Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XXXII/221/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006r.

U C H W A Ł A NR XXXII/221/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 grudnia 2005 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1 ) w wysokości 12 236 296 zł
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 2) 9 652 348 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(art.181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych (art..111 cyt. ustawy), (załącznik Nr 3), 74 000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 2 583 948 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości (załącznik Nr 5) 17 442 181 zł,
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 6) 14 858 233 zł,
w tym wydatki związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) 74 000 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami ( załącznik Nr 8) 2 583 948 zł,

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 6 091 991 zł
z tego:
1) kredyty 6 091 991 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 886 106 zł,
z przeznaczeniem na :
1) spłatę rat kredytu z PKO BP Oddział Stargard Szcz. w wysokości 347 000 zł,
2) spłatę rat kredytu z GBS Oddział Choszczno 472 800 zł,
3) spłatę pożyczki z WFOŚiGW 66 306 zł

§ 5.Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 205 885 zł
zostanie pokryty przychodami z kredytu

§ 6 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł

§ 7 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 10 do uchwały.
§ 9 Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11 Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych przeznaczone na:
1.wykonanie elewacji budynku komunalnego w łącznej kwocie 10 000 zł,
2. realizację obowiązku przedszkolnego w łącznej kwocie 342 000 zł,

§ 12 Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie- zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:
1) na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 74 230 zł,
2) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 31 500 zł,
3) na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki 10 000 zł,
4) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 96 870 zł,

§ 14 Ustala się dotacje dla instytucji kultury ( art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone na:
1) wydatki MGOK w łącznej kwocie 173 600 zł,
2) wydatki Biblioteki w łącznej kwocie 60 600 zł,

§ 15 Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006 -2013 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 16 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 300 000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty 5 205 885 zł
3 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
do łącznej kwoty 886 106 zł

§ 17 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 6 091 991 zł, przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
1) z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej ujęte w załącznikach Nr 9 i 10 do uchwały. .
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 400 000 zł

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Dobrzaniecki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 06-01-2006 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2006 13:01