej. Powinni radni zwrócić te pieniążki a to będzie kara za to, że grupa radnych przeforsowała. My dostaliśmy na kolanie tak jak powiedziałem i nawet nie mieliśmy ksero, bo prosiłem o ksero ale Pan Cymerman mi zabrał, bo może się bał, że ja zniszczę czy nie wiem co. Nie można tak robić. Bawimy się w partyzantkę a teraz radni powinni oddać te niesłusznie wypłacone diety. A druga sprawa. W naszym społeczeństwie już poszła fama, są dyskusje bardzo szeroko niekorzystne. Są miesiące gdzie nie ma w ogóle posiedzeń komisji, sesji i radni zgarnęli po 250 zł. w tej biedzie, w tym ubóstwie, gdzie ktoś dostaje na całą rodzinę po 500 zł. albo mniej a my nie pracując, nie będąc tutaj dostajemy te pieniążki. Taki jest projekt uchwały. Kto go przygotował? Radni, Rada Miejska. W związku z tym sami na siebie kręcimy bat. Ja już nie mówię o tym, że sołtysi zostali pokrzywdzeni, bo oni tylko dostają diety za udział w posiedzeniach. I my musimy troszkę patrzeć na społeczeństwo, bo nas wybrali.
Pan Juszczyk Mieczysław zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej z apelem, żeby zorganizował sesję wyjazdową. Mówił, że ludzie się domagają, sołtysi się domagają.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że przewodniczy obradom od początku roku i jakoś nie słyszał, żeby sołtysi się domagali, żeby jakąś sesję wyjazdową zorganizować.
Czytam wszystkie protokóły z sesji i nie ma tam wniosku sołtysa o zorganizowanie sesji wyjazdowej.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że jeszcze tylko dwie sesje będą do końca roku i koniec. I społeczeństwo ma rację, że nam wytyka te diety, bo mówią tak ,,czy sesja jest czy nie jest ale 250 zł. jest”.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jeśli chodzi o sesje wyjazdowe to nie padła taka propozycja, żeby sesję wyjazdową w jakimś sołectwie zorganizować. Jeśli by padła taka propozycja to na pewno temat byśmy podjęli.
Odnośnie diet powiedział, że taka propozycja padła i taka uchwała została podjęta przez Radę Miejską. Jeśli Rada chce tą uchwałę zmienić to proszę bardzo przedstawić projekt uchwały w tej sprawie.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że boimy się tej ludności wiejskiej pokazać.
Kiedyś było takie powiedzenie, że Rząd się sam wyżywi a teraz jest takie hasło, że Urząd się sam wyżywi.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie zwrócił się do Pana Juszczyka przypominając jemu, że mówił, że sołtysi się dopominają sesji wyjazdowej i tyle trwa Rada i nikt się nie dopomina. Dlaczego Pan Juszczyk wprowadza ludzi w błąd? Jeśli padną wnioski ze strony sołtysów, żeby taka sesje zorganizować, to taką sesję zorganizujemy. Na razie takich wniosków nie było.
Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki: W okresie kiedy jest sołtysem to wie, że te sesje wyjazdowe były i to tak jakby to było od góry. Tak samo nas sołtysów się nikt nie pytał, czy te sesje mają być co miesiąc, czy raz na kwartał. Dlatego my się nie odzywamy, bo co my mamy do powiedzenia. Ja się dowiedziałam, że jest 5 sesji w roku.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że tak się akurat składa, że to nie sołtysi decydują o tym ile ma być sesji w roku. Plan pracy uchwala Rada Miejska i zapytał Panią sołtys, czy była na sesji, na której był uchwalany plan pracy Rady Miejskiej.
Pani Misiek Mariola sołtys wsi odpowiedziała, że nie pamięta, czy była na sesji podczas której uchwalano plan pracy Rady Miejskiej. Dodała, że sołtysi nie otrzymują materiałów na sesję. Siedzą na tych sesjach i nawet nie wiedzą o co chodzi. Dzisiaj otrzymali informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami i jest bardzo tym zdziwiona, bo wcześniej tego nie było. Ja jestem pierwszy raz sołtysem w tej kadencji ale wcześniej mówiono, że nikt nie składał żadnych wniosków, bo to już było ustalone w programie na dany rok, że będzie sesja wyjazdowa. Dzisiaj na wszystko trzeba pisać wnioski.
Pan przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę i wyjaśniał, że tak nie można mówić, że trzeba pisać wnioski. Tutaj tylko padło stwierdzenie, że nikt z sołtysów nie zgłaszał potrzeby, żeby u niego zrobić sesję wyjazdową. W styczniu br. Rada Miejska uchwaliła plan pracy i jeśli teraz pretensje to do kogo do Przewodniczącego Rady Miejskiej?
Pani Misiek Mariola kontynuowała mówiąc, że o tym, że tych sesji jest tyle dowiedziała się z materiałów, które otrzymała na adres domowy po sesji. A w chwili głosowania to sołtysi nie wiedzą, że Rada uchwala 5 sesji w roku .
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie informował, że plan pracy Rady Miejskiej uchwala Rada Miejska a nie sołtysi.
Pani Misiek Mariola dalej mówiła, że Pan Andrzej Packań zgłaszał taki wniosek, żeby otrzymywali sołtysi materiały na sesję chociaż do przeczytania. No ludzie to tak mówią, że najlepiej dwa razy w roku zrobić sesję.
Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek powiedział, że o ile dobrze pamięta to nastąpiło to przy zmianie Przewodniczącego Rady Miejskiej i to był Pana Przewodniczącego pomysł a nie czyj inny.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej dalej wyjaśniał, że propozycję planu pracy Rady Miejskiej zgłosił Przewodniczący Rady a kto plan pracy zatwierdził?
Pan Andrzej Packań sołtys wsi z Suliborka zapytał dlaczego się obwinia sołtysów za to, że nie ma sesji wyjazdowej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał , kto tak powiedział?
Pan Andrzej Packań odpowiedział, że z tego tak wynikało, że sołtysi są winni, bo nie zgłosili wniosku o zorganizowanie sesji wyjazdowej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadając potwierdził, że projekt planu pracy Rady Miejskiej składa Przewodniczący i tak się złożyło, że ten plan pracy w głosowaniu został przyjęty przez Radę Miejską. Więc do kogo te pretensje do Przewodniczącego Rady?
Pan Juszczyk Mieczysław przypomniał, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprze zorganizowanie objazdówki.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że problem w tym, że takiego wniosku nikt nie zgłaszał.
Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów oraz były Prezes Wiejskiego Klubu Sportowego
,, Sparta” w Lubieniowie powiedział, że dzisiaj się dowiedział, że na komisjach poszła fama, że Klub w Lubieniowie padł, bo prezesowi się nie chciało robić. Szanowni goście przez 6 lat prowadziłem ten klub. Przez te lata poświęciłem klubowi wszystkie niedziele i każdą wolną sobotę. Własnym samochodem woziłem wodę dla zawodników, kosiarki do naprawy, wapno do oznakowania, zawodników z Nętkowa i z Grabowca, co radni mogą to potwierdzić. Dwa lata temu całą zimę woziłem zawodników na halę co pan redaktor może to potwierdzić. I dostałem za to jakieś podziękowanie, żadne a gminę nawet nie było stać na postawienie szaletu na polu. Pan Barna dał wniosek o dofinansowanie Klubu na 3 tys. złotych. Jesienią było zebranie w którym uczestniczył Pan Barna i miałem dostać do końca sezonu 3 tys. złotych. Sezon się skończył w połowie czerwca i klub ma około 2 tys. złotych długu za dowóz zawodników. Pieniędzy nie dostaję a zaczyna się nowy sezon i znowu nowe wydatki, bo 1.000 zł. trzeba zapłacić na ubezpieczenie zawodników. Gdzie te pieniądze? Jak Klub miał istnieć? Pożyczkę miałem z banku brać? To jest jedna sprawa a druga sprawa to 2 lata piszę wnioski, projekty bo chodzi o 2 lampy w Lubieniowie. Dać zlecenie dla Enea i zamontują te lampy.
Salę opuścił Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zdecydowanie dementuję informację, że na komisjach poszła fama, że Klub nie działa, bo się Prezesowi nie chciało robić? To jest nieprawda i nikt na komisjach w takich sposób nie wyrażał. Burmistrz był na trzech komisjach i tylko na jednej był Zastępca i nigdzie nie powiedziano tak, że klub nie działa, bo się Prezesowi nie chciało robić. Jeśli chodzi o środki finansowe to dopiero teraz w połowie roku analizujemy budżety i zastanawiamy się skąd wziąć na to zadanie dodatkowe środki. Nieprawdą jest, że Klubowi zabrakło skoro miał do dyspozycji 11.000 zł. Natomiast mógł Pan Prezes mieć w trakcie dodatkowe środki jeśli jest taka uzasadniona potrzeba. Jeszcze chcę powiedzieć jedno. Zawsze tych środków będzie za mało. Można zawsze o wiele więcej zrobić niż pozwalają na to możliwości finansowe. Chcę przypomnieć, że nie jest to łatwa decyzja, żeby dostać dodatkowe środki na cokolwiek, na utrzymanie jakiejkolwiek jednostki. Przypominam, że kredytujemy nawet bieżącą działalność w jakiejś tam części. Jeśli nie znajdziemy środków z dodatkowych wpływów to trudno jest zaciągnąć kredyt na powiększenie planowanego deficytu, który na początku roku zaplanowano. Jeśli chodzi o lampy, to nie jest to taka prosta sprawa, bo trzeba tam postawić słup, podciągnąć linię , trzeba projekt opracować i wtedy ENEA mówi my to wam zrobimy ale wy za to zapłacicie. To nie jest taka prosta sprawa, że tylko lampę można sobie powiesić.
Pan Andrzej Stekiel odpowiadał, że gmina Klubowi przekazywała miesięcznie 950 zł. a Klub miał długu 2.500 zł. i już trzeba było zapłacić nowe tysiąc złotych na rejestrację zawodników na nowy sezon. To skąd ja miałem wziąć na to? Jeśli chodzi o lampy, to się zapytał ile to w końcu by kosztowało?
Pani Bogumiła Wojtysiak sołtys wsi Sulibórz zwróciła się z prośbą do Wysokiej Rady o poważne i przyjazne traktowanie sołtysów i dać się wypowiedzieć sołtysom na początku sesji.
Kiedy sołtysi się wypowiadają na końcu sesji to już nie ma gości zaproszonych, którzy by ewentualnie odpowiedzieli na zgłaszane problemy przez sołtysów.
Następnie podziękowała Panu Burmistrzowi za udzieloną pomoc Wiejskiemu Klubowi Sportowemu w Suliborzu. Informowała Wysoką Radę o istnieniu świetlicy wiejskiej w Suliborzu, która jest w 80% prywatną świetlicą. Rodzice kupowali sami kredki, malowanki itp. rzeczy. Apelowała, żeby w związku ze zbliżającą się zimą zabezpieczyć piasek do posypywania dróg gminnych.
Pan Edward Wetzel mieszkaniec Recza nawiązał do wypowiedzi Burmistrza w sprawie tablicy pamiątkowej na cmentarzu. Art. 18 ustawy o samorządzie gminnym mówi wyraźnie, że tylko Rada Miejska poprzez uchwałę może zezwolić na to. Tak jak Pan mówił to Rada nie robiła to Niemcy. Oni nie mogą na tym terytorium sami robić tego jeśli Rada nie zgadza się. Ja się zwróciłem do Wojewody. Wojewoda mi powiedział, że art. 18 i tam jest wszystko i tylko co niezgodne jest z tym artykułem jest nielegalne. Więc znów mamy samowolę. A z resztą Pan sobie przypomina ten słynny list, który nawet w aktach sądowych jest z 30 listopada gdzie Pan do Pana Schnabla pisał, że wszystkie dokumenty zostaną na sesji w listopadzie przedłożone do zatwierdzenia Radzie. Później Pani sędzia powiedziała, że Pan Burmistrz ten listopad ma 31 dni, ale jest to inna sprawa. I dlatego Pan musi podjąć. W niedzielę był Pan Schnabel i powiedział, co jest i widział ten artykuł pod tytułem ,,Polski teatr prowincjonalny w Reczu”. Bo on na podstawie tego artykułu od Pana Krawca, że to też wychodzi to, że radni nie chcą. Ja dopiero tłumaczyłem to, że to nie radni tylko Burmistrz nie chce. Druga sprawa mówił i wskazał na samowolkę budowlaną, która wystąpiła na stadionie MKS ,,Remor”. Pani Cichorzewska będzie musiała zwrócić otrzymane środki w kwocie 25.000zł., które gmina otrzymała z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej Pomień –Żeliszewo. Pan Wetzel mówił, że był w Brukseli i spotkał się z Panią Hibner, którą informował o sposobie budowy tej ścieżki. Gmina Recz teraz nie dostanie środków z UE.
Pan Nykiel Eugeniusz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu informował, że w całym kraju mało jest środków na remonty dróg. W naszej gminie dróg powiatowych jest najmniej. Droga Jarostowo-Lubieniów jest przez cały czas naprawiana. Informował, że droga nr 207 jest określona jako droga w dalszej kolejności odśnieżania.
Pan Grzelak Leon wnioskował jeszcze, że należy odkrzaczyć drogę od Suliborka do Rybak.
Pan Nykiel Eugeniusz dalej odpowiadał, że naprawa drogi Jarostowo-Lubieniów być może da się jeszcze naprawić w br. Dalej informował, że warunkowo podpisano porozumienie z Jednostką Ratownictwa Drogowego w Reczu , ponieważ nie posiadamy dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych a gminę nie stać na zakup następnego samochodu. Jedyne wyjście to zakup używanego samochodu z zagranicy. Informował o założeniu w Choszcznie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które zajmuje się udzielaniem pomocy przedsiębiorcom.
Na zakończenie zapytał, dlaczego wycięto 100 letnią wierzbę przy ul. Czarnieckiego?
Pan Matczak Edmund skrytykował jakość prac remontowych wykonywanych na drogach powiatowych. Powiedział, że po prostu ,,fuchę” odstawia Zarząd Dróg Powiatowych W związku z powyższym wnioskował, żeby przy odbiorach prac remontowych na drogach powiatowych uczestniczył sołtys czy radny z danej miejscowości..
Pan Stekiel Andrzej mówił o dobrze naprawionej drodze do Lubieniowa, ale spływy wód opadowych należy robić po deszczach i wtedy wiadomo, w których miejscach powstają kałuże.
Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek wskazał na walący się mostek w Bytowie, na dziurę w moście i powiedział, że w tym momencie Burmistrz popełnia przestępstwo, bo nie remontuje tego mostku choć wnioski w tej sprawie zgłaszał. Miał być też program gospodarczy w gminie Recz. Na te wnioski nie ma do dzisiaj odpowiedzi. Zapytał do kogo mają składać wnioski na opieszałość Rady Miejskiej, arogancję Burmistrza.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zabierając głos w tym punkcie w związku z dożynkami powiatowymi podziękował Radzie Sołeckiej w Rybakach na szczególne i osobiste zaangażowanie w reprezentowaniu gminy Recz na Powiatowych Dożynkach w Bierzwniku w dniu 11 września 2005r. Podkreślanie znaczenia pracy rolnika jest szczególnie ważne tam gdzie tradycja dożynkowa nie ma już mocnych korzeni a przecież fakt wyplatania wieńców dożynkowych i świętowania radości jaką niosą za sobą same żniwa dotyczy tak wielu mieszkańców naszej gminy związanych ze wsią, pracą na roli. Dlatego życzę wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w działalności na rzecz swojego środowiska. Podziękowanie to Burmistrz złożył na ręce Pani Marioli Misiek sołtysa wsi Rybaki .
Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki podziękowała za uznanie i apelowała do wspólnego robienia wieńców dożynkowych wspólnie z innymi miejscowościami, bo wtedy jest łatwiej zrobić taki wieniec.
Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie poinformował, że Burmistrz Recza został zobowiązany publicznie do zorganizowania w przyszłym roku Powiatowych Dożynek w Reczu.
Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza przypomniał spotkanie z projektu Więź Gminna gdzie spotkano się z sołtysami w Żeliszewie. Myślałem, że tak naprawdę to zorganizujemy, ale gdzieś tam w jakimś punkcie umarła ta inicjatywa. Być może te doświadczenia, które wynieśliśmy z tego szkolenia trzeba będzie przełożyć w roku następnym i tak jak już tu powiedziano Burmistrz Recza będzie być może gospodarzem dożynek powiatowych i trzeba będzie pokazać, że nasza gmina też coś potrafi.
Pan Józef Romanowski powiedział, że tylko tak formalnie Panie Przewodniczący od pół godziny prowadzi Pan obrady bez quorum.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że tak się składa, że w tym czasie nie zapadały żadne uchwały tak, że tutaj quorum nie jest potrzebne. Zgłaszamy wolne wnioski i zapytania więc quorum nie jest potrzebne. Że quorum nie ma to Pan Przewodniczący wie, bez uwag Pana Radnego Romanowskiego.
Pan Józef Romanowski powiedział, że obrady Pan Przewodniczący Rady powinien przerwać i określić drugi termin. Sesja obraduje tylko na podstawie quorum.
Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął obrady XXX sesji Rady Miejskiej o godz. 1625 .

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Podinspektor

Krystyna Samonek


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 27-10-2005 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:15