Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXI/130/04 w sprawie rodzajów, zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Recz

UCHWAŁA NR XXI/130/04
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 13 lipca 2004 roku

w sprawie rodzajów, zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Recz .


Na podstawie art. 118 ust 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz.148, zm. Dz. U Nr 45, poz.391,Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874 i Nr 189, poz.1851, z 2004 r Nr 88, poz. 961, Nr 1533, poz.1271, Nr 96, poz.874, Nr 19, poz.177) oraz art. 23 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz. U Nr 96, poz.874, zm. Dz. U. Nr 202 poz.1956 i 1958 oraz Nr 228 poz.2262 ) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się rodzaje , zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Recz stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/143/2001Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie rodzajów, zasad i trybu przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Recz.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/130/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 13 lipca 2004r.


RODZAJE, ZASADY I TRYB UDZIELANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY RECZ


§ 1. Z budżetu Gminy Recz mogą być udzielane dotacje:
1) przedmiotowe,
2) celowe

§ 2. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów
publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy,

§ 3. 1.Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu gminy składają oferty -wnioski
2. Oferty – wnioski należy składać do dnia 25 września roku poprzedzającego realizację zadania, które ma być zlecone lub dofinansowane.
3. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, oferta- wniosek może być złożony po upływie terminu wymienionego w pkt.2.
4. W przypadku nie dopełnienia warunków formalnych oferty-wniosku w terminie 14 dni od daty wezwania do uzupełnienia, oferta - wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
5. Oferty realizacji zadania podmiotom wymienionym w § 2 może złożyć organ wykonawczy gminy, podmiot przyjmujący oferty organu wykonawczego gminy składa pisemny wniosek o realizację zadania,

§ 4. 1. Wnioski –oferty podmiotów ubiegających się o dotację winny być złożone wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku( Dz. U Nr 193, poz.1891), a w szczególności powinny zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
4) termin i miejsce realizacji zadania,
5) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
2. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
3. Wniosek powinien zawierać także poświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o nieza-leganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych.
4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktual-nych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy.
5. Organ wykonawczy gminy może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożeni wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu postępowania o udzielenie dotacji w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje organ wykonawczy gminy uwzględniając:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy,
2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych
podmiotom, o których mowa w § 2,
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji
do rzeczowego zakresu zadania,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,
2. Organ wykonawczy gminy dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadania,
uwzględniając przepisy ustawy o zamówieniach publicznych

§ 6. 1.Podstawą przekazania dotacji jest umowa o zlecaniu zadania i udzieleniu dotacji na realizację zadań zleconych zawarta pomiędzy wnioskodawcą a organem wykonawczym.
2.Wzór umowy zawieranej z organizacjami pozarządowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku (Dz .U. Nr 193, pioz.1891)

§ 7. 1.organ wykonawczy zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.
2. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie , a w szczególności poprzez:
1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez podmiot realizujący,
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.

§ 8. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie:
sprawozdania wykonania według określonego wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku(Dz. U Nr 193 poz.1891)w terminie określonym w umowie.

§ 9. 1. Organ wykonawczy może wstrzymać dotację w przypadku, gdy
1) wnioskodawca przeznaczy otrzymaną dotację na inne cele niż określono w umowie,
2) wnioskodawca z przyczyn nieusprawiedliwionych zaprzestał realizacji dotowanego zadania,
3) wnioskodawca nie złoży w terminie, o którym mowa w § 8 sprawozdania z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim,
2. Wstrzymana dotacja może być ponownie przez organ wykonawczy uruchomiona, jeśli ustąpią przyczyny wstrzymania wymienione w ust.1.

§10. Przyznana dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach, w zależności od warunków określonych w umowie.

§11. Zasady i tryb przyznawania dotacji, określone w niniejszym załączniku mają zastosowanie do przyznawania i rozliczania dotacji od dnia wejścia w życie uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-12-2005 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2005 10:29