Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXII/218/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/05
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 124 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz.565, Nr 180 poz. 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy związany z realizacją zadań
własnych na 2005 rok o kwotę 5 027 000 zł, z tego:
1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 164 000 zł w tym:
- § 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł
o kwotę 1 909 000 zł
- § 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 255 000 zł,

2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 200 000 zł,

3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2 663 000 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 6 400 000 zł, z tego:
1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 530 000 zł, z zadania budowa hali widowiskowo-sportowej,

2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 870 000 zł, w tym:
- budowa kanalizacji na osiedlu Słonecznym o kwotę 117 000 zł,
- budowa kanalizacji Sokoliniec – Sicko – Recz o kwotę –1 830 000 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promenada, Stargardzka, Trzebiń, Szumin, Choszczeńska w Reczu o kwotę 1 923 000 zł.

§ 3. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXVI/160/05 Rady Miejskiej z dnia 12
stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok wprowadza się zmiany wymienione w § 2.

§ 4. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 373 000 zł,


§ 5. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań
własnych o kwotę 110 922 zł, z tytułu:
1.otrzymania od Fundacji Wspomagania Wsi dofinansowania w wysokości 104 270 zł w tym:
1) w dziale 720 - Informatyka, o kwotę 100 000zł, z tego:
- § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
o kwotę 10 000 zł,
- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
o kwotę 90 000 zł,

2) w dziale 750 – Administracja państwowa, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 4 270 zł,

2. wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2 580 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

3. środków pieniężnych pozostających po likwidacji środka specjalnego pn.„Stołówka szkolna” o kwotę 3 872 zł w dziale 801-Oswiata i wychowanie, § 2390 – Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

4. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin o kwotę 200 zł,

§ 6. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 110 922 zł, w tym;
- wydatki majątkowe – 94 270 zł,
- wydatki bieżące – 16 652 zł,
z tego:
1.dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność o kwotę 100 000 zł,
z przeznaczeniem na rozbudowę gminnego systemu informatycznego poprzez dołączenie do niego miejscowości wiejskich z terenu gminy Recz.

2.dział 750 – Administracja państwowa , rozdział 75023 - Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4 270 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Reczu,

3. dział 801 – Oświata i wychowanie o kwot, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4 072 zł z przeznaczeniem na:
- realizację wydatków stołówki szkolnej o kwotę 3 872 zł,
- sfinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę 200 zł.

4.dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2 580 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków GPRPA.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 06-01-2006 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2006 12:55