Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXI/2005 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 listopada 2005r.

Protokół Nr XXXI/2005
z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 23 listopada 2005r.

Przed otwarciem sesji Rady Miejskiej w Reczu w obecności Rady Miejskiej, sołtysów i gości zaproszonych na sesję przed kościołem p.w. Chrystusa Króla dokonano poświęcenia samochodu policyjnego, którego zakup został dofinansowany z budżetu gminy Recz.
Otwarcia XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej, który powitał przybyłych radnych, gości zaproszonych w osobach
1. Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza
2. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego
3. Pana Horoszkiewicza Andrzeja- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu
4. Pana Mikułę Jerzego- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie
5. Panią Helenę Więsko- Z-cę Dyrektora Gimnazjum w Reczu
6. Panią Błaszczak Halinę-Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu
7. Pana Łońskiego Wiesława-Dyrektora M/G Ośrodka Kultury w Reczu, radny Rady Powiatu w Choszcznie
8. Pana Patera Andrzeja-Prezesa Zakładu Usługowo Handlowego ,,KOMUNALNIK”
sp. z o.o. w Reczu
9. Panią Kiłoczko Jolantę-Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu
10. Pana Nyklal Eugeniusza-radnego Rady Powiatu w Choszcznie, Prezes Zarządu Powiatowego OSP
11. Panią Delegacz Katarzynę-ZNP/O w Reczu
12. Pana Krawca Tadeusza-Redaktora Gazety Lubuskiej
13. Pana Wiesława Drabika-Radcę prawnego
14. Pana Chmielewskiego Janusza -Pomień Delegat Izb Rolniczych
15. Młodszy inspektor Pana Czesława Szynkaruka-Z-ca Komendanta Powiatowego
Policji w Choszcznie
16. Mł. aspirant Pana Piotra Gutarowicza Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Reczu
17. Pana Sakowicza Mieczysława-Gminnego Komendanta OSP
18. Panią Barbarę Rurek-Prezesa Spółdz.Mieszk. ,,Ina” w Grabowcu
19. Pana Mł. bryg. Garbicza Marka-Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie
20. Pana Janiaka Daniela-Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu
oraz sołtysów z terenu gminy.
(lista obecności gości zaproszonych w załączeniu do protokółu).
Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały ( lista obecności radnych w załączeniu do protokółu).
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przesłany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i zapytał, czy do porządku obrad Państwo Radni chcą zgłosić uwagi lub wnioski?
Do porządku obrad kolejno zgłaszali uwagi i wnioski:
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował o zdjęcie z porządku obrad projektu Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu z uwagi na brak opinii prawnej do tego projektu a w miejsce tego punktu wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003-2007.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 6 dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet dla radnych i sołtysów. Z upoważnienia Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej informowała na wszystkich komisjach o przyczynach wycofania projektu uchwały. Temat ten został wyjaśniony i nie ma potrzeby żeby na dzisiejszej sesji stawiać go ponownie.
Pan Robaczek Tadeusz informował, że występuje w imieniu grupy radnych i sołtysów, którzy kolejny raz prosili Pana radnego o przeniesienie punktu 20 i 21 porządku obrad na punkt 3 i 4 porządku obrad po ,,Informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br.” Wniosek ten uzasadniał jeszcze tym, że na ostatniej sesji przy tym punkcie zostało chyba 7 radnych. W związku z powyższym miał nadzieję, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej sam wyciągnie wnioski i punkty te przeniesie na początek sesji, bo Pan Przewodniczący ma prawo sam ustalać porządek obrad sesji.
Jeszcze jeden wniosek czy sugestię chciał zgłosić i przypomniał, że w Radzie jest znakomita większość więc można poprawić Statut Gminy w § 37 i wykreślić te dwa punkty.
Pan Józef Romanowski w imieniu Komisji Rewizyjnej wnioskował za punktami 2 i 3 wprowadzenie punktu ,, Zapoznanie z protokołami posiedzeń Komisji Rewizyjnej”.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, dlaczego Komisja Rewizyjna chce zapoznawać Radę Miejską z protokołami posiedzeń a nie z protokołami kontroli?
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jest to wniosek Komisji Rewizyjnej i zapytał Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej dlaczego on poucza i prosił o poddanie zgłoszonego wniosku pod głosowanie.
Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono do porządku obrad sesji. Wobec tego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski do porządku obrad w kolejności ich zgłaszania:
1. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował o zdjęcie z porządku obrad projektu Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu z uwagi na brak opinii prawnej do tego projektu a w miejsce tego punktu wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003-2007.
W wyniku głosowania Rada Miejska powyższy wniosek przyjęła jednogłośnie.
2. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 6 dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet dla radnych i sołtysów.
W wyniku głosowania większością głosów (11za, 3 przeciwnych) Rada Miejska powyższy wniosek przyjęła.
3. Pan Robaczek Tadeusz informował, że występuje w imieniu grupy radnych i sołtysów, którzy kolejny raz prosili Pana radnego o przeniesienie punktu 20 i 21 porządku obrad na punkt 3 i 4 porządku obrad po ,,Informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br.”
W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie przeniesienie punktu 20 porządku obrad na początek sesji czyli na punkt 3.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów odrzuciła powyższy wniosek (4 za, 9 przeciw, 1 wstrzymał się).
Następnie poddano pod głosowanie przeniesienie punktu 21 porządku obrad na początek sesji czyli na punkt 4.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów odrzuciła powyższy wniosek (4 za, 9 przeciw, 1 wstrzymał się).
4. Pan Józef Romanowski w imieniu Komisji Rewizyjnej wnioskował za punktami 2 i 3 wprowadzenie punktu ,, Zapoznanie z protokołami posiedzeń Komisji Rewizyjnej”.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Komisja Rewizyjna zapoznawała Radę Miejską z protokołami kontroli. Nigdy nie było tak, żeby komisje zapoznawały Radę z protokołami swoich posiedzeń. W związku z powyższym zaproponował, żeby ten wniosek odrzucić.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o głos i informował, że na ostatnich posiedzeniach Komisji Rewizyjnej były omawiane tematy kontrolne ale też sprawy do których wykonania Rada Miejska zobligowała Komisję Rewizyjną. W związku z tym Komisja chce obie te sprawy jednocześnie poruszyć. Uważa, że jest to trafny wniosek, bo akurat te dwie sprawy łącznie można wyjaśnić, bo ile będziemy czekać do grudnia, do stycznia, kiedy to mamy wyjaśnić?- pytał Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Rada na ostatniej sesji zobligowała Komisję Rewizyjną do wykonania niektórych spraw i w związku z tym Komisja Rewizyjna chce ją wyjaśnić. Prosił, by Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nie łapał go za słowo, więc wniosek brzmi tak jak zgłosił i uważa, że wniosek jest jak najbardziej zasadny.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest taki punkt ,, Wolne wnioski i zapytania”, w którym Komisja Rewizyjna może przedstawić wnioski ze swoich posiedzeń. Następnie poddał pod głosowanie ,, Kto z Państwa jest za tym, żeby Komisja Rewizyjna zapoznała Radę Miejską z protokołami posiedzeń Komisji Rewizyjnej?”
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 4 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujących się) odrzuciła wniosek Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o głos i powiedział, że dziwi się członkowi Komisji Rewizyjnej, który na Komisji Rewizyjnej wyraził 4 osobowo taką wolę a przed chwilą głosował przeciwko.
Pan Tadeusz Robaczek, Pan Juszczyk Mieczysław i Pan Józef Romanowski jednocześnie prosili o głos.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że już wszystkie zgłoszone wnioski o zmianę porządku obrad zostały przegłosowane.
Pan Robaczek Tadeusz informował, że w każdej chwili może zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad i poprosił o umożliwienie jemu zgłoszenia wniosku. Wnioskował więc o wniesienie do dzisiejszego porządku obrad sesji punktu ,, Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej odbytych od ostatniej sesji „.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (4 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujących się) nie przyjęła do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu pod nazwą ,,Odczytanie protokółów z kontroli przeprowadzonych przez Komisji Rewizyjnej w okresie od ostatniej sesji „.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyraził swoje oburzenie, że Komisja Rewizyjna kontroluje jako organ wewnętrzny Rady Miejskiej a Rada nie chce wysłuchać protokółów z kontroli. Powiedział, że nic z tego nie rozumie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przywołał do porządku Pana Radnego i zapytał do kogo Komisja Rewizyjna ma pretensje, bo przecież to Rada Miejska wniosek ten przegłosowała.
Pan Robaczek Tadeusz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedział, że tego jeszcze nie było.
Po ponownym upomnieniu niektórych radnych Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do odczytania porządku obrad XXXI sesji po przegłosowanych poprawkach, który brzmiał następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad sesji,
c. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br.
3. Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 m-cy br.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.
6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003-2007.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 2091.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2006 r.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 r
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2006 r.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „INA” w Grabowcu.
15. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium.
16. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
W wyniku głosowania Rada Miejska bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady ( 10 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu) przyjęła powyższy porządek obrad.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do biura Rady Miejskiej nie zgłoszono żadnych uwag do protokółu z poprzedniej sesji. Do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął pisemny wniosek Pana Ryszarda Gieniuka żeby protokół z poprzedniej sesji uzupełnić o sprostowanie, które odczytał:
,,Dotyczy: kosztorysu inwestorskiego na remont sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Nętkowo.
Sprostowanie. Na XXIX sesji w dniu 29 czerwca 2005r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.Józef Romanowski poinformował uczestników sesji, że w punkcie 2 we wnioskach z przeprowadzonej kontroli jest zapis następującej treści,,2. Kosztorys inwestorski nie został opracowany zgodbnie z terminem zawartym w umowie tzn. umowa obligowała termin wykonania dzieła do 09.06.2004r. a kosztorys został opracowany w sierpniu. Ciekawym faktem jest wystawienie rachunku do umowy o dzieło w/w sprawie w dniu 08.06.2004r., w którym inspektor ds. planowania stwierdza, że praca została wykonana zgodnie z umową z dnia 01.06.2004r. Burmistrz zatwierdza kwotę wynagrodzenia do wypłaty za dzieło jeszcze nie wykonane.”
Również na sesji XXX w dniu 28.09.2005r. ponownie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.Józef Romanowski stwierdził, że ,, za kosztorys inwestorski niewykonany zapłacono w czerwcu a pracę dopiero p.Ryszard Gieniuk wykonał w sierpniu i mam na to dowody”.
Z tak absurdalnymi zarzutami się nie zgadzam i zdecydowanie dementuję jako nie zgodne z prawdą. Fakty są następujące:
o W miesiącu kwietniu 2004r. otrzymałem zlecenie ustne z Urzędu Miejskiego w Reczu, aby opracować koncepcję wraz z kosztorysem inwestorskim na zadanie ,,Remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami związanymi z demontażem budynków i budowli nieczynnej oczyszczalni ścieków w Nętkowie”.
o Kosztorys inwestorski wraz z niezbędnymi profilami podł€żnymi i rysunkami do sporządzenia przedmiaru robót wykonałem.
o Kosztorys inwestorski sporządzony w m-cu kwietniu 2004r. opiewał na kwotę 365 120,47 zł. netto i zawierał następujące elementy:
Ř Roboty demontażowe zbiorników na ścieki, studni, rurociągów i roboty ziemne,
Ř Roboty montażowe nowej kanalizacji,
Ř Remont i adaptacji studni koszowej,
Ř Demontaż budynków i budowli oczyszczalni ścieków,
Ř Rozbiórka zbiornika przepompowni ścieków,
Ř Rozbiórka bloku mechaniczno-biologicznego,
Ř Rozbiórka zbiorników żelbetonowych osadników wtórnych,
Ř Rozbiórka studni betonowych,
Ř Rozbiórka elementów ogrodzeniowych,
Ř Rozbiórka zbiornika żelbetonowego spustu wody ze stawów stabilizacyjnych,
Ř Rozbiórka elementów żelbetonowych poletka osadowego.
W miesiącu maju za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z kompletem niezbędnych przekrojów i rysunków wynegocjowałem wynagrodzenie 2 500,00 zł. brutto.
W dniu 1.06.2004r. została zawarta ze mną umowa o dzieło Nr 7/Dz?04 na kwotę 2 500,00 zł. brutto z terminem wykonania dzieła do dnia 09.06.2004r. W umowie tej szczegółowo określono za jaki zakres robót otrzymuje wynagrodzenie ( należało dokładnie zapoznać się z zapisem w umowie o dzieło nr 7/Dz/04 z dnia 01.062004r.). Po wykonaniu dzieła i przekazaniu dokumentów wystawiłem rachunek za wykonane dzieło w dniu 08.06.2004r. i rzeczywiście inspektor ds. planowania potwierdził wykonanie dzieła zgodnie z zawartą umową z dnia 1.06.2004r.
Po złożeniu wniosku przez Burmistrza Recza w agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Szczecinie o dofinansowanie tego zadania, Agencja wyraziła zgodę na dofinansowanie części robót tj. na:
§ Roboty montażowe przy wymianie kanalizacji sanitarnej,
§ Remont i adaptacje studni koszowej.
Z uwagi, iż wykonany kosztorys inwestorski miałem sporządzony w wersji elektronicznej zostałem poproszony przez Inspektora ds. planowania Pana Krzysztofa Lipkę o skorygowanie pierwotnej wersji kosztorysu do elementów zaakceptowanych przez Agencję. Korekty takiej pierwotnej wersji kosztorysu do elementów zaakceptowanych przez Agencję dokonałem, sporządzając kosztorys inwestorski w miesiącu sierpniu 2004r. na kwotę 242 681,15 zł. netto na bazie kosztorysu z kwietnia 2004r. Zmiana terminu opracowania kosztorysu inwestorskiego była konieczna, gdyż zgodnie z ustawą „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” 9Dz.U z 2004r. Nr 19,poz.177) kosztorys inwestorski traci ważność po 6 miesiącach. Kosztorys inwestorski sporządzony w sierpniu 2004r. wg. wymagań Agencji Nieruchomości rolnych stanowił podstawę do ogłoszenia przetargu. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót, który przedstawił ofertę na kwotę 241 098,77 zł. netto.
Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że dodatkowego wynagrodzenia za korektę kosztorysu w miesiącu sierpniu 2004r. nie pobierałem-wykonałem go w ramach tej samej umowy o dzieło z dnia 01.06.2004r.
Mając na względzie moje dobra osobiste i pozycję zawodową, proszę Pana Przewodniczącego o odczytanie mojego sprostowania na najbliższej sesji Rady Miejskiej aby położyć kres absurdalnym zarzutom i pomówieniom wobec mojej osoby.
Od Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oczekuję zwykłego słowa ,,przepraszam” za podanie prawdziwych danych. Jeżeli stawia się tak ważne zarzuty trzeba mieć pewność., że sprawa została sprawdzona wnikliwie i rzetelnie.
Z poważaniem podpisał Ryszard Gieniuk.
Do wiadomości: 1. szanowny Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza.
Po odczytaniu powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Pan Gieniuk Ryszard prosił, żeby o to sprostowanie uzupełnić protokół z poprzedniej sesji.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że właśnie w tej sprawie chciał wyjaśnić przy punkcie ,,Informacja z odbytych posiedzeń Komisji Rewizyjnej” i zwrócił się z zapytaniem wprost do Pana Przewodniczącego, co on teraz wprowadza, czy Pan jednostronnie wprowadzi to. Czy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej pozwoli Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przedstawić jego wersję żeby radni mogli porównać.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że do tego dojdziemy.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, żeby Pan Przewodniczący Rady Miejskiej subiektywnie nie prowadził obrad Rady.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Gieniuk Ryszard pisemnie wystąpił z wnioskiem o odczytanie sprostowania, co uczynił i zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą, by to sprostowanie wprowadzić jako załącznik do protokółu z poprzedniej sesji. Poddał to pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (11 za, 3 przeciw) uzupełniła protokół z poprzedniej XXX sesji o sprostowanie złożone przez Pana Ryszarda Gieniuka.
Następnie zaproponował, żeby protokół z XXX sesji Rady Miejskiej przyjąć bez odczytania. Propozycję tę poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 11 za, 3 wstrzymujące się) przyjęła protokół z XXX sesji Rady Miejskiej bez odczytania.


AD. 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br. ( materiał w załączeniu do protokółu).
Pan Ryszard Dobrzaniecki przypomniał, że materiał ten nie był przedmiotem obrad komisji. Wobec powyższego otworzył dyskusję i zaprosił do zgłaszania pytań do zaproszonych gości, którzy odpowiadają za porządek publiczny na naszym terenie.
Materiał otrzymali wszyscy radni Rady Miejskiej.
W dyskusji kolejno głos zabrali:
Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów: Apelował do policjantów, żeby częściej przyjeżdżali i kontrolowali, czy sklepowi posiadają zezwolenie na sprzedaż petard, ponieważ wszystkim jest wiadomo, że obowiązuje zakaz sprzedawania petard za wyjątkiem Nowego Roku. Wieczorami strzelają po wioskach
Pan Matczak Edmund wnioskował, żeby sprawdzić sprzedaż petard na rynku w Choszcznie, ponieważ najczęściej młodzież tam się zaopatruje.
Pan Robaczek Tadeusz zgłosił uwagi i zapytania do informacji podanych w materiałach na sesję:
Szkoda, że nie ma tu przedstawiciela Prokuratury, bo na str.4 podana jest informacja, że w 2004r. na terenie gminy Recz nie było zabójstw a wszyscy wiemy, że Pani Prokurator nie mogła uczestniczyć w sesji z uwagi na czynności związane z zabójstwem. Chyba jest to pomyłka w druku. Następna sprawa dotyczy informacji Rewiru Dzielnicowych w Reczu i
na str. 5 jest wykazana informacja, że wystąpił spadek wykroczeń przeciwko zakłócaniu ciszy nocnej i porządku publicznego o około 300%. Podał przykład znany jemu osobiście gdzie policja nie reaguje na dwukrotne wezwanie osoby niepełnosprawnej i stwierdził, że ten wskaźnik będzie nadal malał o kolejne 600% i może będzie zero.
Wskazał na potrzebę zwiększenia patroli policyjnych po dyskotekach, czyli rozchodzenia się tej młodzieży. Prosił też o zwiększenie kontroli nad sprzedającymi na targach przy ul. Środkowej pod kątem czy mają koncesje i pozwolenia, bo Urząd Miejski takich uprawnień nie ma i to może zrobić tylko policja.
Zwrócił się na koniec bezpośrednio do Pana Komendanta Powiatowego Policji informując, że był kiedyś przesłuchiwany w Wydziale Przestępstw Gospodarczych, bo wówczas taki Wydział był w Policji i odniósł takie wrażenie, że do odpowiednich przestępstw byli odpowiedni ludzie z poszczególnych branż.
Podzielił się też informacją od kolegów radnych, którzy byli przesłuchiwani na Komisariacie w Reczu przez policjantów, którzy nie znali się na branży budowlanej. Czy dzisiaj nie ma takich specjalistów w Policji, bo może są zatrudniani biegli sądowi. Czy dochodzenia przez policję prowadzone są przez specjalistów z poszczególnych branż?
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przyłączył się do ostatniej wypowiedzi Pana Tadeusza Robaczka stwierdził, że przesłuchujący jego policjant w sprawie Suliborka 5 wg. niego nie orientował się w sprawach z zakresu budownictwa i Pan Radny musiał jeszcze instruować co jest, jak jest, co to jest kosztorys inwestorski itd. Pytanie jest takie, czy do takich przesłuchań kierowani są fachowcy np. w tym przypadku z branży budowlanej a nie jakieś przesłuchanie na zasadzie zadawania pytań.
Pan Kowalewski Dariusz powiedział, że Pan Radny Robaczek Tadeusz wyprzedził jego wypowiedź. Chodzi Panu Radnemu o burdy nocne w czasie trwania dyskoteki i nie chodzi tylko o ten czas kiedy dyskoteka się kończy ale w ogóle jak ta młodzież się już odpowiednio wyluzowała czyli od 24 do wczesnych godzin porannych i to są bójki, ganianki, wrzaski, tłuczenie butelek ostatnio na wyremontowanej ulicy Murarskiej. W ubiegłą sobotę doszło do bójki, butelki fruwały po chodnikach i wiadomo było, że jakichś młody człowiek dostał taką butelką w głowę. Druga prośba dotyczy młodzieży, która w czasie godzin lekcyjnych opuszcza teren szkoły i w okresie jesiennym plądrowali ogródki działkowe i stosowali różne przykre odzywki do ludzi, którzy swego mienia próbowali bronić. Szkoła nie jest w stanie upilnować młodych chuliganów, gdyż nauczyciel odpowiada za dzieci i młodzież, która znajdują się na terenie szkoły. Żaden nauczyciel nie będzie gonił za dzieckiem na koniec Recza, żeby sprawdzić co to dziecko tam robi. Raz na prośbę Dyrektora Szkoły wspólnie z policjantami udało nam się takich chuliganów schwytać. Prosił, żeby takich akcji było więcej, bo chodzi o przestraszenie ich.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zgłosił prośbę do Państwa Radnych, żeby na sesjach nie załatwiać spraw prywatnych. Głos Pana Józefa Romanowskiego w sprawie traktowania przez policjanta, jego niekompetencji czy innej formy, żeby nie załatwiać na sesji. To trzeba załatwić poprzez Komendanta do którego można złożyć zażalenie .
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział na powyższe, że to nie są prywatne sprawy, bo akurat był przesłuchiwany w sprawie remontu budynku socjalnego Suliborek 5. Wysoka Rada zna temat i pytanie było jasne czy dzisiaj istnieją w policji takie komórki czy osoby delegowane w sprawach w czasie przesłuchania znające się na danej branży.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że pytanie padło i na nie zostanie udzielona odpowiedź. Następnie prosił o zgłaszanie kolejnych zapytań czy wniosków.
Pani Mariola Misiek sołtys wsi Rybaki zapytała, czy na tych dyskotekach są legitymowani nieletni. Odpowiedzialność za to prawdopodobnie ponosi właściciel dyskoteki. Rzeczywiście na tych dyskotekach bawi się młodzież nieletnia a właściciel powinien nie wpuszczać ich na dyskotekę.
Jeszcze jedno młodzież oczekująca na odjazd około godziny 15 zaczepia starsze kobiety, ubliżają. Należy zwrócić większą uwagę na zachowanie młodzieży oczekującej na odjazd.
Pan Mieczysław Sakowicz Gminny Komendant OSP w Reczu poruszył sprawę psów w mieście. Chodzi o to, że psy są puszczane luzem, które są duże i groźne. Psy nie są wyprowadzane na smyczy i w kagańcach mimo, że idzie z nimi właściciel. Prosił o kontrole i zwracanie większej uwagi na nie stosowanie się do przepisów w tym zakresie.
Pan Grzelak Leon powiedział, że chodzi o informację Kierownika Rewiru Dzielnicowych w dz III- Profilaktyka nieletnich. Pan Kierownik Rewiru pisze, że przeprowadzane są pogadanki i prelekcje na terenach szkół a Pan Radny wnioskuje, żeby takie pogadanki i prelekcje organizować dla młodzieży i rodziców na poszczególnych wioskach chociaż raz na kwartał z Kierownikiem Rewiru czy z dzielnicowym.
Pan Marian Bigielmajer Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na zgłaszane pytania i uwagi:
Powiedział 2500 lat temu w takiej księdze było napisane, że jest czas wojny i pokoju, czas narodzin i śmierci, czas sadzenia i wyrywania. Chciałoby się, żeby na tej sesji nadszedł czas podsumowania jaki jest stan bezpieczeństwa na terenie gminy Recz. Cieszy się bardzo, że Państwo Radni czytali przedłożony materiał, co oznacza, że Państwo Radni są zainteresowani swoim środowiskiem za zwłaszcza stanem bezpieczeństwa . Serdecznie podziękował za zaproszenie na sesję. Jest po raz pierwszy na sesji Rady Miejskiej w Reczu, podziękował za sfinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Reczu, który przed sesja został poświęcony.
Na bezpieczeństwo można różnie spojrzeć, ale nie da się obejść statystyki, która będzie inna w Prokuraturze, Policji, w sądach, w więzieniach. W statyce to nic innego jak tylko skutki ale chciał powiedzieć o przyczynach, bo to nie Marsjanie chodzą na działki i dyskoteki itd. Chciałby się skupić na dwóch zagadnieniach. Nie możemy mówić o bezpieczeństwie bez przyczyn. Na terenie gminy jest wysokie bezrobocie, które wg. badań staje się to bezrobocie dziedziczne. Dużo jest przestępstw tzw. konsumpcyjnych czyli ukradł, sprzedał i kupił. Są kradzieże metali kolorowych. Opuszczone energie elektryczne, przewodów itd. Przestępstwa te powstają w 95% po spożyciu alkoholu i to dotyczy również nieletnich jak i dorosłych. Zdarzają się 13-latkowie po prostu upici. Kiedyś było szaro ale było równo. Dzisiaj w szkołach jest po prostu rewia mody i taki dzieciak, którego mama nie może kupić markowych adidasów, to ukradnie, jeśli nie ma komputera to ukradnie koledze ale będzie go miał. Często też są niekorzystne zjawiska w rodzinie i niejednokrotnie jak dojdzie do tragedii to wszyscy wiedzieli ale nikt tego nie zgłosił. Powstały molochy szkolne a kiedyś były te szkółki parafialne 1-4 . Dzisiaj brak jest też autorytety w środowisku. Są tez niedbałości w zabezpieczenia mienia. Są też niedostatki w policji, za mało jest patroli. Jeśli ja powiem, że Komenda Powiatowa ma 91 etatów ale z tego pracę prewencyjną prowadzi 14 z plutonu plus dzielnicowi a reszta siedzi za biurkami. Nie Policja ustawia prawo ale jest jego egzekutorem. Zbyt mały jest budżet policji. W skali powiatu 61 nieletnich popełniło 93 czyny karalne. Są to kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszanie w szkołach w postaci dawaj 2 zł., dawaj jabłko, dawaj kanapkę i od tego się zaczyna. Narkotyki to jedna z plag w skali powiatu. Demoralizacja nieletnich postępuje stopniowo i daje się zauważyć. Przed kontaktem z policjantem musiało się coś dziać wcześniej z dzieckiem. Sprzedaż nieletnim alkoholu. W domu się zaczyna poprzez podbieranie pieniędzy z portfela. Jeśli dziecko przyniesie do domu buty czy komórkę i rodzice nie kupili to trzeba się zapytać skąd wziął. Programy prewencyjne są potrzebne ale policja sama tego nie zrobi. Najważniejszy jest dom rodzinny. Kiedyś na wsi nie zamykano domów a dzisiaj na 4 zamki. Reakcja rodziców na zachowanie dzieci w szkole jest krytyczna np. a bo się uwzięła, albo że jest głupia. Przez interwencje domowe jest mniej policjantów na ulicy. Niech się tak zdarzy, że na terenie powiatu są 4 interwencje domowe, to trzeba tam jechać. Powstaną Komisariaty Policji. W sprawie tych fajerwerków takie działania sprawdzające zrobimy. W sprawie tego zabójstwa nie wykazanego w 2004r. i może być wykazane w 2005r. Jeśli chodzi o fachowców to wydaje się, że w policji są młodzi, wykształceni policjanci, którzy podejmują działania w zakresie przestępstw gospodarczych a teraz tworzymy stanowisko ds. korupcji. Są to ludzie przeszkoleni. Jeśli chodzi o dyskoteki to będzie rola kierownika Rewiru Dzielnicowych i myśli, że dyżury dostosuje.
Pan Piotr Gutarowicz Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Reczu odpowiadał na uwagi kierowane do przedstawionej informacji. Ilość wydanych mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i spokojowi został przeniesiony na sporządzanie wniosków do Sądu Grodzkiego, co oznacza, że zastosowano wyższe kary wobec sprawców tych czynów.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Do dalszej dyskusji nikt się nie zgłosił. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję na temat informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br.

AD. 3. Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 m-cy br.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że temat omawiany był tylko na Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych i odczytał zgłoszone przez tą Komisję opinie i wnioski, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie otworzył dyskusję nad informacją, w której zabrał głos Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza, który przypomniał, że Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych postanowiła spotkać się ponownie w dniu 29 listopada 2005r. o godz. 12 żeby dokładnie na oddzielnym posiedzeniu omówić sprawy kultury i oświaty.
Pan Tadeusz Antosiewicz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych potwierdził informację przedstawioną przez Pana Burmistrza i dodał, że zostaną przesłane zawiadomienia i zaproszenia na piśmie.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję na temat informacji o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 m-cy br.

AD.4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że materiały dotyczące analizy oświadczeń majątkowych zostały przesłane wszystkim radnym i wobec powyższego zapytał o uwagi.
Pan Józef Romanowski powiedział, że bardzo go zainteresował fakt oświadczeń majątkowych radnych a szczególnie Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, który powinien stać ,, jak świeczka” na straży praworządności i dawać nam wszystkim przykład jeśli radni mają czasami lekkie wady. Tu się okazuje, że Pan Przewodniczący w swoim oświadczeniu majątkowym popełnia błędy świadomie, nie zachowuje staranności i można by sądzić, że są to działania celowe w celu ukrycia pewnych faktów. Panie Przewodniczący nie pierwszy raz wypełniamy oświadczenia majątkowe. Mogłyby się pewne sprawy zdarzyć na początku kadencji jeśli ktoś jest świeżym radnym i nie miał z takim dokumentem do czynienia. Natomiast my już trzeci raz wypełniamy taki dokument i Pan jako Przewodniczący Rady popełnia najwięcej błędów. W dokumencie są te sprawy uwypuklone m.in. dotyczy działalności gospodarczej, nieprawdą jest jeśli chodzi o dochody w innej działalności zarobkowej czyli Pan nie wykazuje.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wtrącił uwagę, żeby Państwo Radni słuchali uważnie, bo zaraz trzeba będzie Przewodniczącego zamknąć.
Pan Józef Romanowski kontynuował swoją wypowiedź następująco:
Ja w tym momencie nie kpię Panie Radny Dobrzaniecki tylko myślę, że Pan powinien podejść do sprawy bardzo poważnie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że chciałby usłyszeć jakąś konkretną wypowiedź a nie to, czy tamto, czy owanto.
Pan Józef Romanowski w odpowiedzi mówił, że ma wielkie wątpliwości co do Pana pracy jako radnego. Nawet na podstawie tego dokumentu, że Pan w oświadczeniu majątkowym ukrywał i podawał nieprawdę. Jeśli się Pan orientuje, a myślę, że tak, bo jest Pan osobą wykształconą to na końcu takiego oświadczenia pisze wyraźnie, że składam powyższe oświadczenie na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności itd. a więc wchodzi Pan w konflikt z Kodeksem Karnym w tym momencie. W związku z tym, że mam, tak jak powiedziałem, wielkie wątpliwości co do Pana osoby jako radnego pozwolę sobie zadać jeszcze inne pytania, które też nie zauważyłem, że zostały umieszczone w Pana oświadczeniu majątkowym, bo takie oświadczenia każdego radnego są w Biuletynie Informacji Publicznej i można je znaleźć, bo jest podane do publicznej wiadomości a więc nie jest to żadną tajemnicą. Czy na przykład dlaczego Pan nie podaje jako środka , jako nieruchomość garaż, który Pan zajmuje? Drugi raz nie precyzyjnie Pan podaje swoją działalność gospodarczą. Trzecie pytanie, czy na przykład w Starostwie ma Pan zminusowane wynagrodzenie za nieobecności w związku z wykonywaniem mandatu? To pytanie jest jako radnego do radnego. Czy ma Pan zwiększony podatek od nieruchomości w pomieszczeniach, myślę o pomieszczeniu własnym a więc mieszkaniu, gdzie prowadzi Pan działalność gospodarczą? Czy płaci Pan jakichś zwiększony podatek, bo jest taki punkt od nieruchomości i powinno to być miejsce wydzielone. Czy płaci Pan podatek za garaż też? To są pytania do Pana jako do radnego i może Pan tak samo pytać mnie jako radnego a ja Panu chętnie odpowiem.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy jeszcze ma jakieś pytania i zaproponował żeby te pytania złożył na piśmie, bo Pan Przewodniczący nie zdążył tego wszystkiego zanotować.
Pan Józef Romanowski mówił, że ma pytanie, żeby Pan Przewodniczący się ustosunkował do tych wszelkich błędów, myślę, że świadomych, w oświadczeniu majątkowym. I jeszcze jedno pytanie, czy potrafi Pan wyjaśnić, dlaczego na początku kadencji przez ponad rok prowadził Pan działalność gospodarczą na mieniu komunalnym? Czy Pan to potrafi wyjaśnić, bo jeśli nie, to rzucę Panu łamanie prawa i wprowadzenie w błąd swoich wyborców, bo powinien Pan zdać mandat.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że się dziwi, że do tej pory tego nie zrobił Pan Radny Romanowski Józef.
Pan Józef Romanowski: Zaraz powiem Panu dlaczego do tej pory tego nie zrobiłem, bo to wszystko ma swój ciąg logiczny i zaraz Panu wyjaśnię. Jeśli ma Pan jakieś poczucie odpowiedzialności i godności własnej, to proszę albo wyjaśnić, albo zdać nawet dzisiaj mandat, bo Pan złamał jeśli to jest prawda i Pan nie potrafi tego udowodnić, wyjaśnić, to jest Pan w kolizji z prawem. A proszę Pana dlaczego nie zgłaszałem tego wcześniej a to dlatego, że nie miałem upoważnienia od mieszkańca, który mi dostarczył polisę ubezpieczeniową z tamtego okresu. Tu są tylko nazwiska i dane wymazane i jest tutaj proszę Pana data i adres i pieczątka Pana jako siedziby firmy. I prowadził Pan działalność gospodarczą. Bardzo szybko Pan wykupił mieszkanie. W nocy zdjął tablicę z bloku a więc to są działania proszę Pana, tak jak powiedziałem, no niegodne radnego i jeśli Pan nie udowodni i nie wyjaśni, to zarzucam Panu taki zarzut i powinien Pan zdać mandat nawet dzisiaj.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dobrzaniecki: Ja się dziwię proszę Pana, że Pan tego nie zgłosił jeszcze do Prokuratury.
Pan Józef Romanowski: Czy Pan znowu kpi?
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej: Teraz ja mówię. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, to temat był już wyjaśniany. Zwracałem się do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o wyjaśnienie tego tematu. Ta działalność gospodarcza, którą prowadzę w swoim mieszkaniu nie jest działalnością gospodarczą na mieniu komunalnym. To po pierwsze. Gdyby Pan słuchał uważnie poprzednich obrad, to by Pan wiedział o co chodzi a nie bzdurne zarzuty tu stawiał. Po drugie. Jeśli chodzi o błędy w oświadczeniu majątkowym to owszem przyznaję, popełniłem te błędy, ale do tego oświadczenia majątkowego był załączony mój PIT, w którym wszystko jest zapisane a że w oświadczeniu majątkowym nie umieściłem tego co zarobiłem, to przyznaję się popełniłem błąd. Po trzecie. Jest proszę Państwa pismo Wojewody Zachodniopomorskiego i pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego, który te oświadczenia analizował i jakoś się tak dziwnie składa, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zwrócił uwagi na jakiekolwiek nieprawidłowości popełnione przez moją osobę a wręcz odwrotnie jako organ upoważniony do kontroli skarbowej wystąpił o kontrolę oświadczeń majątkowych nie mojego ale Panów Radnych Henryka Cybulskiego i Dariusza Kowalewskiego. Może pan to wyjaśnić dlaczego? To tyle i jeżeli ma Pan więcej pytań, to proszę mi te pytania przekazać, żebym mógł się ustosunkować, bo nie jestem w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć, bo po prostu ich nie zapamiętałem. Podstawowa rzecz to działalność gospodarcza, którą prowadzę nie jest wykonywana na mieniu komunalnym. Takie jest proszę Pana oświadczenie Wojewody i Nadzoru Prawnego Wojewody Zachodniopomorskiego.
Pan Józef Romanowski: Jeżeli jest tak rzeczywiście to ja Panu wcześniej powiedziałem, że Pana proszę o wyjaśnienie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej: Nie , Pan mi zarzucał, że ja skłamałem.
Pan Józef Romanowski: Powiedziałem, że postawię Panu taki zarzut jeśli Pan tej sprawy nie wyjaśni a teraz proszę jeszcze mnie wysłuchać . W celu dalszego wyjaśnienia myślę, że możliwe by było żeby Pan udostępnił PIT-y za tamte lata, bo prawdopodobnie sprzęt, który Pan zakupił komputer i meble są wciągnięte na firmę. Może Pan pokazać PIT-y? Na co Pan kupił komputer i meble?
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej: Proszę Państwa dochodzimy do jakiegoś absurdu. Nie mam zamiaru pokazywać tego, bo nie widzę takiej potrzeby i nie mam podstaw prawnych żeby to musiał Panu pokazać.
Pan Józef Romanowski: Oczywiście, że nie, ale jest Pan osobą publiczną i dla spokoju Pana osoby mógł Pan pokazać.
Pan Ryszard Dobrzaniecki: Proponował zakończyć na tym dyskusję i jeśli Pan Romanowski Józef uważa, że popełniłem przestępstwo to proszę zgłosić. Tu są organy ścigania, proszę zgłosić do Prokuratury i wtedy będziemy sobie wyjaśniali a nie żebym się tu przed Panem tłumaczył z zarzutów, które Pan sobie wydumał.
Zapytał, czy ktoś jeszcze ma zapytania do przedstawionej informacji o analizie oświadczeń majątkowych. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nie widzi osób zgłaszających się i wobec tego zamknął punkt informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

AD. 5. Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że wszystkie osoby o których mowa w art. 24h ust. 3 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi złożyły w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2005r. Nie stwierdzono przypadków, w których nieprawidłowości wymagałyby skierowania wniosków o kontrolę oświadczeń majątkowych do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Te osoby, od których wymaga się złożenia oświadczeń majątkowych to są następujące osoby:
Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski
Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza
Andrzej Pater Prezes ZUH ,,Komunalnk” sp. zo.o.
Andrzej Horoszkiewicza Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu
Agnieszka Kajtowska Dyrektor Gimnazjum w Reczu
Halina Błaszczak Dyrektor Przedszkola miejskiego
Jerzy Mikuła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubieniowie
Jolanta Kiłoczko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu
Wiesław Łoński Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu
Magdalena Tobjaszewska specjalista Urzędu Miejskiego ds. wydawania decyzji podatkowych
Daniel Janiak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Powyższa informacja była podana ustnie do protokółu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję. Dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego zamknięto dyskusję nad powyższym punktem.
Pan Dariusz Kowalewski w imieniu Klubu Radnych porozumienie poprosił o 5 minutową przerwę w obradach.
Powyższy wniosek poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Radny Edmund Matczak z bardzo ważnych powodów musiał opuścić obrady.
Ponadto poinformował, że Pani Barbara Aloksa Prokurator Rejonowy w Reczu przesłała faks o następującej treści: ,, Dziękując za zaproszenie na XXXI sesję Rady Miejskiej w dniu 23 listopada 2005r. o godz. 10 uprzejmie informuję, że z uwagi na pilne obowiązki służbowe ( wcześniej zaplanowane czynności) nie będę mogła wziąć w niej udziału. Opracowana przez mnie informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu choszczeńskiego i województwa zachodniopomorskiego została wysłana w dniu 20.10.2005r. Z poważaniem Prokurator Rejonowy Barbara Aloksa.”
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że nie ma w przyjętym porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. i który był w porządku obrad wymienionym w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Projekt ten był przedmiotem obrad poszczególnych komisji Rady. Z powodu błędu technicznego został pominięty w odczytywanym porządku obrad.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wobec powyższych wyjaśnień zgłosił o przyjęcie do porządku obrad sesji w tym miejscu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
Wniosek ten został poddany pod głosowanie i w wyniku głosowania Rada Miejska bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady ( 11 za, 2 wstrzymujących się) przyjęła do dzisiejszego porządku obrad jako punkt 6 ,, Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.”

AD. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski poszczególnych komisji, które dotyczą powyższego projektu uchwały i które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXI/202/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji zgłoszone do powyższego projektu uchwały i które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem uchwały, w której udział wzięli:
Pan Barna Stanisław prosił o wyjaśnienie czy Pan Ciołek z Żeliszewa jest nadal właścicielem domu położonego na działce nr 45 w Żeliszewie.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że z uwagi na krótki okres czasu licząc od posiedzeń komisji do obecnej sesji nie mógł dogłębnie wyjaśnić tej sprawy ale dysponuje protokółem sporządzonym przez Agencję Nieruchomości Rolnych O/T w Choszcznie, z którego wynika, że działka zabudowana o nr 45 w Żeliszewie jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeśli się okaże, że jest inaczej, to Rada Miejska zostanie o tym poinformowana a uchwała Rady Miejskiej w tej części nie zostanie zrealizowana. Innych pytań ani uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego zamknięto dyskusję i projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz, którą zarejestrowano pod Nr XXXI/203/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003-2007.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poprosił Pana Krzysztofa Lipkę inspektora ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Reczu o dokonanie wprowadzenia do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003-2007.
Pan Krzysztof Lipka inspektor ds. planowania w Urzędzie Miejskim wyjaśniał, że korekta WPI przedstawiona w projekcie uchwały jest drobna i polegać będzie na:
wyprowadzeniu z działu 1 załącznika zadania wyszczególnionego pod poz. 1 pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej Pamięcin-Recz”. Komisja ds. zaopatrzenia w wodę zajęła takie stanowisko, że to zadanie niepotrzebnie będzie figurowało w WPI i niepotrzebnie będzie zwiększało środki własne, które gmina musi zabezpieczyć na realizację tego zadania.
Następnie proponuje się podzielenie zadania wyszczególnionego pod poz. 3 działu 1 pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu” na dwa etapy. W pozycji 3 – stan surowy zamknięty i poz. 3a – stan wykończeniowy
Konieczność ta zaistniała z uwagi na konieczność podpisania umowy na kwotę 1,5 mln. zł. Następnie proponuje się zmianę wydatkowania środków w pozycjach od 4 do 23 z uwagi na czasokres i wielkości wydatkowania tych środków. Następnie punkt 4 paragrafu pierwszego mówi o wprowadzeniu poz. 27 do działu 1 zadanie pod nazwą
,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przedszkola Miejskiego i zespołu obiektów Szkoły Podstawowej w Reczu-Etap I Przedszkole Miejskie, Etap II i III Szkoła Podstawowa.” Realizacja tego zadania może być realizowana w ramach wniosku
do Mechanizmu Norweskiego.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Otworzył dyskusję na powyższy temat, w której udział wzięli:
Pan Józef Romanowski: Analizują dokument, który został dostarczony na dzisiejszej sesji proszę zwrócić uwagę na pozycją 3 ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej- stan surowy zamknięty. Czyli zakłada się, że w 2006 roku będą rozpoczęte prace, tak? Jest pozycja środki zewnętrzne 300 000 zł. Pamiętacie Państwo podjętą uchwałę na ostatniej sesji w sprawie 1,5 mln. zł. jako in blanco i ja myślałem, że przynajmniej ta hala rozłoży się na trzy lata i środki zewnętrzne byłyby w wysokości 500 000 zł. Tu okazuje się, że 300 000 zł. a więc budowa hali rozkładała się na 3 lata . No i ewentualnie w 2007 r. jest bardzo optymistyczna suma 1 200 000 zł. No niech tak już zostanie. I pytanie do Pana Burmistrza. Ja jestem pełen niepokoju. Znowu mam dwa artykuły z prasy gdzie Goleniów i Stara Dąbrowa budują za 3 miliony złotych a my mamy za 8 mln. zł. To jest niedźwiedzia przysługa dla przyszłej Rady. Z takimi wyszacowanymi kosztami budowy możemy ją budować przez długie lata. I to co mówią mieszkańcy. Jest bramka i nie ma hali. Jeżeli my planujemy w przyszłym roku roboty budowlane ziemne, to po co było wywalać przynajmniej te 5 tysięcy złotych. Ja wiem, że była decyzja, że było spotkanie, bo ja też uczestniczyłem w tym spotkaniu ale czy naprawdę gmina jest tak bogata, że w tym momencie na jeden rok wyrzucać takie pieniądze, żeby w przyszłym roku to demontować i prowadzić roboty budowlane. No chyba, że taka jest polityka Pana Burmistrza i gmina jest bogata ale uważam, że pomysł nie był trafny z tą bramką i trzeba było jako Burmistrz, jako szef naszych szkół zadecydować według własnej opinii. Nie chciałby tu mówić mało skromnie, ale uważa, że jego pomysł puszczania dzieci koło budynku czerwonego czyli przy Domie Kultury na dół, przy obejściu na około był dobry. Żadnych kosztów by gmina nie poniosła. Po prostu ten rok by te dzieci mogły tamtędy przechodzić. Takie by było najlepsze rozwiązanie. Natomiast wracając do hali sportowej ja to naprawdę widzę w bardzo, bardzo złym świetle. Dobrze niech ona ruszy ale na 8 mln. zł. koszt budowy to będzie bardzo ciężko zdobyć środki z zewnątrz. Praktycznie wszystkie projekty mogą być odrzucane.
Pan Grzelak Leon zabrał głos w sprawie zmian wydatkowania środków w pozycji 11 – adaptacja świetlicy wiejskiej w Sokolińcu. Wstępnie rozmawialiśmy o przejęciu budynku mieszkalnego na stacji kolejowej w Sokolińcu. No ale jestem zdziwiony, bo środki są zaplanowane na 2007 rok a my mamy to wykonywać w 2006 roku. Umówiliśmy się wstępnie z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie przejęcia budynku po dyrekcji PGR w Sokolińcu na świetlicę wiejską a druga wersja była przejęcie budynku mieszkalnego od PKP w Sokolińcu. To miało być wykonane najpóźniej w przyszłym roku. Zresztą Pan Burmistrz był na zebraniu wiejskim i wie jaka jest wola mieszkańców. Tej świetlicy jest po prostu brak w Sokolińcu i o tym wszyscy wiemy. Dlatego jestem zdziwiony, że środki są zaplanowane na 2007r. Mam przez to rozumieć, że w 2006r. nie będziemy robili tego, bo jest 16 000 zł. zaplanowanych w postaci środków własnych i
40 000 zł. środki z zewnątrz. Ja myślę, że jest to pomyłka i prosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie.
Pan Józef Romanowski jeszcze gwoli uzupełnienia korzystając z obecności Pana inspektora Krzysztofa Lipki. Panie inspektorze jaki termin ważności projektu od momentu opracowania do następnej aktualizacji?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza : Pan Radny Romanowski Józef złożył oświadczenie i ja już wielokrotnie odpowiadałem na ten temat nie słyszałem nowego pytania, które mógłbym wyjaśnić jedynie uzupełnić mogę to co rozmawialiśmy o tym. Wniosek na budowę hali nie może być sfinansowany a także nie można tej hali zrealizować w bardzo krótkim czasie w przeciągu dwóch lat. Jak już informowałem na początku było złożonych ponad 70 wniosków. W ostatnim rozdaniu było złożonych 40 wniosków. Został zakwalifikowany tylko jeden wniosek budowa euroboisk na Terenie Szczecina. Okazuje się, że było małe prawdopodobieństwo na sfinansowanie tego zadania o czym nie wiedzieliśmy kiedy to 2 czy 3 lata temu przystępowaliśmy do opracowania tych wniosków. To jest problem ogólnopolski, że zachęcając do przygotowywania tych wniosków naraża się gminy na wydawanie znacznych środków na przygotowywanie dokumentacji po czym się okazuje, że możliwości jest bardzo mało jakieś 25 % albo tak jak w przypadku urządzeń sportowych to był zupełny jakiś margines. Wydaje się, że jest to niedopatrzenie strategii narodowej, strategii państwa. Jest taka gmina, która wydała, około 2 mln. zł. na przygotowanie dokumentacji i nie dostała żadnego dofinansowania. Jednocześnie nasze starania były dość skuteczne i otrzymaliśmy 1,5 mln. zł. z Totalizatora sportowego, ale są to środki, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Uchwałą Sejmiku przyznaje się takie środki i potem są realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. My rozplanowaliśmy te środki w taki sposób, że w tym bieżącym roku mieliśmy otrzymać 100.000 zł. w przyszłym roku 200 000 zł. a w roku 2007 – 1 200 000 zł. Oczywiście, że nie jest to realne planowanie, ponieważ po co nam w tym roku 100 000 zł. skoro my i tak nie rozpoczynamy tej inwestycji i nie damy rady skonsumować tych środków i one by przepadły. Dlatego zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie tych kwot na rok następny, by w przyszłym roku można było wykorzystać 300 000 zł. Kwota 1,5 mln. zł. jest oczywiście za mała żeby zakończyć budowę. W związku z tym prowadzimy rozmowy, żeby rozłożyć ją na dłużej. Nasza propozycja jest taka, żeby w przeciągu dwóch najbliższych lat wykorzystując swoje środki zadanie zakończyć na stanie surowym zadaszonym a w następnym etapie pozyskiwać dalsze środki na doposażenie z innych programów pomocowych. I tak jeszcze w przyszłym roku będziemy mogli wystąpić do Kontraktu Wojewódzkiego, z którego można skorzystać do około 300 000 zł. i również w 2007 roku też można zawnioskować. Jak również później na doposażenie. Jeśli chodzi o koszty, to powtarzam to na każdej sesji, że koncepcję hali sportowej omawialiśmy już w 2003 r. i w 2004r. przyjęliśmy, że taką koncepcję chcemy, taką halę chcemy mieć. Zrezygnowaliśmy z części basenowej, bo wtedy to już nie wiadomo ile by to kosztowało. Zleciliśmy wykonanie dokumentacji, która została wykonana zgodnie ze sztuką. Koszt budowy hali będzie wiadomy po ogłoszeniu przetargu a my musimy tylko zagwarantować te ramy finansowe . Natomiast jak będzie przetarg to jego wyniki określą ostateczną kwotę na realizację poszczególnych etapów budowy hali sportowej, bo też będziemy etapowo ogłaszać przetargi. W sytuacji kiedy podejmowaliśmy decyzję o lepszym i bezpieczniejszym przejściu dzieci od autobusu do budynku szkoły takiej wiedzy nie mieliśmy, że będziemy budować w takich etapach i tak będziemy prowadzić zadanie budowa hali sportowej. Będziemy jeszcze w przyszłym roku rozmawiać na ten temat i będziemy uszczegóławiać realizację zadania. Natomiast uważam, że bezpieczeństwo dzieci nie ma ceny. Nie może być takiej sytuacji, że my nie wydamy 5 tys. zł. na pół roku narażając dzieci na niebezpieczeństwo. O tym rozmawialiśmy zarówno z mieszkańcami, z dyrektorami szkół i z osobami, które uczestniczyły w tym spotkaniu. Trudno wydaliśmy ale wydaje się, że nie było innej drogi. Zresztą nie wiadomo, bo może ten etap rozpoczniemy dopiero w czerwcu lub w lipcu. Możemy się tu sprzeczać, która droga jest bezpieczna a która nie ale ja się oparłem przede wszystkim na opinii dyrektorów szkół i policji oraz mieszkańców, którzy przedstawili swoje niedogodności mając oczywiście na względzie bezpieczną drogę do szkoły.
W sprawie świetlicy w Sokolińcu powiedział, że jest przesunięty ten termin ale tak są dwa rozwiązania. Po pierwsze przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych obiekt, który stoi w środku wsi, ale jest to obiekt, który ma tylko mury i otwory okienne. Kwota , którą tutaj zapisaliśmy nie wystarczy. Może być to kwota około od 100 000 do 200 000 zł. W związku z tym jeśli zajdzie potrzeba zaciągniemy kredyt i będziemy realizować zadanie. Jest jeszcze inna propozycja, która się niedawno pojawiła, aby przejąć obiekt po stacji kolejowej. Jest to o wiele prostsza do realizacji czyli łatwiej i taniej i wykorzystać część tego obiektu na mieszkanie . Niedogodnością jest oddalenie od centrum wsi. Burmistrz jest umówiony z Panem Radnym w tej sprawie na spotkanie, żeby na miejscu przedyskutować tę sprawę. Jeśli chodzi o obiekt , który jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych to po pokryciu kosztów geodezyjnych przejmiemy go nieodpłatnie. Natomiast ten obiekt po stacji PKP możemy przejąć za zadłużenie podatkowe od nieruchomości. Zależy też od wyceny. PKP i PKP odpisało nam, że możemy już teraz obiekt ten wykorzystywać a przejęcie nastąpiło by z końcem roku 2006.
Nie możemy tam inwestować i wykorzystywać nie znając warunków na jakich możemy ten obiekt przejąć.
Pan Krzysztof Lipka inspektor ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Reczu odpowiadał na pytanie Pana Józefa Romanowskiego odnośnie terminu ważności dokumentacji na budowę hali sportowej. Mówił, że pozwolenie na budowę ma ważność dwóch lat. Natomiast jeśli się nie zdąży to się występuje o przedłużenie na dalsze dwa lata w Starostwie Powiatowym w Choszcznie. Tak, że tu nie ma groźby, że dokumentacja straci swą ważność.
Pan Grzelak Leon: Mam wątpliwości co do wypowiedzi Pana Burmistrza, bo nie dostałem odpowiedzi na pytanie dlaczego środki są zaplanowane na 2007 a nie na 2006 rok. Pan Burmistrz mi nie odpowiedział, bo jeśli nie będzie środków na 2006 rok to nie będzie robiona inwestycja, nie będzie realizowana.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza: Środki, które były zaplanowane wcześniej są za małe żeby zrealizować to zadanie dlatego uznałem, że należy dopracować ten wniosek i dopiero wtedy można podjąć decyzję. Będzie można wprowadzić w dowolnym czasie te zmiany pod warunkiem, że będzie to realne i możliwe.
Pan Grzelak Leon: Skąd Pan wie, że jest to realne w 2007 roku. Jest zapisane ale czy to jest realne. Też nie wiadomo.
Pan Burmistrz Zbigniew Ligus: Proponuję żeby Pan Radny zawnioskował. Wprowadzimy na sesję, sprawdzimy, bo w tej chwili nie wiemy o ile środki należy zwiększyć.
Pan Grzelak Leon: Mogę zgłosić wniosek Panie Burmistrzu, że środki zaplanowane na 2007 rok w WPI przenieść na 2006 rok na adaptację świetlicy wiejskiej w Sokolińcu.
Pan Józef Romanowski: Ja jeszcze na moment chciałem wrócić do swojej ostatniej wypowiedzi. Długo nie będę mówił. Panie Burmistrzu rzeczywiście opinia policji dotyczyła zmiany organizacji ruchu pojazdów, które dowożą dzieci. Rzeczywiście przy stadionie MKS ,,Remor” jest zagrożenie i dosyć poważne. Natomiast mój wniosek dotyczył tylko przejścia dzieci przy Domie Kultury. Tam jest plac i tam też te dzieci wchodziły i wychodziły i miały iść dołem przy czerwonym budynku i do Gimnazjum przez ulicę Murarską.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Radnemu, że w chwili obecnej Rada obraduje nad zmianami do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego .
Pan Józef Romanowski zapytał, gdzie Pan Burmistrz widzi niebezpieczeństwo dzieci w jego propozycji obejścia szkoły czerwonej, bo Pan Radny takiego niebezpieczeństwa nie widzi.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby ten temat wyjaśnić w wolnych wnioskach i zapytaniach i zapytał, czy do WPI są inne uwagi. Wobec nie zgłoszenia innych uwag zamknął dyskusję na ten temat i poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Grzelaka, który brzmiał w następujący sposób, żeby środki planowane na adaptację świetlicy wiejskiej w Sokolińcu przesunąć z 2007 r. na 2006 rok.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjętą wniosek Pana Radnego Grzelaka Leona .
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zaproponował, żeby powyższy wniosek Pan Grzelaka Leona przyjąć do WPI na następnej sesji Rady Miejskiej, ponieważ należy dokonać przeliczeń w poszczególnych pozycjach czy nie przekraczamy określonych wskaźników. W tej chwili gdybyśmy przyjęli to do WPI nie przeliczając to, by się okazało, że procent zadłużenia może okazać się za wysoki na który nie pozwala nam ustawa o finansach publicznych.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej : W związku z tym jest propozycja jest taka, żeby na sesji grudniowej wprowadzić do WPI kolejną zmianę wynikającą z wniosku Pana Grzelaka Leona i dotyczącą adaptacji świetlicy wiejskiej w Sokolińcu w 2006 r. Propozycja ta ma na celu żeby umożliwić Burmistrzowi i Skarbnikowi wyliczenie wskaźników po to, żeby nie przekroczyć obowiązujących limitów ustawowych, żeby nie było później kłopotów z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Czy Pan Radny Grzelak Leon zgadza się na ta propozycję?
Pan Józef Romanowski, Pan Mieczysław Juszczyk i Pan Robaczek Tadeusz mówili, że wniosek był już przegłosowany i został przyjęty przez Radę Miejską.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że doszły nowe okoliczności o których podczas głosowania nie wiedzieliśmy, bo chodzi o przeliczenie wskaźników limitujących zadłużenie gminy.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poprosił o przerwę w obradach.
Rada Miejska jednogłośnie zarządziła 10 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Głos zabrała Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski, która proponowała dokonać następujących poprawek wprowadzając przyjęty przez Radę Miejską wniosek Pana Grzelaka Leona w sprawie adaptacji świetlicy wiejskiej w Sokolińcu w 2006r.:
W pozycji 11 – adaptacja świetlicy wiejskiej w Sokolińcu na nieść środki w pozycji 20 –16 000 zł., oraz w pozycji 21 – 40 000 zł. i skreślić z pozycji 23 – 16 000 zł. i z pozycji
24-40 000 zł.
Ponadto w pozycji 14- budowa mieszkań socjalnych zmienić kwoty w pozycjach:
20 z 90 na 74
21 z 40 na 60
22 z 60 na 16
i w poz. 23 nanieść 40.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003-2007 z poprawkami wynikającymi z wniosku Pana Grzelaka Leona przyjętymi przez Radę Miejską.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003-2007, którą zarejestrowano pod Nr XXXI/204/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Mieczysław Juszczyk powiedział, że tylko kredyty i pożyczki bierzemy i idziemy w zadłużenie gminy.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że tak się planuje w okresach wieloletnich w oparciu o kredyty. Natomiast planowanie budżetu na dany rok jest już zupełnie inne. Takie są wymogi współczesnego budżetu, ale Pan Burmistrz zapewnia, że nie będzie tak, że zadłużenie gminy przekroczy próg 60%.
Pan Józef Romanowski poprosił o głos .
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał w jakiej sprawie chce zabrać głos Pan Radny?
Pan Józef Romanowski odpowiedział, żeby Pan Przewodniczący nie pytał w jakiej sprawie lecz udzielił jemu głosu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nie udzielił głosu Panu Radnemu Romanowskiemu informując, że uchwała dotycząca tego punktu została podjęta i zamyka ten punkt obrad.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował , że otrzymał pisemną rezygnację dwóch członków Komisji Rewizyjnej, której treść odczytał:
,, Prosimy o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji naszej rezygnacji w pracach Komisji Rewizyjnej. Uważamy, że Komisja Rewizyjna wykonuje plan pracy uchwalony przez Radę Miejską i przedstawienie wyników kontroli na sesji powinno być integralną częścią wyników kontroli czego w wyniku głosowania Rada Miejska nam tego uniemożliwiła na dzisiejszej sesji. Z poważaniem T. Robaczek Juszczyk Mieczysław.”
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej po konsultacji telefonicznej z radcą prawnym zaproponował, żeby wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad sesji jako punkt 18 . Rezygnacja Pana Tadeusza Robaczka i Mieczysława Juszczyka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Wniosek powyższy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady ( 10 za, 3 wstrzymujących się) przyjęła powyższy wniosek.

AD. 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 2091
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że z powodu zmiany sołtysa we wsi Sokoliniec należy wprowadzić nowego poborcę podatkowego Pana Pawła Grzelaka oraz na terenie miasta Pana Witka Jana i na wypadek nieobecności ustala się zastępstwo jak w projekcie uchwały.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski zgłoszone do projektu uchwały przez komisje Rady Miejskiej, które są w załączeniu do protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono i projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 2091, którą zarejestrowano pod Nr XXXI/205/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD.10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2006 r.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że wszystkie stawki zawarte w tym projekcie uchwały są podwyższone o stopień inflacji czyli o 1,5 %.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska w Reczu podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2006 r., którą zarejestrowano pod Nr XXXI/206/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, którą zarejestrowano pod Nr XXXI/207/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD.12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 r.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że wzrost podatku od posiadania psa wzrasta o 1 zł. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 r.
, którą zarejestrowano pod Nr XXXI/208/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD.13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2006 r.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że miejsce do targowania oraz regulamin targowiska jest uchwalony w okresie wcześniejszym i jest on nadal aktualny. Najczęściej targuje się przy ciągach pieszych na ul. Środkowej. Zakazać takiego handlu nie można i należy pobierać opłatę targową. W §2 proponowanego projektu uchwały zastosowano 50% zniżki dla tych , którzy zechcą handlować na targowisku. Burmistrz wyraził nadzieję, że ta zniżka zachęci handlujących do przeniesienia się na targowisko. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2006 r., którą zarejestrowano pod Nr XXXI/209/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD.14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006 rok.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że wszystkie stawki zawarte w tym projekcie uchwały są podwyższone o stopień inflacji czyli o 1,5 %.
Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska w Reczu podjęła uchwałę
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006 rok., którą zarejestrowano pod Nr XXXI/210/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD.15. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „INA” w Grabowcu.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska w Reczu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „INA” w Grabowcu, którą zarejestrowano pod Nr XXXI/211/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 16. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza omówił załączoną informację o realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium m.in. podając, że Rada uchwaliła 15 uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania planów miejscowych. W chwili obecnej 5 planów zlecono do wykonania. Uzgodnienia zostaną zakończone do końca listopada 2005r. Burmistrz podkreślił, że bardzo zależy nam na czasie, ponieważ w planach są do wykonania mieszkania socjalne w Nętkowie, kanalizacja na ul. Słonecznej.
Dyskusji nad informacją nie stwierdzono. Rada Miejska przyjęła informację bez głosowania i bez sprzeciwu.

AD. 17. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
Do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami kolejno zapytania zgłaszali:
Pan Grzelak Leon poprosił o szersze wyjaśnienie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
Pan Tadeusz Robaczek zapytał ile kosztowała oficjalna wizyta przedstawicieli gminy w Niemczech i dlaczego Burmistrz nie pojechał na spotkanie do Wałcza w sprawie uzgodnień przebiegu obwodnicy.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że 11 października br. odbyło się spotkanie z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Panem Zygmuntem Pyszowskim podczas, którego omówiono utworzenie świetlicy w gminie Recz. Ustalono, że jeśli samorząd gminny znajdzie środki na zatrudnienie i utrzymanie świetlicy to TPD przystąpi do ogłoszenia konkursu na utworzenie 2-3 świetlic. Na przełomie października i listopada złożono kilka wniosków m.in. Pomień na 10 000zł. Suliborek na 2 000 zł.
Zachęcał wszystkich do korzystania z projektów .
W sprawie wizyty w Malchen Burmistrz poinformował, że jedynym kosztem jaki gmina poniesie to koszt przejazdu samochodem osobowym do Malchen i to jest około 500 km. Przyjmowała naszą delegację grupa niemiecka tak z resztą jak podczas imprezy ,, Na kupieckim szlaku” my przyjmowaliśmy przedstawicieli Malchen i my finansowaliśmy pobyt tych przedstawicieli tu u nas. Mimo, że to spotkanie u nas było zaprogramowane na 2 dni ale strona niemiecka zdecydowała się pozostać tylko na 1 dzień i dlatego nasze koszty też nie były duże w związku z przyjęciem tej delegacji.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że delegacji jeszcze nie rozliczył i jeszcze na dzień dzisiejszy nie wie czy ją przedłoży do rozliczenia. Zwrócił się następnie z prośbą, by Pan Burmistrz powiedział ile zażądali od nas za udział w spotkaniu w Wałczu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że już informował o tym z resztą w internecie też jest ta informacja ale powtórzy jeszcze raz. Do Wałcza było zaproszenie na konferencję na temat modernizacji drogi krajowej nr 10 i w tym zaproszeniu łącznie ze zgłoszeniem należało zapłacić około 300 zł. Burmistrz uznał, że nie przyjmie tego zaproszenia, ponieważ nasza gmina jako jedna z nielicznych ma sprawy związane z przebiegiem obwodnicy uporządkowane. Mamy uchwalone studium kierunków zagospodarowania przestrzennego z sierpnia 2003 r. gdzie załącznikiem do tego studium jest uzgodniony przebieg drogi krajowej nr 10 i przypomniał, że nie jest to przebieg ulicą Srebrną . Więc Burmistrz nie widział potrzeby żeby jechać na to spotkanie i wysłuchiwać co inne gminy mają do powiedzenia za kwotę 300 zł. bo Burmistrz uważa, że obowiązkiem Burmistrza jest uczestnictwo w takich spotkaniach ale nie za cenę dodatkowych kosztów. Również o tym postaramy się napisać w Biuletynie Informacyjnym, który chcemy wydać jak najszybciej z podaniem uzgodnionego przebiegu tej obwodnicy, bo ciągle się ludzie pytają o trasę.
Pan Józef Romanowski ja gwoli uzupełnienia do tego problemu, który poruszył Pana Radny Robaczek. Panie Burmistrzu jeśli wszyscy starostowie, Burmistrzowie pojechali do Wałcza to nie było spotkanie kurtuazyjne przy kawie właśnie tylko spotkanie czysto techniczne a więc nie może Pan z góry zakładać, że panów poproszą, to mogą być wprowadzone pewne zmiany, bo nie wiadomo co w trawie piszczy. Jak pamiętamy to 300 zł. to nie jest dużo ale jak sprawdzaliśmy w tamtym roku delegacje w Urzędzie to Pan Burmistrz był w Warszawie na targach hotelarskich i do dzisiaj nie wiemy jaki był cel, bo nam nie dostarczono dokumentów. No może chciał meble kupić, nie wiem. Tak, że pewnych spraw nie należy lekceważyć i uważa, że jeżeli wszyscy przyjechali to też jest w obowiązku Pana Burmistrza stawienie się na takie spotkanie.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej prosił Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o nie pozwalanie na takie wypowiedzi, które tu obrażają randze Burmistrza. Następnie zwrócił się wprost do Pana Radnego Romanowskiego mówiąc,, Pan plujesz prawie że w twarz Panie Romanowski”.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał polemikę pomiędzy Panami Radnymi i zapytał Pana Józefa Romanowskiego, czy znał program spotkania w Wałczu?
Pan Józef Romanowski odpowiedział, że skąd miał znać program wizyty w Wałczu.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Pan Radny Romanowski twierdzi, że Burmistrz nie pojechał i dużo straciliśmy. To skąd Pan Romanowski wie, że straciliśmy. Skąd Pan wie skoro Pan Radny nie znał programu?
Pan Tadeusz Robaczek wyjaśniał, że osobiście rozmawiał z Panem redaktorem Koniecko, który napisał ten artykuł i który był uczestnikiem tego spotkania w Wałczu. On mnie zapewnił, że to było bardzo ważne spotkanie i tylko nie było dwóch gmin Panie Burmistrzu, przedstawicieli dwóch gmin. Reszta czyli przedstawiciele 23 gmin, które leżą wzdłuż tej trasy uczestniczyli w tym spotkaniu. Panie Burmistrzu co to jest za plucie. Po co takie uwagi?
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej jeśli każda delegacja gmin zapłaciła po 300 zł. za uczestnictwo w konferencji w Wałczu, to wie Pan ile organizator na tym zarobił?
Pan Robaczek Tadeusz zapytał, czy Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej martwi się teraz o organizatora, czy o przebieg trasy?
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że jego zdaniem było to typowo komercyjne spotkanie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał tę dyskusję i przypomniał, że o wszelkich zmianach przebiegu trasy, to decyduje Rada Miejska a nie Burmistrz. Na tym zakończył dyskusję.
Pan Juszczyk Mieczysław krzyknął: Jak to koniec dyskusji? Co to ma znaczyć? Będzie Pan komuś gębę zamykał. Co Pan myśli, że mnie to tylnymi drzwiami wprowadzano do Rady?
Panowie ja zrobiłem zebranie w Nętkowie na temat obwodnicy, bo dostałem artykuł z gazety na ten temat i ludzie mnie z Nętkowa prosili, czy może się na jakąś pracę załapią.
I od tego się zaczęło, że będzie obwodnica i tam jest napisane, że kto nie chce obwodnicy.
Napisano, że Recz i Mirosławiec. W Mirosławcu jest problem, bo tam się rozchodzi o lotnisko.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Pana Radnego, czy on zapomina, że Rada Miejska w Reczu uchwaliła przebieg trasy?
Pan Juszczyk Mieczysław: zaraz , pomału, daj człowieku powiedzieć. Ludzie nie wiedzieli, bo każdy liczył, że jakąś robotę dostanie, bo tylu bezrobotnych jest. I na tym się zaczęło. A Pan Burmistrz był w Nętkowie i powiedział, że nie pojechał tylko dlatego, że 300 zł. trzeba zapłacić. Żeby Burmistrz więcej wtedy wyjaśnił tak jak teraz wyjaśnia, to by może problemu nie było a Burmistrz powiedział, że nie pojechałem, bo 300 zł. bym musiał zapłacić. I na drugi raz niech Pan nikomu gęby nie zamyka.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że taka jest rola Przewodniczącego Rady jeżeli Pan on tym nie wie. Przypomniał, że studium wraz z przebiegiem trasy nr 10 jest uchwalone przez Radę i tylko Rada władna jest to zmienić. Jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi, to nie Rada będzie zatrudniała tych ludzi lecz przedsiębiorca, który będzie wykonywał te prace i od nich będzie zależało czy ci ludzie będą pracowali czy też nie.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił nie prosząc o głos: Ale wywieszki by były, że potrzebują chętnych do pracy.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza przypomniał, że na spotkaniu w Nętkowie mówił to samo, co dzisiaj powiedział na sesji.

Pan Juszczyk Mieczysław ponownie: No to samo, że nie pojechał Pan bo 300 zł. trzeba stracić.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza: Kontynuując przypomniał, że również mówił, że Rada Miejska uzgodniła studium z przebiegiem trasy. Dodał, że rozmawiał z Burmistrzem Suchania, który powiedział, że takiego zaproszenia do Wałcza w ogóle nie dostał. Nieprawdą jest, że jeśli ta obwodnica będzie budowana, to nasi mieszkańcy dostaną pracę przy tych robotach, bo tak samo nie otrzymują pracy przy modernizacji drogi nr 10 dlatego, że firma wygrywająca w przetargu nie pozwala sobie na to, by ktoś inny , nie sprawdzony wykonywał prace specjalistyczne. Wiadomo, że tam jest ważny czas i jakość wykonania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na tym zamknął dyskusję i przeszedł do punktu następnego porządku obrad.

AD.18. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że informację tę przedstawi ustnie.
Pierwszym i podstawowym zadaniem Przewodniczącego Rady w tym okresie było przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję, po drugie udział w wizycie w Malchen.
Podał, że jeśli wszystko dobrze to jest przewidziana rewizyta radnych jednego i drugiego miasta. Tak, że Państwo radni będą mogli też pojechać i zobaczyć jak to wygląda tam u nich a oni przyjadą do nas i zobaczą jak to wygląda u nas. Ponadto poinformował, że co środę pełni dyżury w ustalonych godzinach od 14 do 16. Poinformował, że dużo czasu zajęła jemu sprawa wyjaśnienia tych naszych diet dlatego, że były trudności interpretacyjne zapisu ,,udział w pracach Rady Miejskiej”. Na podstawie wyroków NSA i wyjaśnień Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie Izby Obrachunkowej w Szczecinie ustalono, że praca w Radzie Miejskiej to nie tylko praca na posiedzeniach komisji i Rady ale również wszelkie inne prace związane z wykonywaniem mandatu czyli ewentualne dyżury, spotkania z radnymi itd. itp. No i załatwianie bieżącej korespondencji, która wpływa do biura Rady Miejskiej. To wszystko jeśli chodzi o pracę Przewodniczącego Rady Miejskiej.

AD.19. Rezygnacja Pana Tadeusza Robaczka i Mieczysława Juszczyka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do składających rezygnację, czy chcą uzasadnić swoją decyzję.
Pan Mieczysław Juszczyk powiedział, że chce uzasadnić swoją decyzję. Panowie mnie naprawdę zależało w tej Komisji Rewizyjnej być. Powiem Wam, że miałem kłopoty nawet na pierwszej sesji. Nawet jeden radny podczas wnioskowania mnie skreślił a swoje nazwisko umieścił. Tak się to zaczęło. Ten Pan jest radnym i nie muszę pokazywać palcem. Ale ja sobie wyobrażałem inaczej tę pracę, bo byłem już parę lat radnym. Przecież Wy wszyscy nienawidzicie Komisji Rewizyjnej. Wy uważacie, że jak radni z Komisji Rewizyjnej coś powiedzą, to ja nie wiem, czy to są szpiedzy, czy Al.-Kajda jakaś czy co? Tak na was działa jak płachta na byka.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwracał uwagę Panu Mieczysławowi Juszczykowi żeby nie kierował tych uwag tylko do Przewodniczącego Rady ale do wszystkich.
Pan Mieczysław Juszczyk: Nie, ja bardzo przepraszam, ale Pan nienawidzi Komisji Rewizyjnej. Doszedłem do tego wniosku, bo no ludzie trzy razy w miesiącu człowiek przychodzi, bo chce być aktywny i się okazuje tak jak dzisiaj, że nie wolno tego przeczytać na sesji. Ktoś tu myli pojęcia. To po co ta Rada jest? Po co to jest potrzebne? Ja się pytam Pana Przewodniczącego odrobił Pan lekcje jak Pan chodził do szkoły to nauczyciel nie sprawdzał Panu? No widzi Pan a wy nie? Wszystko głosujecie, uparliście się. Pan Cymerman stworzył ,,Porozumienie” tylko dlatego, żeby Pana Jagiełłę Jana wypchnąć, żeby nie doszedł do tego i nadal to trzymacie. Ludzie zastanówcie się co robicie. Ja dlatego nie chcę należeć, bo po co ja mam pracować, po co ja mam przyjeżdżać a później Pan Przewodniczący nie udziela głosu i koniec i na tym się zabawa kończy, no ludzie kochani.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jakoś Pan teraz przemawia.
Pan Juszczyk Mieczysław: Przemawia, ale nie odczytane zostało.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że do tego zaraz wrócimy.
Pan Juszczyk Mieczysław: Tak? Dlatego prosiłbym, nie chcę należeć do tego grona, bo uważacie, że to jest, nie wiem, niepotrzebne. Może jest to niepotrzebne? Czy każde Rady mają komisje?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że mają i jest to wymóg statutowy.
Pan Juszczyk Mieczysław: Tak, to trochę szacunku dla tej Komisji Rewizyjnej, którego u Pana jest brak. Pan Radny mówił do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie głos zabrał Pan Radny Robaczek: Faktycznie na początku to było pod wpływem emocji ale później przemyślałem to i naprawdę Pan kieruje Radą, Pan dzisiaj nie wnioskował o wycofanie tego wniosku. Jest grupa, która zawsze poprze widać to. Dlatego styl sprawowania, odważę się powiedzieć demokracja sprawowania tej funkcji podyktowała mi to żeby zrezygnować. Ja wkładałem dużo pracy w pracę Komisji Rewizyjnej ale ja nie mogę dalej pracować w takim czymś, gdzie tu jest ustalony plan pracy Komisji Rewizyjnej i dotychczas tak jak to było, było to po prostu, efekt tej pracy przedstawiany na sesji.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że padają zarzuty, że brak demokracji itd., itp. Tylko Panowie zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że wnioski padają a ja jako Przewodniczący poddaję te wnioski pod głosowanie. To nie Przewodniczący decyduje czy ten wniosek upadnie tylko o tym decyduje Rada Miejska. Chciałbym to Państwu przypomnieć. W Statucie jest zapisane, że Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki kontroli na najbliższej sesji ale nie jest też napisane, że Rada te wyniki kontroli musi na tej sesji słuchać. Jak Państwo się wczytacie w Statut Gminy no to zobaczycie. Tam nigdzie nie jest napisane, że Rada nie może takiej uchwały podjąć. Tu siedzi 15 ludzi a nie Przewodniczący Dobrzaniecki, który głosuje tak lub nie.
Pan Tadeusz Robaczek powiedział: Ale Pan sugeruje.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jak Pan sugeruje? Czyj wniosek padł żeby to zdjąć z porządku obrad? Był przegłosowany ? Był i taka jest właśnie moja rola jako Przewodniczącego Rady. Ja tu widzę, że do mnie jako Przewodniczącego są pretensje, że ja mam prawo i z niego korzystam.
Pan Juszczyk Mieczysław poprosił o głos, którego mu nie udzielono w danej chwili. Mimo wszystko Pan Juszczyk mówił, że dobra ja Pana po prostu lekceważę w tej sprawie i zabieram głos kiedy chcę. Taka prawda jest.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej upomniał Pana Juszczyka przypominając o dyscyplinie i porządku podczas obrad.
Pan Józef Romanowski: Należy naprawdę z ubolewaniem stwierdzić, że dzisiejsza sesja pokazała kolejne etapy łamania prawa i tej złej demokracji w naszej gminie. Panie Przewodniczący niech Pan tu nie mówi jakiś zapisach w Statucie. Właśnie w Statucie jest zapis, że Komisja Rewizyjna ma w obowiązku przedstawiać Radzie Miejskiej wyniki kontroli z okresu między sesjami. A to, że nie pisze, że jest to niekonieczne, to takiego zapisu nie ma.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał wypowiedź Pana Romanowskiego odczytując zapis § 99 pkt. 2. ,,Komisja Rewizyjna zapoznaje Radę z protokółem z przeprowadzonej kontroli na najbliższej sesji.” Więc nie ma obowiązku ale zapoznaje. Więc niech Pan nie wprowadza ludzi w błąd, że ma obowiązek.
Jeżeli padł wniosek, że Komisja Rewizyjna chce zapoznać Radę Miejską z protokółem Komisji Rewizyjnej, to Rada tego wniosku nie przyjęła, po prostu wniosek ten odrzuciła go w głosowaniu.
Pan Józef Romanowski: Jak Pan sobie tą sprawę wyobraża my kontrolujemy według uchwalonego przez Radę Miejską planu pracy Komisji Rewizyjnej, to proszę sobie przegłosować, że my możemy w sierpniu albo w październiku przy końcu kadencji przedstawiać dopiero protokóły z kontroli, bo jeżeli nie ma obowiązku. Na której sesji?
A może jest sprawa taka, że wymaga bezzwłocznej decyzji i na co Pan przesuwa? A dlaczego Pan sugeruje?
Pan sugeruje poprzez swoje zachowanie, poprzez swoją dyskusję i prowadzenie sesji o takim a nie innym kierunku. Ja się z tym nie zgadzam. Dzisiaj to co Pan zrobił Panie Przewodniczący, to jest już koniec. Ja nie wiem czy się to ukaże ale się chyba postaram, żeby to się ukazało w jakimś artykule prasowym, bo to jest niemożliwością to co Pan wyprawia. Rada sama uchwala plan pracy Komisji Rewizyjnej i teraz jakby nie chciała się zapoznać z wynikami kontroli. No ludzie. Przecież to już jest skandal. Jak to jest możliwe? A tam są przecież tak istotne sprawy, które żeśmy omawiali m.in. zakup samochodu itd., itd. I chcieliśmy o tym poinformować jakie jest stanowisko Komisji Rewizyjnej. Powołaliście nas, czy jak tu sugeruje Pan Wiceprzewodniczący ,,Wy” mówi ,,Wy”. Jeśli uważacie, że Radny Romanowski pracuje źle, to macie takie prawo mnie z Komisji usunąć.
Czy te wszystkie tematy, które Komisja bada i wysuwa wnioski to są podszyte jakąś złośliwością? To są fakty. My stwierdzamy. Czytamy na sesji. Pan Burmistrz ma w obowiązku odpowiedzieć a Rada Miejska ustosunkować. Taka jest kolej myśleniowa Panie Przewodniczący. Nikt tutaj nie działa z niekorzyścią dla gminy. W ogóle intencją Komisji Rewizyjnej jest wnikliwość, wnikliwość tak jak mówię. I to, że Komisja Rewizyjna właśnie bardzo dobrze pracuje, bo szczegółowo bada materiały, dużo zadaje pytań. Ja dzisiaj naprawdę ubolewam, że dwóch Panów z Komisji Rewizyjnej zrezygnowało, no bo jest to ich wola, dlatego że byli dla mnie bardzo cenną dla mnie pomoc ą w pracach Komisji. Ale dlaczego zrezygnowali, bo to jest Pana wina, bo Pan tak doprowadził do tego wszystkiego, że zniechęcił Pan do dalszej pracy.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza : Niepotrzebnie ulegamy emocjom i warto pewne sprawy przedyskutować na komisjach tym bardziej, że zgłaszałem też ten problem, że często otrzymuję protokóły z Komisji Rewizyjnej. Kiedyś otrzymałem jeden egzemplarz i tak jakby kserokopię egzemplarza bez takiej możliwości żebym mógł podpisać ten egzemplarz, który rzeczywiście został mi przekazany i żebym miał też czas na ustosunkowanie się do tych wniosków, zarzutów. Pamiętamy były takie sesje, że otrzymałem protokóły na 2-3 dni przed sesją i w związku z tym nie zdążyłem się do tego ustosunkować. To się trochę zmieniło ale nie do końca, bo teraz też mam protokół z 21 listopada br. i dotyczy on kontroli wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy. W poniedziałek go podpisywałem, teraz już otrzymuję wszystkie egzemplarze, które od ręki podpisuję żeby dać dowód, że się zapoznałem z tym tylko jeszcze raz apeluję, żeby dać szansę mi, żebym mógł się ustosunkować do tych wniosków przed odczytaniem protokółów na sesji. Dlatego, że potem wynikają takie sytuacje jak w sprawie kontroli wycieków w Nętkowie. Myślę, że dobrze by było już na sesji dać mi też szansę żeby do tych wniosków, czy uwag mógł ustosunkować. Komisja Rewizyjna za każdym razem kiedy to chce kontrolować materiały źródłowe to ma oczywiście dostęp do tych materiałów. Mam tutaj taki apel, żeby też stosować zapis statutowy, w którym się mówi, że kierownik kontrolowanego podmiotu ma 7 dni czasu na to, żeby mógł się z tym zapoznać i ustosunkować i odpowiedzieć na wnioski i uwagi.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej: Tu padają zarzuty pod moją osobę a tych zarzutów nie bardzo rozumiem. W końcu czy ja, czy ktoś inny będzie Przewodniczącym to te wnioski, które padają na sesji będzie musiał poddawać pod głosowanie. Padł taki wniosek, który zapisałem ,, Zapoznanie z protokółem posiedzeń Komisji Rewizyjnej”. Wniosek ten był poddany głosowaniu. Z jakim skutkiem? No to dlaczego macie do mnie pretensje?
Pan Józef Romanowski: Ale drugi wniosek też był.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej: Czy był przegłosowany? Był. Rada Miejska zdecydowała, że nie przyjmuje wniosku, tak?
Pan Józef Romanowski: Przez Pana dyskusję. Sugerujesz Pan pewne działania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie wyjaśniał, że to Rada głosuje. Proszę to wziąć pod uwagę i nie stawiać zarzutów, których ja nie jestem winien, bo gdyby te wnioski nie zostały poddane pod głosowanie, to mielibyście pretensje do mnie, dlaczego nie stawiam wniosków pod głosowanie.
Pan Juszczyk Mieczysław : Komisja Rewizyjna zapoznaje Radę z protokołami z kontroli i tam nie pisze o głosowaniu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że rozmawiał dzisiaj z radcą prawnym na ten temat i pytałem, czy Rada może taką uchwałę podjąć i radca odpowiedział mi, że tak.
Pan Juszczyk Mieczysław: Szkoda, że jeszcze Przewodniczący nie pytał się Proboszcza.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że szkoda, bo może dobrze by było, żeby niektóre umysły ochłodził.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nie podoba się jemu to.
Pan Juszczyk Mieczysław: A chłopie ty mi się też nie podobasz.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że nie mówi, że osoba Pana Juszczyka się jemu nie podoba, lecz to co Pan Juszczyk mówi się jemu nie podoba. Prosił Pana Juszczyka o nie ubliżanie.
Pan Józef Romanowski: Demokracja ma swoje granice. Zasady demokracji są realizowane według prawa czyli według ustaw i innych aktów prawnych. Sądzi, że został złamany Statut naszej Gminy. Proszę Pana równie dobrze może Pan poddać pod głosowanie, ( powiem żartobliwie) żeby od października wszyscy radni czapki nosili.
Pan Kowalewski Dariusz zapytał przy którym punkcie porządku obrad jesteśmy?
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że jesteśmy przy punkcie ,,Rezygnacja Pana Tadeusza Robaczka i Mieczysława Juszczyka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej”.
Pan Kowalewski Dariusz: Acha i dyskutujemy cały czas na temat Pana Przewodniczącego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej: Nie wiem o co tu chodzi. Widać, że co niektórym Przewodniczący uwiera i dlatego taka dyskusja jest.
Następnie zwrócił się z zapytaniem do Panów Tadeusza Robaczka i Mieczysława Juszczyka, czy podtrzymują ten wniosek, co obaj Panowie potwierdzili.
Wobec powyższego poddał pod głosowanie przyjęcie rezygnacji Pana Tadeusza Robaczka i Pana Mieczysława Juszczyka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Pan Barna Stanisław przerwał głosowanie i zapytał za jakim przyjęciem mamy głosować? Ci Panowie Radni zrezygnowali a my mamy teraz głosować czy przyjmujemy ich rezygnację? Wydaje się Panu Radnemu, że to głosowanie jest niepotrzebne. To jest ich wola i dziękuję, powiedział Pan Radny Barna.
Wobec niepewności co do konieczności głosowania nad przyjęciem rezygnacji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek w sprawie ogłoszenia 10 minutowej przerwy na sprawdzenie przepisów prawnych i konsultacje z radcą prawnym. Wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie.
Po przerwie wznowiono obrady.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że zasięgnął telefonicznie opinii radcy prawnego, który wypowiedział się za głosowaniem przyjęcia rezygnacji.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie rezygnacji Pana Tadeusza Robaczka i Pana Mieczysława Juszczyka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (7 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujących się od głosu) przyjęła rezygnację Pana Tadeusza Robaczka i Pana Mieczysława Juszczyka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Następnie poinformował, że na następnej sesji Rady Miejskiej przeprowadzi się wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym zwrócił się do rezygnujących z pracy w Komisji Rewizyjnej o sugestie, w których komisjach chcą pracować a pozostałych Państwa Radnych do zgłaszania się do pracy w Komisji Rewizyjnej w miejsce ustępujących członków.
Na tym ten punkt zakończono.

AD. 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kolejno zgłaszali:
1. Pan Ryszard Dobrzaniecki poinformował Radę Miejską, że w latach 2001-2003 Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierał bezprawnie składki na ubezpieczenia społeczne od naszych placówek oświatowych czyli od szkół i Przedszkola Miejskiego. Wszystkie te placówki oświatowe z naszego terenu taka informację posiadają. Takie sprawy sądowe już się w Polsce odbyły, są wyroki i w przypadku Recza chodzi o kwotę ponad 100 000 zł. czyli jest o co walczyć. Sądy orzekały, że w tych latach ZUS pobierał składki niezgodnie z prawem i pytanie w związku z tym zgłaszam pytanie, co w tym temacie poczyniły poszczególne placówki oświatowe?
2. Pan Ryszard Dobrzaniecki zgłosił prośbę, aby Państwo Radni przygotowywali ewentualne propozycje do projektu planu pracy Rady Miejskiej na 2006r. Na takie propozycje będzie oczekiwał do 5 grudnia 2005r.
3. Pan Ryszard Dobrzaniecki - w związku z powyższym prosił o dostarczenie projektów planów pracy komisji na 2006r. do biura Rady Miejskiej.
4. W Pan Ryszard Dobrzaniecki-w trakcie obrad Pan Radny Robaczek rzucił takie hasło jak coś nie tak, to proszę zmienić Statut Gminy. W związku z tym przypomniał, że na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Pan Przewodniczący Rady prosił Państwo Radnych o zgłaszanie propozycji zmian do Statutu Gminy. We wrześniu Pan Radny Robaczek zapytał dlaczego tego nie ma w Statucie i jak Państwo pamiętacie powiedziałem, że nie wpłynęła żadna propozycja. W związku z tym co powiedziałem oraz z tymi zarzutami, które dzisiaj padły zwrócił się z gorącą prośbą o składanie propozycji zmian do Statutu Gminy, bo rzeczywiście minęło już trochę czasu i nasz Statut wymaga pewnych zmian, które będą go urealniały. Nie chciałbym, żebym to ja przygotowywał te propozycje, bo w końcu cała Rada Miejska pracuje na Statucie Gminy. Jeszcze raz apelował o składanie propozycji zmian Statutu Gminy.
5. Pan Józef Romanowski zanim przystąpię do zgłaszania swoich wniosków, to chciałbym powiedzieć, że intencja Pana Radnego Tadeusza Robaczka była inna. Chodzi o to, że są łamane zasady demokracji. Najlepiej by było jeszcze jakbyście Panowie wyrzucili ten punkt ze Statutu i wtedy mieszkańcy by nie musieli przychodzić, bo po co? Radni by się nie odzywali, bo po co? I byśmy tylko łapki podnosili i sesja byłaby tendencyjna.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wtrącił uwagę, przypominając, że Statut uchwala Rada i prosił, by to wziąć pod uwagę i nie czynić ,, osobistych wycieczek w kierunku mojej osoby”, bo nie Przewodniczący uchwala Statut.
6. Pan Józef Romanowski zgłosił szereg wniosków i zapytań. Na początek wniosek do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby Pan Przewodniczący Rady informował Radę Miejską o wynikach realizacji niektórych uchwał, szczególnie tych bardzo ważnych, gdzie Rada Miejska podejmuje stosowne decyzje i stanowiska. Ma na myśli tutaj uchwałę z 2003 roku gdzie pytanie zadawałem na ostatniej sesji i na komisji powtórzyłem, gdzie Pan Burmistrz udzielił mi szerokiej informacji i dzisiaj już tą informację posiadam. Rada nie została poinformowana i nie wiadomo z jakiej przyczyny.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ta uchwała była z 2003 roku?
Tak, to jest uchwała z 2003r. kontynuował Pan Józef Romanowski, w sprawie zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jak pamiętacie państwo, chodziło o pewną niezgodność zapisów w ustawie o samorządzie gminnym. Pan Burmistrz informował na Komisji Rewizyjnej, że Trybunał Konstytucyjny odrzucił ten wniosek i nawet nie wchodził on na wokandę sądu. Jest taka prośba do Przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby jednak informować o wynikach realizacji pewnych uchwał.
7. Pan Józef Romanowski: Drugie pytanie, to niech Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przygotowując porządek obrad sesji już więcej nie wprowadza projektów uchwał w sprawie diet. Byliśmy ostatnio świadkami prawnego paradoksu dotyczącego ostatniej uchwały w tej sprawie. Mieszkańcy mówią, że radni mówią, że radni tylko zajmują się dietami i tam dopiero trwa ożywiona dyskusja. Skończmy z tymi dietami. Sieje to niesmak wśród społeczeństwa, bo tak to jest odbierane.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że właśnie proponuje skończyć z tym tematem.
Pan Józef Romanowski w odpowiedzi powiedział, że sobie nie wyobraża, żeby radca prawny po kilku tygodniach zmieniał decyzję. Najpierw mówi tak, później tak.
8. Pan Józef Romanowski - Czy w tym roku będzie zrealizowane zadanie przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Słonecznym?
9. Pan Józef Romanowski- Wnioskuję, że wykonawca w ramach gwarancji poprawił jakość inwestycji pod nazwą ,, budowa ścieżki rowerowej Żeliszewo-Pomień”. Teraz to dopiero wychodzi Wysoka Rado bubel jaki tam zrobiono. Proszę pojechać Wysoka Rado. My jako Komisja Rewizyjna przy okazji oględzin dróg pojechaliśmy też na tą ścieżkę. Można tam zobaczyć jak ta sprawa wygląda na dzień dzisiejszy. Poszły duże pieniądze i to co wnioskowaliśmy jako Komisja Rewizyjna, że nie spełnia i nie będzie spełniać swojego przeznaczenia i to się sprawdza. I to był wniosek Komisji Rewizyjnej.
10. Pan Józef Romanowski- Mam tu oparcie w naszym Statucie (§ 56/4), aby radca prawny opiniował wszystkie projekty a nie tylko niektóre wybiórczo . Będzie mniej nieporozumień. Z resztą w materiałach też mam, że na jednych projektach uchwały jest pieczątka a na drugich nie ma. Albo wszystkie opiniuje, bo tak to będziemy dyskutować i się boksować.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o konkretny wniosek.
Pan Józef Romanowski wyjaśniał, że chodzi konkretnie, żeby radca prawny opiniował wszystkie projekty uchwał na najbliższe sesje.
11. Pan Józef Romanowski – Będę co sesję słał zapytanie do Burmistrza, czy już jest rozwiązany problem Rynku 1? Czy Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zwrócił się z wnioskiem do Pana Burmistrza żeby wydać stosowną decyzję w sprawie uwłaszczenia tego budynku?
12. Pan Józef Romanowski- Następna sprawa, to już nie pytanie ani nie wniosek. Poczuwam się do odpowiedzialności aby poinformować Wysoką Radę, że na poprzedniej sesji zgodziłem się przygotować projekt pisma do Prokuratury w sprawie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzonych lub nie przeprowadzonych przetargów m.in. chodziło o ulicę Murarską i o likwidację też wysypiska Pomień. Obecnie trwa kontrola Komisji Rewizyjnej w tej sprawie i dotyczy ulicy Murarskiej i wniosek mój jest uzależniony od jej wyników. Był temat kontroli za ostatnie 10 miesięcy i komisja wybrała przetarg na ulicy Murarskiej. Mieliśmy dowolność w tej sprawie i Wysoka Rada nic nam nie sugerowała więc wybraliśmy ulicę Murarską. Tu mnie dziwi, że z wstępnej kontroli wynika, że nie został przeprowadzony przetarg nieograniczony, suma 120 000 zł. a jak kontrolowaliśmy drogi Wysokiej Rady to firma wygrała zadanie na 11 000 zł. to jest grubo poniżej 6 000 Euro czyli nie potrzeba organizować przetargu, to tu się przetarg zrobiło a tam na 120 000 zł. przetargu nie było. To jest zastanawiające.
13. Pan Józef Romanowski- Jako Komisja rewizyjna mieliśmy opracować projekt uchwały w sprawie zakupu samochodu dla OPS. Uważamy, to jest we wniosku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, że Rada Miejska nie może obligować Komisji Rewizyjnej i innych komisji do przygotowywania odpowiednich projektów uchwał. Nigdzie nie jest to obwarowane , ani w Statucie, ani w ustawie o samorządzie gminnym. Odwrotnie na tą sprawę należy patrzeć , to Komisja ma inicjatywę uchwałodawczą czyli jeżeli chce , to może przygotować projekt uchwały a nie można odwrócić sprawy, że macie przygotować. Organem wykonawczym gminy, który odpowiada za przygotowanie projektów uchwał jest Burmistrz a więc Burmistrz przygotowuje projekty uchwał. Nasza Komisja Rewizyjna w swoich zaleceniach pokontrolnych wskazała nawet źródło finansowania zakupu tego samochodu. Były te środki, tylko później na sesji się dowiedzieliśmy, że już te środki zostały rozdysponowane na inne cele i Burmistrz zbagatelizował, bo nie podszedł do tematu i na dzień dzisiejszy uważamy, że już ten temat jest nieaktualny to po co przygotowywać projekt uchwały. Moglibyśmy, ale uważamy też, że Rada Miejska nie może przymuszać i obligować Komisji do opracowania projektu uchwały. Żadnych komisji, ani Rewizyjnej ani innych komisji.
To na razie wszystko.
14.Pan Tadeusz Robaczek: Obiecuję, że po raz ostatni mówię o Suliborku 5. W związku z tym, że na ostatniej sesji zadałem takie pytanie, które nie zostało do końca podpowiedziane na sesji, ale otrzymałem odpowiedź pisemną. Chodziło o to, kiedy firma Lidex zapłaci kwotę około 1 500 zł. dla Urzędu Miejskiego w Reczu. Cytuję z protokółu na str. 33 poprzedniej sesji ,, Pani Skarbnik powiedziała, że trzeba wrócić do sprawy i na tę okoliczność powinna być wystawiona nota obciążeniowa za różnice w kosztorysie”.
Natomiast Pan Krzysztof Lipka powiedział, że o ile go pamięć nie myli to Urząd Miejski jeszcze powinien dopłacić wykonawcy. Cytuję odpowiedź, że w dniu 5 maja dokonano przeglądu gwarancyjnego jego roboty. Na podłożu wykonawca przedłożył kosztorys budowlany końcowy. Jest taki zapis na tej ostatniej stronie, że ,,po usunięciu usterek na kwotę 500 zł. i po wykonaniu robót dodatkowych wynika, że Urząd Miejski w Reczu powinien dopłacić wykonawcy 813,82 zł. Sprawa jest kuriozalna. Nie ma firma zapłacić tylko my mamy zapłacić. Wracając do tego pytania, aż ciarki biorą, jeżeli ten wniosek pójdzie do realizacji w ramach gwarancji ścieżki rowerowej Żeliszewo-Pomień i znowu może Radny Romanowski wyjdzie, że będzie gmina musiała dopłacić w ramach gwarancji tak jak tu było na Suliborku 5.
Tylko kończąc to przed zadaniem pytania, że kosztorys został przekazany inspektorowi nadzoru celem sprawdzenia. Po sprawdzeniu inspektor nadzoru przekazał dla zamawiającego kosztorys wraz z informacją w jaki sposób zostaną usunięte usterki. Teraz proszę słuchać uważnie. Z kosztorysu oraz z informacji wynika, że wykonawca usunął część usterek. Ja nie mogę tego zrozumieć ,, część usterek” i jeszcze mamy dopłacić. Będę skracał. Na tę różnicę do zapłaty 813 zł. a usterkową należnością w kwocie te około 1 500 zł. wykonawca nie wystąpił z dodatkową fakturą. Mówię jaki dobry wykonawca, szczodry, dobroczyńca, filantrop, że nie wystąpił dotąd jeszcze z taką fakturą, zrobił za darmo. I co jest jeszcze do tego ciekawe. Mówię, nie będę wracał więcej do Suliborka 5 chyba, że tym się zajmie jakichś Urząd Antykorupcyjny, o którym mówił Komendant Powiatowy Policji. Pan inspektor Lipka stwierdził, że to my mamy jeszcze dopłacić. Co ciekawe przy tym odbiorze właśnie stwierdzono, że nie wszystkie roboty były uzgadniane bezpośrednio z zamawiającym i poinformowali , że jeżeli po sprawdzeniu kosztorysu zaistniała by sytuacja, że gmina miałaby jeszcze zapłacić jakąś kwotę, to odmówi jej zapłacenia. To nie jest jakaś insynuacja. To są znowu dokumenty. Czy ta firma zrezygnuje z faktury czy też nie, to ja już nie będę wchodził w to. Proszę zobaczyć. Ja na koniec zacytuję wypowiedź Pana Przewodniczącego na str. 21, bo wszyscy się zachwycaliśmy Panie Radny Juszczyk, że tak fajnie tam zrobiono itd. i teraz pan widzi za ile to zrobiono za 2 200 zł. Ale Pan Przewodniczący Rady Miejskiej uspakaja Pana Juszczyka, cytuję to ze str. 21 XXX protokółu ,, A że tam na Suliborku byli pracownicy, to doskonale Pan Juszczyk wie będąc na kontroli, że w okresie gwarancyjnym gmina wymusiła na wykonawcy wykonanie tego co było złe.” Czyli wymusiła na wykonawcy tego co było złe i trzeba było zapłacić te 2 200 zł. minusując te 1 400 zł. i daje to 813 zł.. Proszę się wczytać jeszcze raz. Zadaję pytanie proste i krótkie: czy tak powinno być?
15. Pan Józef Romanowski: Przyłączył się do wypowiedzi Pana Tadeusza Robaczka podając , że grube pozycje takie jak rachunki za gruz, wywóz i składowanie, to były grube pozycje. Cena blachy, proszę państwa, Pan Sołtys wsi Suliborek może mnie poprzeć. 100 czy 200 m. od obiektu budowlanego jest cena blachy niecałe 20 zł. brutto a w kosztorysie jest ujęte brutto 35 zł. czyli o 15 zł. więcej na metrze kwadratowym blachy. Dzisiaj są ceny rynkowe, owszem, ale osoba, która była zatrudniona przez Urząd Miejski było obowiązkiem przygotowanie takiego kosztorysu żeby nakłady były najmniejsze. Po przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego pracownicy Urzędu powinni ten kosztorys sprawdzić według cen aktualnych. A poszło 15 zł. więcej na 1 metrze kwadratowym. To są grube pozycje. A tu się zasłaniamy, że jakieś drobnostki zostały zrobione i jeszcze wykonawca mówi, że faktury nie wystawi w ramach gwarancji, no dobry wujek.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w związku z tym ma Pan Radny jakieś pytania?
16.Pan Józef Romanowski: Co tutaj składać, jak Prokuratura umorzyła? Ja tylko liczę na to, bo podobno już centralny Urząd Antykorupcyjny został powołany. Dzisiaj Pan Komendant Powiatowy Policji mówił o pewnej komórce, która powstanie w policji. Liczę na to, bo wierzę w prawo. Jeszcze nie jestem załamany do końca. Wierzę w prawo i liczę na pewne komórki, które wreszcie powstaną, przydadzą się i coś niecoś wyjaśnią.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy jeszcze coś Pan Radny do zgłoszenia?
Pan Józef Romanowski: Tak, mam. W związku z tym, że Rada Miejska nie pozwoliła poprzez własne głosowanie dopuścić do zapoznania się z protokołami ostatnich posiedzeń Komisji Rewizyjnej, chce zapoznać ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej odnośnie Pana Gieniuka. Uważa, że Pan Gieniuk nie powinien się obrażać, bo Komisja Rewizyjna stwierdza pewne fakty i prosi o wyjaśnienie a więc nie była to ostateczna ocena. Tak, że nie ma co tu się obrażać. Ja chciałbym tu Wysoką Radę zapoznać ze stanowiskiem Komisji w tej sprawie i proszę mi nie zabierać głosu. Odczytał Pan stanowisko Pana Gieniuka, więc sobie nie wyobrażam, że Pan nie pozwolił mi odczytać stanowiska Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
Jest to wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie kosztorysu .
Pan Jagiełło Jan zapytał Panią Skarbnik czy wystąpi do firmy Lidex o zwrot tej kwoty. Sprawę zna bardzo szczegółowo, ponieważ wykonywał i badał te sprawy dla gminy. Usterki musieli wykonać w ramach gwarancji, ale chodzi o kosztorys różnicowy i o kwotę, która powinna być zwrócona do budżetu gminy. Zapytał także, czy był sporządzony protokół konieczności na wykonanie tych robót dodatkowych, które wykonawca zrobił. Po co było robić kilka kosztorysów różnicowych? Chodziło chyba o to, że temat zamieszać, żeby do tego nie dojść i żeby wykonawca wyszedł na plus.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że temat ten znamy. Prosił o zgłaszanie wniosków.
18. Pan Jan Jagiełło: Chodzi o to, żeby te 1460 zł. wynikające z kosztorysu różnicowego wróciło do gminy. Zapytał, czy gmina wystąpi o zwrot tej kwoty, bo uważa, że gmina powinna wystąpić.
Następnie zapytał, kiedy będzie porządnie naprawiona nawierzchnia na ulicy Wolności. Wyborcy pytają kiedy. Jest to przy studzience i ciągle się ta wada powtarza. Działanie ze strony Komunalnika jest natychmiastowe. Studzienka może być zamulona lub ktoś może urwać koło i wtedy koszty będą jeszcze większe.
Pan Tadeusz Robaczek zapytał, czy Pan Burmistrz będzie odpowiadał na te 21 pytań zgłoszonych podczas posiedzeń komisji?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśnił, że będzie odpowiadał.
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych odpowiadał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:
-w sprawie przebudowy kanalizacji na Osiedlu Słonecznym- odpowie pisemne,
-w sprawie ścieżki rowerowej ( naprawy jakości w ramach gwarancji)-odpowie pisemnie,
-w sprawie Rynek 1 – odpowie pisemnie.
-w sprawie opiniowania projektów uchwał przez radcę prawnego, to podczas komisji pani Krystyna Samonek informowała, że radca prawny na oryginałach wyraził pozytywną opinię za wyjątkiem projektu statutu M/G Ośrodka Kultury w Reczu, na którym radca napisał, że przyjął do zaopiniowania.
-w sprawie przetargu na ul. Murarskiej, to akurat oświadczenie było. Myślę, że jak się ta kontrola zakończy, to Komisja Rewizyjna postąpi zgodnie ze swoimi uprawnieniami łącznie z tym, że sprawę można kierować do odpowiednich organów. Mama nadzieję, że po przeprowadzonej kontroli będę miał szansę wypowiedzenia się w terminie 7 dni i wtedy dopiero protokół pokontrolny zostanie przedstawiony na sesji, bo uważam, że jest to właściwy tryb postępowania zapisany w Statucie Gminy.
-w sprawie zbagatelizowania wniosku przez burmistrza w sprawie zakupu samochodu dla OPS. Ja wypowiadałem się na sesji. Uważałem wtedy, że wniosek nie jest zasadny wtedy i mówiłem dlaczego nie jest zasadny, motywowałem i to się znajduje w protokóle z sesji. Rada nie zobligowała mnie, żeby na siłę przygotować taki wniosek, bo chyba uznała, że moje argumenty są na tyle wystarczające, by rozpatrzyć tą sprawę przy omawianiu tej sprawy na sesji grudniowej przy omawianiu budżetu gminy. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, że na wniosek Pani Kierownik OPS podjęliśmy ten temat i uznaliśmy wniosek za uzasadniony przy czym nie całe 25 000 zł. będzie na ten, bo samochód dotychczasowy zostanie spieniężony i wtedy będą środki na pewną część jak również nie będziemy ponosić dodatkowych kosztów na utrzymanie tego samochodu. Decyzja Rady o zakupie samochodu nie będzie wymagała zwiększenia środków na działalność OPS, ponieważ mamy zaoszczędzone środki z innych zadań w zakresie pomocy społecznej. Jeszcze raz chciałbym kategorycznie z pełną świadomością powiedzieć, że Burmistrz nie zbagatelizował wniosku Komisji Rewizyjnej. To stwierdzenie, które gdzieś tam się znajduje a do którego się nie odnosiłem wcześniej jest nieprawdziwe.
- Pan Radny Tadeusz Robaczek zacytował kilka fragmentów pism, które ja również podpisywałem i jest to odpowiedź, która była udzielana w sprawie Suliborka 5, nie wiem , czy dotrzyma słowa i nie będzie poruszał już tego tematu, czy też będzie poruszał przy następnych sesjach, czy komisjach, czy jeszcze w innych sytuacjach. Pismo w mojej ocenie jest napisane w taki sposób, że jedno z drugiego wynika i jeśli Komisja Rewizyjna się z tym nie zgadza może zarzucić, może odpowiedzieć lub cokolwiek ale nie można cały czas cytować fragmentów i powiedzieć, że tu 1 400, tam 2 500. Tam rzeczywiście jest takie stanowisko przedstawione, że w wyniku przeprowadzonych prac mających na celu poprawę i wykonanie zaleceń Komisji Rewizyjnej, inspektora, który badał sprawę Jana Jagiełłę rzeczywiście firma rzetelnie podeszła do tej sprawy przy czym niektórych zaleceń już się nie dało wykonać, ponieważ materiały były albo w budowane, albo ja nie znam szczegółów i trzeba by było sięgnąć do tych protokółów, sprawdzić jak to zostało wykonane. Może rekontrola najbardziej. Natomiast zostały wykonane dodatkowe jeszcze prace, które można było wykonać.
Pan Jan Jagiełło wyjaśnił swoje gesty, które miały oznaczać żeby nie wracać już do tej sprawy, nie robić rekontroli.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza: Rozumiem. W każdym bądź razie gdyby były jakieś jeszcze wątpliwości proszę jeszcze raz to sprawdzić, skontrolować. Natomiast z tego pisma też wynikało, że po przeliczeniu tych prac, tych usterek, które były zasadne i tych prac, które dodatkowo dla polepszenia jakości tego wykonanego zadania były wprowadzone różnica była tam około 500 zł. a wykonawca nie wystąpił i nie wystąpi o to, bo inspektor mnie informował, że nie wystąpi z dodatkową fakturą za ten cel dlatego, że sam się czuje niedobrze kiedy się ciągle mówi o złej jakości wykonania i nie chce absolutnie, chce zakończyć ten problem i to zadanie w taki sposób, żeby gmina, Rada i komisje były zadowolone z jakości tych prac. Ale jeśli jest potrzeba proszę bardzo można to jeszcze w nieskończoność omawiać i tak długo jak trzeba będę się tłumaczył z tego czego nie wykonywałem ale oczywiście nadzoruję z ramienia Urzędu.
Zadane pytanie przez Pana Tadeusza Robaczka ,,Czy tak powinno być?” Ja rozumiem, że nie oczekuje Pan Robaczek ode mnie odpowiedzi, bo to jest pytanie retoryczne.
Pan Jan Jagiełło w sprawie naprawy studzienki na ul. Wolności powiedział, że rozezna sprawę i postara się odpowiedzieć na to pytanie kiedy będzie naprawiona studzienka.
Obecnie Pan Burmistrz przystąpił do udzielania odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania radnych podczas obrad komisji ( wykaz w załączeniu do protokółu) i powiedział, że omówi już dzisiaj po to, żeby nie musieć jeszcze pisemnie występować:
-Pan Tadeusz Antosiewicz wskazywał na źle wykonaną nalewkę na ul. Choszczeńskiej, woda zbiera się w zagłębieniach i wystąpił uskok podobnie jak na ul. Tylnej. Wnioskował o interwencję w tej sprawie.
Burmistrz mówi, że jest to nie dokończona praca na tej drodze. Wykonawcą i odpowiedzialną za to jednostką jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i nie mamy wpływu na to jak wykonują i w jakich terminach te prace. Z informacji, które posiadam ma być wykonane do końca listopada.
Trzeba z całym szacunkiem dla wnioskujących powiedzieć, że interweniujemy przy każdym tego typu zapytaniu czy wniosku. Przyjmujemy te informacje i przekazujemy je dalej i taka jest informacja, że to zadanie będzie wykonane do końca listopada. Jeśli nie będzie, to proszę nie winić nas za to, że to będzie na przykład wykonane później , do 5 grudnia, czy nie wiem którego, bo to po prostu nie od nas zależy. Ja w każdej takiej sytuacji interweniuję.
Pan Kowalewski Dariusz ponownie poruszał sprawę nocnych burd w okolicy ,,Czardasza" .
Wnioskował o podjęcie skutecznych działań w sprawie przestrzegania ciszy nocnej i poprawy
Porządku publicznego. Ten wniosek jest zasadny i dzisiaj już była odpowiedź podczas oceny
bezpieczeństwa w gminie Recz.
Pani Izajko Marzanna wnioskowała o przejęcie nieodpłatne od ANR budynku po byłym dyrektorze
w Sokolińcu, ponieważ jest to idealne miejsce na urządzenie świetlicy wiejskiej tak potrzebnej w
Sokolińcu. Ten wniosek również omawialiśmy dzisiaj.
Pan Barna Stanisław wnioskował o przejęcie nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych
na mienie gminy Recz boisko sportowe w Żeliszewie ( prawdopodobnie jest to działka nr 130/2).
Burmistrz stwierdził, że rozpatrzymy i pisemnie odpowiem.
Pan Barna Stanisław wnioskował, żeby dokładnie jeszcze raz sprawdzić, czy Pan Ciołek
jest właścicielem działki o nr 45 położonej w Żeliszewie.
Burmistrz odpowiedział, że Agencja Nieruchomości Rolnych oświadczyła, że jest prawnym
właścicielem tej nieruchomości. Tutaj nie będę odpowiadał pisemnie ale oczywiście nie ma
niebezpieczeństwa, że zostanie popełniony błąd.
Pan Barna Stanisław i Pan Matczak Edmund ponownie wnioskowali o przycięcie drzew na
drodze Żeliszewo-Pomień.
Burmistrz odpowiadał, że niosek jest zasadny, ale odpowiem czy będzie to jeszcze w tym roku
możliwe i w jakim trybie to zrobimy. Jeden z mieszkańców zaoponował, że nie powinno się
wycinać drzew przy drogach gruntowych gminnych. Natomiast Pan Burmistrz uważa, że co innego
jest przycięcie drzew a co innego jest wycięcie drzew czy krzewów. To oczywiście powinno być
wykonywane. Być może w przyszłym roku zlecimy to zadanie Komunalnikowi, który w tym roku
również wykonywał te zadania bieżącego utrzymania dróg ale nie wszystkich.
Pan Barna Stanisław ponownie wnioskował o naprawienie drogi na krzyżówce Jarostowo-
Lubieniów.
Burmistrz stwierdził, że nie ma Pana Radnego więc postara się jemu pisemnie odpowiedzieć.
Pan Barna Stanisław wnioskował o pomoc w naprawie wieży kościelnej w Żeliszewie.
Pan Burmistrz odpowiadał, że wniosek wyniknął stąd, że ksiądz proboszcz był u Pana Burmistrza
i prosił o pomoc w tej sprawie. Burmistrz zadał pytanie jaki to będzie zakres prac i ile to może
kosztować. Ksiądz proboszcz odpowiedział że nie wie, ale w takim razie sprawdzi, fachowiec
oceni kwotę i zakres i wtedy dopiero będziemy wiedzieli ile to kosztuje i wtedy wpłynie dopiero
wniosek na ewentualne dofinansowanie czy ewentualną pomoc. Burmistrz powiedział, że z całą
pewnością jesteśmy w stanie pomóc wysięgnikiem, którym można te prace wykonywać, bo takim
wysięgnikiem nasza straż pożarna dysponuje i mogłaby pomóc ale nie wykluczona jest też inna
pomoc jeśli Rada uzna, że Rada uzna, że trzeba pomóc i będzie to stosunkowo niewielka kwota.
Pan Grzelak Leon przejąć budynek po stacji PKP w Sokolińcu. O budynku po stacji PKP w
Sokolińcu rozmawialiśmy dzisiaj. Wniosek jest zasadny, do zbadania i podejmowaliśmy na ten
temat dyskusję.
Pan Grzelak Leon wnioskował o przejęcie od ANR na stan mienia komunalnego budynku
po byłym dyrektorze w Sokolińcu. To jest to samo. Wniosek jest zasadny, do zbadania i
podejmowaliśmy na ten temat dyskusję.
Pan Grzelak Leon wnioskował o ujęcie w projekcie budżetu gminy remontu drogi Czereśniowej
do Sokolińca. Wniosek zostanie sprawdzony i informacja będzie na sesji budżetowej.
Grzelak Leon wykonać przyłącze energetyczne przy boisku sportowym w ramach
modernizacji oświetlenia. Ja już w tej sprawie informowałem, ale z chęcią odpowiem jeszcze
raz . Nie ma takiego na razie planu żeby specjalnie takie przyłącze budować dlatego, że są to duże
koszty.
Najważniejsze żeby nam się udało ruszyć z inwestycją budowanie sieci kanalizacyjnej z
przepompowniami Sokoliniec-Sicko i tam w pobliżu boiska ma być taka przepompownia
zlokalizowana i wtedy na pewno będzie można się podłączyć. Wiadomo, że każda taka inwestycja
musi uzyskać pozwolenie na budowę i dokumentację.
Pan Grzelak Leon wnioskował o przycięcie Lipy przy kościele, ponieważ uszkadza dach.
Wniosek ten zostanie zbadany i uzasadniony po wizycie w Sokolińcu.
Pan Grzelak Leon informował, że sprawa szamba przy bloku nr 23 w Sokolińcu nadal jest nie załatwiona. Od świąt Wszystkich Świętych szamba nikt nie wywoził.
Było na wiosnę spotkanie i mieszkańcy zgodzili się co do sposobu zagospodarowywania, wywożenia nieczystości z tego szamba. Jest taka umowa, żeby proporcjonalnie od wrzucania ścieków do tego szamba co jakiś czas ktoś wywoził szambo. Jeśli ktoś jest tylko sam na gospodarstwie to co piąty raz wywozi a ten kto ma liczną rodzinę to co drugi raz wywozi to szambo. Uważa, że taki ustalony system jest niedobry i tu by apelował do firmy żeby zmienić je w przeliczeniu na osobę, czy na metry.
Pan Grzelak Leon: Panie Burmistrzu nie o to chodziło. Chodzi o to, że mieszkańcy nie wywożą wcale tego szamba. Tam utworzył się jakiś stawek z wycieków. Ta pani, która to zgłaszała nie może przejść ani do kurnika, ani nigdzie. Ci mieszkańcy nie wywożą. Trzeba chyba jakoś wpłynąć na nich, czy jakieś sankcje.
Pan Burmistrz przeprosił za to, że nie dokończył swoich myśli. Rzeczywiście były takie ustalenia ale mieszkańcy się z tego nie wywiązują więc teraz przystąpi do pracy inspektor ds. ochrony środowiska.
Pan Barna Stanisław wnioskował, żeby rozważyć możliwość naprawienia mola na jeziorze w Żeliszewie i prosił o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy.
Pan Burmistrz odpowiedział, że to molo jest naprawione. Mieliśmy takie plany, żeby to molo rozbudować jeszcze bardziej, zrobić porządny, ładny obiekt. Nie udało się w ubiegłym roku, to będziemy próbować w przyszłym roku, bo to też zależy od tego czy pojawi się jakaś ścieżka finansowania. Jeśli będzie można to sfinansować w ramach INTERREGO, to wtedy z takim wnioskiem wystąpimy o to, żeby skonsumować te środki, które są zapisane w projekcie budżetu chyba, że będą pilniejsze sprawy , to wtedy na sesji budżetowej się rozstrzygnie.
Pan Zajączkowski Zbigniew wnioskował, żeby do sesji podać wpływ stawki żyta przyjętej przez GUS do ustalenia podatku rolnego na podatek oraz czynsz dzierżawny od ogrodów działkowych.
To Pani Skarbnik poda i odpowie na to.
Pan Robaczek Tadeusz stwierdził, że przy posesji 32A w Reczu nie koszono chwastów a jest to działka ponad 3 arowa. Prosił o wyjaśnienie, bo źle to wpływa na wizerunek otoczenia.
Pan Burmistrz odpowie pisemnie.
Pan Robaczek Tadeusz prosił o podanie udziału gminy w remoncie pobocza drogi Nętkowo.
Pan Burmistrz odpowiadał, że od dłuższego czasu występowaliśmy o to, żeby to pobocze było wyremontowane. I o to występowali Radni Powiatowi, Pani Sołtys występowała i interweniowała i wreszcie podjęto decyzję o naprawie pobocza. W miesiącach letnich miałem informację, że te pobocza będą wykonane, będą naprawione. Nawet na jednym ze spotkań mówiłem mieszkańcom, że mimo, że pobocze Nętkowo-Grabowiec jeszcze nie jest wykonane, to z moich informacji jakie posiadam, to będzie, bo był przetarg ogłoszony i remont będzie wykonany. I co się okazało? Okazało się, że owszem przetarg był ogłoszony ale na roboty Grabowiec-Kiełpino. Jak się tylko dowiedziałem o tym, to zaraz skontaktowałem się ze Starostwem. Mówiłem, że tak długo o tym remoncie pobocza rozmawiamy i coś z tym trzeba zrobić a Pan Starostwa powiedział tak, że nie ma takich możliwości ale jeśli gmina załatwi materiał, to Zarząd Dróg Powiatowych to zrobi.
Gmina więc wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i Generalna Dyrekcja Rejon w Stargardzie Szczecińskim odpisała Burmistrzowi w dniu 13 września 2005r. informuje, że gwarantuje dla Urzędu Gminy w Reczu materiał z frezowania nawierzchni ( budowa w Kaliszu) w ilości 800 ton. Materiał będzie dostępny po 26 września br. Materiał jest bezpłatny. Ucieszywszy się z tej tak dobrej odpowiedzi od razu napisałem do Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie co następuje : ,, W nawiązaniu do przesłanego dla Państwa faksu od generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział Szczecin w sprawie zabezpieczenia materiału frezowanego z nawierzchni drogi krajowej nr 10 budowa w Kaliszu oraz nawiązując do naszych ustaleń w w/w sprawie uprzejmie informuję, że zabezpieczam w/w materiał w ilości 600 ton ( ilość określił PZD) na remont pasa jezdni o nawierzchni utwardzonej drogi powiatowej na odcinku drogi Grabowiec-Nętkowo. Zgodnie z ustaleniami proszę o potwierdzenie, że Powiatowy Zarząd Dróg zabezpieczy transport pozyskanego materiału na w/w drogę powiatową oraz dokona jego wbudowania. Przewidywany termin pozyskania oraz transportu w/w materiału wg. oświadczenia Generalnej Dyrekcji winien mieć miejsce po 26 września.” I od tego czasu były kolejne terminy przesuwane od wykonawcy tej drogi, że jeszcze nie teraz, po 15-tym, po dwudziestym którymś tam aż do momentu kiedy teraz niedawno, nawet było spotkanie w Nętkowie i ja jeszcze sprawdzałem, czy coś się zmieniło w tych ustalenia no i oczywiście nie. Powiem więcej dwa dni po tym spotkaniu w Nętkowie pojechał wykonawca tego remontu, który został wyłoniony przez Zarząd Dróg Powiatowych w drodze przetargu, pojechał z inspektorem Lipką i Zastępcą Burmistrza żeby się dowiedzieć i powiedziano im, że materiał otrzymają po 3 czy 4 listopada. Jadę na drogę w czwartek i patrzę, że tam jest droga na ukończeniu. Niestety wykonawca stracił cierpliwość i postanowił już dłużej nie czekać. Załatwił inny materiał, może gorszej jakości ale załatwił, bo musiał, bo powiedział, że już śnieg spadł i nie może dłużej czekać. I niestety mimo tych wszystkich ustaleń nie udało się wyegzekwować od tych, którzy obiecali, że ten materiał przekażą. Jest mi niezmiernie przykro w stosunku do Pana Starosty dlatego, że Pan Starosta powiedział tak załatwicie materiał, to my to pobocze wykonamy. Mimo tego, że tego materiału niestety nie otrzymaliśmy to jednak Pan Starosta dotrzymał słowa i to pobocze zostało wykonane. To jest dla mnie oczywiście niekomfortowa sytuacja, ale rozmawiałem z nim wczoraj nie ma większego żalu i powiedział, że jak załatwicie ten materiał trochę później to my go gdzieś tam wbuduję na inne drogi.
My ten materiał dopiero od wczoraj zaczynamy wykorzystywać, ponieważ od dwóch dni otrzymaliśmy zgodę na jego wykorzystanie na drogi gminne.
Pan Juszczyk Mieczysław: Czy mogę zabrać głos? Panie Burmistrzu no nie zgodzę się z Panem, ktoś tu kłamie. Ktoś tu takie kłamstwo puszcza, że aż się kurzy. Miało być robione pierwsze 600 ton. Napisał Pan, że uzgodnione i wszystko gra. Na moją prośbę przyjechał Pluta Kierownik Dróg Powiatowych i wziąłem dwóch radnych powiatowych i pojechaliśmy na drogę powiatową i wykonawca przyjechał. Pisma krążyły takie, że jest niemożliwością. Pan załatwił 600 ton frezu ale na drogi gminne żeście to dali a nie na drogę powiatową. Wy żeście się odżegnywali od tego, żeby to dać na nętkowską drogę. Proszę Pana i zapadła decyzja na tej drodze jak ja byłem, że nie patrzymy już na gminę tylko facet wchodzi i żużel jakiś tam przywiezie , gorszy gatunek wiadomo i zaczął to robić. Więc ja zrobiłem zebranie z ludźmi i Pan Burmistrz był na tym zebraniu i wytłumaczyliśmy jak sprawa stoi. Później Pan Burmistrz przyjechał wstrzymał Pan budowę drogi, że Pan dostarczy ten frez asfaltowy. Było tak? Było. Wstrzymał Pan tę budowę. Później na drugim spotkaniu radni powiatowi widząc, że nic z tego nie wychodzi proszę Pana. Jest pismo Pan Robaczek ma, że żadnego zgryzu Pan nie dostanie. Pan Robaczek później Panu to pismo przeczyta. Dobrze, że dokończyli, bo mróz idzie i zima idzie i trzeba było to dokończyć. I niech Pan sobie nie przywłaszcza, że Pan coś załatwił. Pan jeszcze przeszkadzał remontowi tej drogi. I niech Pan nie mówi, że sołtyska, czy ktoś tam załatwiał proszę Pana. Załatwili tylko Radni powiatowi i szkoda, że ich nie ma, bo bym im podziękował za to, że zrobili ta drogę, bo by w ogóle nie była zrobiona ta droga. Jakim materiałem, proszę jest to pismo, Pan Robaczek przeczytaj Pan to pismo, co wypisuje Szczecin. Po co to kłamać?
Pan Robaczek Tadeusz: Jest to pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do Starostwa i odczytał następującą treść:
,,W nawiązaniu do pisma z dnia 7 października 2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Starostwa Powiatowego w Choszcznie frezu bitumicznego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni bitumicznej w ramach prowadzonych wzmocnień konstrukcji drogi krajowej nr 10 na odcinku Recz-Żółwino oraz Prostynia-Kalisz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informuje: w trakcie przygotowywania inwestycji przez Generalną Dyrekcję Oddział w Szczecinie zostało złożone całkowite wykorzystanie elementów pochodzących z rozbiórki istniejących elementów drogi do robót utrzymaniowych prowadzonych przez Rejon Dróg w Stargardzie Szczecińskim i w Wałczu. W związku z powyższym Generalna Dyrekcja nie widzi możliwości przekazania frezu na inne cele.”
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Kłamał ten co podpisał pismo, bo do dzisiaj jest tam jeszcze setki ton. To pismo jest do Starostwa. Proszę się przejechać na drogę i zobaczyć ile jeszcze tego jest. To jest pismo do Starostwa a do gminy pisali co innego.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej prosił o spokój i ciszę
Pan Burmistrz wyjaśniał, że nikt nie kłamał i ten, który odpowiedział na to pismo oraz ten, który napisał do Burmistrza. Starosta jak wystąpił z pismem otrzymał informację, że nie ma takiej możliwości, żeby otrzymał dodatkowy ten frez. Natomiast my otrzymaliśmy pismo jeszcze we wrześniu, że mamy zagwarantowane odpowiednią pulę tego frezu. I nieprawdą jest, że to ja wstrzymałem budowę, bo nie mam takich uprawnień tylko dwa po naszej rozmowie wykonawca, pojechał z naszym inspektorem i Zastępcą Burmistrza na rozmowy z tymi, którzy dysponują tym frezem w celu ustalenia terminu odbioru tego frezu. Pojechali, ustalili że po 3 lub 4 listopada ten frez można odebrać. Ale kolejny termin nie został dotrzymany i dlatego wykonawca stracił cierpliwość. Ja o tym mówiłem. Natomiast chcę tutaj powiedzieć, że nie mogę brać odpowiedzialności za niedotrzymanie słowa przez kogoś, że nawet pisemnie odpisał, że taka ilość tego frezu jest do dyspozycji gminy na ten cel właśnie, na to zadanie. Mówiliśmy Panu Staroście, że pomożemy w tej sprawie i nie udało się. Gdyby to było w gestii gminy, to zrobilibyśmy wszystko, żeby nie było takiej sytuacji.
Pan Robaczek Tadeusz: Jeśli można żeby to skończyć . Panie Burmistrzu puszczono Pana w maliny. Pan informował, że ma Pan ten frez, prosi Pan o transport z Rejonu Dróg. Dobrze, że ułożono tą nawierzchnię i jest jaka jest i jest to zasługą Radnych Powiatowych.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wydaje się jemu, że jest to zasługa Starosty jeśli chodzi o remont tej drogi.
Pan Burmistrz: To prawda, że zostałem wpuszczony w maliny, jak tu Pan radny powiedział, ale chcę powiedzieć, że ten frez tam jest. My ciągle zabiegamy jeszcze o to, żeby jeszcze trochę go wyrwać to go zmagazynować i w przyszłości skorzystać z niego.
Dalej odpowiadał Pan Burmistrz na pytania i wnioski zgłoszone podczas komisji i tak:
Pan Robaczek Tadeusz wnioskował o sprawdzenie, czy prowadzący działalność gospodarczą posiadają umowy na posiadanie pojemników na śmieci.
Wniosek jest uzasadniony. Ale w ogóle, czy wszyscy posiadają te pojemniki sprawdzamy to na bieżąco i być może nie jest to jeszcze szczelne sprawdzenie czyli jeszcze nie docieramy do wszystkich. Jeśli ktoś jeszcze w tym zakresie ma informacje, to proszę przekazywać wprost na stanowisko ds. ochrony środowiska. My to będziemy kontrolować, sprawdzać i na bieżąco będziemy reagować na takie sytuacje. Uważam, że na ten wniosek obecnie odpowiedziałem.
Pan Robaczek Tadeusz wnioskował, by sprawdzić, czy niektóre ogrody działkowe mogą być przedmiotem sprzedaży na własność.
Burmistrz odpowiadał, że jest to zbyt poważne zagadnienie żeby w krótkim czasie na nie odpowiedzieć. Prześlemy materiał Panu Radnemu i jeśli to będzie zasadne, to na posiedzeniu Rady.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadał w sprawie dotyczącej realizacji uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie mandatu Pani Marzeny Żybko. Z tego co się dowiedział Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, to te materiały były przedstawiane szczegółowo na ostatnich posiedzeniach komisji tuż przed sesja i na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej również. Pan Radny Romanowski taką informację również powziął więc nie bardzo rozumie tego pytania.
Pan Józef Romanowski: Tak owszem informacja taka była ale wniosek był do Pana , bo 2 lata minęło i Pan Przewodniczący nie informuje.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że firma, która na ostatnią sesję sprzedała nam przeterminowaną wodę przesłała pismo, w którym bardzo przeprasza za ten fakt, bo woda została wydana przez stażystę i woda ta zostanie wymieniona na świeża, co też się stało.
Woda ta została dostarczona bezpłatnie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej także poinformował, że na komisjach nie zgłoszono wniosku o obniżenie ceny żyta do podatku rolnego i wszystkie komisje poparły stanowisko Burmistrza w sprawie przyjęcia do wymiaru podatku rolnego na 2006r. stawkę GUS. W związku z powyższym na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej nie było takiego projektu uchwały. Chciałbym żeby to było jasne i żeby nie było zarzutu, że radni na sesji nic nie mówili o cenie żyta do podatku rolnego na 2006 rok. Wyjaśnił, że jeśli Rada Miejska nie podejmie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego to obowiązuje cena żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( Stanowisko Burmistrza w tej sprawie w załączeniu do protokółu).
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że czynsz za ogrody działkowe jest naliczany według uchwały Nr XXX/189/97 roku z dnia 5 grudnia 1997 r. i wynosi 0,3% ceny podstawowej 1 q. żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego. W związku z tym, że cena żyta w przyszłym roku wyniesie 27,88 zł. to z tego 0,3% to wyniesie 0,08 zł. za 1 m2 . Dla przykładu podała, że za 3 arowy ogródek po 0,08 zł. to wyniesie 24 zł. za cały rok.
Jeśli chodzi o podatek rolny obliczany za ogródki to ustawa o podatku rolnym mówi w ten sposób, że sklasyfikowane grunty do wielkości do 1 ha podatek rolny jest naliczany w wysokości 5 q. ceny żyta czyli podstawą będzie kwota 139,40 zł. razy odpowiednią ilość przeliczeniowych hektarów. Przykład : za 3 arowy ogródek razy 139,40 zł. to podatek rolny wyniesie 4,20 zł. Obniżenie stawki nastąpiło o 15, 5 % i w związku z tym zmniejszą się wpływy z podatku rolnego do budżetu zmniejszą się o około 100 000 zł. My nie prowadzimy oddzielnej ewidencji z dochodów działkowych. Natomiast jeśli chodzi o czynsze to około
2 000 zł. będzie mniej wpływu z tego tytułu.
Pan Józef Romanowski: Rozumiem, że jesteśmy przy punkcie Interpelacje, wnioski i zapytania radnych, tak? Panie Przewodniczący proszę poddać pod głosowanie mój wniosek w celu zapoznania Wysoką Radę i obecnych gości w sprawie, której też swoje stanowisko przedstawił Pan Gieniuk i proszę udzielić mi głosu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o ponowne przedstawienie wniosku, ponieważ nie zrozumiał o co chodzi.
Pan Józef Romanowski: dzisiaj przedstawił swoje stanowisko Pan Gieniuk nasz mieszkaniec. I ja wnioskuję, żeby Pan udzielił mi głosu żebym miał możliwość przedstawić stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Wysokiej Rady z zapytanie, czy mają coś przeciwko temu wnioskowi i nie słysząc słów sprzeciwu udzielił głosu Panu Józefowi Romanowskiemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski: Powiedział, że chciał odpowiedzieć Panu Burmistrzowi.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej prosił o to, by wypowiadać się w sprawie, którą poruszył Pan Gieniuk.
Pan Józef Romanowski: Ja krótko odpowiem Panu Burmistrzowi. Panie Burmistrzu , zresztą na prośbę członka Komisji rewizyjnej, jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej z października musiało się przesunąć na listopad. W związku z tym mieliśmy 4 tematy kontrolne. To jest duży nawał pracy i dlatego się nam wszystko skomasowało. Jedno posiedzenie mieliśmy dwudniowe, bo musieliśmy wyjechać w teren a więc kontrola trwała. Ostatni protokół otrzymał Pan Burmistrz w poniedziałek tj. 21.11.br. bo tak po prostu technicznie staraliśmy się dograć. Myślę, że dwa dni to jest dużo, bo czasami materiały na sesję otrzymujemy 5 minut przed sesją i radni muszą się z tym pogodzić. To nie jest jeszcze tak źle.
I teraz pozwolę sobie przedstawić stanowisko Komisji rewizyjnej, która mnie na ostatnim posiedzeniu upoważniła do tego. Państwo radni mieli przesłane materiały jako stanowisko Burmistrza z dnia 7 października 2005r. A wiec ja już nie będę przedstawiał historii faktów, bo sądzę , ze Państwo znacie tę historię faktów tylko prosiłbym się wsłuchać w to co za chwilę przedstawię. A więc tak na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna generalnie podtrzymuje swoje stanowisko. Pan Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował Panu Radnemu Zajączkowskiemu, żeby nie zajmował stanowiska, dlatego, że nie uczestniczył wcześniej w posiedzeniu kontrolnym i dlatego jest to stanowisko trzech osób z Komisji Rewizyjnej. Proszę o uwagę.
Pierwszy punkt. Od kiedy to wykonuje się robotę a następnie za miesiąc prowadzi się negocjacje w sprawie wynagrodzenia? Bo tak to zostało zrobione wg. dokumentów. Czyli dzisiaj się mówi zrób robotę, kosztorys a za miesiąc będziemy rozmawiać o tym ile dostaniesz za nią.
Później znów za miesiąc spisuje się umowę o dzieło na wykonanie. Znowu za miesiąc umowę na dzieło a już zakładamy, że kosztorys został wykonany, zakładamy, bo jest to stanowisko Burmistrza. Dlaczego nie wcześniej? Dalej czeka się 8 dni na rachunek czyli już te wszystkie sprawy były wykonane. To jest jeden fakt. Drugi fakt jest bardziej wiarygodny według naszej opinii. Znając już wartość wcześniej zadania czyli z kwietnia kosztorysu inwestorskiego na sumę 365 120 zł. netto z umowy z dnia 1 czerwca czyli dwa miesiące później pisze się cytuję ,, Wartość opracowania kosztorysu została ustalona na podstawie procentowej stawki średnio wynoszą od 1-2% na terenie powiatu w zależności od wartości przyszłego kosztorysu. Jakiego przyszłego kosztorysu jeżeli Burmistrz zakłada, że kosztorys ten został już zrobiony. Jest to słowo użyte. Później: szacunkową wartość przyjęto na 320 000 zł. co przy stawce 0,8% wyniesie około 2 500 zł. Jaką szacunkową? Jeśli już wcześniej kosztorys był zrobiony. No to proszę Państwa nie prowadzajmy się za nos.
Trzeci fakt. Data wykonania kosztorysu czyli kwiecień wg. stanowiska Burmistrza jest niezgodna z podpisaną umową o dzieło z dnia 1 czerwca, ponieważ tam widnieje zapis zamawiający zamawia a wykonawca przyjmuje zamówienie wykonania czego kosztorysu inwestorskiego itd. Strony ustalają termin wykonania dzieła na dzień 9 czerwca. To co ustalają a już go mają? Kogo tutaj chcemy wprowadzić w błąd. Rachunek do umowy o dzieło z dnia 8 czerwca stwierdza wykonanie dzieła zgodnie z umową czyli stwierdza czyli między 1 a 8 czerwca z tego dokumentu wynika, że to dzieło zostało wykonane a nie wcześniej. Dalej . Uważa, że pismo jako notatka służbowa została teraz przygotowana z 11 maja i to jest moja jakby sugestia.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej: A miało być stanowisko Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski kontynuował: Dlaczego tak twierdzę, bo w tym pośpiechu gdzie w tej notatce się pisze, że prowadzono negocjacje z upustem 10 % to daje 328 608 zł. i pomylono się o 8 000 zł. Co to są groszowe sprawy? O 8 000 zł. się pomylono i później od tego naprowadza się te cyferki od tego.
Faktem niezaprzeczalnym jest i wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej potwierdzą, że my podczas kontroli nie mieliśmy tego kosztorysu wcześniejszego na sumę 365 120 zł. netto. Nie mieliśmy tego dokumentu a rozpoczęliśmy kontrolę gdzie nam Pan inspektor przedstawiał całą procedurę od dokumentu pod nazwą opis techniczny, gdzie Burmistrz nawet tego dokumentu nie podbił jako wytłumaczenie swego stanowiska. Tu nie ma daty. Nie ma daty. To nie wiem czy to w tym roku ma być czy kiedy? Opis techniczny i dopiero później nam pokazano 1 czerwiec dopiero umowa o dzieło. I tak szła kontrola umowa o dzieło i później patrzeliśmy i widzimy kosztorys inwestorski z sierpnia a więc zakładamy i cały czas podtrzymujemy swoje stanowisko, że na podstawie dokumentów płatność nastąpiła szybciej niż wykonanie kosztorysu . Albo jest tak potężny bałagan, że sami się po prostu pracownicy pogubili, nie wiadomo za co płacili, bo można by było też tak założyć, że pierwszy kosztorys został zapłacony, ten który poszedł do ANR i został zapłacony. Dopiero ten drugi kosztorys już z poprawkami bo tam ANR nie chciała przesłać pieniążków na zadania rozbiórkowe z odtworzeniem, budową obiektów sportowych do wykorzystania sportów zimowych lub park jakiś zieleni na tych bagnach gdzie to wszystko tam wycieka i tam miało być miejsce na sporty zimowe. Agencja Nieruchomości Rolnych odrzuciła i powiedziała, że w tym zakresie nie będzie finansować i dlatego później należało kosztorys zweryfikować. Tak, że fakty się Wysoka Rado nie zgadzają. My podtrzymujemy swoje stanowisko. Umowa z dnia 1 czerwca mówi wyraźnie ,, przyszłego kosztorysu”, wartość szacunkowa, sumy się nie zgadzają. Panie Przewodniczący takie jest stanowisko Komisji Rewizyjnej . A to, że Pan Gieniuk się obraża to równie dobrze Urząd mógł by się obrazić, ale tu nie ma co się obrażać. Komisja Rewizyjna przedstawiła pewne fakty a ma się ustosunkować Rada Miejska.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej. Państwo Radni przyjęli do wiadomości to co Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział. Więcej wniosków nie było, więc przechodzimy do punktu następnego.
Pan Józef Romanowski: Rada Miejska nie podejmie decyzji?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej: W jakiej sprawie?
Pan Romanowski Józef: No w tej, którą przedstawiałem.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej: Co Pan sugeruje żeby Rada głosowała stanowisko Komisji Rewizyjnej?
Pan Józef Romanowski : Dlaczego Pan poddał pod głosowanie stanowisko Pana Gieniuka?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że głosowanie odbyło się po to, żeby uzupełnić protokół z poprzedniej sesji, bo wpłynął wniosek Pana Gieniuka w tej sprawie. Takie stanowisko Rada podjęła i ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej się zapoznała.
Pan Józef Romanowski: Tak było, bo wniosek Pana Gieniuka wpłynął na dzisiejszej sesji i powinien być załącznikiem do dzisiejszej sesji a nie do poprzedniej.
Pan Józef Romanowski: Poprosi protokolanta o szczegółowość i ewentualnie jeszcze na piśmie złoży, żeby było czytelne przynajmniej w protokóle, który pójdzie do Biuletynu Informacji Publicznej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że przechodzimy do punktu następnego wolne wnioski i zapytania.

AD. 21. Wolne wnioski i zapytania.
i AD. 22 . Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.


Wolne wnioski i zapytania kolejno zgłaszali:
Pan Wetzel Edward powiedział, że chce się odnieść do protokółu z poprzedniej sesji i w związku z tym by prosił, żeby trochę dokładniej treść wypowiedzi..
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że protokół z poprzedniej sesji został już przegłosowany i przyjęty i zmian w protokóle nie będzie.
Pan Wetzel Edward odpowiedział, że nie chce zmian , tylko chce zwrócić uwagę, żeby na przyszłość było, bo na przykład jeśli chodzi o tą samowolkę nie napisane jest co ja powiedziałem, że pracownik Urzędu za gotówkę legalizował to. A ludzie czytają to, dlaczego to nie jest w środku, że legalizował. Teraz pragnę Pana poinformować, że inspektor wojewódzki wydał nakaz powiatowemu przeprowadzenia wszczęcia postępowania w tej sprawie i sprawa leży.
Druga sprawa to jest Panie Romanowski Pan wierzył w sprawiedliwość, ja też wierzę w sprawiedliwość i dlatego chciałbym powiedzieć jeśli chodzi o tą ścieżkę rowerową, to Pani Hibner przekazała tą sprawę koleżance z Norwegii, która jest odpowiedzialna na fundusz. A więc powiadomiła mnie, że do 27 zapadnie decyzja ostateczna w sprawie tego. Mówił o powiązaniach między prokuratorskich między Gorzowem i Szczecinem i dlatego zwrócił się z prośbą o nadzorowanie sprawy przez Prokuratora Generalnego. Tak, że sprawiedliwości Panie Romanowski stanie się zadość. Trzecia sprawa, to Pan Burmistrz mówił na ostatniej sesji jeśli chodzi o ulicę Chyżą, że ,, ponieważ inwestor w tamtym czasie nie posiadał pozwolenia na budowę sprawa pozostała w zawieszeniu”. Panie Burmistrzu to się nie zgadza. Sprawa pozostała w zawieszeniu, bo Pan inspektor Powiatowy w Choszcznie odrzucił i umorzył to, Pan się odwołał jeszcze nie do inspektora wojewódzkiego tylko do Kolegium ale w końcu Szczecin odrzucił to, zatwierdził umorzenie przez Pana Kowalewskiego. Ja tutaj chciałem powiedzieć Panu, że Pan jest tutaj zatwierdzony projekt przez Starostwo. Starostwo zatwierdza projekt na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza i to było tak. Jak Pan mówi, że nie było zezwolenia a zezwolenie zostało wydane w kwietniu 2002 a kierownik budowy przyjaciel Pana Lipki , którego pieczątką Pan Lipka się tez posługiwał zawsze, 12.05. wpisuje ,, wylewa się ławy fundamentowe”. I jak Pan może twierdzić, że nie było zezwolenia. Lipka powiedział to i Pan wierzy i to co Lipka mówi i dopiero będziemy wiedzieli w poniedziałek, bo się spotkamy w Szczecinie, będziemy coś więcej Pan Lipka powie i wtedy Pan się przekona. Niech Pan lepiej radnych informuje i mieszkańców, dlaczego Pan uciekał z Barlinka.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Wetzel Edwardowi, by w ten sposób się nie wypowiadał. Czy skończył Pan Wetzel swoje wystąpienie?
Pan Wetzel Edward odpowiedział, że skończył.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Pani Sołtys z Rybak.
Pani Misiek Mariola zapytała, czy sołtysi będą otrzymywać materiały na sesję. Prosiła o konkretną odpowiedź. Może się to komuś wydawać, że są one nie potrzebne sołtysom, bo to nie oni głosują ale ta dzisiejsza sytuacja, byli zaproszeni goście, można było zadawać pytania, ale o co ja miałam się pytać jak ja nie posiadałam informacji o stanie bezpieczeństwa. Wiadomo, że na wsiach jest trudna sytuacja i można by było podpowiedzieć co tam jest, ale nie mogę. Druga sprawa to sprawa z Komisją Rewizyjną, która dzisiaj miała miejsce. Dla mnie to jest śmiech, bo jeśli Komisja Rewizyjna robi kontrolę, to Rada powinna tego wysłuchać a jak nie Rada, to my.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę sołtysowi na fakt, że to Rada decyduje czy chce słuchać czy nie.
Pani Sołtys kontynuowała swoją wypowiedź, że Rada reprezentuje nas i przecież my mieszkańcy mamy prawo wiedzieć, co się w gminie dzieje.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pani sołtys była od początku na sesji?
Pani Sołtys odpowiedziała, że była i dalsze pytanie odnośnie głosowania na sesji odpowiedziała, że zna wynik głosowania.
Pani Sołtys powiedziała, ze radni głosują ale dla niej to zachowują się nie odpowiedzialnie, bo oni nie są dla siebie tylko są dla wyborców. Oni powinni myśleć o nas. Powiem jeszcze, że od pewnego czasu odczuwam, że my jesteśmy niepotrzebni, bo nikt się nie liczy z ludźmi, nikt się nie liczy z sołtysami. Niektórzy radni się tak zachowują, że są dla samych siebie . Innych problemów nie widzą a problemów na wsi jest tyle aż głowa boli. Miasto ma swoich radnych wieś ma swoich. Nasi jak nasi. Swoimi miejscowościami się zajmują, innymi się nie zajmują i kiedyś to powiedziałam i nadal to podtrzymuję. Niestety taka jest prawda. Ani razu na wieś radny nie przyjechał a jego obowiązkiem jest przyjechać i zapytać się, czy jest jakiś problem. A ja mam za nim latać ? Na sesji się nie dowiem, bo materiałów nie otrzymuję. Wiem tylko jaki jest porządek obrad, że są podatki uchwalane. Co ja mam to ludziom mówić? Ludzie muszą mieć napisane , że to jest tyle i tyle. Nie wiem, czy to jest tajemnica przed ludźmi?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wszystkie materiały z sesji, uchwały oraz protokół sołtysi otrzymują po to, żeby informować mieszkańców i wykładać je w miejscach publicznie dostępnych.
Ponadto otrzymują Państwo sołtysi zawiadomienia o sesji z porządkiem obrad oraz ogłoszenia o sesji z prośbą o podanie do publicznej wiadomości. W biurze Rady Miejskiej znajdują się wszystkie materiały i można z nich skorzystać i zaprosił do ich korzystania. Nikt z sołtysów nie poprosił o materiały, ponieważ chce się zapoznać z nimi przed sesją. Dopiero Pani sołtys na sesji pyta, dlaczego nie otrzymała materiałów na sesję. Każde sołectwo ma swojego radnego lub z okręgu wyborczego.
Pani sołtys wyjaśniała, że jej sołectwo nie ma radnego a radnego z tego okręgu wyborczego od trzech lat nie widziała we wsi.
Pan Grzelak Leon odpowiedział, że mieszkańcy z Rybak skarżą się, że Pani Sołtys nic nie działa. Możemy sobie tak odbijać tą piłeczkę Pani Sołtys. Pani sołtys tam mieszka, to powinna lepiej wiedzieć jakie są potrzeby wsi. Co Pani tam zrobiła?
W tym momencie nastąpiła burzliwa wymiana zdań między sołtysem a radnym z tamtego okręgu. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał tę dyskusję i poprosił o zachowanie porządku i zwrócił uwagę na fakt, że podczas zabierania głosu nie rozmawia się z Panem Przewodniczącym lecz z Radą Miejską. Pani Misiek Mariola powiedziała, że jeździ się do gminy raz na kwartał, ale najśmieszniejsze jest to, ze pisze projekt na świetlicę i sama muszę kupić znaczki na list. Czy to nie jest wstyd? To jest wstyd.
Dodała, że te uwagi zgłasza pod adresem gminy, bo sołectwo nie ma ani złotówki na swoje potrzeby.
Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek zwrócił się po nazwiskach do niektórych radnych i powiedział, żeby te słowa, które Pani Misiek powiedziała , żeby wzięli sobie dobrze do serca, bo naprawdę ludzie Was rozliczą. Takiej zapory, jak teraz się zbudowała taka klika, to dawno nie było w gminie. Komisja Rewizyjna jest jak audyt, opiniuje pracę całej Rady ale okazuje się, że ci Państwo radni, których wymieniłem nie przyjmują tego do wiadomości. I zapytał Państwa Radnych Pana Kowalewskiego Dariusza, Pana Dobrzanieckiego Ryszarda, Pana Krzysztofa Cymermana, Panie Zajączkowski, Pani Skowrońska jak Wy pilnujecie moich interesów i moich pieniędzy? Jeżeli ucieka 4 500 zł., bo gdzieś jest gruz sypany do rowu. Jeszcze raz się pytam, jak Wy pilnujecie moich pieniędzy, bo to nie są pieniądze Burmistrza tylko to są moje pieniądze, bo za to coś w gminie jest zrobione. Ten Burmistrz będzie może jeszcze rok, jeszcze dwa albo wcale ale ja tu zostanę i ja chcę, żeby na tej gminie było lepiej i moim mieszkańcom tak samo i się będę o to dopominał. Wtedy nie będzie chowania głowy w piasek tylko będziemy mówili po nazwisku, bo niektórzy z Państwa są moimi kolegami, bo tak przynajmniej uważają. Panie Przewodniczący, jak Pan broni moich interesów jako mój kolega? Dlaczego Pan pozwala na to, że jeżeli Komisja Rewizyjna wyciąga, że są uszczuplenia w budżecie, to Pan toleruje to i przechodzi na tym do porządku dziennego. Na tym tracimy my wszyscy i nie tylko Pan. Co z tego, że Pan kryje Burmistrza, ale na tym tracą mieszkańcy, coś jest nie załatwione z tego powodu. Było tych spraw od początku kupę i okazuje się, że Komisja Rewizyjna za każdym razem ma rację, bo tak było z Panią Marzeną Żybko, tak samo było z podległością bezpośrednią Pani Dyrektor Gimnazjum a Burmistrzem. Kto miał rację? Pultaliście się tutaj pół roku, było odpychanie, przepychanki i na czyje wyszło? Teraz będzie tak samo. Wiem, że Pan Romanowski ma rację, bo takie są fakty. Zwrócił się z zapytaniem do Pana Przewodniczącego, czy nie ma takiej możliwości, żeby do prokuratury Apelacyjnej się odwołać w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego remontu budynku socjalnego Suliborek 5? Nie ma Pan? Jak Pan pilnuje moich pieniędzy? Jeżeli jest nadużycie, to Pan pierwszy, to Pana jest moralny obowiązek pierwszy to dopilnować, żeby nie było uszczuplenia na budżecie. A wy co robicie? I dziwicie się , ze sołtysi są wkurzeni, ale kiedyś trzeba będzie zrobić porządek w gminie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytując, czy Pan Sołtys już skończył swoją wypowiedź odpowiedział, że po pierwsze nie są to tylko pieniądze sołtysa, ale tu nas wszystkich siedzących i nie tylko. Po drugie jeżeli Panu chodzi o umorzenie postępowania przez Prokuraturę, to nie Przewodniczący ma wnosić o apelację ale od tego jest Rada. Prosiłbym Państwa o jedno i aby zapamiętać raz na zawsze, że to nie Przewodniczący rządzi ale Rada Miejska.
Pan sołtys wsi Suliborek wtrącił, że nie będzie mówił Rado tylko mówi do konkretnej osoby.
W odpowiedzi Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, że Przewodniczący nie jest władny, żeby takiego typu działania podejmować. Jeśli Pan Sołtys obserwował obrady dzisiejszej sesji, to powinien zauważyć, że niektórzy radni do Przewodniczącego Rady Miejskiej mają pretensje, że on takie czy inne stanowisko zgłasza.
Pan Juszczyk Mieczysław poprosił o głos. Panowie i sołtys ma rację i Pan Przewodniczący Rady ma rację, ale prawda leży po środku. Panowie jak jest Rada, to się wysyła materiały do sołtysów np. Nętkowo zawsze dostawało materiały na sesję w dwóch egzemplarzach, bo były dwa sklepy. Co ten sołtys wie jak przyjeżdża na sesję i jeszcze nie jest dopuszczany do głosu.
Według mnie, żeby było wszystko w porządku, to te wnioski, które dajecie w ostatnim punkcie, niech on będzie w drugim punkcie. Zajrzyjcie sobie do mózgów. A jak nie, to niektóre gminy stosują, jest tak zwany głos sołtysa, bo jest pozycja taka w porządku obrad i sołtysi się mają prawo w tym punkcie się odezwać. Żeby sołtys czekał do końca, żeby mógł się w tym punkcie odezwać.
Pani Skowrońska właściciel sklepu w Nętkowie zaprzeczyła temu i wyjaśniła, że to były materiały po sesji.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że panuje pewne nieporozumienie i informował, że materiały na sesję otrzymują radni, bo radni podejmują decyzje wynikające z tych materiałów. To radni głosują w sprawie tych materiałów a nie sołtysi. Jeżeli Pani Sołtys wsi Rybaki mówi, że trzy razy dziennie przyjeżdża do Recza, to spokojnie mogłaby przyjść do biura Rady i zapoznać się z materiałami na sesję. To nie sołtysi podejmują decyzję tylko Rada podejmuje decyzję. Gdyby Państwo Sołtysi w ten sposób zapoznawali się z materiałami i zgłaszali wnioski do radnych, to by była inna sytuacja. Pan Przewodniczący Rady miejskiej powiedział, że nie rozumie w ogóle pretensji sołtysów.
Pani Misiek Mariola Sołtys wsi z Rybak wyjaśniała, że nie chodzi jej o to, żeby na adres domowy otrzymywała materiały, ale te trzy egzemplarze położyć na stołach żebyśmy mogli na bieżąco śledzić obrady Rady nad danym projektem i zgłaszać ewentualne wnioski do radnych.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej po wysłuchaniu powyższego oświadczył, że na następną sesję otrzymacie państwo kilka egzemplarzy materiałów wyłożonych na stołach ale do domów nie będziemy wysyłać.
Pan Packań Andrzej Sołtys Wsi Suliborek powiedział, że chciałby żeby Pan Burmistrz odpowiedział na pytanie Pana Tadeusza Robaczka , czy tak powinno być? Pytanie dotyczyło Suliborka 5. Panie Burmistrzu stwierdzenie, że to jest pytanie retoryczne, to nie jest żadna odpowiedź. Proszę odpowiedzieć na pytanie Pana Robaczka czy to jest dobrze, czy źle? Jednoznacznie a nie takie spychanie, bo może my się myliło.
Pan Stekiel Andrzej Sołtys wsi Lubieniów: Pan Burmistrz dzisiaj mówił, że podatek od posiada psów podnosi o 1 zł. w 2006 roku i się okazuje, że to tylko Pan Sołtys zapłaci o tą złotówkę więcej, bo inni nie płacą w ogóle. Jak Pan Antosiewicz Tadeusz lekarz weterynarii szczepi psy, to tych psów jest dużo a podatek płaci tylko sołtys.
Pan Józef Romanowski: Ja tylko krótko nawiążę do fragmentu dyskusji wcześniejszej. Panie Przewodniczący. Pan w sprawie Suliborka 5 czy w sprawie pisma do Prokuratury sam podjął za Radę decyzję. Trzeba było natychmiast zwołać sesję nadzwyczajną i Rada by podjęła decyzję, bo moje osobiste zdanie jest takie, że jestem nie usatysfakcjonowany opinią Prokuratury, że na podstawie przesłuchań stwierdziła itd., itd. Nawet nikt na budowie nie był, nie był powołany biegły itd., itd. Trzeba było inaczej, ale jest to moje osobiste zdanie. I Pan dopiero od czerwca do września zorganizował posiedzenie następnej sesji i zadecydował jeszcze raz podkreślam za Radę.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że czegoś tu nie rozumie, ponieważ sesja odbyła się w czerwcu jakoś Pan Romanowski nie protestował, była sesja we wrześniu cisza. Nagle się okazuje, dlaczego Pan Przewodniczący nie zwołał sesji nadzwyczajnej nie zrobił apelacji.
Pan Józef Romanowski: Czy Pan Przewodniczący Rady miejskiej nie pamięta jak mówiłem o tym Suliborku na wrześniowej sesji?
Pan Józef Romanowski: Mówiłem, że ta opinia Prokuratora nie jest po prostu satysfakcjonująca. Mówiłem. Też mówiłem, że Rada powinna podjąć w tym kierunku działania, ale już było za późno i to jest Pana Przewodniczącego wina.
Po tym Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi?
Do dyskusji zgłosił się Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza: Odpowiem najpierw na zawołanie Pana Sołtysa Packania, spoglądając mu prosto w oczy, tak jak sobie życzył, czy tak powinno być. Ja uważam, że tak powinno być. Spojrzę również w oczy Panu Tadeuszowi Robaczkowi i mówię, ja uważam, że tak powinno być.
Teraz do tego co Pan Sołtys Packań w swoim wystąpieniu wypowiadał nie będę się odnosił dlatego, że to były oświadczenia. To jest stanowisko Pana Sołtysa. Być może ono jest inne niż obecnych na sesji, moje. Nie wiem. Nie będę tego oceniał, bo są to subiektywne oceny. Natomiast chcę powiedzieć, że tam gdzie można wspólnie i konkretnie popracować to Pan Sołtys wygłasza oświadczenia tylko. Najpierw mówi, że deklaruje jakieś środki żeby sobie prąd na świetlicy założyć, bo nie ma, potem się wycofuje z tego. To wszystko ma na celu tylko jedno . Pan sołtys tylko chce coś oświadczyć i w ogóle nie chce rozmawiać i współpracować i wspólnie wykonywać jakiś działań na rzecz swojego środowiska. Była taka sytuacja, przypomnę jeszcze raz, bo przecież nasza gmina jest biedną gminą i nie ma wystarczających środków na to, żeby wszystkie zadania i wszystkie nasze oczekiwania zrealizować. No ale o czym my rozmawiamy, że nie chcemy aby zadania w Suliborku realizować? Nie, tylko brakuje na te wszystkie zadania środków. I pomagamy sobie w jaki sposób poszukujemy tych dodatkowych środków na zewnątrz. I Pan Sołtys uczestniczył w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, żeby chociaż napisać ten prosty wniosek taki, gdzie już było prawie umówione i gdzie już tylko można go było złożyć i już by był dawno komputer i świetlica i nie wiem co tam jeszcze, to nawet Pan Sołtys nie przyszedł i nie powiedział Panie Burmistrzu nie umiem pisać na komputerze, to może by mi ktoś to zrobił. No to w takim razie teraz ostatnio nadarzyła się okazja, dzwonimy z Urzędu i zapraszamy sołtysów. Jeden z sołtysów , nie powiem który, nie przyjął tego zaproszenia, bo jak on zrobił kulig, to cała wioska go źle oceniła i on teraz nie będzie takich zadań robił. Byli inni sołtysi m.in. był Pan Sołtys Packań i dziękował Pani Dorocie Miśkiewicz pracownikowi Urzędu, który zachęcił sołtysów na Burmistrza prośbę sołtysów i zacząć się starać o te środki. Chodziło o wyartykułowanie tych potrzeb środowiskowych. Trochę Pani Sołtys Misiek chyba się trochę uniosła niepotrzebnie, bo z tym znaczkiem chyba nie jest aż tak , bo przecież osobiście jeżdżę i gdyby Pani Sołtys powiedziała, że jest problem ze znaczkiem, to by tego nie było. Pamiętam, że była taka sesja, kiedy to mówiliśmy o zwiększeniu diet dla sołtysów i argument był taki, że to są środki potrzebne na zakupy materiałów itd. My tu z Panią Skarbnik skomentowaliśmy, że nie ma takiej potrzeby, żeby materiały sołtys musiał kupować z własnych środków. Jeśli sołtys przyjdzie i powie, że potrzebuje parę kartek, to przecież nie ma problemu. To mnie trochę dziwi, bo tyle, co my się z Panią Sołtys nagadałem w tej sprawie, to się dziwię, że aż tak emocjonalnie na tej sesji Rady podchodzi i uważa, że nie ma wsparcia. Ja uważam tak, że osobiście będę z Panią Sołtys konsultował te materiały, po komisjach, żeby Pani Sołtys nie miała poczucia, że jest poza nawiasem i , że jest głos nie jest wysłuchiwany. Chce poinformować wszystkich, że również Pani Sołtys wystosowała wniosek o dofinansowanie i to cieszy i mam nadzieję, że któryś z tych wniosków zostanie zaakceptowany i będzie łatwiejsza ich realizacja. Jeśli chodzi o te pieniądze, które są tutaj w gminie wydawane i jeśli pan Sołtys mówi, że są to tylko jego pieniądze a moje nie, to chciałbym gorąco zaprotestować, bo tak samo jak jego, to są i moje pieniądze, bo gminne pieniądze pochodzą z naszych wspólnych podatków i my jesteśmy mieszkańcami tej gminy i nam wszystkim zależy na tym, żeby one były właściwie wydawane. Oczywiście istnieje różnica poglądów co to znaczy, ze są właściwie wydawane, ale od tego są komisje, sesje i inne tryby dochodzenia do konsensusu, żeby je wykorzystywać ale nie mówić tutaj na sesji, patrząc prosto w oczy Burmistrzowi, że to nie są jego pieniądze. I to wszystko dziękuję.
Pan Kowalewski Dariusz: W języku polskim słowo ,, klika” oznacza zmowę osób w organizacjach przestępczych. Ja bym bardzo prosił Pana Sołtysa żeby przedstawił tu całej Radzie i zaproszonym gościom, do jakiej ja organizacji przestępczej należę. I nie tylko ja ale wymienione przez Pana sołtysa osoby.
Pan Robaczek Tadeusz: Chciałby się ustosunkować do odpowiedzi Pana Burmistrza skierowanej do mnie i do Sołtysa Pana Packania. Najpierw Pan powiedział, że jest to pytanie retoryczne. Panie Burmistrzu jeśli Pan mówi, że to jest tak, to ja mówię, że to jest draństwo, które musi się kiedyś skończyć. Naprawdę musi się kiedyś skończyć. Dziękuję.
Pan Józef Romanowski: Drodzy Państwo a jak możemy nazwać działania Radnych, pewnej grupy Radnych, która od początku nie wykazuje dbałości o finanse publiczne. Jeśli Komisja Rewizyjna podejrzewa, że tu czy tu pieniądze są wydawane niesłusznie, to naszym obowiązkiem jest a szczególnie Pana Przewodniczącego i Pana Burmistrza o wykazywanie dbałości o finanse publiczne. I to co powiedział tutaj sołtys, to jest najbardziej trafne uważam, bo jest grupa, która rzeczywiście blokuje. A jak my mamy dzisiaj nazwać głosowanie, że dzisiaj nie chcieliście nawet wysłuchać protokółów Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że ten fakt był już kilkakrotnie omawiany.
Pan Józef Romanowski poprosił jeszcze o chwilę, bo Pan Przewodniczący blokuje jego i też to może być sugestywne z jego strony. Kontynuował wypowiedź: Jak można dzisiaj ocenić i podsumować sposób głosowania radnych, którzy nawet nie chcieli wyników kontrolnych Komisji Rewizyjnej a my tam wykazujemy pewne nieprawidłowości finansowe także. Można więc przypuszczać, że istnieje pewna grupa radnych która nie działa w interesie gminy. Dziękuję.
Pan Packań Andrzej Sołtys wsi Suliborek: Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi Burmistrza, bo jeżeli ktoś coś mówi, to trzeba tak odwrócić to. Pan Burmistrz się nie ustosunkował się do tego, że tolerował Pan to, że się nie odwołał od decyzji prokuratury, że dopuścił do wycieków pieniędzy ale ustosunkował się Pan do pieniędzy, które tam gdzieś są ale ja miałem obowiązek je ściągnąć. Jest to śmieszna suma rzucona na cały kraj.
Po drugie Pan Burmistrz wybudował jedno akwarium na parterze, piękne akwarium. Drugie akwarium na piętrze i jeszcze brakuje akwarium w podziemiu , w ubikacjach a żałuje Pan na podpisanie umowy na prąd. Ile spali ta świetlica prądu, cztery żarówki po 60 Wat. To jest straszna kwota Panie Burmistrzu, to budżet się normalnie wali i ludzie nie maja zasiłków do końca roku a może i więcej. I do tego się Pan nie ustosunkowuje a ustosunkowuje się Pan do tego, że ja nie napisałem programu. Ja pracuję społecznie i jeżeli zechcę, to mogę taki wniosek napisać. Warunek był taki założę wam prąd jak wygracie ten konkurs. To jest konstruktywna postawa Burmistrza? Jak można teraz powiedzieć, że ja projektu nie piszę? W gminie leży umowa o podpisanie na energię elektryczną do świetlicy w Suliborku. Ile leży ta umowa Pani Skarbnik ? Rok minie w grudniu. Panie Burmistrzu Pan nie ma moralnego prawa się domagać, żebym ja podpisywał jakąś umowę, bo to jest Pański obowiązek i Rady Gminy.
Będę dążył do tego, że ma być Statut świetlic wiejskich i na to ma być zagwarantowane w budżecie, nie popuszczę tego. Złożyłem wniosek do Pana Tadeusza Antosiewicza z prośbą o dopilnowanie tego, żeby później żaden Burmistrz ani teraz, ani w przyszłości nie miał takiej możliwości, że szantażuje sołtysa, że sam niech sobie prąd założy. To jest Panie Burmistrzu chamstwo z Pana strony przy wypominaniu, że ja nie składałem wniosku.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Sołtysowi .
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza: Proszę żeby nie dopuszczać do takich wystąpień, bo uważam, że draństwem jest nie to, że jest różnica poglądów czy różnica zdań, tylko to, że się rzuca nie sprawdzone, nie udokumentowane jakieś posądzenia, których nikt nie może udowodnić, nikt nie może wykazać.
Kolejny raz Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Sołtysowi Wsi Suliborek.
Pan Burmistrz kontynuował wypowiedź: Uważam, że tak można powiedzieć dopiero wtedy, kiedy to zostanie udowodnione i należy 3wykorzystywać wszystkie możliwe furtki do osiągnięcia takiego stanu. Do ZMS-u nie należałem . Szkoda, bo bym wiedział jak to funkcjonuje. Nieprawdą jest i nie wolno tak myśleć w naszej gminie, że tylko Burmistrz jest odpowiedzialny za gospodarowania środkami, bo każdy kierownik jednostki, każda grupa, każde stowarzyszenie ma swoje własne pragnienia. Nieprawdą jest to co mówił Pan Sołtys, bo Gimnazjum może z różnych źródeł pozyskać od 20-30 000 zł. Ostatnio szkoła w Lubieniowie te kilka i kilkanaście tysięcy złotych, szkoła w Reczu również a Towarzystwo Miłośników Recza rocznie pozyskuje gdzieś około 30 000 zł. Nie jest to tylko zadanie jednego Burmistrza, ktokolwiek by tym Burmistrzem nie był. Dlatego w tej naszej gminie jest źle i niedobrze, bo potrafimy tylko pokazywać palcem co kto jest do zrobienia natomiast tych chętnych do zrobienia jest tak niewielu mimo, że mamy powołanych ileś tam instytucji, jednostek i organizacji. Nie może być tak, żeby pokazywać palcem, że za wszystko i wszystkich odpowiada Burmistrz. To nie jest śmieszna kwota, bo już w tej chwili te wszystkie jednostki pozyskują w gminie około 70 000 zł. Jeśli chodzi o ten prąd rzeczywiście zgadzam się nie jest to wielki koszt. Ja uważam, że to jest nawet dobry pomysł, że skoro Rada , że mimo tego, że sołectwo nie wykazuje jakiejś inicjatywy i że należy zakładać takie liczniki i finansować, to uważam , ze tak, bo to jednak Pan Sołtys będzie się musiał wykazywać, że ten prąd jest tam jednak potrzebny i rzeczywiście coś tam się dzieje w tej świetlicy.
Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXXI sesji Rady Miejskiej o godz. 1620 .
Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:
Podinspektor
Krystyna Samonek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-12-2005 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:15